Γνωμ. 72/1462/1990

Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων που αποκτώνται "επί αντιπαροχή"

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων που αποκτώνται "επί αντιπαροχή"

Νο 72. Γνωμ. 1462/1990

Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως των διαμερισμάτων που περιέρχονται στην εταιρία μας με το σύστημα της "αντιπαροχής" και τη λογιστική τους καταχώριση στα λογιστικά σας βιβλία, σας υποδεικνύουμε να εφαρμόσετε τα όσα περιλαμβάνονται στην 1021/1988 γνωμάτευσή μας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Η συνολική αξία κτήσεως των περιερχόμενων στην εταιρία σας διαμερισμάτων, που θα προσδιορισθεί με τον τρόπο αυτό, θα καταχωριθεί στη χρέωση των οικείων λογαριασμών (στον 21 ή, ανάλογα, στους 10 και 11 και σε αρμόδιους υπολογαριασμούς τους), με πίστωση του λογαριασμού 18.00 ή ανάλογα του 18.01, η δε διαφορά που θα προκύψει αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα από τη συμμετοχή σας στη λυθείσα Κοινοπραξία.

Taxheaven.gr