Γνωμ. 58/1362/1990

Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Νο 58. Γνωμ. 1362/1990 Σε απάντηση της από 9.4.1990 αιτήσεώς σας προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 1027975/282/00015/26.4.1990 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παράγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ τ.Β' 43/23.3.1990), ορίζεται ότι "οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 (ΦΕΚ Α'280), για την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του Π.Δ.1123/1980 (ΦΕΚ Α'283), όπως ισχύει, από την εταιρική χρήση...".

Εφόσον, όπως αναφέρετε στην παραπάνω αίτησή σας, η επιχείρησή σας δεν έχει τη νομική μορφή εταιρίας, αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 50 του κωδ. Ν.2190/1920 ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας, δεν υποχρεούστε να εφαρμόσετε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Taxheaven.gr