Γνωμ. 31/1022/1988

Εκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελώνΣχόλια: Η σχετική Γνωμοδότηση δεν ισψύει καθώς έχει αντικατασταθεί από νεώτερηη οποία ορίζει

-Παρουσίαση έκπτωσης από εφάπαξ εξόφληση της υποχρέωσης για φόρο εισοδήματος:

Ο χειρισμός της έκπτωσης από εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 31/1022/1988 δεν είναι ορθός, διότι σύμφωνα με τις γενικές λογιστικές αρχές η μείωση του εξόδου (φόρου εισοδήματος) δεν μπορεί να θεωρείται έσοδο. Η έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος πρέπει να εμφανίζεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ως μειωτικό στοιχείο του φόρου εισοδήματος. Με την δημοσίευση της παρούσας η Γνωμάτευση 31/1022/1988 «Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών» παύει να ισχύει.


1 Ιαν 1988

Taxheaven.gr

Εκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών Νο 31. Γνωμ. 1022/1988

Η έκπτωση 10% που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ εξοφλήσεως του φόρου, καταχωρείται σε πίστωση του Λογαριασμού 76.98 "λοιπά έσοδα κεφαλαίων" και σε νεοδημιουργούμενο τριτοβάθμιο, τον 76.98.00 "εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών".


Taxheaven.gr