Γνωμ. 30/1021/1988

Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Γ.Λ.Σ. της ανεγέρσεως οικοδομών με αντιπαροχή

1 Ιαν 1988

Taxheaven.gr
Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Γ.Λ.Σ. της ανεγέρσεως οικοδομών με αντιπαροχή

Νο 30. Γνωμ. 1021/1988

Για τη λογιστική παρακολούθηση της ανεγέρσεως οικοδομών "επί αντιπαροχή" και την καταχώρηση των τιμολογίων που εκδίδουν οικοδομικές επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γνωστοποίησε με το παρακάτω έγγραφό του τα ακόλουθα:

1. Το τιμολόγιο που εκδίδετε για έργο που εκτελέσατε με δικά σας υλικά, καταχωρείται σε χρέωση του λογ/σμού 30 "πελάτες" (και τους ανάλογους υπολογαριασμούς του) με πίστωση του λογ/σμού 71 "πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών", τον οποίο θα αναλύσετε σε δευτεροβάθμιους κ.λπ. σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Εάν, όμως, τα υλικά κατασκευής του έργου παρέχονται από τον εργοδότη (κύριο του έργου) και το τιμολόγιό σας περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή σας, ο πιστούμενος λογ/σμός είναι ο 73 "Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από εργολαβίες)".

2. Κατά τη σύσταση της κοινοπραξίας, με το ποσό της συμμετοχής σας σ' αυτή, πρέπει να χρεώνετε το λογ/σμό 18 "Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις" και τους ανάλογους υπολογαριασμούς τους (18.00 και 18.00.08 ή 18.01 και 18.01.08), με πίστωση του λογ/σμού 38 "χρηματικά διαθέσιμα".

3. Το 3ο ερώτημά σας είναι ασαφές. Αν εννοείτε ότι οι κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχετε, εκτελούν εργασίες για λογ/σμό σας και εκδίδουν τιμολόγια για την αμοιβή τους, τα τιμολόγια αυτά καταχωρούνται στη χρέωση του λογ/σμού 61.03 "επεξεργασίας από τρίτους" με πίστωση του λογ/σμού 50 "Προμηθευτές".

4. Για την παρακολούθηση της ανεγέρσεως οικοδομών "επί αντιπαροχή" εφαρμόζονται οι αρχές και οι κανόνες που προβλέπονται στην Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (του Πέμπτου Μέρους του Γ.Λ.Σ.). Στην περίπτωσή σας οι ανεγειρόμενες οικοδομές εξομοιώνονται με παραγόμενα προϊόντα από βιομηχανική επιχείρηση. Για τον προσδιορισμό του κόστους κατασκευής των διαμερισμάτων που περιέρχονται στην επιχείρησή σας (δηλ. της αξίας κτήσεώς τους), σας υποδεικνύουμε να ακολουθήσετε τον εξής απλοποιημένο τρόπο:

- Ως αξία κτήσεως των διαμερισμάτων, που περιέρχονται στην επιχείρησή σας, θεωρείται το συνολικό κόστος ανεγέρσεως της οικοδομής, (δίχως αξία οικοπέδου), το οποίο θα προκύπτει από τους οικείους υπολογαριασμούς (τους τίτλους των οποίων μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα).

- Ως αξία του οικοπέδου του τρίτου θεωρείται το τμήμα του συνολικού κόστους ανεγέρσεως της οικοδομής που αντιστοιχεί στα διαμερίσματα που παραχωρούνται στον τρίτο (ιδιοκτήτη του οικοπέδου) ως αντιπαροχή, ή παραχώρηση των οποίων θα γίνεται χωρίς να διενεργείται λογιστική εγγραφή σε λογαριασμούς ουσίας. Ετσι, το τμήμα αυτό του συνολικού κόστους θα θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην αξία της αναλογίας του οικοπέδου των διαμερισμάτων που περιέρχονται στην επιχείρησή σας και το υπόλοιπο κόστος, (από το συνολικό κόστος ανεγέρσεως της οικοδομής), θα αντιπροσωπεύει την αξία των κτισμάτων των ίδιων διαμερισμάτων.

- Εφόσον, τα παραπάνω διαμερίσματα προορίζονται για πώληση, το ολοκληρωμένο κόστος κατασκευής τους, όπως προσδιορίζεται προηγούμενα, μεταφέρεται σε οικείους υπολογαριασμούς του λογ/σμού 94 (με ανάλογη τροποποίηση των τίτλων τους) και όσα, από αυτά, παραμένουν απώλητα στο τέλος της χρήσεως, με την κατάρτιση του λογ/σμού Γενικής εκμεταλλεύσεως (βλ. παράγρ. 2.2.803 του Γ.Λ.Σ.) εμφανίζονται σε οικείους υπολογαριασμούς του λογ/σμού 21 (τροποποιούμενου ανάλογα του τίτλου του, π.χ. "διαμερίσματα έτοιμα και ημιτελή".

5. Τα ενοίκια που εισπράττετε από τα παραπάνω διαμερίσματα, μέχρι την πώλησή τους, καταχωρούνται, στην πίστωση οικείων υπολογαριασμών του λογ/σμού 75.04 "ενοίκια εδαφικών εκτάσεων".

Taxheaven.gr