Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 21α/949/1987 Απάντηση στην από 13.10.1987 επιστολή σας - Προσχέδιο ομάδων λογαριασμών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 21α/949/1987
Απάντηση στην από 13.10.1987 επιστολή σας - Προσχέδιο ομάδων λογαριασμών


Απάντηση στην από 13.10.1987 επιστολή σας - Προσχέδιο ομάδων λογαριασμών

Νο 21α. Γνωμ. 949/1987

Σχετικά με το αίτημα της παραπάνω επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. Γενική Παρατήρηση Από τα κείμενα των 94 σελίδων που έχετε επισυνάψει στην επιστολή σας προκύπτει ότι έχουν περιληφθεί σ' αυτές αυτούσιες οι διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που είναι σχετικές με τη συνδεσμολογία και τη συλλειτουργία των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών.

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή σας προτίθεσθε να περιλάβετε τα κείμενα αυτά στο παράρτημα του Κανονισμού Διαχείρισης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης. Είναι ορθή η απόφασή σας να περιλάβετε στον κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας σας το Γενικό Λογιστικό Σχέδιό της, όμως, όπως είναι διατυπωμένο, αντιλαμβάνεσθε και σεις ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του Π.Δ. 1123/1980 θα πρέπει να ακολουθηθεί και ανάλογη τροποποίηση του κανονισμού σας. Για να αποφευχθεί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία, έχουμε τη γνώμη ότι στις περιπτώσεις εκείνες που ισχύουν αυτούσιες οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 πρέπει το δικό σας κείμενο (Παράρτημα Κανονισμού) να παραπέμπει στις διατάξεις αυτές και να μην τις επαναλαμβάνει. Β. Ειδικότερες Παρατηρήσεις Καταγράφονται με τη σειρά που βρίσκονται στο κείμενο των 94 σελίδων του προσχεδίου της επιστολής σας.

1. Κωδικοαρίσθμηση Προσωπικών Λογαριασμών. Από το δεύτερο παράδειγμα φαίνεται ότι το προσχέδιό σας υιοθετεί την κωδικοαρίθμηση κατά λογαριασμό, δηλαδή αν ένα πρόσωπο εμφανιστεί σε πέντε λογαριασμούς, θα έχει πέντε διαφορετικούς κωδικούς στο επίπεδο του τρίτου και περαιτέρω βαθμών. Αυτό το σύστημα σήμερα, ιδίως με τις εφαρμογές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τείνει να καταργηθεί. Αντ' αυτού εφαρμόζεται το σύστημα της ενιαίας κωδικαρίθμησης, δηλαδή κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με τη μονάδα λαμβάνει ένα κωδικό κατ' αύξουσα αρίθμηση (συνήθως εξαψήφιο) και με τον κωδικό αυτό αυτό εμφανίζεται σε όλους τους λογαριασμούς που πρέπει να ενταχθεί π.χ. ο Χ λαμβάνει τον αριθμό 666666 και έχει δοσοληψίες ως πελάτης (λ/30.00), ως προμηθευτής (λογ. 50.00) και ως εκτελωνιστής (35.00). Οι σχετικοί λογαριασμοί τρίτου βαθμού είναι αντίστοιχα οι 30.00.666666, 50.00.666666 και 35.00.666666. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή οι συσχετίσεις γίνονται μηχανογραφικά.

2. Η ορθή ορολογία στο κεφάλαιο Β είναι "Σχέδιο λογαριασμών" και όχι Λογιστικό Σχέδιο. Το Λογιστικό Σχέδιο περιλαμβάνει το Σχέδιο Λογαριασμών, τους κανόνες συνδεσμολογίας και συλλειτουργίας των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών, τις οικονομικές καταστάσεις, κ.λπ.

3. Οι λογ. 15.05, 15.06, 15.07 και 15.08 πρέπει αντιστοίχως να κωδικοποιηθούν σε 15.95, 15.96, 15.97 και 15.98, επειδή τις θέσεις 15.05, 15.06, 15.07 και 15.08 είναι δυνατό να τις καταλάβουν άλλοι λογαριασμοί που θα περιληφθούν μελλοντικά στο Π.Δ. 1123/1980.

4. Σε περίπτωση που η μονάδα σας κατασκευάζει πάγια στοιχεία (εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα κ.λπ.) για λογαριασμό της, από τα υλικά των λογ/σμών 25 και 26, είναι δυνατό να μην περιληφθεί στο σχέδιο λ/σμών της ο λ/24 - πρώτες και βοηθητικές ύλες κ.λπ. Αν όμως χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, ιδίως για παραγωγή για λ/σμό τρίτων, π.χ. υδρευτικών δικτύων κ.λπ., οι λογαριασμοί 21 έτοιμα προϊόντα και 24 είναι απαραίτητοι.

5. Η ανάπτυξη των λογαριασμών αποθεμάτων δεν παρουσιάζει ομοιομορφία και γενικά με την ανάπτυξη του σχεδίου σας η συμφωνία με τους αναλυτικούς λογαριασμούς αποθηκών θα γίνεται από δύο δευτεροβάθμιους. Για να αποφευχθούν όλα αυτά σας συνιστούμε την εξής ανάπτυξη.
α) 20 Εμπορεύματα 20.ΧΧ Κατηγορία ΧΧ 20.ΧΧ.00 Αρχικά αποθέματα 20.ΧΧ.01 Τελικά αποθέματα 20.ΧΧ.02 Αγορές χρήσης
β) 25 Αναλώσιμα υλικά 25.00.00 Αρχικά αποθέματα 01 Τελικά αποθέματα 02 Αγορές χρήσης
γ) 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 26.00 Σωλήνες δικτύου ύδρευσης 26.00.00 Αρχικά αποθέματα 01 Τελικά αποθέματα 02 Αγορές χρήσης

6. Προβλέψεις Συνιστούμε την ανάλυση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών προβλέψεων σε σχηματισμένες και χρησιμοποιημένες. Πρέπει να αποφύγετε την καταχώρηση των χρησιμοποιημένων (πραγματοποιημένων) προβλέψεων στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 6 και να κάνετε χρήση της δυνητικής ευχέρειας της περίπτ. 5 της παρ. 2.2.405 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ο λογαριασμός 45.13 να γίνει 45.90.

8. Λογαριασμός Φ.Π.Α.
Ο λογαριασμός 54.02 πρέπει να γίνει 54.00. Για την ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00 = Φ.Π.Α. βλ. σε φωτοαντίγραφο τη συνημμένη επιστολή από 13.01.87 της Ο.Ε.ΓΛΣ.

9. Λογαριασμός 60.05/Αποζημιώσεις απολυομένων - εξερχομένων της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που θα υιοθετήσετε την πρότασή μας (βλ. παρ. Β6/προβλέψεις) ο λογαριασμός 60.05 πρέπει να διαγραφεί.

10. Οι λογαριασμοί 62.07.10, 62.07.11, 62.07.12, 62.07.13, 62.07.14 και 62.07.15 πρέπει να γίνουν 62.07.90, 62.07.91, 62.07.92, 62.07.93, 62.07.94 και 62.07.95 αντιστοίχως.


11. Λογαριασμός 64.90/Αναλωθέντα για τους πελάτες υλικά δικτύου υδρεύσεως - αποχετεύσεως. Ο λογαριασμός 64.90 πρέπει να διαγραφεί. Ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός αναλυτικής λογιστικής και η θέση του είναι στην Ομάδα 9.
Από την διατύπωση "αναλωθέντα υλικά..." αντιλαμβανόμαστε ότι η μονάδα σας έχει παραγωγικό κύκλωμα. Αν αυτό το συμπέρασμά μας είναι ορθό, πρέπει να αναπτυχθούν οι σχετικοί λογαριασμοί της Ομάδας 9 για να αντιμετωπισθούν οι σχετικές ανάγκες. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι με τα αναλωθέντα υλικά προβλέπετε την πίστωσή τους στους οικείους λογαριασμούς αγορών ή αποθεμάτων της ομάδας 2. Αυτό δεν το επιτρέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980, επειδή έτσι νοθεύονται τα στοιχεία της γενικής λογιστικής (αναλώσεις υλικών) και έμμεσα καταστρατηγείται η βασική αρχή της αυτονομίας της αναλυτικής λογιστικής με συνέπεια ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης (80) να μην είναι δυνατόν να καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980.

12. Ο λογαριασμός 71 να γίνει 72. Ο κωδ. 71 χρησιμοποιείται για τις πωλήσεις ετοίμων προϊόντων.

13. Ο τίτλος του λογαριασμού 78 να συμπληρωθεί σε "Ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως".

14. Λογαριασμός 73 / Εσοδα για παροχή υπηρεσιών. Από την ανάλυση του λογαριασμού 73 φαίνεται ότι το κύριο αντικείμενο της μονάδας σας είναι η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες δαπανώνται συντελεστές κόστους (υλικά, εργασία, έξοδα). Για το κόστος αυτό πρέπει να προβλέψετε την ανάλογη ανάπτυξη του λογαριασμού 93.

15. Λ/σμός 80 / Γενική Εκμετάλλευση. Ο λ/σμός αυτός είναι ένας και πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 όπως ισχύουν σήμερα. Από την ανάλυσή του διαπιστώνουμε ότι έχετε περιλάβει στο λ/σμό 80 το δευτεροβάθμιο 80.90/εκμετάλλευση τέλους 80% και 3% Ν.1069/80. Ο υπολογαριασμός αυτός δεν έχει θέση εδώ. Δεν γνωρίζουμε τη σκοπιμότητα λειτουργίας του λ/σμού 80.90, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση η θέση του ανήκει στην αναλυτική λογιστική της ομάδας 9 (λ/σμος 98 τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε στις κατηγορίες που επιθυμείτε).

16. Ο λ/σμός 85 δεν περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο Λ/σμών της επιστολής σας. Πιθανόν σήμερα να μην σας χρειάζεται, όμως διερευνήστε και τις μελλοντικές εξελίξεις.

17. Λ/σμός 86 αποτελέσματα Χρήσεως Ο λ/σμός αυτός πρέπει να αναπτυχθεί όπως ακριβώς προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 όπως ισχύουν. Λόγω της μορφής της μονάδας σας (Α.Ε.) είστε υποχρεωμένοι να καταρτίζετε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 1123/1980, στα οποία παραπέμπουν ευθέως οι σχετικές διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920. Συνεπώς, η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λ/σμών του 86 και ιδίως του 86.00 "αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως" δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή του ΓΛΣ. Τα έξοδα των υποχρεωτικών κατηγοριών του λειτουργικού κόστους, που δεν αφορούν τον παραγωγικό τομέα ή τον τομέα παροχής υπηρεσιών (δοικητικής λειτουργίας, ερευνών και ανάπτυξης και διάθεσης), όπως τα έξοδα αυτά προκύπτουν ετησίως, είτε από τους οικείους υπολογαριασμούς του 92, είτε εξωλογιστικά, πρέπει να καταχωρούνται στη χρέωση του 86.00, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 80.
Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τα έσοδα που δεν είναι προσδιοριστικά των μικτών κερδών. Από την ανάπτυξη του λ/σμού 86, όπως αυτή απεικονίζεται στο προσχέδιο Λογαριασμών της επιστολής σας, φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980. Σας συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις που αναφέρονται στο σχηματισμό των λ/σμών γενικής εκμετάλλευσης (80) και Αποτελεσμάτων Χρήσεως (86), ώστε να είσθε σε θέση στο τέλος κάθε χρήσης, να καταρτίζετε τις υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπει ο Κωδ. Ν. 2190/1980, ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις εταιρίες που έχουν την μορφή της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

18. Στο Σχέδιο Λογαριασμών της επιστολής σας δεν περιλαμβάνεται ο λ/σμός 88 "Αποτελέσματα προς Διανομή", ο οποίος είναι λογαριασμός υποχρεωτικός.

19. Λ/σμός 15.10 "Εργα αυτεπιστασίας υπό εκτέλεση". Στο κεφάλαιο Γ πρέπει να περιληφθούν σχετικές διευκρινήσεις για το εννοιολογικό περιεχόμενο του παραπάνω λογαριασμού.

20. Στο κεφάλαιο Γ (Τρόπος Ανάπτυξης του λ/σμού αποθεμάτων) αναφέρεται ότι "αναλώσεις ανταλλακτικών που κατευθύνονται στις συντηρήσεις πάγιων στοιχείων, επιβαρύνουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς επισκευών - συντηρήσεων (λ/62.07)". Αυτός ο κανόνας δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, επειδή αντιστατεύεται τις βασικές αρχές του ΓΛΣ (αυτονομία αναλυτικής λογιστικής και κατ' είδος παρακολούθηση των εξόδων). Οι αναλώσεις αποθεμάτων, ή χρεώνονται σε λ/σμούς παραγωγής (93) ή χρεώνονται σε κέντρα ή θέσεις κόστους (92). Οι λ/σμοί αυτοί συλλειτουργούν μόνο με λ/σμούς αποθεμάτων που αναπτύσσονται στην αναλυτική λογιστική (94).

21. Ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού που τιμολογείται και συνεισρπάττεται από τις ΔΕΥΑ με τους λ/σμούς κατανάλωσης. Για την αντιμετώπιση της παραπάνω περίπτωσης θα εφαρμόσετε υποχρεωτικά τις διατάξεις της περίπτ. 8ζ της παρ. 2.2.402 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές τα από τη μονάδα σας χαρακτηριζόμενα ως "επιχορηγήσεις" ποσά, αν από τη πίστωση ειδικού υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου λ/σμού αυτό σύμφωνα και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που τυχόν προβλέπονται από τον ειδικό νόμο που διέπει αυτές τις επιχορηγήσεις. Ομως, στην περίπτωση που για τις διάφορες επιχορηγήσεις δεν προβλέπεται απαλλαγή τους από τη φορολογία εισοδήματος, οι επιχορηγήσεις αυτές φέρονται στην πίστωση του οικείου δευτεροβάθμιου λ/σμού 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων στοιχείων" και στο τέλος κάθε χρήσεως από το λ/σμό αυτό μεταφέρεται στο λ/σμό 81.01.05 "αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων στοιχείων" ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων των λ/σμών 66 και 85, που αναλογούν στην αξία αποσβέσεων πάγιων στοιχειών που χρηματοδοτήθηκαν από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το Προσχέδιο Λογιστικού Σχεδίου που μας έχετε υποβάλλει, συνημμένο στην επιστολή σας, περιλαμβάνει κανόνες διαφορετικούς από αυτούς της ισχύουσας νομοθεσίας του Π.Δ.1123/1980, την οποία πρέπει να εφαρμόσετε υποχρεωτικά για την κατάρτιση των ισολογισμών της εταιρίας σας χρήσεων 1987 και επομένων. Στο σημείο αυτό πρέπει να επιφέρετε ανάλογες διορθώσεις.


22. Τέλος 3% επί μισθωμάτων οικοδομών. Σε περίπτωση που το τέλος αυτό προορίζεται, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, να χρηματοδοτήσει δαπάνες πάγιων στοιχείων, ισχύουν όσα αναφέρονται για την προηγούμενη περίπτωση του ειδικού τέλους 80%. Σε περίπτωση που το ειδικό τέλος 3% δεν προορίζεται να χρηματοδοτήσει δαπάνες πάγιων στοιχείων, το τέλος αυτό πρέπει να φέρεται στην πίστωση ειδικού λογαριασμού εσόδων (7η ομάδα) και στο τέλος της χρήσεως, αν το ειδικό αυτό τέλος δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, μέσω του λ/σμού 88 (διανομή) φέρεται σε πίστωση αφορολογήτου αποθεματικού του λ/σμού 41.08. Αν δεν προβλέπεται η απαλλαγή του από τη φορολογία του αποθεματικού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατό να αποφασιστεί κατά τη διανομή των ετήσιων καθαρών κερδών (λ/88) ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας μας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι και στο σημείο αυτό το Προσχέδιο Λογιστικού Σχεδίου της Εταιρίας πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

23. Οσα αναφέρονται για αναλώσεις υλικών με χρέωση του λ/σμού 64.90 και πίστωση των οικείων λ/σμών της 2ης ομάδας πρέπει να διαγραφούν (βλ. παραπάνω παρ. Β11).

24. Λ/σμός 80 "Γενική Εκμετάλλευση". Πρέπει να αναπροσαρμόσετε το σχετικό κείμενο του Προσχεδίου σας ώστε να ανταποκρίνεται στο ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980. Οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 είναι διατάξεις θεμελιώδους σημασίας και δεν μπορείτε να τις παρακάμψετε.

25. Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσχέδιό σας για να είναι ολοκληρωμένο πρέπει να περιλάβει τις σχετικές διατάξεις του ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980 που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και στα άλλα μέρη που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από το 1987 από όλες τις Α.Ε. Επιβάλλεται να γίνεται αναφορά στις σχετικές διατάξεις του ΓΛΣ και όχι αντιγραφή για τους λόγους που προαναφέραμε (βλ. παρ. Α)

ΣΥΝ. Η Από 23.01.87 επιστολή ΟΕ.ΓΛΣ (ΦΠΑ).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης