Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 25/969/1987 Η λογιστική παρακολούθηση ορισμένων λογαριασμών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 25/969/1987
Η λογιστική παρακολούθηση ορισμένων λογαριασμών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο


Γνωμ. 25/969/1987 Η λογιστική παρακολούθηση ορισμένων λογαριασμών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η λογιστική παρακολούθηση ορισμένων λογαριασμών των επιχειρήσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο

Νο 25. Γνωμ. 969/1987

1. Από τον νόμο δεν είσθε υποχρεωμένοι να τηρήσετε την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως.
Υποχρεούσθε, όμως (άρθρο 42 Ν.2190/1920) να υπολογίζετε το λειτουργικό κόστος (των λογαριασμών 92.00, 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04) και το κόστος παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών) έστω και εξωλογιστικά (με τη βοήθεια των σχετικών πινάκων κ.λπ.) με βάση τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην Αναλυτική Λογιστική.

2. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παράγρ. 1.101 του Γεν. Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) είναι σαφείς. Τα αποθέματα, τα έξοδα και τα έσοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 2, 6, 7 και 8 (λογ/σμοί 81-85) κατ' είδος. Υπόψη η ευχέρεια που παρέχεται από τις παράγρ. 2.2.603, 2.2.703 και 2.2.801 του Γ.Λ.Σ. Τα κατ' είδος δεδομένα των ομάδων αυτών ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών και ιδιοπαραγομένων πάγιων στοιχείων), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως καθορίζεται στις παράγρ. 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ. Τα αποθέματα αρχής και τέλους χρήσεως και οι αγορές της χρήσεως, καθώς και τα τελικά υπόλοιπα των λογαριασμών των ομάδων 6 και 7, μεταφέρονται μόνο στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό 80.00 "λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως" όπως καθορίζεται στις παρ. 2.2.202, 2.2.602 και 2.2.702 του Γ.Λ.Σ.

3. Το τυχόν αρνητικό υπόλοιπο της κατηγορίας Α-V του Παθητικού (λογ/σμός 42 "αποτελέσματα εις νέο" του υποδείγματος ισολογισμού, αφαιρείται από τα (θετικά) υπόλοιπα των άλλων κατηγοριών των ιδίων κεφαλαίων, για τον προσδιορισμό του "συνόλου των ιδίων κεφαλαίων" (δηλ. του συνόλου της γενικής κατηγορίας "Α. Ιδια Κεφάλαια").

4. Τι "υποχρεούται κατά νόμο να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιριών" και πως διανέμονται τα καθαρά κέρδη της χρήσεως, καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Το υπόδειγμα της παραγρ. 4.1.302 του Γ.Λ.Σ. ρυθμίζει μόνο τον τρόπο εμφανίσεως στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων των σύμφωνα με το νόμο διανεμομένων καθαρών κερδών.

5. Οπως καθορίζεται στις παραγρ. 4.1.100 περ. 6.4.1200 περ. 5 του Γ.Λ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.502/1984 και 186/1986) κατά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως των λογαρισμών του Γ.Λ.Σ. είναι δυνατό να παραλείπονται.

6. Από τους λογαριασμούς του σχεδίου λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. τηρούνται εκείνοι για τους οποίους συντρέχουν οι σχετικές περιπτώσεις.

7. Στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας δεν υπάρχει λόγος να ανοιχθούν λογαριασμοί οι οποίοι δεν τηρούνται γιατί δεν συντρέχουν οι σχετικές περιπτώσεις.

8. Η έκταση της αναλύσεως των υπολογαριασμών παρακολουθήσεως των πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών κ.λπ., δεν καθορίζεται από την παράγρ. 2.2.202 του ΓΛΣ αλλά από τις περιπτώσεις 1-3 της παραγρ. 5.215.

9. Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 24 "πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας" μπορεί να αναλυθεί σε 100 δευτεροβάθμιους καθ' ένας από τους οποίους μπορεί να αναλυθεί σε 100 ή σε 1.000 ή σε 10.000 κ.λπ. τριτοβάθμιους λογαριασμούς, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (βλ. παράγρ. 1.201 Γ.Λ.Σ.). Η ελαστικότητα αυτή καλύπτει όλες τις ανάγκες σας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιήσετε και το λογ/σμό 25.06, τον οποίο εξάλλου, δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιήσετε γιατί ανήκει σε άλλο πρωτοβάθμιο, τον 25, στον οποίο παρακολουθούνται τα αναλώσιμα υλικά.

10. Τα ενοίκια καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 62.04 "ενοίκια".

11. "Η προμήθεια ποσοστών επί των πωλήσεων" των πλασιέ που συνδέονται μετά της εταιρίας δια σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου", καταχωρείται στο λογαριασμό 60.00.69 του δευτεροβάθμιου 60.00 "αμοιβές έμμισθου προσωπικού" εφόσον οι "πλασιέ" συνδέονται με την εταιρία με σύμβαση μισθώσεως εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλ. εάν οι παραπάνω πλασιέ δεν συνδέονται με την εταιρία με σύμβαση μισθώσεως εργασίας, οι προμήθειές τους καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.02 "λοιπές προμήθειες".

12. Οι συνδρομές προς το Ε.Β.Ε.Α. καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.05.01 "Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις". 13. Οι βασικοί κανόνες της διαχειριστικής παρακολουθήσεως κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και της παρακολουθήσεως της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων του, επιβάλλουν την τήρηση μητρώου ενσώματων πάγιων στοιχείων με το τρόπο που προβλέπει το Γ.Λ.Σ. στην παράγρ. 2.2.103. 14. Οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί των εταίρων της Ε.Π.Ε. παρακολουθούνται στο λογαριασμό 33.07 (βλ. παράγρ. 2.2.304 περίπτ. 7 Γ.Λ.Σ.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης