Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ.Aρ.ΟΙΚ.12854/25.05.04 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ.Aρ.ΟΙΚ.12854/25.05.04
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας


Εγκ.Aρ.ΟΙΚ. 12854/25.05.04 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας


υπ αριθμ. πρωτ.: Φ. 60000/οίκ. 12854/897
για την

- εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 631/04
[τροποποιητικού των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72],
περί εξίσωσης των δικαιωμάτων για παροχές ασθένειας σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά την διάρκεια διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, και απλοποίησης των διαδικασιών

και την

- εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
στην χώρα μας, δηλαδή την έκδοση της Κάρτας από όλους τους ελληνικούς φορείς ασφάλισης ασθένειας και την υποδοχή της από το ΙΚΑ και κατ επέκταση από τις Μονάδες του ΕΣΥ, με τις οποίες είναι αυτό συμβεβλημένο.

Εισαγωγικά

Σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή και λειτουργία από 1ης Ιουνίου 2004 της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Η εν λόγω Κάρτα αντικαθιστά πλέον τα κοινοτικά έντυπα, τα οποία βεβαιώνουν την κάλυψη από τον αρμόδιο φορέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία παρέχεται κατά την διάρκεια (προσωρινής) διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, με στόχο την προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των ασφαλισμένων προσώπων.

Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία της Κάρτας

α) Η Διοικητική Επιτροπή υιοθέτησε κατ αρχάς τρεις Αποφάσεις:

- την Απόφαση αριθμ. 189, της 18ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή μιάς ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας προς αντικατάσταση των αναγκαίων εντύπων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 και 574/72, του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση στην περίθαλψη κατά την διάρκεια διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας,
- την Απόφαση αριθμ. 190, της 18ης Ιουνίου 2003, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Κάρτας, και
- την Απόφαση αριθμ. 191, της 18ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την αντικατάσταση των εντύπων Ε 111 και Ε 111Β.

β) Σε επίπεδο Συμβουλίου υιοθετήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 631/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 100/06.04.2004), και ισχύει από την 01.06.2004, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, σχετικά με την εξίσωση των δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.

γ) Παράλληλα με τις συζητήσεις για την ως άνω τροποποίηση των Κανονισμών, η Διοικητική Επιτροπή υιοθέτησε πέντε ακόμη Αποφάσεις:

- την Απόφαση αριθμ. 194, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i), του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71,
- την Απόφαση αριθμ. 195, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i), του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71, όσον αφορά σε παροχές σε είδος σχετικά με την κύηση και τον τοκετό,
- την Απόφαση αριθμ. 196, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος 1α,
- την Απόφαση αριθμ. 197, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, και
- την Απόφαση αριθμ. 198, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την αντικατάσταση των υποδειγμάτων εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 του Συμβουλίου (Ε 110, Ε 111, Ε 111Β, Ε 113, Ε 114, Ε 119, Ε 128 και Ε 128Β).ΙΙ. Αναλυτική παρουσίαση των Αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής
και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 631/2004

1. Οι Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής για την εισαγωγή της Κάρτας

1.1. Απόφαση αριθμ. 189

Με την Απόφαση αυτή η Διοικητική Επιτροπή ορίζει, κυρίως, τα ακόλουθα:

1ον) Η Κάρτα θα αντικαταστήσει προοδευτικά τα έντυπα, τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, παρέχοντας το δικαίωμα απόδοσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κατά την διάρκεια διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας, (άρθρο 1).
Επισημάνσεις:
1. Η Κάρτα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση διαμονής (προσωρινής διαμονής) και όχι σε περίπτωση κατοικίας (συνήθους διαμονής) σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος.
Στην περίπτωση της κατοικίας σε κράτος μέλος, για την κάλυψη των ιατρικά αναγκαίων παροχών κατά την διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, ακόμη και πίσω στο αρμόδιο κράτος, την Κάρτα εκδίδει το κράτος κατοικίας, το οποίο και επιβαρύνεται με τις δαπάνες για τις παροχές αυτές, π.χ. στον συνταξιούχο του ΙΚΑ (αρμόδιο κράτος η Ελλάδα) αλλά κάτοικο Γερμανίας, την Κάρτα εκδίδει ο γερμανικός φορέας του τόπου κατοικίας του έλληνα συνταξιούχου.
Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος κατοικίας χαρακτηρίζεται, κατά πλάσμα δικαίου, ως αρμόδιο κράτος, με αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, κατωτέρω, η αναφορά μας στο αρμόδιο κράτος να καταλαμβάνει και το οιονεί αρμόδιο κράτος κατοικίας.
2. Έτσι, η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις:
- του άρθρου 19 (κατοικία εκτός αρμοδίου κράτους), για την κάλυψη των παροχών σε είδος του οποίου εκδίδεται είτε το κοινοτικό έντυπο Ε 106 (κατοικία εργαζόμενου, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του, εκτός αρμοδίου κράτους άρθρο 19, παράγραφος 1) είτε το έντυπο Ε 109 (κατοικία μελών οικογένειας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος κατοικίας του εργαζόμενου, το οποίο μπορεί να είναι και το αρμόδιο κράτος, άρθρο 19, παράγραφος 2), και
- των άρθρων 28 και 28α (κατοικία συνταξιούχου ή/και μελών της οικογένειάς του εκτός αρμοδίου κράτους) καθώς και του άρθρου 29 (κατοικία των μελών οικογένειας συνταξιούχου σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο, στο οποίο κατοικεί ο συνταξιούχος), για την κάλυψη των παροχών σε είδος των οποίων εκδίδεται το κοινοτικό έντυπο Ε 121.
3. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Κάρτα σε περίπτωση διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, όταν πρόκειται για παροχές, οι οποίες οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (άρθρο 55) και οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό έντυπο Ε 123.
4. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι η άσκηση δραστηριότητας ή η φοίτηση σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο (μετά τον προσδιορισμό, δυνάμει των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ, άρθρα 13 έως 17α, της νομοθεσίας του τελευταίου ως εφαρμοστέας) δεν θεωρείται κατοικία αλλά διαμονή στο κράτος αυτό.

2ον) Η περίοδος ισχύος της Κάρτας θα καθορίζεται από τον φορέα, ο οποίος την εκδίδει (άρθρο 2, παράγραφος 1).
Επισημάνσεις:
1. Ο αρμόδιος φορέας, στην ασφάλιση του οποίου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη από την νομοθεσία του διάρκεια του δικαιώματος του ασφαλισμένου αυτού.
Έτσι, για την χώρα μας, παρά την ύπαρξη πολλών φορέων με διαφορετικές νομοθεσίες, εκτιμάται, ότι η μέση διάρκεια του δικαιώματος θα ανέρχεται σε 1 έτος, ανάλογα με την διάρκεια της ασφαλιστικής ικανότητας κάθε φορέα. Βέβαια, θα υπάρξουν περιπτώσεις, στις οποίες το δικαίωμα θα είναι μικρότερης διάρκειας (π.χ. λήξη δικαιώματος μέλους οικογένειας υπό την ιδιότητα του σπουδαστή στο 24ο έτος της ηλικίας ή η αλλαγή φορέα ασφάλισης).
2. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι στόχος της λειτουργίας της Κάρτας είναι, η περίοδος ισχύος της να είναι για κάθε αρμόδιο φορέα η μεγαλύτερη δυνατή δυνάμει της νομοθεσίας του.

3ον) Στον φορέα του τόπου διαμονής αποδίδονται οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, η οποία χορηγήθηκε βάσει μιάς έγκυρης κάρτας (άρθρο 2, παράγραφος 2).
Επισήμανση:
Έγκυρη Κάρτα σημαίνει, ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει την Κάρτα, για να λάβει παροχές περίθαλψης, ο αρμόδιος φορέας είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στον φορέα του τόπου διαμονής στο άλλο κράτος την δημιουργηθείσα από την χορήγηση της περίθαλψης δαπάνη. Δηλαδή ακόμη και σε περιπτώσεις άγνοιας ή καταστρατήγησης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου (των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων), κατά τις οποίες έχει λήξει το δικαίωμά του στο κράτος ασφάλισής του και, αντί να έχει παραδώσει στον φορέα του την Κάρτα, κάνει χρήση αυτής.

4ον) Η Κάρτα είναι ατομική και εκδίδεται στο όνομα του κατόχου (άρθρο 4).
Επισήμανση:
Η Κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και, έτσι, θα εκδίδεται ατομικά για τον άμεσα ασφαλισμένο και ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειάς του, το οποίο τον συνοδεύει, ακόμη και για αβάπτιστο παιδί. Κατά συνέπεια, ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλει πέραν της προσωπικής τόσες αιτήσεις για έκδοση Κάρτας, όσα είναι και τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία πρόκειται να τον συνοδέψουν στο άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του καθενός ξεχωριστά.

5ον) Όταν σε εξαιρετικές περιστάσεις ο ενδιαφερόμενος κωλύεται να επιδείξει την Κάρτα, εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης με περιορισμένη διάρκεια ισχύος (άρθρο 5). Σημειωτέον, ότι μέχρι στιγμής η Διοικητική Επιτροπή έχει δεχθεί, ότι ωςεξαιρετικές περιστάσεις δύνανται να θεωρηθούν η κλοπή, η απώλεια της ευρωπαϊκής Κάρτας ή η αναχώρηση εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε να είναι ανέφικτη η απόκτησή της.
Επισημάνσεις:
1. Στην έννοια της απώλειας, πέραν αυτής καθεαυτής της απώλειας (χάσιμο) της Κάρτας, συμπεριλαμβάνεται η καταστροφή της από οποιαδήποτε αιτία και η φυσιολογική φθορά των αναγραφομένων σ αυτή στοιχείων (και όχι μόνον απλά η φθορά του χρώματος).
2. Ωστόσο, στα πλαίσια των συζητήσεων στην Διοικητική Επιτροπή προέκυψαν και οι ακόλουθες αναγκαίες  αναγκαστικές χρήσεις του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης της Κάρτας (στο εξής ΠΠΑ):
- Το ΠΠΑ θα μπορούσε να εκδίδεται, χωρίς να επακολουθεί η έκδοση της Κάρτας, οσάκις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για Κάρτα (π.χ. 1 2 μήνες) λήγει οριστικά το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου για παροχές ασθένειας σε είδος, π.χ. όταν είναι μέλος οικογένειας, του οποίου το δικαίωμα έχει συγκεκριμένη διάρκεια.
- Το ΠΠΑ θα μπορούσε να καλύπτει και την περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α). Πρόκειται για την περίπτωση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει άμεση ανάγκη παροχών ασθένειας σε είδος, π.χ. νοσοκομειακής περίθαλψης, τις λαμβάνει χωρίς την επίδειξη της Κάρτας (λόγω μη έκδοσης, κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της) αλλά και χωρίς να διαθέτει ΠΠΑ σε αντικατάστασή της (λόγω π.χ. καθυστέρησης παραλαβής του στο κράτος διαμονής) και, αφού ζητήσει από τον φορέα του τόπου διαμονής να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (με το έντυπο Ε 107) για την έκδοση βεβαίωσης δικαιώματος προς κάλυψη των δημιουργηθεισών εν τω μεταξύ δαπανών, επιστρέφει στο αρμόδιο κράτος.
- Μία επίσης αναδρομική εφαρμογή του ΠΠΑ φαίνεται απαραίτητη, οσάκις, μετά την χορήγηση περίθαλψης και την επιστροφή του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο κράτος, ο φορέας του τόπου διαμονής λαμβάνει από τον πάροχο της περίθαλψης δυσανάγνωστη ή κατεστραμμένη φωτοτυπία της επιδειχθείσας Κάρτας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο καθίσταται αναγκαία η επανάληψη  διευκρίνιση των στοιχείων της χρησιμοποιηθείσας Κάρτας από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου ο φορέας του τόπου διαμονής να διευκολυνθεί στην χρέωση των δαπανών προς τον τελευταίο.
3. Επίσης, στα πλαίσια της Διοικητικής Επιτροπής συζητήθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις ομοιόμορφης εφαρμογής του ΠΠΑ:
- Στο πλαίσιο της ανάγκης, για την οποία θεσμοθετήθηκε το ΠΠΑ, θα πρέπει να μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα, όταν ο αρμόδιος φορέας δεν είναι σε θέση για οποιονδήποτε λόγο να εκδώσει το ΠΠΑ μηχανογραφικά.
3.1. Κανονικά απαγορεύεται η χειρόγραφη συμπλήρωση του ΠΠΑ. Ωστόσο, λόγω της υφιστάμενης ακόμη αδυναμίας πολλών ελληνικών φορέων να συμπληρώνουν μηχανογραφικά το ΠΠΑ, η Επιτροπή επέτρεψε ανεπίσημα την χειρόγραφη έκδοσή του.
3.2. Βέβαια, για την χειρόγραφη συμπλήρωση του ΠΠΑ η Επιτροπή έθεσε ως απαράβατο όρο να υπάρχουν τετραγωνίδια στο έντυπο, όπως ακριβώς αναπαράγεται τούτο στην Απόφαση αριθμ. 190 της Διοικητικής Επιτροπής, έτσι ώστε να είναι τα αναγραφόμενα σ αυτό στοιχεία χωρισμένα το ένα από το άλλο και, έτσι, ευανάγνωστα.
- Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα για την έκδοση του ΠΠΑ, εάν υπάρχει ανάγκη. Πάντως, της ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να προηγείται η αποστολή του ΠΠΑ με φαξ, το οποίο θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τον φορέα του τόπου διαμονής, λόγω επίσπευσης των διαδικασιών.
- Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας επίδειξης της Κάρτας και δήλωσης του ενδιαφερόμενου, ότι το χρονικό διάστημα της διαμονής του σε κράτος μέλος δεν επιτρέπει την αποστολή νέας Κάρτας, θα πρέπει να αποστέλλεται κατά τον ανωτέρω περιγραφέντα τρόπο το ΠΠΑ, ενώ η νέα Κάρτα θα του παραδίδεται στο αρμόδιο κράτος, όταν επιστρέψει.

7ον) Η ευρωπαϊκή Κάρτα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο του κατόχου της Κάρτας,
Επισημάνσεις:
1. Σε περίπτωση διπλού επωνύμου ή ονόματος επιβάλλεται να χωρίζονται αυτά με παύλα και όχι με κενό αλλά ούτε με τελεία, επειδή η τελευταία έχει ορισθεί ως ο χαρακτήρας, ο οποίος υποδηλώνει την διακοπή μεγαλύτερου, από τον προβλεπόμενο αριθμό χαρακτήρων, ονόματος ή επωνύμου.
2. Επίσης, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες του ονοματεπώνυμου. Πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη απόδοσή του, η οποία υπάρχει στο διαβατήριο του ενδιαφερόμενου, εφόσον στην Κάρτα δεν προβλέπεται φωτογραφία του και για την πιστοποίηση του κατόχου της Κάρτας απαιτείται διαβατήριο, προκειμένου ο μεταγραμματισμός από τα ελληνικά στα λατινικά να είναι σύμφωνος με το διεθνές πρότυπο ISO 843 (για την χώρα μας ΕΛΟΤ 743).
3. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος για σημαντικούς προσωπικούς του λόγους έχει διατηρήσει στο διαβατήριο τον μεταγραμματισμό του ονοματεπωνύμου του στα λατινικά καθοιονδήποτε άλλο τρόπο και απαιτεί την ίδια αντιστοίχηση και στην Κάρτα, δεν πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση αυτή, εφόσον το ονοματεπώνυμο αναγράφεται στο διαβατήριο, στο κάτω μέρος της σελίδας της φωτογραφίας και των στοιχείων του κατόχου του και με βάση το ως άνω πρότυπο.
4. Τέλος, στην περίπτωση αβάπτιστου τέκνου, είτε θα αναγράφεται το όνομα, το οποίο ευθύς εξαρχής (με την γέννηση) δηλώνεται στο ληξιαρχείο είτε, σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, η λέξη ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ. Για την μετατροπή τους στο λατινικό αλφάβητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προαναφερθέν διεθνές πρότυπο.

- τον αριθμό μητρώου του κατόχου της Κάρτας ή, εάν ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει, του ασφαλισμένου, από τον οποίο έλκονται τα δικαιώματα του κατόχου της Κάρτας,
Επισήμανση:
Ακριβώς αυτή η τελευταία ανωτέρω εναλλακτική εκδοχή αφορά κατ εξοχήν στην περίπτωση των μελών οικογένειας ασφαλισμένου. Ωστόσο, επειδή για πολλούς φορείς, οι οποίοι δεν προβλέπουν για τα μέλη οικογένειας (έμμεσα ασφαλισμένους τους) διαφορετικό αριθμό μητρώου και, επομένως, η αναγραφή στην ατομική Κάρτα του αριθμού μητρώου του άμεσα ασφαλισμένου ως αριθμού μητρώου του μέλους δημιουργεί πρόβλημα στην εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης, κυρίως όταν πρόκειται ο φορέας να αποδώσει δαπάνη για περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει οι φορείς αυτοί να προσθέσουν κάποιον ειδικό  ξεχωριστό αριθμό στο τέλος του αναγραφόμενου αριθμού μητρώου του άμεσα ασφαλισμένου. Όμως, και σ αυτήν την περίπτωση ο διαχωρισμός του αριθμού αυτού από τον βασικό αριθμό μητρώου πρέπει να γίνεται με παύλα και όχι με κενό ή τελεία.

- την ημερομηνία γέννησης του κατόχου της Κάρτας,
Επισήμανση:
Σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. 190, επιβάλλεται, κάθε αριθμός της ημερομηνίας να έχει το σύνολο των προβλεπόμενων γι αυτόν χαρακτήρων, συμπληρουμένων, όταν λείπουν, με ισάριθμα μηδενικά μπροστά από αυτούς, δηλαδή π.χ. η ημερομηνία 1/4/04 πρέπει να αναγραφεί 01/04/2004.

- την ημερομηνία λήξης της Κάρτας,

- τον κωδικό ISO του κράτους μέλους έκδοσης της Κάρτας,
Επισήμανση:
Η Επιτροπή επέλεξε για τον συγκεκριμένο κωδικό διαφορετικό πρότυπο (ISO 3166-1/1997) από αυτό, το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα στα κοινοτικά έντυπα (της σειράς Εxxx), δηλαδή με έναν έως τρεις χαρακτήρες, ανάλογα με την χώρα (κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται και στους αριθμούς των αυτοκινήτων). Σύμφωνα με τον κωδικό αυτόν, όλα πλέον τα κράτη μέλη αναγράφονται με δύο χαρακτήρες (π.χ. η Γερμανία αντί του μέχρι τώρα D θα έχει το DE και το Βέλγιο αντί του B το BE).

- τον κωδικό αριθμό του αρμόδιου φορέα και το ακρωνύμιό του,
Επισημάνσεις:
1. Η Υπηρεσία μας έχει δώσει πρόσφατα κωδικούς αριθμούς και ακρωνύμια σε όλους τους φορείς της χώρας. Επειδή τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη σταλεί στην Επιτροπή, η οποία θα τα αναρτήσει σε ιστοσελίδα της προς ενημέρωση και χρήση από όλα τα κράτη μέλη, αυτοί και μόνον πρέπει να αναγράφονται στην Κάρτα.
2. Επίσης, επιβάλλεται, όλοι οι φορείς να χρησιμοποιούν στο σημείο υπογραφής και σφραγίδας και για λόγους ομοιομορφίας, η οποία εξυπηρετεί την εύκολη αναγνώριση του εκδίδοντα φορέα από οποιονδήποτε άλλον κοινοτικό φορέα, τον ίδιο κωδικό αλλά, κυρίως, το ίδιο ακρωνύμιο σε κάθε έγγραφο έντυπο, το οποίο (εξακολουθεί να) ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο, (π.χ., πέραν του ΠΠΑ και του νέου Ε 111, το Ε 101).
3. Θα διευκόλυνε πολύ τους φορείς και δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα αναγνώρισης η χρήση σφραγίδας (πέραν της επίσημης στρογγυλής) με τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, ακρωνύμιο, κωδικό αριθμό, οδό, αριθμό κ.λ.π.) στα λατινικά.

- τον λογικό αριθμό της Κάρτας.
Επισήμανση:
Ο αριθμός αυτός εξυπηρετεί την ταυτοποίηση αποκλειστικά της κάθε εκδοθείσας Κάρτας και δίδεται από τον εκδότη φορέα με στόχο την προστασία του από κάθε καταστρατήγησή της.

1.2. Απόφαση αριθμ. 190

Με την Απόφαση αυτή, η Διοικητική Επιτροπή ορίζει το σχέδιο και τις ενιαίες προδιαγραφές της Κάρτας, τα οποία θα ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη (άρθρο 1) καθώς επίσης το αντίστοιχο τρόπο ισχύος υπόδειγμα του ΠΠΑ (άρθρο 2).
Επισημάνσεις:
1. Επειδή τόσο στην Κάρτα όσο και στο πανομοιότυπο με αυτήν ΠΠΑ αναγράφονται τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, επιβάλλεται η τήρηση ειδικού Αρχείου κατόχων Κάρτας, στο οποίο πρέπει να καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων Κάρτας, έτσι ώστε να αναζητούνται αυτοί εύκολα σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ανακύπτει πρόβλημα χορήγησης παροχών σε είδος ή απόδοσης δαπάνης γι αυτές.
2. Πέραν δε τούτου, για την εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων και εμπειριών τόσο από τα εμφανιζόμενα διοικητικά ή άλλης φύσης προβλήματα στην εθνική ή κοινοτική λειτουργία της Κάρτας όσο, ιδίως, τα ανακύπτοντα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων της στην Κοινότητα, τα οποία θα δώσουν την απαραίτητη γνώση για το ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο θα αντικαταστήσει την Κάρτα (μετά το 2006), είναι απολύτως αναγκαία η συλλογή στατιστικών στοιχείων για την χρήση της Κάρτας και την έκταση των παροχών  δαπανών (και των μεγεθών τους) για λογαριασμό της Επιτροπής αλλά και όλων των κρατών μελών.

1.3. Απόφαση αριθμ. 191

Με την Απόφαση αυτή η Διοικητική Επιτροπή ορίζει, κυρίως, τα ακόλουθα:

1ον) Με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2004 η Κάρτα αντικαθιστά τα έντυπα Ε 111 και Ε 111Β, τα οποία προβλέπονται για τους σκοπούς απόδοσης των δαπανών της περίθαλψης, η οποία χορηγείται κατά την διάρκεια διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας (άρθρο 1, πρώτο εδάφιο).

2ον) Τα έντυπα Ε 111 και Ε 111Β, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 31.05.2004, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, εκτός εάν η ημερομηνία λήξης, η οποία αναφέρεται σε αυτά, είναι προγενέστερη (άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο).
Επισήμανση:
Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 631/04 και σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. 198 της Διοικητικής Επιτροπής, αντικαθιστώνται από ένα νέο έντυπο Ε 111 τα ισχύοντα σήμερα έγγραφα έντυπα Ε 110, Ε 111, Ε 111Β, Ε 113, Ε 114, Ε 119, Ε 128 και Ε 128Β και φυσικά παύει να χρησιμεύει πλέον το ως άνω Ε 111+.

3ον) Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις πρακτικές και τεχνικές ρυθμίσεις εισαγωγής της Κάρτας από την 1η Ιουνίου 2004 (άρθρο 3).

4ον) Τα κράτη μέλη, των οποίων οι φορείς δεν διαθέτουν κάρτα ασφάλισης ασθένειας κατά την στιγμή της έγκρισης της παρούσας Απόφασης, μπορούν να επωφεληθούν από μία μεταβατική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από την 31η Δεκεμβρίου 2005. Τα κράτη μέλη, τα οποία επιθυμούν να κάνουν χρήση της μεταβατικής περιόδου, ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2003 (άρθρο 5, πρώτο εδάφιο).
Επισημάνσεις:
1. Η ανωτέρω Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει, όπως, όμως, τροποποιείται και συμπληρώνεται από τις μεταγενέστερες Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής αριθμ. 197 και αριθμ. 198.
2. Επίσης υπενθυμίζουμε, ότι εκ του γεγονότος, ότι παράλληλα, η μεν Διοικητική Επιτροπή επεξεργαζόταν σειρά συμπληρωματικών Αποφάσεων, το δε Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέταζαν ταυτόχρονα την Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για την εξίσωση των δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών, μέχρι και την επίσημη υιοθέτηση του συνόλου των ανωτέρω, η Διοικητική Επιτροπή και η Γραμματεία της αποφάσισαν ενδιάμεσα και άτυπα, η Κάρτα να μην φέρει πλέον οποιαδήποτε ένδειξη (πλην της ένδειξης Ε 111Β αποκλειστικά για το Βέλγιο), προκειμένου να διευκολυνθούν τα κράτη μέλη, τα οποία θα εισήγαγαν την Κάρτα από την 01.06.2004 και είχαν ήδη εισέλθει στο παραγωγικό στάδιο.

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 631/04 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου:
η τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 και αριθμ. 574/72
για την εξίσωση των δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών

Η Επιτροπή υπέβαλε Πρόταση για την τροποποίηση των νομικής και διαδικαστικής φύσης διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, όσον αφορά στην εξίσωση των δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Ως γνωστόν, ο Κανονισμός 1408/71, ο οποίος ίσχυε μέχρι την 31.05.2004, προέβλεπε την πρόσβαση σε διαφορετικά είδη παροχών περίθαλψης, κατά την διάρκεια διαμονής σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας, ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία ανήκουν οι ασφαλισμένοι, διακρίνοντας μεταξύ άμεσα αναγκαίας περίθαλψης (άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i), για απλή διαμονή, π.χ. τουρισμός) και αναγκαίας περίθαλψη (άρθρο 22β, για διαμονή των εργαζομένων σε άλλο κράτος λόγω ασκούμενης σ αυτό δραστηριότητας, άρθρο 34β, για διαμονή οφειλόμενη σε σπουδές στο άλλο κράτος μέλος, άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο α), για διαμονή των ανέργων σε άλλο κράτος μέλος προς αναζήτηση εργασίας επί τρίμηνο, και άρθρο 31, για διαμονή των συνταξιούχων σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της κατοικίας τους).

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 631/2004, της 31ης Μαρτίου 2004, ο οποίος τροποποιεί τα προαναφερθέντα άρθρα του Κανονισμού 1408/71 καθώς και τα άρθρα του Κανονισμού 574/72, τα οποία προβλέπουν την εφαρμογή των προηγουμένων, ως εξής:

2.1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71

- Το νέο άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i), προβλέπει, αντί των άμεσα αναγκαίων παροχών μόνον, τις παροχές οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά την διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, αλλά υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις, να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση τόσο η φύση των παροχών όσο και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής.
- Τα άρθρα 22β και 34β καταργούνται, ως μη έχοντα πλέον λόγο ύπαρξης.
- Τα νέα άρθρα 22α και 34α αντικαθίστανται αναλόγως.
- Το νέο άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο α), προβλέπει ακριβώς τις ίδιες παροχές και υπό τις αυτές προϋποθέσεις για τους ανέργους, οι οποίοι αναζητούν επί τρίμηνο εργασία σε άλλο κράτος μέλος.
- Το νέο άρθρο 31 προβλέπει το ίδιο καθεστώς για τους συνταξιούχους.
- Το νέο άρθρο 22, νέα παράγραφος 1α, ορίζει, ότι η Διοικητική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των παροχών σε είδος, για τις οποίες, προκειμένου να χορηγηθούν αυτές κατά την διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται για πρακτικούς λόγους προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του φορέα, ο οποίος παρέχει την περίθαλψη.
- Το άρθρο 84α εισάγει τους όρους για μία καλόπιστη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε κάθε επιμέρους περίπτωση παραγόντων, (φορέων, ασφαλισμένων, παρόχων περίθαλψης και αρχών), καθώς και έναν μηχανισμό επίλυσης των σημαντικών διαφορών.

2.2. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 574/72

- Το νέο άρθρο 2, περί υποδειγμάτων των εγγράφων (κοινοτικών εντύπων της σειράς Εxxx), καλύπτει με την έννοια του εγγράφου οποιοδήποτε κείμενο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μέσο, είτε σε χαρτί ή άλλον τύπο, είτε υπό μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τυποποιημένων μέσω των τηλεματικών Υπηρεσιών.
- Το νέο άρθρο 21, παράγραφος 1, προβλέπει την άμεση πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κατόχου Κάρτας (ή του νέου εντύπου Ε 111, κατά το μεταβατικό στάδιο) στον πάροχο υπηρεσιών υγείας, σε περίπτωση δε, κατά την οποία αυτός δεν είναι σε θέση να προσκομίσει την Κάρτα (π.χ. λόγω απώλειας) να απευθύνεται στον φορέα του τόπου διαμονής του, ο οποίος ζητά από τον αρμόδιο φορέα βεβαίωση (βλέπε ΠΠΑ), με την οποία πιστοποιείται, ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται παροχές σε είδος.
- Το νέο άρθρο 26, παράγραφος 1, προβλέπει την ίδια εφαρμογή και για τους ανέργους κατά την επί τρίμηνο αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος.
- Το νέο άρθρο 31, παράγραφος 1, ορίζει μία ταυτόσημη διαδικασία για τους συνταξιούχους.
- Στο άρθρο 17 καταργούνται οι παράγραφοι 6 και 7, υπό το πρίσμα των τριών, ρητά οριζομένων κριτηρίων για την εφαρμογή του νέου άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i).
- Το άρθρο 19α, παράγραφος 2, το άρθρο 22, παράγραφος 2 και και το άρθρο 26, παράγραφος 3, προσαρμόζονται με στόχο την κατ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 17, παράγραφος 9.
- Το άρθρο 20 καταργείται.
- Το νέο άρθρο 117, παράγραφος 1, εμπλουτίζει τα καθήκοντα της Τεχνικής Επιτροπής, με στόχο, η Διοικητική Επιτροπή να είναι σε θέση να προβαίνει στις εκάστοτε απαιτούμενες προσαρμογές του Κανονισμού, σύμφωνα με την εξέλιξη των τεχνικών επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο ανωτέρω Κανονισμός, ο οποίος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουνίου 2004, καταλήγει με την επισήμανση, ότι η άμεση πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών υγείας (περίθαλψης) πρέπει να κατοχυρωθεί το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004. Από ελληνικής πλευράς, λόγω της απαιτούμενης ετοιμότητας του διοικητικού και υγειονομικού μηχανισμού ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, αποφασίσθηκε, ότι ο ανωτέρω Κανονισμός θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2004 και για την άμεση πρόσβαση στους παρόχους περίθαλψης.

3. Η υλοποίηση της Κάρτας με την ομοιόμορφη εφαρμογή
του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i),
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71

Κατ αρχάς, σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 631/04 για την εξίσωση των δικαιωμάτων και την απρόσκοπτη υλοποίηση της Κάρτας, με την άμεση πλέον πρόσβαση των κατόχων της στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (απλοποίηση των διαδικασιών), η Διοικητική Επιτροπή υιοθέτησε δύο Αποφάσεις, την Απόφαση αριθμ. 194 και την Απόφαση αριθμ. 195. Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω Αποφάσεις καταλαμβάνουν εξίσου την εφαρμογή των αντιστοίχων διατάξεων των άρθρων 25, παράγραφος 1, στοιχείο α), (άνεργοι) και 31, παράγραφος 1, στοιχείο α) (συνταξιούχοι).

Επισημαίνεται, ότι η ανάγκη προσδιορισμού του πεδίου των ανωτέρω άρθρων βάσει κοινοτικών κριτηρίων έχει ως στόχο την ομοιόμορφη και ισόρροπη εφαρμογή των διατάξεων αυτών άμεσα πλέον από τους παρόχους περίθαλψης (άρθρα 21, 26 και 31 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 574/72), εξίσου δε και από τους εκάστοτε εμπλεκόμενους φορείς (διαμονής ή/και αρμόδιο/κατοικίας), έτσι ώστε να υλοποιείται απρόσκοπτα το δικαίωμα του φορέα του τόπου διαμονής για την απόδοση της δαπάνης των παροχών σε είδος, οι οποίες έχουν χορηγηθεί βάσει της Κάρτας ή, μεταβατικά, του νέου Ε 111, ως ισοδυνάμου εγγράφου (άρθρο 2, της Απόφασης αριθμ. 189).

Επίσης, για την εφαρμογή της νέας παραγράφου 1α του ανωτέρω άρθρου 22 η Διοικητική Επιτροπή υιοθέτησε την Απόφαση αριθμ. 196.

Τα σημαντικότερα σημεία των ανωτέρω τριών Αποφάσεων είναι:

3.1. Απόφαση αριθμ. 194

1ον) Οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων καλύπτουν τις παροχές σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες και χορηγούνται σε ασφαλισμένο, ο οποίος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να μην εξαναγκασθεί να επιστρέψει πρόωρα στο αρμόδιο κράτος, για να λάβει την περίθαλψη, την οποία απαιτεί η κατάσταση της υγείας του (άρθρο 1, πρώτο εδάφιο).
Επισήμανση:
Οι παροχές περίθαλψης χορηγούνται πλέον σύμφωνα με τα τρία νέα κοινοτικά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν ενιαία το δικαίωμα για τις παροχές αυτές σε κάθε κατηγορία διακινούμενου ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος:
- ιατρική ανάγκη,
- είδος  φύση (άρα και έκταση) των παροχών και
- προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής.
Εξυπακούεται, ότι οι λόγοι διαμονής εκτός αρμοδίου κράτους δεν θα πρέπει να είναι ιατρικοί.

2ον) Έτσι, στόχος τέτοιων παροχών είναι να επιτρέψουν στον ασφαλισμένο να συνεχίσει την διαμονή του υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες, λαμβανόμενης υπόψη της προβλεπόμενης διάρκειας της διαμονής (άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο).

3ον) Εντούτοις, από τις εν λόγω διατάξεις δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό να λάβει εκεί ιατρική θεραπεία (άρθρο 1, τρίτο εδάφιο).
Επισήμανση:
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε, ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται σε παροχές, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες κατά την διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος και όχι είναι αναγκαίες. Το ρήμακαθίστανται δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία. Επελέγη, για να διαφοροποιήσει τις παροχές, οι οποίες είναι όντως αναγκαίες από την πρώτη στιγμή της διαμονής, δηλαδή ήταν αναγκαίες και πριν την μετακίνηση στο άλλο κράτος μέλος.
Το τελευταίο δε τούτο σημαίνει, ότι σκοπός της διαμονής είναι η λήψη συγκεκριμένων παροχών περίθαλψης (το κοινά λεγόμενο ιατρικό ταξίδι). Ωστόσο, σε μία τέτοια περίπτωση απαιτείται, ο ενδιαφερόμενος να λάβει πριν από την αναχώρησή του προέγκριση από τον φορέα, στον οποίο ασφαλίζεται (άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο γ), και παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού 1408/71, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, ως έχει).

4ον) Προκειμένου να προσδιοριστεί, εάν μία παροχή σε είδος πληροί τις προϋποθέσεις των εν λόγω άρθρων, λαμβάνονται υπόψη ιατρικά και μόνον στοιχεία στο πλαίσιο της διαμονής του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την ιατρική κατάσταση και το ιστορικό του (άρθρο 2).
Επισημάνσεις:
1. Ο όρος αναγκαίες παροχές είναι μεν ευρύτερος του ισχύοντος μέχρι τώρα όρου άμεσα αναγκαίες παροχές, εφόσον περιλαμβάνει ακόμη και τις παροχές, οι οποίες απαιτούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. επί χρονίων ή προϋπαρχουσών παθήσεων, εγκυμοσύνης ή κοινά αλλά απαραίτητα τεστ).
Ωστόσο, οι πάροχοι περίθαλψης καλούνται να διενεργούν εμπεριστατωμένο έλεγχο ως προς την πάθηση του ενδιαφερόμενου και την έκταση των παροχών, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπισή της, έκταση, η οποία θα πρέπει πάντοτε να τελεί σε άμεση σχέση (συσχετίζεται πάντοτε) με την διάρκεια της διαμονής.
2. Ειδικότερα, σε σχέση με καταστάσεις και αντίστοιχα παροχές σε είδος, οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια διαρκούς και συνεχιζόμενης θεραπείας, εφιστούμε την προσοχή στο ότι, ο όρος αναγκαία περίθαλψη δεν μπορεί να ερμηνεύεται υπό την έννοια, ότι το δικαίωμα αυτό περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις, στις οποίες η παρασχεθείσα περίθαλψη κατέστη αναγκαία εξ αιτίας αιφνίδιας εκδήλωσης της πάθησης.
3. Ως εκ τούτου, το γεγονός, ότι η περίθαλψη (η οποία απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος) συνδέεται, ενδεχομένως, με πάθηση προϋπάρχουσα και γνωστή στον ασφαλισμένο, όπως οι χρόνιες ασθένειες, δεν σημαίνει, ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρμογής των διατάξεων αυτών (απόφαση του Δικαστηρίου στην Υπόθεση Ιωαννίδης, (Εκτιμώντας σημείο 7, της παρούσας Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής).
4. Υπό το φως της ως άνω νομολογίας και του πνεύματος του κοινοτικού νομοθέτη, διευκρινίζεται, ότι οι ιατρικά αναγκαίες παροχές σε είδος καταλαμβάνουν εξίσου και την υγειονομική περίθαλψη, η οποία χορηγείται στον ασφαλισμένο, προκειμένου να μην αναγκασθεί να αναβάλει την μετακίνησή του για προσωρινή διαμονή σε άλλο κράτος μέλος.
Με άλλα λόγια, ως ιατρικά αναγκαία θεωρείται και η παροχή, την χορήγηση της οποίας επιβάλλουν οι συγκεκριμένοι λόγοι μιάς μετακίνησης, εφόσον η τελευταία καθίσταται απόλυτα αναγκαία ή αμετάθετη.
Οσάκις, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος αποφασίζει να μετακινηθεί προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους (προσωπικούς, οικογενειακούς ή επαγγελματικούς), παρά το ότι, εξαιτίας προϋπάρχουσας πάθησης (χρόνιας, εγκυμοσύνης κ.λ.π.), πιθανολογείται η ανάγκη περίθαλψης, η τελευταία πρέπει να θεωρείται, ότι εμπίπτει απόλυτα στο πεδίο των διατάξεων των ανωτέρω άρθρων του Κανονισμού.
5. Πράγματι, εφόσον συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι μετακίνησης, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να μην χαρακτηρισθεί ως ιατρικό ταξίδι. Αντίθετα, η απαιτούμενη περίθαλψη πρέπει να θεωρείται ως παροχή σε είδος, η οποία καθίσταται αναγκαία, επειδή τούτο συνιστά προϋπόθεση για την εκ μέρους του ενδιαφερόμενου άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας (θεμελιώδης ελευθερία της Συνθήκης).

3.2. Απόφαση αριθμ. 195

Η Διοικητική Επιτροπή, έχοντας υπόψη την προηγούμενη Απόφασή της αριθμ. 183, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, η οποία όριζε περιοριστικά και στο πλαίσιο των παλαιών διατάξεων ως άμεσα αναγκαίες σχετικά με την κύηση και τον τοκετό μόνον τις παροχές, οι οποίες χορηγούνταν πριν από την έναρξη της 38ης εβδομάδας, ορίζει τα εξής:

1ον) Οι δαπάνες των παροχών σε είδος, οι οποίες χορηγούνται σε σχέση με την κύηση και τον τοκετό κατά την διάρκεια διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα του ασφαλισμένου προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σημείο i), του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 (άρθρο 1).

2ον) Η παρούσα Απόφαση αντικαθιστά την Απόφαση αριθμ. 183 (άρθρο 2, πρώτη πρόταση).
Επισήμανση:
Με την ανωτέρω Απόφαση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Απόφαση αριθμ. 194, έχοντας ως στόχο την διευκόλυνση της άσκησης στην πράξη του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, το πεδίο των τροποποιηθέντων άρθρων καλύπτει κατά ευρύτερο πλέον τρόπο και τις παροχές, οι οποίες έχουν σχέση με την κύηση και τον τοκετό.
Τούτο σημαίνει, ότι οι παροχές αυτές πρέπει εξίσου να χορηγούνται πλέον, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, υπό το πνεύμα των τριών νέων κοινοτικών κριτηρίων, τα οποία καθορίζουν ενιαία το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος κάθε κατηγορίας διακινούμενου ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος:
- ιατρική ανάγκη,
- είδος φύση (άρα και έκταση) των παροχών και
- προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής.
Εξυπακούεται, ότι οι λόγοι διαμονής εκτός αρμοδίου κράτους δεν θα πρέπει να είναι ιατρικοί.

3.3. Απόφαση αριθμ. 196

1ον) Κάθε ζωτικής σημασίας περίθαλψη, η οποία παρέχεται μόνον σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες ή/και από/με εξειδικευμένο προσωπικό ή/και εξοπλισμό, πρέπει κατ αρχήν να αποτελεί αντικείμενο προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ του ασθενούς και της μονάδας, η οποία παρέχει την εν λόγω περίθαλψη, προκειμένου να διασφαλισθεί, ότι η τελευταία είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια της διαμονής του ασφαλισμένου προσώπου σε άλλο κράτος μέλος, (άρθρο 1).

2ον) Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, η Διοικητική Επιτροπή παραθέτει στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα ενδεικτικό κατάλογο των παροχών σε είδος, οι οποίες, για πρακτικούς λόγους, απαιτούν προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του ασθενούς και της μονάδας, η οποία παρέχει την εκάστοτε αναγκαία περίθαλψη (άρθρο 2).

3ον) Η παρούσα Απόφαση αντικαθιστά την Απόφαση αριθμ. 163, της 31ης Μαΐου 1996, (άρθρο 3, πρώτη πρόταση).
Επισημάνσεις:
1. Η ανωτέρω νέα παράγραφος 1α, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 22 και εφαρμόζεται κατ αναλογία δυνάμει και των άρθρων 25 και 31, έχει ως στόχο την διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ενδιαφερομένων προσώπων υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες. Η εισαγωγή της στον Κανονισμό 1408/71 επελέγη για λόγους διαφάνειας και πληρέστερης ενημέρωσης των ασφαλισμένων πριν από την διακίνησή τους εκτός αρμόδιου κράτους μέλους ή του κράτους μέλους κατοικίας, ανάλογα με την περίπτωση.
Πρόκειται, ειδικότερα, για ορισμένα είδη συνεχιζόμενης θεραπείας, τα οποία απαιτούν ειδική υποδομή, οπότε είναι ουσιώδες για τον ασθενή η συγκεκριμένη θεραπεία να είναι διαθέσιμη και κατά την διάρκεια της διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος. Ενδεικτικά, στο Παράρτημα της Απόφασης αναφέρονται η αιμοκάθαρση και η οξυγονοθεραπεία.
2. Ενδεικτικός κατάλογος σημαίνει, ότι δεν είναι εξαντλητικός των παροχών, οι οποίες ήδη αναφέρονται. Στο μέλλον, εάν κριθεί από την Διοικητική Επιτροπή, ότι και άλλη ή άλλες παροχές εντάσσονται στο πνεύμα των κριτηρίων της παρούσας Απόφασης, η τελευταία θα αντικατασταθεί.

4. Κατάργηση  τροποποίηση κοινοτικών εντύπων με την εισαγωγή της Κάρτας

Μετά την εξίσωση των δικαιωμάτων, η οποία επήλθε με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΚ) 631/04, η Διοικητική Επιτροπή εξέδωσε την Απόφαση αριθμ. 198, σχετικά με την αντικατάσταση και την κατάργηση των υποδειγμάτων των εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 και 574/72 του Συμβουλίου (Ε 110, Ε 111, Ε 111Β, Ε 113, Ε 114, Ε 119, Ε 128 και Ε 128Β). Τα κυριότερα σημεία της Απόφασης αυτής είναι τα ακόλουθα:

1ον) Από 1ης Ιουνίου 2004 καταργούνται τα έντυπα Ε 110, Ε 128 και Ε 128Β, ενώ από την ίδια ημερομηνία το έντυπο Ε 119 αναπροσαρμόζεται, ώστε να αφορά πλέον αποκλειστικά σε παροχές σε χρήμα (άρθρο 4).
Επισήμανση:
Αναφορικά με το νέο έντυπο Ε 119, πράγματι, μετά την εξίσωση των δικαιωμάτων, η Κάρτα καλύπτει τους ανέργους για παροχές ασθένειας σε είδος κατά την τρίμηνη διαμονή τους εκτός αρμόδιου κράτους προς αναζήτηση εργασίας.

2ον) Ωστόσο, επειδή ορισμένα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση της μεταβατικής περιόδου για την εισαγωγή της Κάρτας, η παρούσα Απόφαση αντικαθιστά το ισχύον έντυπο Ε 111 βάσει νέου υποδείγματος (νέου Ε 111), το οποίο αναφέρεται στο συνημμένο σ αυτήν Παράρτημα και ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2004 έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 (άρθρο 2).

3ον) Από 1ης Ιουνίου 2004 καταργούνται, επίσης, τα έντυπα:
- Ε 113, για την γνωστοποίηση νοσηλείας από τον φορέα του τόπου διαμονής προς τον αρμόδιο φορέα, και
- Ε 114, για την χορήγηση παροχών σε είδος μεγάλης σπουδαιότητας, το κόστος των οποίων υπερβαίνει ένα κατ αποκοπή ποσό, το οποίο καθορίζεται και αναθεωρείται περιοδικά από την Διοικητική Επιτροπή (μέχρι στιγμής 1.000 Ευρώ) (άρθρο 3).

5. Μεταβατικές περίοδοι για την εισαγωγή της Κάρτας
 Παράλληλη κυκλοφορία κοινοτικών εγγράφων

Επειδή ορισμένα κράτη μέλη έκαναν χρήση μεταβατικής περιόδου για την εισαγωγή της Κάρτας, η Διοικητική Επιτροπή υιοθέτησε την Απόφαση αριθμ. 197, σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης αριθμ. 191. Τα κυριότερα σημεία της Απόφασης αυτής είναι τα ακόλουθα:

1ον) Τα συνημμένα στην παρούσα Απόφαση τρία Παραρτήματα περιλαμβάνουν κατάλογο των κρατών μελών, των νέων κρατών και των κρατών ΕΖΕΣ αντίστοιχα, για τα οποία είναι δυνατόν να ισχύσει μεταβατική περίοδος, αναφέροντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία λήξης της (άρθρο 1, πρώτο εδάφιο).

2ον) Τα εν λόγω κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν την συντόμευση της μεταβατικής περιόδου υπό την ρητή προϋπόθεση  υποχρέωση, να κοινοποιήσουν στην Διοικητική Επιτροπή την σχετική τους απόφαση το αργότερο 3 μήνες πριν από την εισαγωγή της πρώτης Κάρτας (άρθρο 1, τρίτο εδάφιο).

3ον) Οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών, τα οποία δεν έκαναν χρήση μεταβατικής περιόδου, όπως και η χώρα μας, δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν έντυπα Ε 111 (ή Ε 111Β) από την 1η Ιουνίου 2004 (άρθρο 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση).

4ον) Εάν ο αρμόδιος φορέας δεν είναι σε θέση να εκδώσει την Κάρτα, η συμπλήρωση των πεδίων 8 και 9 του ΠΠΑ είναι προαιρετική, δηλαδή η μη συμπλήρωσή τους δεν θίγει την εγκυρότητά του (άρθρο 2, τρίτο εδάφιο).
Επισημάνσεις:
1. Ως προς τα έντυπα Ε 128 (και Ε 128Β) και Ε 119, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2004, η Διοικητική Επιτροπή, σύμφωνα και με την κοινοτική αρχή, ότι τα έντυπα έχουν δηλωτικό και όχι συστατικό δικαιώματος χαρακτήρα, αποφάσισε (βλέπε Πρακτικά της 292ης Συνόδου της), ότι ο πάροχος περίθαλψης οφείλει να αποδέχεται τα εν λόγω έντυπα, ακόμη και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2004, χορηγώντας τις ιατρικά αναγκαίες παροχές.
2. Στην παρούσα Απόφαση ακολουθείται η αρχή, σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να εκδίδει άνω των 2 εγγράφων, δηλαδή:
- κράτος μέλος χωρίς μεταβατική περίοδο..........: ΚΑΡΤΑ ή ΠΠΑ,
- κράτος μέλος με μεταβατική περίοδο.................: Ε 111 (νέο),
- από την 1η Ιανουαρίου 2006 όλα τα κράτη μέλη: ΚΑΡΤΑ ή ΠΠΑ.
IV. Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1. Οι διατάξεις του νέου άρθρου 84α του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71

Για πρώτη φορά εισάγεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1408/71 μία εξαιρετικά περιεκτική διάταξη, το άρθρο 84α, για την οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ φορέων και προσώπων, τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο την υλοποίηση στην πράξη της αρχής της Συνθήκης περί καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 10 ΕΚ), εξειδικεύοντας τις υποχρεώσεις (αλλά και τα δικαιώματα) όλων των εμπλεκομένων σε κάθε εξατομικευμένη περίπτωση παραγόντων, οι οποίες απορρέουν από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις του κοινοτικού συντονισμού.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η διάταξη αυτή υιοθετήθηκε με αφορμή τις τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 631/04 για την εξίσωση των δικαιωμάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών στον κα εξοχήν νευραλγικό τομέα της ασφάλισης ασθένειας.

Σε αυτήν την εξαρχής δόμηση σχέσεων άμεσης και καλόπιστης συνεργασίας, ουσιαστικά σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, βασίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Κάρτας.

Πράγματι, η Κάρτα είναι το πρώτο και, μέχρι στιγμής, μοναδικό κοινοτικό έγγραφο, το οποίο δηλώνει την ταυτότητα του ασφαλισμένου κάθε κράτους μέλους ως Ευρωπαίου πολίτη. Με την εισαγωγή της Κάρτας, ο κοινοτικός νομοθέτης αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπλήρωση των στόχων, τους οποίους αυτή υπηρετεί, δηλαδή την προαγωγή της κινητικότητας και την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Κάθε ασφαλισμένος πρέπει να ενημερωθεί σωστά, έτσι ώστε στα πλαίσια μιάς σχέσης, η οποία θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή Κάρτα με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι των φορέων, με τους οποίους συναλλάσσεται.

Ως εκ τούτου, κάθε φορέας πρέπει να εφαρμόζει τις κοινοτικές διατάξεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του έναντι του ασφαλισμένου αλλά και του κάθε αντίστοιχου φορέα των άλλων κρατών μελών.

Επειδή η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ορθή εφαρμογή των κοινοτικών Κανονισμών, η νομολογία του Δικαστηρίου παραπέμπει σ αυτήν για την άρση οποιουδήποτε κωλύματος ή ακόμη και για την κάλυψη ενδεχόμενου κενού σε επίπεδο νομοθεσίας. Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή προϋποθέτει τόσο εκ μέρους των φορέων όσο και εκ μέρους του ασφαλισμένου πλήρη ενημέρωση και αμοιβαία πληροφόρηση σχετικά με κάθε μεταβολή της κατάστασης, η οποία έχει ενδεχομένως επιπτώσεις στα δικαιώματα επί των παροχών ασθένειας.

Τούτο πρακτικά σημαίνει, ότι οι φορείς:
- παρέχουν στον ασφαλισμένο κάθε πληροφορία, η οποία απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία του αναγνωρίζει ο Κανονισμός, και απαντούν εντός εύλογης προθεσμίας σε όλα τα αιτήματα, ενημερώνοντάς τον κυρίως για κάθε τροποποίηση της νομοθεσίας,
- καθιστούν σαφές στον ασφαλισμένο, ότι αυτός υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο, του τόπου διαμονής ή κατοικίας), σχετικά με κάθε μεταβολή της προσωπικής ή οικογενειακής του κατάστασης, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στα δικαιώματά του για παροχές δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού,
- έτσι, εφιστούν την προσοχή στον ασφαλισμένο, κυρίως σε μεταβολές, όπως η παύση ή η αλλαγή της δραστηριότητάς του, η μεταφορά της κατοικίας ή της διαμονής του ίδιου ή μέλους της οικογένειάς του, η αλλαγή φορέα ασφάλισης ή οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας,
- πληροφορούν ενδελεχώς τον ασφαλισμένο για τις επιπτώσεις, τις οποίες έχει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η μη τήρηση της υποχρέωσης του τελευταίου να καθιστά ενήμερο τον αρμόδιο φορέα ή/και τον φορέα του τόπου διαμονής,
- φροντίζουν, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασφαλισμένου, τα λαμβανόμενα μέτρα να είναι ισοδύναμα με εκείνα, τα οποία εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις εντός της εθνικής τους επικράτειας. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη την ιδιαιτερότητα του διακινούμενου, φροντίζουν, ώστε τα μέτρα αυτά να μην καθιστούν στην πράξη αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ο Κανονισμός (αρχή περί αναλογικότητας).

Εκτός των ανωτέρω, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα ορισμένων εξατομικευμένων καταστάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την κινητικότητα των προσώπων, με τις διατάξεις του άρθρου 84α θεσμοθετούνται ουσιαστικά δύο μηχανισμοί, με στόχο την ρύθμιση των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων, έτσι ώστε να μην διακυβεύονται στην πράξη τα δικαιώματα των διακινουμένων ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, στο άρθρο 84α προβλέπεται, ότι:
- σε πρώτο επίπεδο, μεταξύ φορέων:
οσάκις ανακύπτουν δυσχέρειες σε σχέση με την ερμηνεία ή την πρακτική εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού, ο φορέας του αρμόδιου κράτους ή του κράτους διαμονής (ή κατοικίας) του ασφαλισμένου οφείλει να έρχεται σε επαφή με τον εμπλεκόμενο φορέα ή φορείς του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών (ανάλογα με την περίπτωση), για την αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των κοινοτικών διατάξεων,
- σε δεύτερο επίπεδο, Διοικητικής Επιτροπής:
εφόσον από την ανωτέρω στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων καθίσταται αδύνατη η εξεύρεση λύσης εντός εύλογης προθεσμίας, ενημερώνουν αυτοί σχετικά τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, οι οποίες, εάν δεν διευθετήσουν οι ίδιες άμεσα το πρόβλημα, μπορούν να φέρουν το θέμα προς συζήτηση στην Διοικητική Επιτροπή.

Μετά την υιοθέτηση του άρθρου 84α, εφιστούμε την προσοχή των ελληνικών φορέων στην πιστή τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Η αδιάλειπτη και καλόπιστη συνεργασία, η αμοιβαία πληροφόρηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκάστοτε εμπλεκομένων φορέων των άλλων κρατών μελών κατά τον χειρισμό των κατ ιδίαν θεμάτων, τα οποία ανακύπτουν κυρίως λόγω της εμπλοκής των διακινουμένων προσώπων με διαφορετικά συστήματα και διοικητικές πρακτικές, εντάσσονται στις πρώτιστες υποχρεώσεις φορέων και αρχών, κατ αρχάς δυνάμει της ίδιας της Συνθήκης. Την υποχρέωση αυτή έχει επισημάνει κατ επανάληψη με πάγια νομολογία του το Δικαστηρίου, ειδικότερα σε νευραλγικούς τομείς, όπως η ασφάλιση ασθένειας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1) και ο προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας (Τίτλος ΙΙ).

Πράγματι, η απρόσκοπτη εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων στους εν λόγω τομείς, εξαρτάται από τον άριστο και άμεσο συντονισμό περισσοτέρων παραγόντων (στην προκειμένη περίπτωση αρχών, φορέων, παρόχων περίθαλψης γενικά), έτσι ώστε οι μεν φορείς να διευκολύνονται στο ουσιαστικό τους έργο, οι ασφαλισμένοι δε να απολαμβάνουν στην πράξη τα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από τον κοινοτικό Κανονισμό.

2. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για την υλοποίηση της Κάρτας

Κατόπιν των ανωτέρω και ειδικότερα ως προς την υλοποίηση της Κάρτας, οι υποχρεώσεις των κρατών μελών είναι οι ακόλουθες:
- Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής οφείλουν να κοινοποιούν τις Οδηγίες τους για την υλοποίηση της Κάρτας, οι οποίες θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Διοικητικής Επιτροπής προς αμοιβαία ενημέρωση (επί ερμηνευτικών και διοικητικών θεμάτων και για την οργάνωση του εθνικού συστήματος).
- Την υλοποίηση της Κάρτας θα παρακολουθεί στενά η Επιτροπή μέσω της Διοικητικής Επιτροπής, στην οποία θα αναφέρονται τα ανακύπτοντα προβλήματα (διοικητικής  ερμηνευτικής φύσης) και θα συζητούνται κατά προτεραιότητα στις συνόδους της ή στα πλαίσια των (υπο-) Επιτροπών της (Επιτροπή Λογαριασμών  Τεχνική Επιτροπή) ή/και ad hoc Ομάδων Εργασίας της.
- Από ελληνικής πλευράς, την ευθύνη του συντονισμού για την ενιαία και ορθή εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για την λειτουργία της Κάρτας φέρει το Υπουργείο μας (ΓΓΚΑ), εκπρόσωποι της οποίας συμμετέχουν, ως τακτικά μέλη, στην Διοικητική Επιτροπή και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ του ανωτέρω Οργάνου και του συνόλου των φορέων της χώρας μας.
- Βάσει της αμοιβαίας ενημέρωσης μεταξύ των κρατών μελών, θα συνεχισθεί η από κοινού συζήτηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Κάρτας, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου από όλους τους εμπλεκόμενους κατά κράτος μέλος παράγοντες.
- Σύμφωνα με το τελευταίο συνοπτικό μήνυμα της Επιτροπής προς όλα (25) τα κράτη μέλη (εκπροσώπους στην Διοικητική Επιτροπή), οι χρυσοί κανόνες  αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την υλοποίηση της Κάρτας, είναι οι εξής:
- η καλόπιστη και άμεση συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων  εμπλεκομένων μερών (άρθρο 84α του Κανονισμού 1408/71),
- η αποτελεσματική λειτουργία της εθνικής Διοίκησης (φορέων  αρχών) σε σχέση με τον πολίτη (διακινούμενο ασφαλισμένο). Η αρχή αυτή υλοποιείται με την άμεση επικοινωνία και διαρκή  πλήρη πληροφόρηση των πολιτών και πάντοτε με την τήρηση ευλόγων προθεσμιών (άρθρο 84α του Κανονισμού 1408/71),
- ο προορισμός της Κάρτας, δηλαδή οι πάροχοι περίθαλψης και, τελικά, οι φορείς άλλων κρατών μελών, έναντι των οποίων δεσμεύεται ο εκδότης φορέας (δεν είναι εσωτερικής χρήσης),
- η προεξέχουσα θέση του δικαιώματος για λήψη παροχών ασθένειας σε είδος, δηλαδή η αναγνώριση της ύπαρξής του και η χορήγηση παροχών, ανεξάρτητα από το είδος του εγγράφου, το οποίο βεβαιώνει το δικαίωμα αυτό (λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων βεβαιωτικών εντύπων εξαιτίας της μεταβατικής περιόδου).

Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Κάρτας, βάσει των προσφάτων αλλαγών του κοινοτικού κεκτημένου και των ανωτέρω αρχών, είναι η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και φορέων, η ομοιόμορφη εφαρμογή και η αμοιβαία εμπιστοσύνη (τόσο για την υλοποίηση των δικαιωμάτων όσο και για την απόδοση των προκυπτουσών δαπανών).

Σύμφωνα δε με την Επιτροπή, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλον τον σχεδιασμό για την εισαγωγή και λειτουργία της Κάρτας, ως πολιτική πρωτοβουλία με καταλυτική επίδραση στην εγκαθίδρυση των δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εργασθούν άμεσα με στόχο την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης για την υλοποίηση της Κάρτας, στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών. Τούτο σημαίνει, ότι από τώρα αρχίζουν οι συζητήσεις στην Διοικητική Επιτροπή για την μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό μέσο (ηλεκτρονική διαχείριση των εντύπων και των διαδικασιών επί τη βάσει, ενδεχομένως, μιάς έξυπνης Κάρτας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται στο έτος 2008).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης