Γνωμ. 107/1810/1992

Η ασφαλιστική αποζημίωση κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. για καταστραφέντα ή κλαπέντα αποθέματα

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Η ασφαλιστική αποζημίωση κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. για καταστραφέντα ή κλαπέντα αποθέματα

Νο 107. Γνωμ. 1810/63417/1992

Σε απάντηση σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, η εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση, για καταστραφέντα (από πυρκαγιά κ.λπ.) ή κλαπέντα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες - υλικά κ.λπ.), καταχωρείται στην πίστωση ιδιαίτερου υπολογαριασμού, που ανοίγεται κάτω από τον πρωτοβάθμιο 72 "πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού", ο οποίος (υπολογαριασμός) μεταφέρεται (με χρέωση του 90.07) σε πίστωση αντίστοιχου υπολογαριασμού του 96 "Εσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα", στη χρέωση του οποίου θα μεταφερθεί από τις οικείες μερίδες αποθήκης του 94 το κόστος παραγωγής ή αγοράς των καταστραφέντων (ή κλαπέντων) αποθεμάτων και θα προσδιοριστεί το αποτέλεσμα (το οποίο τελικά θα μεταφερθεί στο λογ/σμό 98.99 "αποτελέσματα χρήσεως").
Διευκρινίζεται ότι για τα εμπορεύματα και προϊόντα δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί 70 και 71, για να μην νοθεύονται τα εκ συναλλαγών κανονικά αποτελέσματα με το αποτέλεσμα τέτοιων ιδιόμορφων περιπτώσεων.
Για την εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής από πυρκαγιά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγρ. 2.2.105 περίπτ. 9 και 2.2.106 περίπτ. 12 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει).

Taxheaven.gr