Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 14 /882/1987 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.*

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 14 /882/1987
Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.*


Γνωμ. 14 /882/1987 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.*

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.* Νο 14 Γνωμ. 882/1987

Το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνει διάταξη (παρ. 2.2.505 περ. 2), που προβλέπει ότι: "σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Ε. αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά".
Για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των εσόδων από τις πωλήσεις τους (ομάδες 2 και 7), το Ε.Γ.Λ.Σ. περιέλαβε διατάξεις απόλυτα ελαστικές, ώστε οι ενδιαφερόμενες οικονομικές μονάδες να έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να λειτουργούν τους αντίστοιχους λ/σμούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους, που είναι
δυνατό να δημιουργούνται και από φορολογικούς νόμους. Με βάση τη σχετική φορολογική νομοθεσία, κάθε μονάδα μπορεί και πρέπει να αναπτύξει τους λ/σμούς εκείνους που θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ικανοποίηση και φορολογικών αναγκών. Πράγματι, από τη σχετική για τον Φ.Π.Α. νομοθεσία και τις ερμηνευτικές - βοηθητικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι κάθε σχέδιο λογαριασμών πρέπει να έχει τη δυνατότητα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών προς συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών
δηλώσεων. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται από λ/σμούς των ομάδων 2 και 7 και από υπολογαριασμούς του λ/σμού 54.00, τους οποίους θα οργανώσει και θα λειτουργήσει κάθε μονάδα, με δική της πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια των απόλυτα ελαστικών διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ειδικά για την ανάπτυξη του λ/σμού 54.00, υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα, το οποίο είναι ένα από τα δυνατά υποδείγματα αναπτύξεως του λ/σμού αυτού. Η εφαρμογή του υποδείγματος αυτού γίνεται με ευθύνη κάθε επιχειρήσεως, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της. Πάντως, κάθε επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει και άλλες αναγκαίες πληροφορίες, τόσο κατά την οργάνωση των λ/σμών των ομάδων 2 και 7 όσο και από τα στοιχεία και βιβλία της.

54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
54.00.20 ΦΠΑ Εισροών/Εμπορευμάτων λ/20
(Λ/σμός παρεμβαλλόμενος)
54.00.20.06 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 36%
54.00.24 ΦΠΑ Εισροών/Πρώτων και βοηθητικών υλών λ/24
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.24.06 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 36%
54.00.25 ΦΠΑ Εισροών/Λοιπών αγορών λ/25/26/28
(Λ/σμός παρεμβαλλόμενος)
54.00.25.06 ΦΠΑ αγορών με συντελστή 6%
16 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 36%
54.00.28 ΦΠΑ Εισροών/Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.28.06 ΦΠΑ Αγορών με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ αγορών με συντελεστή 36%
54.00.29 ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων - Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.29.06 ΦΠΑ δαπανών με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ δαπανών με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ δαπανών με συντελεστή 36%
54.00.70 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων εμπορευμάτων λ/70
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.70.06 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 36%
54.00.71 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων έτοιμων προϊόντων λ/71
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.71.06 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 36%
54.00.72 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων λ/72
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.72.06 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 36%
54.00.73 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων υπηρεσιών λ/73
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.73.06 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 36%
54.00.78 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων παγίων ομάδας 1
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.78.06 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ πωλήσεων με συντελεστή 36%
54.00.79 ΦΠΑ Εκροών/Λοιπών εσόδων λ/σμών 74-78
(Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.79.06 ΦΠΑ εσόδων με συντελεστή 6%
16 ΦΠΑ εσόδων με συντελεστή 16%
36 ΦΠΑ εσόδων με συντελεστή 36%
54.00.99 Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ (Λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.99.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 Μηνός Φεβρουαρίου
03 Μηνός Μαρτίου
04 Μηνός Απριλίου
05 Μηνός Μαϊου
06 Μηνός Ιουνίου
07 Μηνός Ιουλίου
08 Μηνός Αυγούστου
09 Μηνός Σεπτεμβρίου
10 Μηνός Οκτωβρίου
11 Μηνός Νοεμβρίου
12 Μηνός Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί το σχέδιο λογαριασμών της σε τρείς
βαθμούς, θα ήταν δυνατό οι παραπάνω υπολογαριασμοί τέταρτου βαθμού να
λειτουργήσουν ως τριτοβάθμιοι του 54.00, ως εξής:

54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
54.00.20.06
16
36
24.06
16
36
25.06
16
36
28.06
16
36
29.06
16
36
70.06
16
36
71.06
16
36
72.06
16
36
73.06
16
36
78.06
16
36
79.06
16
36
54.00.99.01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Διευκρινίζονται τα εξής:
α) Για το Φ.Π.Α. που καταβάλλεται κατά την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων ανοίγονται ιδιαίτεροι, κατά πάγιο στοιχείο, υπολογαριασμοί, αντίστοιχοι εκείνων που ανοίγονται στον 54.00.

β) Το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ του λ/σμού 54.00 στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λ/σμό 33.13.90 "σημψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ" και αμέσως μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως επαναφέρεται στο 54.00.99 και στον υπολογαριασμό του πρώτου μήνα της χρήσεως.

γ) Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1ης Ιανουαρίου 1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών, αντιμετωπίζεται ως εξής:
(αα) Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λ/σμό 54.00 "φόρος προστιθέμενης αξίας" και πιστώνεται στο λ/σμό 74.98.91 "έσοδα από συμψηφιζόμενο ή επιστρεφόμενο ΦΠΑ αποθεμάτων 1/1/87".

(ββ) Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λ/σμό 33.13.90 και πιστώνεται στο λ/σμό 56.90 "συμψηφιστέος ή επιστρεπτέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1/1/87".
(γγ) Κατά τα υπόλοιπα 12/36 χρεώνεται στο λ/σμό 18.13.91 "συμψηφιστέος στην μεθεπόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1/1/87" και πιστώνεται στο λ/σμό 56.90.
(δδ) Στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται από το λ/σμό 56.90 στο λ/σμό 74.98.91 το ποσό ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή επιστράφηκε μέσα στη χρήση.


* Η Γνωμάτευση αυτή τροποποιήθηκε με την Νο 66 Γνωμ.66/1446/1990.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης