Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 62/1389/1990 Εκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 62/1389/1990
Εκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)


Γνωμ. 62/1389/1990 Εκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)
Νο 62. Γνωμ. 1389/1990

1. Στην παράγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 (Φ.Ε.Κ. τ. Β' 43/23.3.1990), ορίζεται ότι "οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 (Φ.Ε.Κ. Α'280), για την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α'283), όπως ισχύει, από την εταιρική χρήση....".

2. Η καθιερούμενη με την πιο πάνω διάταξη υποχρεωτική εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. καταλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Π.Δ. 1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.502/1984 και 196/1986, με τους ειδικότερους, βέβαια, όρους και κανόνες που προβλέπονται από τις επιμέρους διατάξεις. Οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων αυτών περιλαμβάνονται, κωδικοποιημένες σε ενιαίο κείμενο, στη Β' έκδοση του Γ.Λ.Σ. που έγινε από το ΕΛΚΕΠΑ το έτος 1987, με την επιμέλεια της τότε Επιτροπής Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ο.Ε.-Γ.Λ.Σ.), από την οποία έχει γίνει και η κωδικοποίηση.

3. Ειδικότερα, ως προς την έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής των βασικών τμημάτων του Γ.Λ.Σ., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως, δηλαδή οι λογαριασμοί των Ομάδων 1 μέχρι και 8 και της Ομάδας 0 (10), οι οποίοι φέρουν υπογράμμιση, τηρούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι
αντίστοιχες περιπτώσεις στη συγκεκριμένη εταιρία.

β) Οι διατάξεις του Γ.Λ.Σ. που καθορίζουν όλα τα σχετικά (περιεχόμενο, υποδείγματα κ.λπ.) για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος), εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τη χρήση 1987, από την οποία
τέθηκαν σε εφαρμογή οι προερχόμενες από την 4η οδηγία της Ε.Ο.Κ. νέες διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (βλ. νέα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ και 42ε). Ετσι στον τομέα αυτό, η μόνη υποχρέωση που προστίθεται είναι ότι γίνεται υποχρεωτική πλέον και η κατάρτιση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, ο οποίος, όμως δεν δημοσιεύεται ούτε υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου (για καταχώρηση στο Μητρώο και τοποθέτηση στον ατομικό φάκελλο), αλλά μόνο στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καταχωρείται. (Βλ. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο παρ. 4.1.400, 4.1.401 και 4.1.402.

γ) Επειδή η Γενική Λογιστική (ομάδες λογ/σμών 1-8 και 0) καλύπτει τις ανάγκες της Επιχειρήσεως προς τα έξω (δηλαδή τις σχέσεις της με τους τρίτους), οι οποίες προκύπτουν από το όλο συναλλακτικό της κύκλωμα) και επειδή οι ανάγκες αυτές είναι, κατά κανόνα, ομοιόμορφες για όλες τις επιχειρήσεις, οι κανόνες της Γενικής Λογιστικής είναι, κατά κύριο λόγο, υποχρεωτικοί, όπως αναλυτικά καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Αντίθετα, από τους κανόνες της Αναλυτικής Λογιστικής εκμεταλλεύσεως (λογαριασμοί ομάδας 9) ελάχιστοι είναι υποχρεωτικοί και τούτο γιατί η Αναλυτική Λογιστική καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες της επιχειρήσεως (προσδιορισμός του κόστους και των κατ' είδος - βραχύχρονων ή μόνο ετήσιων - αναλυτικών αποτελεσμάτων, άντληση διαφόρων άλλων πληροφοριών που είναι χρήσιμες για λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων) και
για το λόγο αυτό η πρωτοβουλία για τις επιμέρους επιλογές έχει αφεθεί στις επιχειρήσεις. Ετσι, η Αναλυτική Λογιστική είναι μεν υποχρεωτικής εφαρμογής, αλλά από τους λογαριασμούς της είναι υποχρεωτικής τηρήσεως (Βλ. Γ.Λ.Σ. παρ. 5.210 περίπτ. 1, 2, 4 και 5), μόνο οι ολίγοι εκείνοι που φέρουν υπογράμμιση και αυτοί είναι οι πρωτοβάθμιοι λογ/σμοί 90, 92, 93, 94, 96 και 98 και από τους δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους κ.λπ. υποχρεωτικοί είναι μόνο οι δευτεροβάθμιοι των πρωτοβάθμιων 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους" και 94 "αποθέματα". Τους δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς, που δεν φέρουν υπογράμμιση, δικαιούται η εταιρία να τους τροποποιεί και να τους αναλύει σύμφωνα με τις ανάγκες της, πρέπει, όμως, για την τήρησή τους να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας κ.λπ. που προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Γ.Λ.Σ. Οι πρωτοβάθμιοι 91, 95 και 97 γίνονται υποχρεωτικοί από τη στιγμή που η επιχείρηση θα αποφασίσει να ακολουθήσει διαδικασίες που προβλέπονται και παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς αυτούς.

δ) Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την υποχρέωση όλων των εταιριών, ανεξάρτητα του αντικειμένου τους (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών), να προσδιορίζουν (τουλάχιστον) στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Γ.Λ.Σ. (βλ. παρ. 5.213), το λειτουργικό κόστος στους εξής πέντε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς:

92.00 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής
92.01 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
92.02 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
92.03 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
92.04 Εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

Στις υποδιαιρέσεις των ανωτέρω πέντε πρωταρχικών θέσεων κόστους εντάσσονται όλες οι υπηρεσίες της επιχειρήσεως και προσδιορίζεται το κόστος λειτουργίας τους.

ε) Δεν γίνονται υποχρεωτικής εφαρμογής (και εξακολουθούν να είναι προαιρετικά) τα εξής:
- Το κεφάλ. 4.2. "Αριθμοδείκτες"
- Το ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ "Παράρτημα Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως" (Κεφάλαιο 6.1., 6.2 και 6.3).

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1-3 του Ν.1819/1988 "σύστασση οργάνων εφαρμογής της λογιστικής τυποποίησης και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 25/1988), αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, για τις υπαγόμενες στον
τακτικό έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών εταιρίες, είναι οι Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), οι οποίοι, μέσα στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου τους, και δίχως ιδιαίτερη αμοιβή του Σ.Ο.Λ., πέραν εκείνης του τακτικού ελέγχου, υποχρεούνται να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου, των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, των λογιστικών οδηγιών και των ερμηνευτικών οδηγιών και να "χορηγούν αιτιολογημένο πιστοποιητικό, αναφορικά με την ορθή ή μη εφαρμογή των διατάξεων για το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια". Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στην ελεγχόμενη
εταιρία και κοινοποιείται στον αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπουργό εμπορίου και στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, το αργότερο μέχρι το τέλος της επομένης διαχειριστικής χρήσεως από εκείνη που αφορά ο ισολογισμός. Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού μπορεί να ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό
ελέγχου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης