Γνωμ. 97/1720/1992

Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό

Νο 97. Γνωμ. 1720/1992

Με την από 26.1.1992 επιστολή σας ζητάτε, για τις αγορές σας από το εξωτερικό από εταιρίες του Ομίλου στον οποίο ανήκει και η εταιρία σας, να μην τηρείτε τον υποχρεωτικό λογαριασμό 32.01 "παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), κυρίως γιατί:
- Μέχρι την παραλαβή και εισαγωγή των αγαθών στην αποθήκη σας δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό ως προέμβασμα ή προκαταβολή κ.λπ., αλλά μόνο ειδικά έξοδα αγορών έχουν πραγματοποιηθεί.
- Οι εταιρίες του Ομίλου σας, από τις οποίες γίνονται οι προμήθειές σας, τηρούν το Γαλλικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο οποίο δεν προβλέπεται λογαριασμός αντίστοιχος του λογ/σμού 32.01 του Γ.Λ.Σ.
- Στο τέλος κάθε μήνα υποχρεούσθε να διαβιβάζετε στην έδρα της μητρικής σας εταιρίας (όπως και οι άλλες εταιρίες του Ομίλου) μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ο λογαριασμός 32.01 αλλά οι λογαριασμοί αγορών και αυτό σας υποχρεώνει σε πρόσθετη λογιστική εργασία κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι την παραλαβή και εισαγωγή των αγαθών στην αποθήκη σας δεν καταβάλλετε κανένα ποσό για προέμβασμα ή για διακανονισμό της αξίας τους, συμφωνούμε να μη τηρείτε το λογαριασμό 32.01 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Taxheaven.gr