Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 46/1189/1989 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας προσωπικού

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 46/1189/1989
Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας προσωπικού


Γνωμ. 46/1189/1989 Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας προσωπικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας προσωπικού No 46. Γνωμ. 1189/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθ. ... εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την από ... αίτηση της Α.Ε. ... και μας ζητάτε τις απόψεις μας πάνω στα διαλαμβανόμενα στην αίτηση αυτή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Α.Ε. ... με την παραπάνω αίτησή της, σας γνωρίζει ότι στη χρήση 1988 αντιμετώπισε πρόβλημα υψηλής υποαπασχολήσεως του προσωπικού της, στην οποία (υποαπασχόληση) αντιστοιχούν αμοιβές προσωπικού ποσού δρχ. 3.971.412.750 και επικαλούμενη το άρθρο 42ε παράγρ. 1 του κώδικ. Ν. 2190/1920 σας ζητά να εγκρίνετε το ποσό αυτό να μη βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως 1988, αλλά χαρακτηριζόμενο ως δαπάνη πολυετούς αποσβέσεως να καταχωρηθεί στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και να αποσβεσθεί σε πέντε χρόνια.

Με το χειρισμό αυτό, καταλήγει η Α.Ε., δίνεται "με πιο πραγματικό τρόπο η εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας στο 1988 που στην περίπτωση επιβάρυνσής τους με την υποαπασχόληση φθάνουν σε 7,2 δισ. δρχ. ζημία με αντίστοιχο ύψος ίδιων κεφαλαίων τα 15,9 δισ. δρχ.".

Επί του ανωτέρω αιτήματος οι απόψεις μας είναι οι ακόλουθες:
(α) Οπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγρ. 1 και 3 του Ν.2190/1920 καθώς και από τις οικείες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ.1123/1980 (παράγραφοι 2.2.110 περίπτ. 11-21, 2.2.307, 2.2.600, 2.2.604, 2.2.803, 5.213 και 5.214), στις οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν.2190/1920, οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 12 του άρθρου 42ε του ίδιου νόμου, που επικαλείται η αιτούσα εταιρία, δεν έχουν καμία σχέση με τις αποδοχές υποαπασχόλησεως (αδράνειας) του προσωπικού της και πρέπει, οι αποδοχές
αυτές, να καταχωρηθούν στα αποτελέσματα της χρήσεως 1988.

(β) Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) που προαναφέρθηκαν, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κάθε χρήσεως και γενικά τα λειτουργικά έξοδα κάθε χρήσεως, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, κατ' είδος, και στο τέλος της χρήσεως, τα τελικά υπόλοιπά τους, μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.000 "λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως". Στη συνέχεια, με την εφαρμογή των όσων καθορίζονται στην παράγρ. 2.2.803 του Γ.Λ.Σ., προσδιορίζονται στο λογαριασμό 80.01 τα μικτά
αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως, τα οποία, μαζί με τα ποσά των λογαριασμών 80.02 και 80.03, μεταφέρονται στο λογαριασμό 86 "αποτελέσματα χρήσεως", στον οποίο μεταφέρονται και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 81-85. Μετά από τις μεταφορές αυτές, με τα δεδομένα του λογαριασμού 86 καταρτίζεται,
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 42δ του Ν. 2190/1920, η (δημοσιευόμενη) "Κατάσταση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως". Στο άρθρο 42β παρ. 2 του Ν. 2190/1920 ορίζεται ότι "επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ, με τον όρο
ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών", συνεπώς έχει την δυνατότητα η εταιρία να αναλύσει, στην άνω "Κατάσταση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως", το κονδύλι "Μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως" ως εξής:

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτές ζημίες εκμεταλλεύσεως
Μείον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Πλέον: 1. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος
υποαπασχολήσεως-αδράνειας προσωπικού).
2. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
4. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερική ζημία εκμεταλλεύσεως
Μείον: 1. Εσοδα συμμετοχών
κ.λ.π., όπως το υπόδειγμα
Αντί της ανωτέρω αναλύσεως δύναται να παρατεθεί σχετική σημείωση κάτω από τον
ισολογισμό.

(γ) Τα κατ' είδος δεδομένα των λογαριασμών της Ομάδας 6 ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως καθορίζεται στις παραγρ. 5.211,
5.213, 5.214 και 5.218 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, στο οποίο παραπέμπουν, όπως προαναφέρθηκε, τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 43 παραγρ. 5 εδ. γ' και 7 του Ν. 2190/1920, το κόστος υποαπασχολήσεως (αδράνειας) δεν ενσωματώνεται στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων, αλλά μεταφέρεται στο λογαριασμό 98.99 "αποτελέσματα χρήσεως" της Αναλυτικής Λογιστικής.

Οι ανωτέρω (υπό γ') κανόνες εφαρμόζονται υποχρεωτικά και σε περίπτωση που δεν τηρείται η Αναλυτική Λογιστική με τον τρόπο που καθορίζεται στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οπότε το λειτουργικό κόστος και το κόστος παραγωγής προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με τη βοήθεια σχετικών πινάκων.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης