Γνωμ. 69/1452/1990

Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν.1884/1990

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν.1884/1990

Νο 69. Γνωμ.1452/1990

Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά, που επιβλήθηκε με το Ν.1884/1990 (άρθρα 12-17), επειδή υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 1989, καταχωρίζεται σε χρέωση του Λογ/σμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 82 "έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων" και σε νεοδημιουργημένο τριτοβάθμιο (π.χ. τον 82.00.07 "έκτακτη εφάπαξ εισφορά Ν.1884/1990", ανεξάρτητα της νομικής μορφής της υπόχρεης επιχειρήσεως (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι με τη βεβαίωση της εισφοράς πιστώνεται αντίστοιχος τριτοβάθμιος του δευτεροβάθμιου 54.09 "φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων", ο οποίος χρεώνεται με τις πραγματοποιούμενες καταβολές (βλ. Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.505 αριθμ. 10).

Taxheaven.gr