Γνωμ. 60/1374/1990

Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες με αφορολόγητα αποθεματικά πάγιες επενδύσεις

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες με αφορολόγητα αποθεματικά πάγιες επενδύσεις

Νο 60. Γνωμ. 1374/1990

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται υποχρεωτικά στους οικείους, κατ' είδους, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της Ομάδας 1 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), απαγορευομένης της διασπάσεώς τους, τόσο από τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ. (παράγρ. 2.2.104 επ.), όσο και από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. νέες διατάξεις του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42α, 42β και 42γ).
Συνεπώς, οι πάγιες επενδύσεις, που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (και υπουργικών αποφάσεων), πρέπει να καταχωρούνται σε ιδιαίτερους (κατά αναπτυξιακό νόμο) τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς, που ανοίγονται κάτω από τους αρμόδιους υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της Ομάδας 1 του Γ.Λ.Σ., δίχως αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη συσχέτιση των λογαριασμών αυτών με τους λογαριασμούς των αντίστοιχων αφορολόγητων αποθεματικών που ανοίγονται και τηρούνται κάτω από τον υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο 41.08 "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων".

β) Πρέπει να επισημανθεί, ότι το υπόδειγμα ισολογισμού της παραγρ. 4.1.103 του Γ.Λ.Σ., του οποίου την υποχρεωτική εφαρμογή καθιερώνει το νέο άρθρο 42γ του κωδικ. Ν.2190/1920, προέρχεται από τα άρθρα 8 και 9 της 4ης Οδηγίας της Ε.Ο.Κ. (78/660/ΕΟΚ/1978) και δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίησή του με διατάξεις φορολογικών νόμων (π.χ. με τη δημιουργία νέων λογαριασμών ή την τροποποίηση του περιεχομένου των λογαριασμών του υποδείγματος αυτού). Τέτοιες τροποποιήσεις και γενικά τροποποιήσεις των προερχομένων από τις Οδηγίες της Ε.Ο.Κ., νέων διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, είναι επιτρεπτό να γίνονται μόνο μετά από σχετικές τροποποιητικές Οδηγίες της Ε.Ο.Κ., γιατί το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως είναι γνωστό, υπερέχει του εσωτερικού Δικαίου.

Taxheaven.gr