Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΕ 105061/27.5.2004 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του ¶ρθρου 10 του Κ.Β.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2004 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΥΠΕΕ 105061/27.5.2004
Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του ¶ρθρου 10 του Κ.Β.Σ.


105061

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της υποβοήθησης του ελεγκτικού έργου στον προληπτικό έλεγχο των επιχειρήσεων, που τηρούν πρόσθετα βιβλία, κρίθηκε επιβεβλημένο να συνταχθεί ο παρών οδηγός ελέγχου με αντικείμενο τα πρόσθετα βιβλία.

Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει από το γεγονός:

α. Ότι με το ν. 3052/2002 που ισχύει από 1-1-2003, προστέθηκαν και νέες κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεσίτες αστικών συμβάσεων επί ακινήτων, οδοντίατροι, συνδρομητικές υπηρεσίες), ενώ ορισμένες δραστηριότητες έπαυσαν να τηρούν τέτοια βιβλία (εκκοκκιστήρια βάμβακος, ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

β. Ότι απλοποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα εκθέσεων που από 25 (εικοσιπέντε) έγιναν 4 (τέσσερα) και σε μεγάλο βαθμό η απλοποίηση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι έπαυσε να υπάρχει ένα έντυπο έκθεσης για κάθε δραστηριότητα για την οποία προβλεπόταν η τήρηση κάποιου πρόσθετου βιβλίου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, με τον παρόντα οδηγό θα διευκολυνθούν κυρίως οι νέοι υπάλληλοι στην άσκηση των καθηκόντων τους, αφού θα μπορούν να ανατρέχουν σ΄ αυτόν εύκολα για να προσδιορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τις υποχρεώσεις όσων τηρούν πρόσθετα βιβλία.

Για το λόγο αυτό ο παρών οδηγός πρέπει να αναπαραχθεί με ευθύνη των προϊσταμένων και να διανεμηθεί σε όλους τους ελεγκτές.

Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια άλλων που προηγήθηκαν στα τελευταία τρία χρόνια και αφορούσαν τους εξής οδηγούς ελέγχου:

--- οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων
--- οδηγός ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων
--- οδηγός προσωρινού φορολογικού ελέγχου
--- οδηγός ελέγχου αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
--- οδηγός ελέγχου καπνικών προϊόντων
--- οδηγός ελέγχου για τα ναυτιλιακά καύσιμα
--- οδηγός ελέγχου για τις δειγματοληψίες στα οινοπνευματώδη ποτά
--- οδηγός ελέγχου για το παραεμπόριο

ΓΕΝΙΚΑ
Τα πρόσθετα βιβλία προβλέπονται με σκοπό την παρακολούθηση ορισμένων μορφών συναλλαγών, κατηγοριών επιτηδευματιών. Η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων συνδέεται μόνο με το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία και όχι με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων του ή με την κατηγορία των βιβλίων του.


Τόπος και τρόπος τήρησης. Τα πρόσθετα βιβλία είναι απλογραφικά και εξωλογιστικά, τηρούνται δε πάντοτε θεωρημένα. Μπορεί όπως όλα τα βιβλία, να τηρούνται είτε χειρόγραφα είτε με τη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικά).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο, τα βιβλία αυτά τηρούνται σε κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία που ασκείται η σχετική με την τήρησή τους δραστηριότητα.


Χρόνος ενημέρωσης --- εκτύπωσης. Τα πρόσθετα βιβλία ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10. Η ενημέρωση των βιβλίων αυτών (καταγραφή στο χειρόγραφο σύστημα, πληκτρολόγηση και εκτύπωση στο μηχανογραφικό σύστημα) γίνεται εντός των αυτών προθεσμιών.


Γενικές επισημάνσεις

--- Ο χρόνος ενημέρωσής τους είναι πρωτογενής και κατά κανόνα άμεσος, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σαν βιβλία καταχώρησης γεγονότων που συνδέονται με συναλλαγές (π.χ. είσοδος αυτοκινήτου, άφιξη πελάτη, εγγραφή μαθητή κ.λπ.).

--- Η εκτύπωσή τους όταν τηρούνται μηχανογραφικά, δεν επιτρέπεται να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον χρόνο ενημέρωσης, με εξαίρεση τα βιβλία που ενημερώνονται βάσει εκδιδόμενων παραστατικών, όπως είναι το βιβλίο αποθήκευσης, το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και το βιβλίο κίνησης οχημάτων, τα οποία εκτυπώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις (άρθρο 24 παράγραφος 6).

--- Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησής τους, επιτρέπεται να αναγράφεται χειρόγραφα σε αυτά ο α/α καθώς και η αξία του σχετικού στοιχείου.

--- Οι υπόχρεοι επιτηδευματίες εφόσον παρέχουν υπηρεσίες εκδίδουν για τις συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά, απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) τόσο σε επιτηδευματίες όσο και σε ιδιώτες (άρθρο 13 παράγραφος 2).

--- Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παράγραφος 5 απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και με την προϋπόθεση ότι σ--- αυτά αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοσή του. (σχετ. η Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ.1083/2.6.2003).

Επίσης, όταν η αμοιβή δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (π.χ. φροντιστήρια --- εκπαιδευτήρια κ.λπ.), έχει γίνει δεκτό να αναγράφεται στα πρόσθετα βιβλία μόνο ο α/α του φορολογικού στοιχείου (ΑΠΥ), όχι όμως και το ποσό (ΠΟΛ.1137/7.4.2000).

---Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/20.12.2002).

Σημειώνεται ότι, από 1/1/2003 με τον ν.3052/2002, καταργήθηκε η τήρηση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν
--- τα εκκοκκιστήρια (βιβλίο πρέσας),

--- οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

--- καθώς και του πρόσθετου βιβλίου εισόδου --- εξόδου ασθενών των κλινικών που ενσωματώθηκε στο βιβλίο ασθενών.


ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της καθιέρωσης υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων για ορισμένες δραστηριότητες, είναι η παροχή κυρίως στον προληπτικό έλεγχο δυνατότητας άμεσου ελέγχου της εμφάνισης συναλλαγών και κατ΄ επέκταση της έκδοσης των αντίστοιχων στοιχείων εσόδων.

Ο έλεγχος των βιβλίων αυτών είναι απλός και συνίσταται κατά βάση:

α. Στην πιστοποίηση της ακριβούς καταγραφής σ΄ αυτό συναλλαγών ή άλλων γεγονότων που σχετίζονται με τα έσοδα της επιχείρησης

β. Στη διαπίστωση κάλυψης των εγγραφών στα πρόσθετα βιβλία από αντίστοιχα στοιχεία εσόδων

Αυτονόητο είναι ότι, βασικό μέλημα του ελέγχου είναι περαιτέρω η εξακρίβωση της ακρίβειας των εγγραφών και κυρίως σε ό,τι αφορά τις εμφανιζόμενες αμοιβές, αφού είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται εγγραφές στα πρόσθετα βιβλία, αλλά στη συνέχεια εκδίδονται υποτιμολογημένα (ανακριβή) στοιχεία (Α.Π.Υ.).

Περιεχόμενα προσθέτων βιβλίων:
1. Βιβλίο Ποσοτικής παραλαβής
2.Βιβλίο Εξόδων πρώτης εγκατάστασης
3.Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας
4. Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α' ή Β' Κατηγορίας
5.Βιβλίο Κίνησης πελατών (πόρτας)
6. Μητρώο μαθητών
7. Βιβλία α. Ασθενών κλινικών ή θεραπευτηρίων
β. Μεριδολόγιο Ιατρών κλινικών ή θεραπευτηρίων
8. Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (διαγνωστικών κέντρων)
9.Βιβλίο πελατών (κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων)
10.Βιβλίο Εκπαιδευομένων οδηγών
11.Βιβλίο Συνδρομητών
12.Βιβλίο Αποθήκευσης
13.Βιβλίο Στάθμευσης (οχημάτων)
14.Βιβλίο Εισερχομένων οχημάτων
15.Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (ιατρών και οδοντιάτρων)
16.Βιβλίο Διάθεσης Λαχείων
17.Βιβλίο Εισερχομένων σκαφών θαλάσσης
18.Βιβλίο Πελατών (φυσιοθεραπευτών και ασκούντων παραϊατρικό επάγγελμα)
19.Βιβλίο παραγγελιών
20.Βιβλίο Στάθμευσης (σκαφών θαλάσσης)
21.Βιβλίο Έργων
22.Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων
23.Βιβλίο ή Δελτίο Εντολών

Λοιπές περιπτώσεις πρόσθετων βάσει Α.Υ.Ο.Ο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με τον παρόντα οδηγό, επιχειρείται μια συστηματική και ουσιαστική προσέγγιση ελέγχου των επιχειρήσεων, που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 Κ.Β.Σ.

Είναι αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα ανατρέχει τόσο στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) στα αντίστοιχα κατά περίπτωση οικεία άρθρα, όσο και στις αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες της Διοίκησης.


Ακριβές αντίγραφο Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

1. Βιβλίο Ποσοτικής παραλαβής
1. Υπόχρεοι
Όλοι οι επιτηδευματίες όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο για την αγορά τους.

Από 1/1/1995 και οι επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όταν παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

Από 1/1/2003 και οι επισκευαστές επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων όταν παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

Οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα του άρθρου 2 παράγραφος 3 για την παραλαβή, για οποιαδήποτε αιτία, αγροτικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους, που δεν συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής.

Το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής που εκδίδεται για κάθε παραλαβή και περιέχει τα δεδομένα του βιβλίου αυτού.
Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας μπορεί, αντί να τηρεί βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, να ενεργεί ανάλογη εγγραφή με λογιστικό ισότιμο κατά την παραλαβή των αγαθών.

2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την παραλαβή των αγαθών, όταν δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρούνται:
η χρονολογία παραλαβής των αγαθών
το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποστολέα
το επάγγελμα και η διεύθυνσή του
η ποσότητα και το είδος των παραλαμβανόμενων αγαθών
ο σκοπός της παραλαβής τους.

Χρονολογία παραλαβής Στοιχεία αποστολέα Παραλαμβανόμενα αγαθά
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Επάγγελμα Διεύθυνση Ποσότητα Είδος Σκοπός παραλαβής
20/12/2003 Δ. Παυλίδης Ιδιώτης Ομήρου 5 Χολαργός 1 Ηλ. Κουζίνα PITSOS Επισκευή
15/1/2004 Χ. Οικονόμου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ακτινολογικό Τήνου 21 Γέρακας 1 Υπερηχογράφος Επισκευή
5/2/2004 Αν. Δάβαρης Εργαστήριο Ιδιώτης Σπετσών 9 Κυψέλη 1 Κρεβάτι μονό Λουστράρισμα
10/2/2004 Ε. Σπανός Λογιστής Σούτσου 10 Αθήνα 1 Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου... Για πώληση5. Επισημάνσεις
Ο όρος επισκευή επίπλων αφορά κάθε είδος επίπλου ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του (μεταλλικό, ξύλινο, μπαμπού κ.λπ.) και κάθε επισκευή που γίνεται σε αυτά.

Ο όρος επισκευή μηχανών, μηχανημάτων αφορά κάθε είδους μηχανή ή μηχάνημα που παραλαμβάνονται (ως ολοκληρωμένη συσκευή) προς επισκευή και δεν καταλαμβάνει την παραλαβή εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών αυτών.

Αν δεν γίνει η επισκευή, γιατί η αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται ως ασύμφορη από τον πελάτη, τότε σημειώνεται το γεγονός αυτό στις παρατηρήσεις του βιβλίου και σκόπιμο είναι να υπογράψει παραπλεύρως ο πελάτης.

Πρέπει να τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, για τα φωτογραφικά φίλμς, που παραλαμβάνονται από επιτηδευματίες για εμφάνιση, εφόσον δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.1.2).

Τα ελαιοτριβεία όταν αναλαμβάνουν τη φύλαξη ελαιολάδου χωρίς αμοιβή είτε αυτό ανήκει σε εμπόρους, είτε σε παραγωγούς, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ. 10.1 περ.β')

Επιτρέπεται η τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής σε αποθηκευτικό χώρο όταν παραλαμβάνονται αγαθά χωρίς στοιχείο διακίνησης (σχετ. έγγρ. 1099899/815/11.9.1995).

Οι επιτηδευματίες που έχουν τις προϋποθέσεις μη θεώρησης των στοιχείων σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 εκδίδουν Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής αθεώρητο.


2. Βιβλίο Εξόδων Πρώτης Εγκατάστασης
1. Υπόχρεοι
Ο ιδρυτής επιχείρησης ή νομικού προσώπου.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Δεν ορίζεται. Αρα στο χρόνο ενημέρωσης των βασικών βιβλίων, δηλαδή μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
3. Περιεχόμενο βιβλίου

Στα βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή, καταχωρούνται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές αναγκαίες για τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο ιδρυτής μπορεί να διενεργήσει και αγορές εμπορεύσιμων στοιχείων στο όνομά του και για λογαριασμό του υπό σύσταση νομικού προσώπου και να τις καταχωρήσει στο τηρούμενο βιβλίο πρώτης εγκατάστασης. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό του υπό σύσταση νομικού προσώπου. (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ. 10.2.2).

4. Επισημάνσεις
Η κατηγορία των προσωρινών βιβλίων δεν ορίζεται, άρα ο ιδρυτής μπορεί να θεωρήσει βιβλίο αγορών ή εσόδων - εξόδων ή Γ' κατηγορίας (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.2.3). Εάν τηρηθούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κ.Β.Σ. και το Γ.Λ.Σ.
Σε περίπτωση που ο ιδρυτής είναι επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να μην τηρήσει προσωρινά βιβλία πρώτης εγκατάστασης, αλλά να καταχωρεί τα έξοδα αυτά στα δικά του βιβλία σε διακεκριμένες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανάλογα με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.2.4).
Με το πέρας των εργασιών της ίδρυσης υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών και ταυτόχρονη δήλωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης με τον ίδιο Α.Φ.Μ.
Τα δεδομένα των προσωρινών βιβλίων μεταφέρονται (αναλυτικά ή συγκεντρωτικά) στα οριστικά βιβλία αμέσως μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται έκδοση φορολογικού στοιχείου.

3. Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Γ' κατηγορίας ('Aρθρο 10 §3)
1. Υπόχρεοι
Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά.
Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, οι επιτηδευματίες που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Ο χρόνος ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.3.0).
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο επενδύσεων τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό νόμο οι ακόλουθοι λογαριασμοί :
Ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε είδος παγίου περιουσιακού στοιχείου των παραγωγικών επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται με την ενεργούμενη κάθε φορά αφορολόγητη έκπτωση που υπολογίζει η επιχείρηση στα κέρδη του ισολογισμού της και στις δηλούμενες λογιστικές διαφορές, ή με την αξία της τυχόν πώλησής του.
Συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης.
4. Επισημάνσεις
Ο ξεχωριστός λογαριασμός, κατ' είδος παγίου στοιχείου μπορεί να τηρείται και ως εξής :
Όσον αφορά τα έπιπλα και σκεύη και τον λοιπό εξοπλισμό μπορεί να τηρείται κατά ομοειδείς κατηγορίες παγίων (π.χ. εξοπλισμός ξενοδοχείων : λευκά είδη, πιάτα, ποτήρια, κ.λπ.).
Καθόσον αφορά τα λοιπά πάγια (μηχανήματα κ.λπ.) μπορεί να παρακολουθούνται κατά ομοειδείς κατηγορίες, εφόσον γι' αυτά τηρούνται ξεχωριστές μερίδες στο μητρώο παγίων στο οποίο παρακολουθείται για κάθε πάγιο χωριστά και η ενεργούμενη αφορολόγητη έκπτωση.

4. Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία A' ή Β' κατηγορίας ('Aρθρο 10 §4)
1. Υπόχρεοι
Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά.
Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, οι επιτηδευματίες που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

2.
Χρόνος ενημέρωσης

Ο χρόνος ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.3.0)..
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο επενδύσεων τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό νόμο οι ακόλουθοι λογαριασμοί :
Διακεκριμένος λογαριασμός επενδύσεων, στη χρέωση του οποίου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού αναπτυξιακού νόμου και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων.
Ιδιαίτερος λογαριασμός αποθεματικού, σε πίστωση του οποίου μεταφέρεται το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η επιχείρηση από τα καθαρά της κέρδη.
Ιδιαίτερος λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου και πιστώνεται με τη σχηματιζόμενη κάθε φόρα αφορολόγητη έκπτωση και με την αξία της τυχόν πώλησής του.

5. Βιβλίο Κίνησης Πελατών (πόρτας) ('Αρθρο 10 § 5α)
1. Υπόχρεοι
Ο εκμεταλλευτής οίκου ευγηρίας
Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωμένων διαμερισμάτων και οικιών

Ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο του πελάτη, με αναγραφή από 1.1.2003 και της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης (κατά δήλωσή του).
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο κίνησης πελατών καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμο του πελάτη

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία εκείνου κατ' εντολή του οποίου διαμένει ο πελάτης (ένοικος)

Η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του

Ο αριθμός του δωματίου

Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο «πακέτο», σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών «πακέτο» (ισχύει από 1.4.1998)

Ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ καταχωρεί επί πλέον :
Τον αριθμό των ατόμων που συνοδεύουν κάθε πελάτη

Το είδος του κατασκηνωτικού και μεταφορικού μέσου.


4. Ενδεικτικά υποδείγματα βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)
Α. Βιβλίο πελατών ξενοδοχείου, ξενώνα, ενοικιαζομένων δωματίων

α/α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Ημερομηνία Αριθμός δωματίου Πιθανή ημερ/νια αναχώρησης Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
Πελάτη (ενοίκου) Πελάτη (εντολέα τρίτου) 'Αφιξης Αναχώρησης
1 Δάρας Νίκος

-

20.7.03 31.7.03 108
Με πρωϊνό
2* Μαυρίδης Κων/νος Κοσμίδης TOURS ΕΠΕ 10.8.03 25.8.03** 215
Με γεύμα


*Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει την αμοιβή για τον πελάτη του (Μαυρίδη Κων/νο)
**Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώριση
με νέα ημερομηνία αναχώρησης


Β. Βιβλίο πελατών κάμπιγκ

α/α Ονοματεπώνυμο πελάτη Αριθμός ατόμων Ημερομηνία Είδος μέσου Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
'Αφιξης Αναχώρησης Κατασκηνωτικού Μεταφορικού

1 Δεσύλας Παύλος 5 5.6.03 18.6.03 Τροχόσπιτο - -
2 Γεωργιάδης Πέτρος 3 12.9.03 30.9.03 Μεγάλη σκηνή Αυτοκίνητο Με γεύμα5. Επισημάνσεις
δωμάτια μέχρι και επτά (7), δύνανται να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης μέσα σε νόμιμη προθεσμία (άρθρο 33 § 6β του Ν.2238/1994).
παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες ξενοδοχείου (καθαριότητα του δωματίου, παροχή λευκών ειδών κ.λπ.) θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από εκμίσθωση οικοδόμων (Α' πηγή) και δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.
τουριστικών γραφείων, πρακτορείων κ.λπ., επειδή παρουσιάζονται δυσχέρειες για την άμεση καταχώριση στο βιβλίο, του ονοματεπώνυμου όλων των ατόμων του γκρούπ λόγω του μεγάλου αριθμού του, μπορεί στο βιβλίο πόρτας να καταχωρείται μόνο το όνομα ή η επωνυμία του τουριστικού γραφείου ή πρακτορείου, ο συνολικός αριθμός των ατόμων του γκρουπ και οι αριθμοί των δωματίων που θα μείνουν, με παράλληλη διατήρηση της ονομαστικής κατάστασης πελατών του γραφείου ή πρακτορείου, η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο (ΠΟΛ.1163/23.4.1993).
βιβλίο πόρτας ως πελάτης καταχωρείται το όνομα του προσώπου με το οποίο συμβάλλεται ο επιτηδευματίας και οι αριθμοί των δωματίων που μισθώνει. Σκόπιμο είναι να γράφεται και ο αριθμός των ατόμων που συνοδεύουν τον πελάτη για την αποφυγή αμφισβητήσεων. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται στην περίπτωση αυτή στο όνομα του πελάτη που καταχωρήθηκε στο βιβλίο πελατών (πόρτας) (ΠΟΛ.1163/23.4.1993).
ανεξαρτήτως των ατόμων, των διανυκτερεύσεων, της παροχής ρεύματος κ.λπ., η ενημέρωση του βιβλίου πόρτας γίνεται με το κλείσιμο της συμφωνίας και όχι πέραν του χρόνου έναρξης της παροχής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο πόρτας καταχωρούνται επί πλέον α) το συμφωνούμενο ποσό, β) η χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.
βιβλίου πόρτας, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν λειτουργούν ως κάμπινγκ (έγγραφο Υπ.Οικ. 1070715/498/1.7.1994).6. Μητρώο Μαθητών ('Αρθρο 10 § 5β)
1. Υπόχρεοι
Ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου
Ο εκμεταλλευτής εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών
Ο εκμεταλλευτής κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την εγγραφή του μαθητή.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο Μητρώο Μαθητών καταχωρούνται :
- Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν
- Η χρονολογία έναρξης της φοίτησης
- Το ποσό που συμφωνείται χωριστά για τα δίδακτρα, τα τροφεία, τα μεταφορικά και τα λοιπά δικαιώματα
- Η χρονολογία διακοπής της φοίτησης

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Μητρώου Μαθητών

α/α Ονοματεπώνυμο & Διεύθυνση Μαθητή Χρονολογία έναρξης φοίτησης Μηνιαίο ποσό* Δικαίωμα εγγραφής Μεταβολές ποσών διδάκτρων Χρονολογία διακοπής φοίτησης Αριθμός Α.Π.Υ.
Διδάκτρων Τροφείων Μεταφορικών κλπ Σύνολο
1 Θεοχάρης Νικήτας Καβάφη 5 Ν Ιωνία 1.9.02 75 ευρώ

75 ευρώ 20 ευρώ από 1.1.03 δίδακτρα 90 ευρώ 10.6.03
2 Κοσμίδης Ηλίας Πινδάρου 1 Χαλάνδρι 10.9.02 70 ευρώ 30 ευρώ 20 ευρώ 120 ευρώ 15 ευρώ Από 1.2.03 άνευ τροφείων 30.6.03
(*) Η περίοδος που αφορά το συμφωνούμενο ποσό μπορεί να είναι μήνας ή δίμηνο ή ετήσια
5. Επισημάνσεις
'Οταν τα δίδακτρα συμφωνούνται και εισπράττονται για κάθε ώρα διδασκαλίας, το μητρώο μαθητών ενημερώνεται κάθε φορά με την έναρξη και τη λήξη του μαθήματος και καταχωρείται σε αυτό το ποσό της ωριαίας αμοιβής, πέραν των άλλων στοιχείων του μαθητή (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.5.2.1)
Δεν απαιτείται η αναγραφή της τάξης φοίτησης και των παρακολουθούμενων μαθημάτων, στο μητρώο μαθητών.
'Οταν οι μαθητές είναι αδέλφια, ακόμα και όταν συμφωνείται ένα ενιαίο ποσό διδάκτρων, πρέπει στο μητρώο μαθητών να καταχωρούνται διακεκριμένα οι μαθητές με χωριστή αναγραφή του ποσού διδάκτρων που αναλογεί στον καθένα.
Σε περίπτωση Δοκιμαστικής παρακολούθησης μαθημάτων πρέπει να κατα­χωρείται κανονικά ο μαθητής στο μητρώο μαθητών. Επίσης στη στήλη συμφωνηθέν ποσό να αναγράφεται η ένδειξη «δοκιμαστική παρακολούθηση» καθώς και να ενημερώνεται αναλόγως η στήλη μεταβολή, μετά την οριστική απόφαση του μαθητή, για παραμονή ή αποχώρηση.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε περίπτωση που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις τρίτων (κατοικία μαθητών, ξενοδοχεία, επαγγελματικές εγκαταστάσεις των εκπαιδευομένων κ.λπ.).
Επί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με Η/Υ σε παιδιά προσχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν αυτές θεωρούνται ως εκπαίδευση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρείται μητρώο μαθητών και εκδίδονται ΑΠΥ με ΦΠΑ 18% (εγκ. Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1165/30.7.1999).
Οταν οι υπόχρεοι σε τήρηση μητρώου μαθητών διατηρούν και υποκατάστημα κοντά στο κεντρικό και κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα άλλες μέρες στο κεντρικό και άλλες στο υποκατάστημα, οι μαθητές πρέπει να καταχωρούνται και στα δύο μητρώα μαθητών. Μπορεί βέβαια να ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η κατά διάφορο τρόπο τήρηση του μητρώου μαθητών του υποκαταστήματος ή ακόμα μη τήρησή του.
Τα εκπαιδευτικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (με εξαίρεση τις αστικές εταιρίες αρ.2 § 1) δεν έχουν υποχρέωση τήρησης θεωρημένου μητρώου μαθητών γιατί δεν διενεργούν πράξεις που υπό­κει­νται σε Φ.Π.Α.
Για την εκπαίδευση που παρέχεται μέσω διαδικτύου (τηλεματική) και χωρίς την φυσική παρουσία του μαθητή, δεν τηρείται πρόσθετο βιβλίο.

7. Βιβλία α) Ασθενών β) Μεριδολόγια Ιατρών ('Αρθρο 10 § 5γ)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές κλινικών και θεραπευτηρίων
2. Χρόνος ενημέρωσης
α. Βιβλίου ασθενών : 'Αμεσα με την είσοδο και έξοδο του ασθενή (στοιχεία ασθενή, ημερομηνία) και εντός της επομένης με τα λοιπά στοιχεία.
β. Βιβλίου μεριδολογίου ιατρών : εντός της επομένης της ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Α. Στο βιβλίο ασθενών, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε ασθενή, καταχωρούνται :
Η χρονολογία εισόδου και εξόδου του ασθενή

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του

Η κατηγορία της θέσης νοσηλείας του

Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλείας

Το είδος και η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων και λοιπών υλικών, εκτός των αναλώσιμων (ισχύς από 1/1/03)

Ο αύξων αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Η χρονολογία αλλαγής και η κατηγορία της νέας θέσης, σε περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας θέσης
Β. Στο βιβλίο μεριδολογίου ιατρών φυσικών προσώπων, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε γιατρό, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ασθενή που δέχεται την ειδική ιατρική περίθαλψη από τον γιατρό.

Η χρονολογία παροχής της περίθαλψης

Η κατηγορία της θέσης νοσηλείας του ασθενή. Επί ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή από περισσότερους γιατρούς, τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στις μερίδες όλων των γιατρών.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και από όλα τα νοσοκομεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία αυτών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν και την τυχόν απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος εφόσον παρέχεται σ' αυτά περίθαλψη από γιατρούς, στους οποίους καταβάλλεται γι' αυτήν αμοιβή μη έμμισθης υπηρεσίας.
4. α) Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Ασθενών

Αριθμός μερίδας:9

Ασθενής: Μερκούρης Αντώνιος, Λ.Κηφισίας 80, Αθήνα

Χρονολογία εισόδου: 10.7.02 Εξόδου: 15.7.02

Θέση: Γ Δωμάτιο: 103

Αλλαγή θέσηςΗμερομηνία: 12.7.02 Δωμάτιο: 207

Χρονολογία Είδος παρεχομένων υπηρεσιών Παρατηρήσεις Αριθμός Α.Π.Υ.
12.7.02 Υπερηχογράφημα νεφρών
20/15.7.02
13.7.02 Λιθοτριψία


β) Ενδεικτικό υπόδειγμα Μεριδολογίου Ιατρών (φυσικών προσώπων)

Ιατρός: Θεοδοσίου Πέτρος, Κανάρη 1 Χαλάνδρι, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
Χρονολογία Ονοματεπώνυμο Ασθενή Διεύθυνση Θέση Παρατηρήσεις

8.9.02

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Τήνου 15, Γλυφάδα

Β5. Επισημάνσεις
Στο βιβλίο ασθενών δεν καταχωρούνται φάρμακα και λοιπά υλικά που αγοράζονται από τους ασθενείς απ' ευθείας από τα φαρμακεία και χορηγούνται σε αυτούς μέσω της κλινικής. Ως υλικά θεωρούνται τα τεχνητά μέλη, οι βηματοδότες, κλπ. Ως αναλώσιμα θεωρούνται το οξυγόνο, οι γάζες, τα χαρτικά κ.λπ
Μεριδολόγιο ιατρών.
Από 1.1.2003 τηρείται απλότυπο (Ν.3052/2002)
Τηρείται και για τους εσωτερικούς γιατρούς που λαμβάνουν ειδική αμοιβή από τον ασθενή, εκτός από την αμοιβή εμμίσθου υπηρεσίας.
Δεν απαιτείται ενημέρωσή του για τους γιατρούς που παρέχουν έμμισθη υπηρεσία ή συμμετέχουν στα κέρδη του νοσοκομείου ή κλινικής, εφόσον δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή από τον ασθενή (εγκ. 40/1977 παρ. 55 και εγκ. 3/1992 παρ.10.5.3).
Αναγράφεται ο γιατρός φυσικό πρόσωπο, που προσφέρει τις υπηρεσίες σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από εταιρεία γιατρών, με αναγραφή παραπλεύρως και των στοιχείων της εταιρίας για λογαριασμό της οποίας ενεργεί ο γιατρός φυσικό πρόσωπο (σχετ. εγγρ. 1174547/534/22.8.1994).
Σημείωση : Τα θεωρημένα διπλότυπα μεριδολόγια γιατρών μπορεί να χρησιμοποιηθούν (με συμπλήρωση μόνο του πρωτότυπου) και μετά την 1.1.2003 μέχρι να εξαντληθούν, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ.

8. Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (Διαγνωστικών κέντρων) ('Αρθρο 10 § 5δ)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές διαγνωστικών κέντρων
2. Χρόνος ενημέρωσης
Μόλις τελειώσει η εξέταση και πριν από την αποχώρηση του ασθενή
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο κάθε ασθενή
Το επάγγελμα και η διεύθυνσή του
Η χρονολογία επίσκεψης
Ο αριθμός της Α.Π.Υ., όταν εκδοθεί
4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Ασθενών Διαγνωστικών Κέντρων

Χρονολογία επίσκεψης Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ασθενή Επάγγελμα ασθενή Αριθμός και αξία Α.Π.Υ. Παρατηρήσεις (ασφαλιστικός φορέας κλπ)
18.5.03 Αλεξίου Ελένη

Ολύμπου 5 Καλλιθέα

Έμπορος
Τ.Α.Ε.5. Επισημάνσεις
'Οταν οι κλινικές και τα θεραπευτήρια έχουν και διαγνωστικό τμήματα για τους εξωτερικούς ασθενείς (όσοι δεν έχουν εισαχθεί στο θεραπευτήριο ή την κλινική) πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά βιβλίο επίσκεψης ασθενών.
Δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου αυτού για τα δείγματα αίματος και ούρων όταν παραλαμβάνονται για ανάλυση από άλλα κέντρα ή από γιατρούς μικροβιολόγους (εγκ. 1102918/615/21.11.1997).

9. Βιβλίο Πελατών (Κέντρων Αισθητικής και Γυμναστηρίων) ('Αρθρο 10 § 5ε)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων

2. Χρόνος ενημέρωσης
Μόλις αρχίσει η παροχή υπηρεσίας
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο πελατών για κάθε μια επίσκεψη καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η χρονολογία επίσκεψής του
Ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών όταν αυτή εκδοθεί.
Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
Το συμφωνούμενο ποσό
Η χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Πελατών

Χρονολογία επίσκεψης Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πελάτη Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Αριθμός και αξία Α.Π.Υ. Συμπληρώνονται επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας
Συμφωνούμενο ποσό Διάρκεια παροχής υπηρεσίας
'Εναρξη Λήξη
5.5.02 Γεωργίου Αθαν. Τήνου 10, Κυψέλη Περιποίηση προσώπου

57/5.5.02

50 ευρώ

Σπυροπούλου Β., Λ.Μεσογείων 120, Χολαργός Αποτρίχωση
300 ευρώ 20.8.02 30.9.02


5. Επισημάνσεις
Ως κέντρα αισθητικής θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον καλλωπισμό και γενικά την περιποίηση του σώματος, είτε με τη χρήση τεχνικών ή ιατρικών μέσων, είτε όχι (π.χ. Κέντρα αδυνατίσματος, παροχής συμβούλων διαίτης, κέντρα εμφύτευσης μαλλιών κ.λπ.).
Τα γυμναστήρια όταν παρέχουν υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζεται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος (απλή γυμναστική, αερόμπικ, Body Building, κ.λπ.) τηρούν βιβλίο πελατών.
'Οταν παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την άθληση ή την εκμάθηση συγκεκριμένου αθλήματος, εμπίπτουν στην έννοια της σχολής και τηρούν Μητρώο μαθητών.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα) οι οποίες παραχωρούνται προς χρήση σε πελάτες, αθλητές ή γυμναζόμενους, από επιχειρήσεις εκμετάλλευσής τους, όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος, ούτε υπάρχουν όργανα γυμναστικής που να προσδίδουν στο χώρο την έννοια του γυμναστηρίου, δεν δημιουργείται υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών (ως γυμναστήριο) ή μητρώου μαθητών (ως εκπαιδευτήριο) (εγγ.113783/785/14.11.1997).

10. Βιβλίο Εκπαιδευόμενων Οδηγών ('Αρθρο 10 § 5στ)
1. Υπόχρεοι
Οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων για κάθε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο.

2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την έναρξη και τη λήξη του μαθήματος ή της εξέτασης

3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εκπαιδευόμενου
Το συμφωνούμενο ποσό της αμοιβής
Η χρονολογία και η ώρα έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος.
Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την παράσταση του εκπαιδευτή κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών.

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εκπαιδευόμενων Οδηγών

α/α Χρονολογία 'Ωρα μαθήματος Στοιχεία πελάτη Ποσό συμφ/νης αμοιβής Παρατηρήσεις Αριθμ. & Αξία Α.Π.Υ.
'Εναρξη Λήξη Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση
1 20-7-02 10.00 11.00 Παράσχου Σοφία Λ.Πεντέλης 1, Μαρούσι 20 ευρώ Παράσταση
2 20-7-02 11.30 12.30 Νίκας Γρηγόριος Τεμπών 15, Αθήνα 10 ευρώ την ώρα

3 21-7-02 8.00 10.00 Βασιλείου Αθανάσιος Βύρωνος 8, Παγκράτι 15ευρώ την ώρα5. Επισημάνσεις
Το ανωτέρω βιβλίο κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εξέτασης τηρείται υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο.
Τηρούνται τόσα βιβλία, όσα και τα αυτοκίνητα του εκμεταλλευτή της σχολής.
Δεν τηρείται βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών, για μαθήματα οδηγών μοτοσυκλετών.
Για την θεωρητική εκπαίδευση των οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών υπάρχει υποχρέωση τήρησης Μητρώου μαθητών, στην επαγγελματική εγκατάσταση της σχολής εκπαιδευτών οδηγών, όπου παρέχεται η εκπαίδευση.

11. Βιβλίο Συνδρομητών ('Αρθρο 10 § 5ζ')
1. Υπόχρεοι
Οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι συνδρομής από 1/1/2003

2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την εγγραφή και όχι πέραν από την έναρξη της παροχής υπηρεσίας.

3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο συνδρομητών καταχωρούνται :

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του συνδρομητή
Η διεύθυνσή του
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνδρομής
Η αξία της συνδρομής
4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Συνδρομητών

α/α 'Εναρξη παροχής υπηρεσιών (συνδρομής) Στοιχεία συνδρομητή Αξία συνδρομής Λήξη παροχής υπηρεσιών (συνδρομής) Αριθμοί Α.Λ.Π. και αξίες αυτών
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Διεύθυνση
1 1/1/2004 Σταματίου Γεώργιος Ήρας 5, Αθήνα 50 ευρώ μηνιαίως 30/4/03 2/50 ευρώ15/50 ευρώ 30/50 ευρώ 42/50 ευρώ
2 15/1/2004 Ζαχαρίου Νικόλαος Σίφνου 3, Αιγάλεω 80 ευρώ μηνιαίως

3 16/1/2004 ΑΛΦΑ ΕΠΕ Θησέως 8, Ζωγράφου 800 ευρώ ετησίως
100/800 ευρώ
5. Επισημάνσεις
Υπηρεσία με συνδρομή για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται η παροχή δικαιώματος χρήσης ή πρόσβασης σε υπηρεσίες στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, έναντι προαπαιτούμενου συγκεκριμένου ποσού που αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έτος, εξάμηνο κ.λπ.) (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).
Στις περιπτώσεις που η εγγραφή του συνδρομητή γίνεται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης, η καταχώρηση στο βιβλίο διενεργείται εντός της επομένης από την επιστροφή του στην επαγγελματική εγκατάσταση (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).
Στις περιπτώσεις που συντάσσονται συμφωνητικά και περιλαμβάνουν τα δεδομένα του συγκεκριμένου βιβλίου παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αυτού, με την προϋπόθεση ότι αντίγραφα αυτών τίθενται άμεσα στη διάθεση του ελέγχου και έχει υποβληθεί σχετική κατάσταση στη Δ.Ο.Υ.. Και στην περίπτωση αυτή εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία βάσει της ΠΟΛ.1166/29.5.2002 και αναγράφεται επί του συμφωνητικού ο α/α του παραστατικού εσόδου (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).
Σε περίπτωση τήρησης άλλων πρόσθετων βιβλίων, από τα οποία προκύπτουν τα προαναφερόμενα, παρέλκει η τήρηση του ανωτέρω βιβλίου.
Το βιβλίο συνδρομητών δεν τηρείται από τους επιτηδευματίες οι οποίοι :
1. Πωλούν αγαθά με συνδρομή, όπως εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.
2. Παρέχουν υπηρεσίες της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. έναντι συνδρομής, όπως τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές, τραπεζικές, χρηματιστηριακές κ.λπ.
3. Τηρούν άλλα πρόσθετα βιβλία από τα οποία προκύπτουν τα δεδομένα του βιβλίου συνδρομητών, όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής κ.λπ.
Οι συντηρητές ανελκυστήρων, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες βέβαιες και συγκεκριμένες και όχι «στις περιπτώσεις που θα χρειασθεί» δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου συνδρομητών για τις υπηρεσίες αυτές (συντήρησης), έγγραφο 1004134/56/0015/31. Το βιβλίο αυτό, πρέπει να καταχωρηθούν και οι παλαιοί συνδρομητές (πριν την 1/1/2003) για τους οποίους συνεχίζεται η παροχή υπηρεσίας κατά την 1/1/2003. Η καταχώρηση αυτή μπορούσε να γίνει μέχρι 28/2/2003, με σχετική ένδειξη ότι αφορά παλαιό συνδρομητή (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).

12. Βιβλίο Αποθήκευσης ('Αρθρο 10 § 5η)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Εντός της μεθεπόμενης της εισαγωγής και εξαγωγής των αγαθών.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο αποθήκευσης σε μερίδες κατά αποθέτη καταχωρούνται :
Η διεύθυνση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αποθέτη
Τα δεδομένα του δελτίου εισαγωγής που υποχρεούται να εκδίδει ο ανωτέρω εκμεταλλευτής κατά την εισαγωγή των αγαθών, δηλαδή :
1. Το ονοματεπώνυμο του αποθέτη
2. Το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του
3. Το είδος, η ποσότητα, ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται.
Τα δεδομένα των δελτίων αποστολής
Ο αριθμός του παραστατικού εσόδων
4. Επισημάνσεις

Από 1/1/2003 το βιβλίο αποθήκευσης τηρείται απλότυπο.

Όταν στον αποθηκευτικό χώρο παραλαμβάνονται αγαθά τρίτων, με σκοπό την πώληση για λογαριασμό του αποστολέα, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, εφόσον αποδεικνύεται για τα αγαθά αυτά ότι σκοπός τους είναι η πώληση για λογαριασμό τρίτου (εγγρ.1044936/426/30.5.2000). Αν όμως ο σκοπός της αποστολής των αγαθών είναι η φύλαξη με συμφωνημένο αντίτιμο-αμοιβή και στη συνέχεια η πώληση για λογαριασμό του εντολέα - τρίτου, τότε τηρείται βιβλίο αποθήκευσης.
Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας αποθηκευμένων αγαθών, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν στο χώρο αποθήκευσης, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νέου και του παλαιού αποθέτη με μνεία ότι αυτά μεταβιβάστηκαν χωρίς να απομακρυνθούν από το ψυγείο ή την αποθήκη.
Ταυτόχρονα θα εκδίδεται και δελτίο εισαγωγής στο όνομα του νέου αποθέτη και θα γίνονται οι δέουσες εγγραφές στις μερίδες και των δύο αποθετών στο βιβλίο αποθήκευσης.
Οι εκμεταλλευτές αποθηκών, ψυγείων κ.λπ. που τηρούν πρόσθετο βιβλίο αποθήκευσης του άρθρου 10 παρ.5 περ. η, υποχρεούνται μεταξύ των άλλων στην αναγραφή των ειδών αναλυτικά. Με την Εγκ.ΠΟΛ.1306/5.12.1995 έγινε δεκτό ότι οι επιχειρήσεις αυτές για τα παραλαμβανόμενα αγαθά από χώρες της Ε.Ε., μπορούν αναλογικά εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/4.4.1995 να αναγράφουν το είδος, κατά γενική κατηγορία, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση αυτή (αναγραφή των στοιχείων και του εισαγωγέα, όταν είναι πρόσωπο διάφορο του αποθέτη, παραλαβή και φύλαξη των παραστατικών που εξειδικεύουν τα είδη κ.λπ.).
Επί μηχανογραφικής τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής του μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
Τα θεωρημένα διπλότυπα βιβλία αποθήκευσης, μπορούν να χρησιμο­ποι­η­θούν (συμπλήρωση μόνο του πρωτότυπου) και μετά την 1/1/03 μέχρι να εξαντληθούν, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).

13. Βιβλίο Στάθμευσης ('Αρθρο 10 § 5θ)
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών καιμοτοποδηλάτων.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο και έξοδο του οχήματος.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε όχημα καταχωρούνται :
Η χρονολογία και η ώρα της εισόδου και εξόδου
Ο αριθμός κυκλοφορίας
Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρούνται :
ο αριθμός κυκλοφορίας
η χρονολογία έναρξης και λήξης της μίσθωσης
το συμφωνούμενο ποσό
4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Στάθμευσης Οχημάτων

α. Βιβλίο στάθμευσης οχημάτων με την ώρα ή διαρκείς μισθώσεις (μη συνενωμένο)

Χρον/γία εισόδου 'Ωρα εισόδου Αριθμός κυκλ/ριας Χρον/γία εξόδου 'Ωρα εξόδου Συμπληρώνεται επί μηνιαίας παροχής υπηρεσίας Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία Α.Π.Υ.
Διάρκεια μίσθωσης Συμφωνούμενο ποσό
'Εναρξη Λήξη
10.1.03 10.00 ΥΒΒ 1528 10.1.03 12.30


ΕΧΑ 3017

15.1.03 15.2.03 50 ευρώ μηνιαίωςΣημείωση: Όταν μισθώνεται μια θέση από πελάτη που διαθέτει δύο αυτοκίνητα και τα σταθμεύει εναλλάξ, τότε στη θέση του αριθμού κυκλοφορίας αναγράφονται οι αριθμοί και των δύο αυτοκινήτων και γίνεται σχετική μνεία στη στήλη «παρατηρήσεις».

β. Συνενωμένο βιβλίο στάθμευσης - Α.Π.Υ.

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΕΙΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ

Α.Φ.Μ

Δ.Ο.Υ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ

Χρονολογία Εισόδου: Ποσό αμοιβής
Εξόδου:
Ώρα Εισόδου: Σύνολο
Εξόδου:5. Επισημάνσεις
Δεν επιτρέπεται η τήρηση του βιβλίου στάθμευσης σε μερίδες κατά αυτοκίνητο, τόσο επί διαρκούς όσο και επί μη διαρκούς μίσθωσης (σχετ. εγγρ. 1072750/416/15.7.1997).
Στην περίπτωση που η αμοιβή είναι καθορισμένη σε ημερήσια βάση και δεν επηρεάζεται από τις ώρες παραμονής του αυτοκινήτου, η ώρα της εξόδου μπορεί να μην αναγράφεται στο βιβλίο στάθμευσης, με την προϋπόθεση όμως ότι η αμοιβή για όλα τα αυτοκίνητα είναι καθορισμένη σε ημερήσια βάση προεκτυπωμένη στο συνενωμένο έντυπο και θα έχει αναρτηθεί σχετική πινακίδα.
Όταν όμως ένα αυτοκίνητο παραμένει περισσότερες ημέρες και με δεδομένο ότι η ημερήσια αμοιβή είναι προεκτυπωμένη, τότε κάθε ημέρα θα πρέπει να γίνεται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο στάθμευσης και θα εκδίδονται τόσες Α.Π.Υ. όσες και οι ημέρες της παραμονής (σχετ. εγγρ. 1093828/664/26.10.1999) ή θα εκδίδεται κάθε ημέρα διαφορετική «Α.Π.Υ., Βιβλίο στάθμευσης».
Δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου στάθμευσης για τη στάθμευση αυτοκινήτων που ανήκουν στον επιτηδευματία, τους εταίρους, ή το προσωπικό της επιχείρησης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κάθε πρόσφορο στοιχείο, όπως το καταστατικό της εταιρείας, οι καταστάσεις του προσωπικού, οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κ.λπ. (σχετ. έγγραφο 1021879/146/0015/27.2.1997).
Σε περίπτωση εκμίσθωσης θέσεων πάρκιν σε κατόχους οχημάτων, από ιδιοκτήτες οικοπέδων, εφόσον η εκμίσθωση των θέσεων δεν συνοδεύεται από υπηρεσίες φύλαξης ή άλλες υπηρεσίες (παρκαδόρος, γραφείο, τηλέφωνο κ.λπ.) ο δε κάτοχος του αυτοκινήτου μισθώνει το χώρο με το μήνα, «έχει δικό του κλειδί» εισόδου και εξόδου, εάν ο χώρος είναι περιφραγμένος, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκ­δοσης στοιχείων διότι το εισόδημα αποκτάται από εκμετάλλευση ακινήτων (Α' πηγής). Αντίθετα όταν προσφέρονται υπηρεσίες, τηρούνται βιβλία και εκδίδονται στοιχεία (σχετ. εγγρ.1105074/643/6.11.1997).
Όταν το βιβλίο στάθμευσης είναι συνενωμένο με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε ενιαίο έντυπο, αναγράφονται σε αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις της § 5θ του άρθρου 10 και της § 2 του άρθρου 13.

14. Βιβλίο Εισερχομένων Οχημάτων ('Αρθρο 10 § 5ι)
1. Υπόχρεοι
α) Οι εκμεταλλευτές συνεργείων επισκευής και συντήρησης :
αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων.
β) Οι εκμεταλλευτές πλυντηρίων :
αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

γ) Οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων πώλησης μεταχειρισμένων :
αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
σκαφών αναψυχής*
τροχόσπιτων*
γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων*, για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων.
*Σημείωση : Για τις δραστηριότητες με αστερίσκο η υποχρέωση άρχισε από 1/1/2003.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο και έξοδο του οχήματος.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε όχημα καταχωρούνται :
Η χρονολογία και η ώρα της εισόδου και εξόδου
Ο αριθμός κυκλοφορίας
Το είδος του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας.
Κατ' εξαίρεση ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων δεν αναγράφει στο βιβλίο εισερχομένων το ονο­ματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εισερχομένων Οχημάτων

α/α Χρονολογία Αριθμός κυκλοφορίας Στοιχεία πελάτη Παρατηρήσεις Αριθμός και Αξία Α.Π.Υ.
Εισόδου Εξόδου Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση
1 2.4.02 10.4.02 ΥΖΕ 5326 Αγγέλου Πέτρος Σπετσών 1 Κυψέλη

2 18.4.02 25.4.02 ΚΑ 1550 Σιώκος Βασίλης

Ειρήνης 8 Πεύκη

Προσωρινή έξοδος προς ζυγοστάθμιση για συνέχιση επισκευής
3 18.4.02 20.4.02 ΟPEL CORSA Μιχαηλίδης Αθανάσιος

Κηφισίας 10Αθήνα

Ανάριθμο
4 5.5.02 8.5.02 ΟΜΖ 8187 Αποστόλου Νίκος Κύπρου 2 Αθήνα Εγγύηση κατ' εντολή της FIAT5. Επισημάνσεις
Η καταχώρηση στο ανωτέρω βιβλίο γίνεται, όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύει στο κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία της επισκευής.
Όταν η επισκευή ή η συντήρηση γίνεται δωρεάν ή λόγω εγγύησης κατ' εντολή και για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στις παρατηρήσεις του βιβλίου εισερχομένων και να υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.
Εφόσον το όχημα καταχωρηθεί και δεν γίνει η επισκευή για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανάλογη μνεία στο βιβλίο και υπογράφει ο πελάτης. Επίσης αν δεν λαμβάνεται αμοιβή αναγράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν», υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης και εκδίδεται Α.Π.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 13 § 2.
Οι επιχειρήσεις πώλησης και παράλληλα τοποθέτησης από αυτές εξατμίσεων, ελαστικών και λοιπών εξαρτημάτων, ραδιοφώνων, ραδιομαγνητοφώνων, συστημάτων συναγερμού, οργάνων ακριβείας κ.λπ., έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων οχημάτων, όπως έχει γίνει παγίως δεκτό. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή, γράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου η ένδειξη δωρεάν και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ. 10.5.10.4 και 10.5.10.5).
Επί επισκευής ή συντήρησης μερών ή εξαρτημάτων οχημάτων, χωρίς την εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο (βουλκανιζατέρ κ.λπ.) δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο εισερχομένων.
Τα συνεργεία των επιχειρήσεων πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων που ασχολούνται αποκλειστικά με εργασίες που απαιτούνται για να κινηθούν τα αυτοκίνητα και να παραδοθούν καθ' όλα έτοιμα στους αγοραστές (π.χ. αποκήρωσης), καθώς και με εργασίες που παρέχονται λόγω ανειλημμένης (συμβατικής) υποχρέωσης, χωρίς καμία αμοιβή, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων (ΠΟΛ.3/24.11.1992 παρ.10.5.10.7).
Υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων οχημάτων, έχουν και οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων (εγκ. 1086096/640/6.8.1996).
Η πιθανή υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων στις επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Στο βιβλίο εισερχομένων καταχωρούνται ως μεταχειρισμένα και τα αυτοκίνητα που προέρχονται από κατάσχεση, ανεξάρτητα από την κατα­χώ­ρη­σή τους στο βιβλίο αποθήκης, εάν υπάρχει υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει συνένωση των δύο βιβλίων με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις (εγκ. 1087120/701/4.9.1995).
Εφόσον τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα βρίσκονται σε επαγγελματικές εγκατα­στάσεις τρίτων (με σκοπό την «επίδειξη») και η επιχείρηση (που τα εμπορεύεται) δεν έχει επαγγελματική εγκατάσταση στους χώρους αυτούς, δεν έχει υποχρέωση τήρησης στους χώρους αυτούς βιβλίου εισερχομένων αυτοκινήτων. Εάν η επιχεί­ρη­ση ακολουθεί το ειδικό καθεστώς περιθωρίου του κέρδους (άρθρο 45 Φ.Π.Α.) και δεν τηρεί ειδικό βιβλίο, τα αυτοκίνητα αυτά θα καταχωρούνται στο βιβλίο εισερχομένων που τηρείται στην έδρα με σχετική παρατήρηση του χώρου που βρίσκονται (εγγ.1116216/900/0015/15.11.1996).
Αντιπρόσωπος που εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για ίδιο λογα­ρι­ασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πρέπει στο τηρούμενο βιβλίο εισερ­χο­μένων να αναγράφει και το σκοπό «προς επίδειξη». (εγκ.1116216/900/15.1.1996).

15. Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών ('Αρθρο 10 § 5ια)
1. Υπόχρεοι
Οι ιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες

2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο του ασθενή στο χώρο της εξέτασης.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών για κάθε ασθενή καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμό του
Η διεύθυνσή του
Η χρονολογία επίσκεψης
4. Επισημάνσεις
Μέχρι την 31/12/02 οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων πλην οδοντιάτρων και κτηνίατρων τηρούσαν βιβλίο επίσκεψης ασθενών με βάσει τις διατάξεις του ν.2065/1992 ('Aρθρο 64 § 11). Για τους κτηνιάτρους εξακολουθεί να μην υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου ασθενών.
Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σε αυτόν ιατρικών συμβουλών (ιατρείο, οδοντιατρείο, εργαστήριο κ.λπ.) και όχι για υπηρεσίες εκτός των εγκαταστάσεων του γιατρού (π.χ. στα σπίτια των ασθενών, σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους κ.λπ.) (ΠΟΛ.1216/92). Στην δεύτερη περίπτωση οι εκδιδόμενες Α.Π.Υ. είναι θεωρημένες. Σημειώνεται ότι αθεώρητες εκδίδονται οι Α.Π.Υ. των γιατρών και οδοντιάτρων για τις υπηρεσίες που παρέχουν και έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο πρόσθετο βιβλίο. Η έκδοση αθεώρητων Α.Π.Υ. ισχύει από 1/1/2003 όταν το βιβλίο αυτό εντάχθηκε ως περίπτωση στο άρθρο 10 § 5 του Κ.Β.Σ.

Σε εξέταση από εργαστηριακούς γιατρούς (μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι κ.λπ.) το βιβλίο ενημερώνεται μόνο κατά την ημέρα της εξέτασης και όχι όταν παραδίδονται οι εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και όταν οι εξετάσεις αυτές προσκομίζονται για να επιδειχθούν στον γιατρό που έδωσε την εντολή να γίνουν, εφόσον δεν καταβάλλεται αμοιβή κατά την επίσκεψη αυτή (ΠΟΛ.1216/92).

Όταν ο γιατρός εξετάζει ασθενείς στο ιατρείο του, κατ' εντολή της εταιρείας στην οποία εργάζονται και αμείβεται από αυτήν, έχει υποχρέωση να καταχωρεί στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον να αναγράφει τα στοιχεία της εταιρείας (εντολέας). Η Α.Π.Υ. εκδίδεται προς την εταιρεία κατά το χρόνο της είσπραξης (εγγ. 1034881/302/20.4.2000).

Οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωσης έργου με ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών αυτών στο τηρούμενο βιβλίο. Αντίθετα, όταν λαμβάνεται μέρος αμοιβής ή ποσοστό συμμετοχής ενημερώνεται κανονικά το βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο ταμείο θα αποδεικνύεται από το ατομικό βιβλιάριο υγείας, από το οποίο θα έχει αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού ιατρού. Όλους τους άλλους ασθενείς, ακόμα και αυτούς που δέχεται ο γιατρός δωρεάν υποχρεούται να τους καταχωρεί στο Βιβλίο Ασθενών (ΠΟΛ.1271 Ν.3052/2002).

Οι γιατροί που συνεργάζονται με διαγνωστικό κέντρο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του και αμείβονται από αυτό και όχι από τους ασθενείς που εξετάζουν, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών.

Όταν εκδίδεται μια απόδειξη παροχής υπηρεσιών για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή, ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας με την ολοκλήρωση των ιατρικών υπηρεσιών και εκδίδονται μία ή περισσότερες αποδείξεις ανάλογα αν η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά επί παροχής υπηρεσιών με διάρκεια (π.χ. παρακολούθηση εγκύου μέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο, απονεύρωση από οδοντίατρο), οι αριθμοί των αποδείξεων αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σε όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).

Ειδικά για τους οδοντιάτρους, παρέχεται η δυνατότητα επί παροχής υπηρεσιών που διαρκούν (π.χ. απονευρώσεις), το πρόσθετο βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, με σχετική σημείωση «συνεχίζονται οι επισκέψεις» και με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών να αναγράφεται και η ημερομηνία αυτή (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).

Για τις εξετάσεις ασθενών και την παροχή ιατρικών ή οδοντιατρικών συμβουλών χωρίς αμοιβή θα γίνεται σχετική καταχώριση στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και οι εκδιδόμενες Α.Π.Υ. θα φέρουν την ένδειξη «δωρεάν».

Οι γιατροί και οι οδοντίατροι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 § 4 του Π.Δ. 186/1992 Κ.Β.Σ., έχουν τη δυνατότητα να συνενώνουν το «βιβλίο επίσκεψης ασθενών» με το «βιβλίο εσόδων - εξόδων» με την προϋπόθεση ότι το συνενωμένο βιβλίο θα τηρείται χειρόγραφα, θα παραμένει στο χώρο της εξέτασης των ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του γιατρού και θα προκύπτουν από αυτό τα δεδομένα και των δύο βιβλίων. Το βιβλίο θα φέρει τον τίτλο «Βιβλίο εσόδων - εξόδων και επίσκεψης ασθενών».

Οι γιατροί που χρησιμοποιούσαν το βιβλίο εσόδων - εξόδων και ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών, συνεχίζουν να το τηρούν ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών και μετά την 1/1/2003 μέχρι την εξάντλησή του, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).

Οι οδοντίατροι που για πρώτη φορά από 1/1/2003 υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ήδη θεωρημένο χειρόγραφο βιβλίο εσόδων - εξόδων και για την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών μέχρι την εξάντλησή του, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1271/12.12.2002).


16. Βιβλίο Διάθεσης Λαχείων ('Aρθρο 10 §5ιβ')
1. Υπόχρεοι
Οι πράκτορες κρατικών λαχείων
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την παραλαβή των λαχείων κάθε κλήρωσης
Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο διάθεσης λαχείων, καταχωρούνται οι αριθμοί των λαχείων που προορίζονται να πουληθούν λιανικώς από τον πράκτορα, πριν από την έναρξη πώλησης των λαχείων κάθε κλήρωσης.
17. Βιβλίο Εισερχομένων Σκαφών Θαλάσσης ('Αρθρο 10 § 5ιγ')
1. Υπόχρεοι
Οι επιτηδευματίες που διατηρούν συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών θαλάσσης από 1/1/1995.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο και έξοδο του σκάφους.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο εισερχομένων σκαφών θαλάσσης, για κάθε σκάφος καταχωρούνται:
Η χρονολογία εισόδου και εξόδου.

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του κατόχου

Η διεύθυνση του κατόχου

Ο αριθμός νηολόγησης του σκάφους

Το όνομα του σκάφους εφόσον δεν υπάρχει αριθμός νηολόγησης

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εισερχομένων Σκαφών

α/α

Χρονολογία

Αριθμός νηολόγησης ή όνομα σκάφους

Στοιχεία πελάτη

Παρατηρήσεις

Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.

Εισόδου

Εξόδου

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

Διεύθυνση

1

20.4.2003

10.5.2003

Jet Ski

Θεοφίλου Σταύρος

Σολωμού 3, Νίκαια

Χωρίς όνομα και αριθμό


2

22.4.2003

30.4.2003

Λ.Π. 1782

Λέκας Θωμάς

Αθηνάς 8, Γαλάτσι

Επισκευή Δωρεάν

Α.Π.Υ. Νο3 (υπογραφή)


3

2.5.2003

8.5.2003

«Μυρτώ»

Αντωνίου Νικόλαος

Πινδάρου 3, Παγκράτι

Προσωρινή έξοδος για βαφή


4

15.5.2003


«Μυρτώ»

Αντωνίου Νικόλαος

Πινδάρου 3, Παγκράτι

Για συνέχιση επισκευής

5. Επισημάνσεις
Σκάφη θαλάσσης για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται τα σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου (φουσκωτά και μη, ανεξάρτητα από το εάν είναι ταχύπλοα ή όχι, ή εάν έχουν χώρο ενδιαίτησης), καθώς και τα jet ski.

Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού για πλοία αλιευτικά, φορτηγά, επιβατικά, τουριστικά και επιβατικά οχηματαγωγά (εγγρ.1119083 /946/99).

Ως επισκευή - συντήρηση θεωρείται κάθε εργασία που γίνεται επί του σκάφους και αφορά επισκευή, αντικατάσταση, συντήρηση, προσθήκη, έλεγχο, βάψιμο κ.λ.π.


18. Βιβλίο Πελατών ('Αρθρο 10 § 5ιδ') (Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα)
1. Υπόχρεοι
-Οι φυσιοθεραπευτές από 1/1/1995
-Οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, δηλαδή οι παρέχοντες υπηρεσίες υγείας (θεραπείας, συμβουλών κ.λπ.) και δεν είναι γιατροί, από 1/1/2003
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο πελατών καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμο του πελάτη
Η διεύθυνσή του
Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η χρονολογία της επίσκεψης
Ο αριθμός της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών όταν αυτή εκδοθεί.
Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούνται:
Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη
Το συμφωνούμενο ποσό
Η χρονολογία έναρξης και διακοπής της παροχής υπηρεσίας.

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Πελατών

α/α

Χρονολογία επίσκεψης

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας

Α.Π.Υ.

Συμπληρώνεται επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας

Αριθμός

Αξία

Συμφωνούμενο ποσό

Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

'Εναρξη

Λήξη

1

8.3.2003

Φέτσης Ιωάννης Δημοσθένους 2 Χολαργός

Κινησιοθεραπεία

5

20
2

10.3.2003

Παυλίδη Αγγελική

Μιαούλη 5, Καλλιθέα

Λογοθεραπεία500 ευρώ

10.3.2003

30.5.20035. Επισημάνσεις
Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες παρέχονται στα σπίτια των πελατών ή σε άλλους χώρους (π.χ. αθλητικούς συλλόγους, σχολεία κ.λπ.)
Το βιβλίο ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσιών, δηλαδή αφού ο πελάτης εισέλθει στο χώρο όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες και όχι όταν βρίσκεται στο χώρο αναμονής.
Οι φυσιοθεραπευτές που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο και με λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή από τους πελάτες αυτούς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία τους στο πρόσθετο βιβλίο. Σε περίπτωση όμως που οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επιπλέον αμοιβή ή ποσοστό συμμετοχής πρέπει να ενημερώνεται το βιβλίο πελατών (εγγ.107/594/409/ 15.7.1997).
Ως παραϊατρικά επαγγέλματα αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω : Διαιτολόγος - διατροφολόγος, ψυχολόγος, μασέρ, μαία, λογοθεραπευτής λογοπεδικός, ρεφλεξιολόγος, εργοθεραπευτής

19. Βιβλίο Παραγγελιών ('Αρθρο 10 § 5ιε')
1. Υπόχρεοι
Οι κατασκευαστές προκατασκευασμένων οικιών (από 1.1.1995) καθώς και άλλων προκατασκευασμένων κτισμάτων (από 1.8.1996).
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με τη λήψη της παραγγελίας.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο παραγγελιών για κάθε παραγγελία καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη.

Η διεύθυνσή του.

Το παραγγελόμενο είδος

Η αξία που συμφωνείται

Ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης κατά περίπτωση.

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Προκατασκευασμένων Οικιών &Κτισμάτων

α/α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Διεύθυνση Παραγγελόμενο είδος Συμφωνηθείσα αξία

Αριθμός Α.Λ.Π.

ή Τιμολογίου και αξία

1 Καβαθάς Θεόδωρος Καραϊσκάκη 15, Αμπελόκηποι Οικία 100 m2 εξώστης 15 m2 Τύπος: Μεζονέτα με ξύλινα εξωτερικά κουφώματα 100.000 ευρώ5. Επισημάνσεις
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η έννοια προκατασκευασμένες οικίες και άλλα κτίσματα, καταλαμβάνει εκτός από τις προκατασκευασμένες οικίες, κάθε παραγγελόμενο προκατασκευασμένο κτίσμα - οικοδόμημα (κατασκευή), τμήμα ή προσάρτημα αυτού, ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή (σίδηρος, αλουμίνιο, ξύλο κ.λπ.) και από το σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί (εργοστάσιο, κέντρο διασκέδασης, περίπτερο, σχολείο κ.λπ.)

Δεν καταλαμβάνει τις πρόχειρες κατασκευές περιπτέρων εκθέσεων ή τις διαμορφώσεις και προσθήκες εσωτερικών χώρων γενικώς. Επίσης δεν καταλαμβάνει τα προκατασκευασμένα υλικά έργων, όπως προκατασκευασμένες κολώνες από μπετόν κ.λπ. (εγκ.ΠΟΛ.1206/21.7.1997).
Το βιβλίο παραγγελιών τηρείται στην εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις που λαμβάνονται οι παραγγελίες (γραφείο ή εργοστάσιο ή έκθεση).

Η περιγραφή του είδους που παραγγέλλεται, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει η συνάφεια παραγγελόμενου είδους και αξίας αυτού και να αναφέρεται σε κάποια χαρακτηριστικά, όπως τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας οικίας ή του εξώστη ή του κτίσματος, τον τύπο του, τις τυχόν προσθήκες ή βελτιώσεις ή αλλαγές στον προκαθορισμένο τύπο οικίας ή κτίσματος κ.λπ.

Αντί των δεδομένων αυτών, μπορεί να γίνεται μνεία του σχετικού συμφωνητικού, το οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον φορο­λο­γικό έλεγχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής παραγγελίας, καταχωρείται η τροποποίηση αυτή στο βιβλίο παραγγελιών με αναφορά της αρχικής παραγγελίας, η οποία τροποποιήθηκε, ή γίνεται σχετική παρατήρηση στην εγγραφή της αρχικής παραγγελίας.

20. Βιβλίο Στάθμευσης (Σκαφών θαλάσσης) ('Αρθρο 10 § 5ιστ')
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές χώρου στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών θαλάσσης.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την είσοδο και έξοδο του σκάφους.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε σκάφος καταχωρούνται :
Η ημερομηνία εισόδου και εξόδου του

Ο ΑΦΜ του κατόχου του

Ο αριθμός νηολόγησης του σκάφους

Το όνομα του σκάφους, εφόσον δεν υπάρχει ο αριθμός νηολόγησης

Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρούνται :

Ο αριθμός νηολόγησης του σκάφους

Η χρονολογία έναρξης και λήξης της μίσθωσης

Το συμφωνούμενο ποσό μίσθωσης

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Στάθμευσης Σκαφών

α/α Χρονολογία Αριθμός νηολόγησης ΑΦΜ(1) κατόχου Συμπληρώνεται επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης Παρατηρήσεις

Αριθμός και

Αξία Α.Π.Υ.

'Εναρξης Λήξης Διάρκεια μίσθωσης Συμφωνούμενο ποσό
'Εναρξη Λήξη
1 8.4.03 15.4.03 ΛΠ 1283

081768510


2 8.4.03 20.4.03 «ΠΗΓΑΣΟΣ» 102617351


Χωρίς αριθμό
3

ΛΠ 9147 095382672 10.5.03 10.6.03 80 ευρώ μηνιαίως

(1) - Η αναγραφή του ΑΦΜ του κατόχου του σκάφους απαιτείται από 1/8/1996.
- 'Οταν πρόκειται για αλλοδαπούς σκόπιμο είναι αντί του ΑΦΜ να σημειώνεται η ένδειξη «αλλοδαπός» και ο αριθμός διαβατηρίου του ή άλλου στοιχείου που επιδεικνύει.

5. Επισημάνσεις
Σκάφη θαλάσσης για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται τα σκάφη ανοικτού τύπου (φουσκωτά και μη) ανεξάρτητα από το εάν είναι ταχύπλοα ή όχι ή εάν έχουν χώρους ενδιαίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός νηολόγησης ούτε όνομα του σκάφους, κρίνεται σκόπιμο να αναγράφεται στο βιβλίο το ονοματεπώνυμο του κατόχου του σκάφους, το μήκος του σκάφους και η γενική περιγραφή αυτού (ιστιοφόρο, φουσκωτό κ.λπ.).

Υποχρέωση τήρησης βιβλίου στάθμευσης σκαφών έχουν και οι Δήμοι ή οι Κοινότητες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους παραπάνω χώρους, εφόσον για τη δραστηριότητά τους υπάγονται σε Φ.Π.Α.

'Οταν ο Δήμος ή η κοινότητα έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε άλλο πρόσωπο, τότε το βιβλίο τηρείται από τον εκμεταλλευτή του χώρου αυτού.


21. Βιβλίο 'Εργων ('Αρθρο 10 § 5ιζ')
1. Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων για κάθε μηχάνημα.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής με την έναρξη και λήξη της εργασίας κάθε φορά.
3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο έργων καταχωρούνται :
Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εργοδότη

Η διεύθυνση ή η θέση του έργου
Το είδος του έργου

Το συμφωνούμενο ποσό της αμοιβής
Η χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου
Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου 'Εργων

α/α Ονομ/μο ή Επωνυμία Διεύθυνση Εργοδότη

Διεύθυνση

και θέση έργου
Είδος έργου

Συμφωνηθείσα

Αμοιβή
Χρονολογία και ώρα

Αριθμός

και Αξία Α.Π.Υ.

Παρατηρήσεις
Έναρξης Λήξης
1 Σιδέρης Νικόλας, Σπάρτης 10 Περιστέρι Παλαμά 16, Ζωγράφου Εκχωμάτωση 200 ευρώ ημερησίως 5.7.03 10.7.03

2 Νικολαϊδής Αντώνιος, Π.Μελά 3, Νίκαια Μπότσαρη 8, Περιστέρι Κατεδάφιση 25 ευρώ την ώρα

10.9.03 12.00

10.9.03 14.00


5. Επισημάνσεις
Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου έργων άρχισε από 1/8/1996.

Το βιβλίο έργων τηρείται από τους εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων, εφόσον εργάζονται σε τρίτους έναντι αμοιβής. Δηλαδή δεν τηρείται τέτοιο βιβλίο για (ιδιωτικής χρήσης) μηχανήματα επιχειρήσεων που εργάζονται σε ίδια έργα.

Το βιβλίο αυτό τηρείται επί του αυτοκινούμενου μηχανήματος, ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα ή συνενωμένο με στοιχείο διακίνησης για όλα τα μηχανήματα της επιχείρησης.

Παρέλκει η τήρηση βιβλίου έργων από τους επιτηδευματίες που αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση τμήματος εργασιών (π.χ. εκσκαφές, επιχωματώσεις κ.λπ.) που εμπίπτει στο συνολικό έργο, το οποίο είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι ή κοινοπραξία που συμμετέχουν (εγκ. ΠΟΛ.1206/17.7.1996).

Στην περίπτωση παραχώρησης της χρήσης λόγω μισθώσεως κ.λπ., την υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, έχει εκείνος ο οποίος βάσει της σύμβασης έχει τη χρήση του μηχανήματος. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (εγκ. ΠΟΛ.1206/17.7.1996).

Για την τοποθέτηση - άντληση ετοίμου σκυροδέματος, δεδομένου ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσίας και όχι για κατασκευή έργου, η επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις έχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων για την αντλία σκυροδέματος, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνει ιδιαίτερη αμοιβή ή όχι, για την άντληση του σκυροδέματος. Όταν αναλαμβάνει την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν τα υλικά αυτά είναι ή όχι του πελάτη (1089046/660/12.8.1996 εγγ.Υπ.Οικ.).

Ο ανάδοχος του έργου δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων, τόσο για τα δικά του μηχανήματα που χρησιμοποιεί, όσο και για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι υπεργολάβοι για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει (εγκ.ΠΟΛ.1206/17.7.1996).

Ο υπεργολάβος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου έργων για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου ή τμήματος αυτού. Αν όμως η ανάθεση έργου σε υπεργολάβο αφορά παροχή υπηρεσίας (π.χ. εκσκαφές κ.λπ.) η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως κατασκευή έργου, τότε υπάρχει υποχρέωση τήρησης του εν λόγω βιβλίου (εγγ. 1084786/622/6.8.1998).

Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου έργων καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά, κατά την πώληση - τοποθέτηση των ειδών που εμπορεύονται (ΠΟΛ.1219/31.7.1996).

Το βιβλίο έργων μπορεί να τηρείται συνενωμένο με το στοιχείο διακίνησης (Δ.Α. ή Τ.Δ.Α.) με την προϋπόθεση ότι θα παρέχονται όλα τα δεδομένα, τόσο του βιβλίου έργων όσο και του στοιχείου διακίνησης. Το συνενωμένο αυτό έντυπο πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλότυπο. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο αντίτυπο, που θα προορίζεται για το μηχάνημα, θα βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας για όσο χρόνο διαρκεί η λειτουργία του μηχανήματος. Κατά τη θεώρηση του συνενωμένου εντύπου, θα γνωστοποιούνται οι αριθμοί των μηχανημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση (εγκ. ΠΟΛ.1219/31.7.1996).

Στην έννοια των αυτοκινούμενων μηχανημάτων δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία χειρός (αλυσιοπρίονα κ.λπ.) ή μη αυτοκινούμενα εργαλεία (εγκ. 1089359/751/10.10.2000).

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων, για τα οποία τηρείται το βιβλίο είναι αυτά που παίρνουν αριθμό κυκλοφορίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Μετάταξης Οχημάτων Αμφισβητούμενου χαρακτήρα και είναι τα αναφερόμενα σε σχετικό πίνακα της εγκ. ΠΟΛ.1069/12.3.2001. Πρακτικά είναι αναγνω­ρί­σι­μα με κίτρινες πινακίδες.

Έτσι δεν θεωρούνται μηχανήματα έργων για την τήρηση βιβλίου έργων :
Τα φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας χρήσης έστω και αν έχουν ανυψωτικό μηχάνημα (εγκ.1036299/226/8.4.1997).

Τα φορτηγά αυτοκίνητα - βυτιοφόρα μεταφοράς σκυροδέματος, διότι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της «αυτοκινούμενης μπετονιέρας» (εγκ.ΠΟΛ.1219/31.7.1996).

Τα ρυμουλκούμενα κομπρεσέρ, δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων (εγκ.1092216/680/9.9.1996).


22. Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων ('Αρθρο 10 § 5ιη')
1. Υπόχρεοι
Οι επιτηδευματίες που διατηρούν επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από 1/1/2003.
2. Χρόνος ενημέρωσης
Με την αναχώρηση και επιστροφή κάθε οχήματος, για οποιοδήποτε σκοπό, τόσο επί χειρόγραφης όσο και επί μηχανογραφικής τήρησής του.

3. Περιεχόμενο βιβλίου
Το βιβλίο κίνησης οχημάτων τηρείται σε μερίδες ανά όχημα, στις οποίες για την κίνηση του κάθε οχήματος εκτός εγκατάστασης ανεξάρτητα από το σκοπό, καταχωρούνται :
Η ώρα και η ημερομηνία αναχώρησης

Η αιτιολογία. Αναφέρεται ο σκοπός κίνησης του οχήματος π.χ. για ενοικίαση, για επισκευή, για ιδιόχρηση κ.λπ.

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του μισθωτή ή άλλου προσώπου (π.χ. μετακίνηση σε συνεργείο επισκευής)

Το συμφωνηθέν μίσθωμα

Η ώρα και η ημερομηνία επιστροφής

Ο τόπος επιστροφής. Αναγράφεται ο τόπος στον οποίο επιστρέφεται το όχημα, που μπορεί να είναι και διάφορος της επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία από την οποία αναχώρησε το όχημα

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Κίνησης Οχημάτων
Μερίδα αυτοκινήτου ΥΑΕ 5287

Μισθωτής ή άλλο πρόσωπο Αιτιολογία Χρόνος αναχώρησης Συμφ/θέν μίσθωμα Χρόνος επιστροφής Τόπος επιστροφης Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.
Ονομ/μο ή επωνυμία Διεύθυνση Ημερ/νια 'Ωρα Ημερ/νία 'Ωρα Είδος εγκ/σης Διεύθυνση
Χ.Παράσχος Ηλίδος 35, Γλυφάδα Μίσθωση 5.1.03 10.00 5 ευρώ ανά ώρα 5.1.03 15.00

6/5.1.03

25 ευρώ

Π.Αθανασίου Ταϋγέτου 10, Πετράλωνα Συνεργείο 8.1.03 9.00
23.1.03
Υποκ/μα Σουρή 81, Ιλίσια
Α.Βελίδης Δροσίνη 17, Αθήνα Μίσθωση 20.1.03 13.00 50 ευρώ ανά ημέρα 28.1.03 13.00

12/28.1.03

450 ευρώ


5. Επισημάνσεις
Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου κίνησης οχημάτων δεν καταλαμβάνει τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). (ΠΟΛ.1271/12.12.2002)

Το κάθε όχημα παρακολουθείται ανάλογα σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις σε περιπτώσεις που αυτό μισθώνεται από τη μία και επιστρέφεται - παραδίδεται στην άλλη (εγγρ.1018766/216/0015/25.2.2003).

Οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων (πάρκινγκ κ.λπ.) που βρίσκονται πλησίον της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου (υποκατάστημα - έδρα) και εφόσον είναι ευχερής και σε εύλογο χρόνο η πρόσβαση σε αυτούς, δεν αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερη εγκατάσταση για τήρηση βιβλίου κίνησης οχημάτων.

Για την βραχύχρονη απομάκρυνση του αυτοκινήτου (πρατήριο βενζίνης, πλυντήριο, δοκιμή κ.λπ.) εφόσον σε εύλογο χρόνο μπορούν να επανέλθουν στην εγκατάσταση που αφορούν, όταν ζητηθεί από τον έλεγχο, δεν γίνεται καμία καταχώριση στο ανωτέρω βιβλίο (εγγρ.1018766/216/0015/25.2.2003).

Επί μίσθωσης οχήματος, μπορεί αντί των στοιχείων του μισθωτή να κατα­χω­ρείται ο α/α του μισθωτηρίου συμβολαίου με την προϋπόθεση ότι αυτό τηρείται συνενωμένο με την Α.Π.Υ. και επιδεικνύεται στον έλεγχο άμεσα όταν ζητηθεί (εγγρ.1018766/216/0015/ 25.2.2003)..

Επί αποστολής σε χώρους αεροδρομίων κ.λπ. για πιθανή μίσθωση, ως αιτιολογία αναγράφεται «πιθανή μίσθωση». Σε περίπτωση καθ' οδόν αλλαγής του τόπου προορισμού, όταν αυτός είναι «προσωρινός», όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία, λιμάνια κ.λπ., δεν απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη παρατήρηση, εφόσον είναι δυνατόν να υποδειχθεί στον έλεγχο ο χώρος που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Με την αναχώρηση του οχήματος, καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν την αναχώρηση και με την άφιξη τα δεδομένα που αφορούν την επιστροφή του. Ορισμένα από τα δεδομένα αυτά, όταν το γεγονός της αναχώρησης ή της άφιξης λαμβάνει χώρα εκτός επαγγελματικής εγκατά­στασης, μπορεί να καταχωρούνται εντός της επομένης του γεγονότος, με ημερομηνία όμως την πραγματική ημερομηνία (εγγρ.1018766/216/0015/25.2.2003).

Για το βιβλίο αυτό, παρέχεται η ευχέρεια τα δεδομένα του, αντί να εκτυπώνονται σε θεωρημένα έντυπα, να εγγράφονται στο χρόνο της εκτύπωσής τους σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (cd rom) τεχνολογίας WORM «CD Βιβλίου κίνησης οχημάτων». (ΠΟΛ.1271/02)


23. Βιβλίο ή Δελτίο Εντολών ('Αρθρο 10 § 5ιθ')

1. Υπόχρεοι
Οι μεσίτες αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων (κτηματομεσίτες) από 1/1/2003.

2. Χρόνος ενημέρωσης
Με τη λήψη της εντολής και την ολοκλήρωση αυτής κατά περίπτωση.

3. Περιεχόμενο βιβλίου
Στο βιβλίο ή στο διπλότυπο δελτίο εντολών με τη λήψη της εντολής καταχω­ρούνται :
- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εντολέα
- Η χρονολογία της εντολής
- Το είδος της εντολής (π.χ. αγορά διαμερίσματος, πώληση οικοπέδου κ.λπ.)
- Η διεύθυνση του ακινήτου και εφόσον δεν υπάρχει διεύθυνση γιατί αυτό αναζητείται για αγορά ή για μίσθωσή του, η περιοχή
- Τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και αν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά, αναγράφονται αυτά κατά προσέγγιση
- Η συμφωνούμενη αμοιβή, η οποία μπορεί να αφορά συγκεκριμένο μέγεθος ή ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου.
Με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται :
- Η χρονολογία ολοκλήρωσης της εντολής
- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου (αγοραστή ή πωλητή, ή μισθωτή, ή εκμισθωτή κατά περίπτωση).

4. Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εντολών

Ημερ/νία εντολής Στοιχεία εντολέα Είδος Εντολής Δ/νση ακινήτου Τ.μ. Συμφωνηθείσα αμοιβή Ημερ/νία ολοκλήρωσης Αντισυμβαλλόμενος Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.
Ονομ/μο ή επωνυμία Δ/νση Ονομ/μο Διεύθυνση
7.1.03 Δ. Βλάχος Ερμού 15, Αιγάλεω Πώληση αγροτεμαχίου Κορωπί Περιοχή Σκάλα 2.000 2% επί της αξίας 19.1.03 Λ.Βασιλείου Αχιλλέως 50, Αθήνα
21.1.03 Μ. Τσιώκας Αφροδίτης 3, Αθήνα Αγορά οικοπέδου Διονύσου 8, Χαλάνδρι 250 1000 ευρώ 30.1.03 Β.Κανάρης Ανατολής 13, Μοσχάτο 7/1000 ευρώ
4.2.03 Ε.Νικολάου Τεμπών 2, Μαρούσι Εκμίσθωση Διαμερίσματος Χίου 8, Μαρούσι 100 150 ευρώ από τον μισθωτή 9.2.03 Ακύρωση εντολής

15.2.03 Α.Σουρής Πινδάρου 1, Αθήνα Πώληση καταστήματος Αχαιών 5, Αθήνα 85 3% από τον αγοραστή


5. Επισημάνσεις (ΠΟΛ.1271/2002)
- Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου εντολών δεν καταλαμβάνει τους επιτηδευματίες, που ασχολούνται με εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων ή άλλες μεσιτείες.
- Στην περίπτωση που ο εντολέας λειτουργεί για λογαριασμό τρίτου (στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Α.Π.Υ.) πρέπει στο βιβλίο ή δελτίο εντολών να καταχωρηθούν και τα στοιχεία του τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση).
- Ο τρόπος μεταβίβασης της εντολής δεν επηρεάζει την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου ή δελτίου εντολών (π.χ. μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, με τηλεομοιοτυπία FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail).
- Στο βιβλίο εντολών μπορεί να καταχωρούνται χωριστά οι εντολείς αγοράς και οι εντολείς πώλησης καθώς και οι εντολείς ενοικίασης (εγγρ.1087804/ 945/7.10.03).
- Στις περιπτώσεις που λαμβάνονται εντολές εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης (κεντρικό ή υποκατάστημα) του μεσίτη, η καταχώρηση στο βιβλίο ή δελτίο εντολών μπορεί να διενεργείται εντός της επομένης από την επιστροφή του στην επαγγελματική εγκατάσταση.
- Στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνεται αμοιβή από τον εντολέα πρέπει στις εκδιδόμενες αθεώρητες Α.Π.Υ. να αναφέρεται η ένδειξη «Δωρεάν». Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνεται αμοιβή από τον εντολέα αλλά μόνο από τον αντισυμβαλλόμενο πρέπει στο βιβλίο ή δελτίο εντολών, να καταχωρείται ο α/α και η αξία της εκδιδόμενης Α.Π.Υ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ως πρόσθετα βιβλία θεωρούνται και αυτά, τα οποία ορίζονται από υπουργικές αποφάσεις στα πλαίσια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 38 περ. γ΄ , υποπερ. γη΄).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα :
α)Το ειδικό βιβλίο φορολογικού αντιπροσώπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1281/26.8.1993)
β)Το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης για τους διαμεταφορείς (Α.Υ.Ο. 1041614/324/ ΠΟΛ.1100/4.4.1995)
γ)Το ειδικό βιβλίο μεταπωλητού μεταχειρισμένων (ΠΟΛ.1104/10.4.1995)
δ)Το ημερολόγιο διαφημίσεων Μ.Μ.Ε. (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1217/29.7.1996)
ε)Το βιβλίο «παραλαμβανομένων Φ.Τ.Μ.» (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1326/13.12.1996)
στ)Το βιβλίο ενδοκοινοτικών διακινήσεων και εργασιών (ΦΑΣΟΝ) (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1229/18.8.1997)
ζ)Το βιβλίο παράδοσης φαρμάκων στους ασφαλισμένους (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1127/10.4.1996 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1370/19.12.2001)

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης