Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ Αρ.52/20.04.04 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 5 και 12 του άρθρου 15 του Ν. 3232/04 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (θέματα Συνταξιοδότησης - προϋποθέσεις απονομής μειωμένης σύνταξης)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ Αρ.52/20.04.04
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 5 και 12 του άρθρου 15 του Ν. 3232/04 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (θέματα Συνταξιοδότησης - προϋποθέσεις απονομής μειωμένης σύνταξης)


Εγκ. ΙΚΑ Αρ.52/20.04.04 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 5 και 12 του άρθρου 15 του Ν. 3232/2004 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (θέματα Συνταξιοδότησης - προϋποθέσεις απονομής μειωμένης σύνταξης)


Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 48 Α΄/12.2.2004) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. Παρ. 1 άρθρου 15 Ν. 3232/04

Η ανεργία ως προϋπόθεση εξαίρεσης από την αναζήτηση 100 ημερών ασφάλισης κατ΄ έτος την πενταετία πριν από την αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 27 Ν. 1902/1990, επαναδιατυπώθηκε η διάταξη της παρ. 5 εδ. α΄ του άρθρου 28 Α.Ν. 1846/1951 και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις απονομής μειωμένης σύνταξης, δηλαδή η πραγματοποίηση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 27 Ν. 1902/1990, από τις οποίες τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης σε κάθε ένα από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης (εγκ. 85/1990).

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, ορίζεται εξαίρεση στη διάταξη αυτή, για τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, επί μακρόν ανέργους, ως προς την αναζήτηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κατ΄ έτος την τελευταία πενταετία πριν από την αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Καλυπτόμενα πρόσωπα - ρύθμιση.

Τα κρίσιμα στοιχεία που καθορίζουν τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής αυτής της διάταξης, είναι:

i. Η ιδιότητα του εγγεγραμμένου στον ΟΑΕΔ ανέργου,

ii. Η κατ΄ ελάχιστο 24μηνη συνεχής ανεργία πριν από το μήνα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση,

iii) Η κατοχή κάρτας ανεργίας, ανανεούμενης ανά μήνα για τουλάχιστον 24 συνεχείς μήνες πριν από τον μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Επομένως, οι ασφαλισμένοι που πληρούν αθροιστικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τις γενικές προϋποθέσεις των ελάχιστων ημερών ασφάλισης (4.500 ή 10.000) δικαιούνται μειωμένη σύνταξη γήρατος - κατά 1/267 (σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02) της πλήρους για κάθε μήνα που λείπει από το κατά περίπτωση απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες (650, 620 και 600, 570 αντίστοιχα) - χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία προ της αίτησης πενταετία.

Εξυπακούεται δε - εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην εν λόγω διάταξη - ότι ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων γενικών προϋποθέσεων ασφάλισης (10.000-4.500 ημέρες) που απαιτούνται από τις διατάξεις της περ. 3α της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/1990.

β) Ισχύς της διάταξης

Η νέα διάταξη έχει μεταβατικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι ορίζεται η ισχύς της για δύο έτη από τη δημοσίευση του Ν. 3232/04, δηλαδή από 12.2.2004 μέχρι 11.2.2006.

Συνεπώς, θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που οι καλυπτόμενοι από αυτή ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, από τις 12.2.2004 μέχρι τις 11.2.2006. Εξάλλου, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, θα πρέπει να κριθούν και οι εκκρεμείς περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της από 12.2.2004, ενώ οι τυχόν απορριφθείσες περιπτώσεις (λόγω έλλειψης συμπλήρωσης της ειδικής προϋπόθεσης για την πραγματοποίηση 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία) από την ημερομηνία αυτή και εξής, θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν.

Ευνόητο δε είναι ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την υπαγωγή τόσο των απορριφθεισών όσο και των εκκρεμουσών περιπτώσεων στη νέα διάταξη δεν μπορούν να ανατρέξουν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, δηλαδή πριν από την 12η Φεβρουαρίου 2004.

Β. Παρ. 5 άρθρου 15 N. 3232/04

Κατάργηση των προθεσμιών που τέθηκαν με τις παρ. 2 αρ. 35 Ν.2956/2001 και 2 αρ. 13 Ν.3050/2002 (ανακαθορισμός συντάξιμων αποδοχών γυναικών, σχετ. εγκ. 43/2002 και 70/2002)

Με τη νέα διάταξη καταργείται η προθεσμία υποβολής αίτησης από τις συντ/χους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 αρ. 35 Ν. 2956/01 και, επομένως, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους οποτεδήποτε.

Συνεπώς, δεν ισχύουν πλέον οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις εγκ. 43 και 70/2002 ως προς το θέμα της προθεσμίας και μόνο.

Επισημαίνουμε ότι οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων που είχαν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες, σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες διατάξεις, θα πρέπει να επανεξεταστούν οίκοθεν και να κριθούν με βάση τις οδηγίες της εγκ. 43/02.

Με την ευκαιρία, διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που από τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η καταβολή ή μη του οικογενειακού επιδόματος από τους εργοδότες στις έγγαμες εργαζόμενες και δεν είναι εφικτό για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. πτώχευση εταιρείας, θάνατος εργοδότη κλπ.) να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες σχετική βεβαίωση του εργοδότη τους, οι Υπηρεσίες Συντάξεων θα πρέπει να τους ζητούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία αφενός θα δηλώνουν την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα προσδιορισμού της ασφ/κής τους κλάσης (δηλαδή αν ήταν έγγαμες) και αφετέρου να βεβαιώνουν ότι ο εργοδότης δεν τους κατέβαλλε για το ίδιο διάστημα το επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου).

Γ. Παρ. 12 άρθρου 15 Ν. 3232/2004

Επιμήκυνση από 10 σε 13 χρόνια του χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης των 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης με συγκεκριμένη ειδικότητα την τελευταία δεκαετία, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ειδικών κατηγοριών (σχετ.: Σ40/374/9.9.03 Γενικό Έγγραφο, παρ. Β΄)

Με την παρ. Β΄ του ως άνω σχετικού εγγράφου μας σας είχαμε γνωρίσει ότι η διάταξη της παρ. 6 του άρθ. 2 του Ν. 3029/02, με την οποία επιμηκύνθηκε από 10 σε 13 χρόνια το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της ειδικής προϋπόθεσης των 1000 ημερών ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οικοδόμων, εργαζομένων σε ΟΤΑ, καθώς και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ηθοποιών, μουσικών, χορευτών κλπ.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη επεκτείνεται από 12.2.04 η ανωτέρω αντιμετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προβλέπεται η πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης με συγκεκριμένη ειδικότητα μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, δηλ. στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις:

α) Του αρθ. 43 Ν. 1543/1985 και του αρθ. 2 παρ. 2 Ν. 1759/1988 (οικοδόμοι).

β) Του αρθ. 36 Ν. 1694/1987 (εργαζόμενοι στους ΟΤΑ).

γ) Του άρθ. 2 παρ. Ν. 1210/1981 και του άρθ. 15 Ν. 1276/1982 (ηθοποιοί θεάτρου, πρόζας, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου - ασφ/νοι στο τ.ΤΣΗΣΤΘ κατά τη δημοσίευση του N.1210/1981 - υποβολείς, προσωπικό σκηνής).

δ) Του άρθ. 1 Π.Δ. 212/84 (ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων, χορευτές - χορεύτριες).

Τα παραπάνω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου η αίτηση για συνταξιοδότηση έχει υποβληθεί από 12.2.04 και μετά, δηλ. από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 3232/2004 (καθότι δεν ορίζεται διαφορετικά).

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί και απορριφθεί θα επανεξεταστούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η έναρξη συνταξιοδότησης, όμως, σε καμία περίπτωση δε θα ανατρέξει πριν από τις 12.2.2004.

Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλούνται από 12.2.04 οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την παρ. Β΄ του Σ40/374/9.9.03 Γενικού Εγγράφου.

Δ. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με άλλη εγκύκλιο θα σας κοινοποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή τους. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης