Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 20/935/1987 Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 20/935/1987
Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία


Γνωμ. 20/935/1987 Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Νο 20. Γνωμ. 935/1987

Στο νέο άρθρο 42ε παράγρ. 14 του Ν.2190/1920 ορίζονται τα εξής, οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, τουλάχιστον, τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των διατάξεων αυτού του νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες να καταχωρίσουν στο λογαριασμό λοιπά "έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" τις συσσωρευμένες προβλέψεις για "αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία", που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οι προβλέψεις αυτές αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία".
Ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα Π.Δ.502/1984 και 186/1986, έχει ως εξής:

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων διατάξεων, δηλ. τη χρήση που θα αρχίσει μετά την 3.12.1986, θα σχηματιστούν προβλέψεις: - για την προϋπηρεσία του προσωπικού των προηγουμένων χρήσεων (για την μέχρι 31.12.1986 προϋπηρεσία, όταν η χρήση αρχίζει την 1.1.1987). - για την κλειόμενη χρήση (για την υπηρεσία του έτους 1987).

β) Οι συσσωρευμένες προβλέψεις που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού των προηγούμενων χρήσεων, αντί να βαρύνουν τα αποτελέσματα της πρώτης χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στη χρέωση του λογαριασμού 16.19 "λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" (με πίστωση του λ/σμού 44 "προβλέψεις" και να αποσβεστούν τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία (δηλ. ισόποσα μέχρι πέντε έτη).

Η τμηματική αυτή απόσβεση γίνεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως με χρέωση του υπολ/σμού 85.05.19 "αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως" και πίστωση του υπολ/σμού 16.19 "αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως"). Αν η επιχείρηση επιθυμεί την επιβάρυνση της πρώτης χρήσεως με το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεων, τότε θα χρεωθούν τα αποτελέσματα της χρήσεως και ειδικά ο λογαριασμός 82.00 "έξοδα προηγουμένων χρήσεων" (με πίστωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις").

Διευκρινίζεται ότι δεν χρεώνεται, στην ειδική αυτή περίπτωση, ο λογαριασμός 83 "προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους", γιατί η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού δεν είναι έκτακτος κίνδυνος, αλλά κίνδυνος εκμεταλλεύσεως, επειδή όμως η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προηγούμενες χρήσεις δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθεί ο λογαριασμός 68 "προβλέψεις εκμεταλλεύσεως", στον οποίο καταχωρούνται μόνο τα ποσά που αφορούν την κλειόμενη χρήση και τούτο γιατί δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθούν τα έξοδα εκμεταλλεύσεως και το λειτουργικό κόστος της κλειόμενης χρήσεως με έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

γ) Οι προβλέψεις που αναλογούν στην κλειόμενη χρήση (στη χρήση που κλείνει την 31.12.1987) θα σχηματισθούν, με χρέωση των οργανικών, εξόδων της χρήσεως και συγκεκριμένα του λογαριασμού 68 "προβλέψεις εκμεταλλεύσεως" (και του υπολογαριασμού του 68.00 "προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία") και πίστωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις" (και των υπολογαριασμών του). δ) Οπως αναφέρθηκε προηγούμενα (υπό β' και γ') οι προβλέψεις σχηματίζονται με χρέωση των λογαριασμών που αναφέρονται προηγούμενα και με πίστωση (πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις) του λογαριασμού 44 "προβλέψεις", ο οποίος, όπως καθορίζεται στο Γ.Λ.Σ., αναλύεται στους εξής υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς: 44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, με διάκριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό. 44.00.01 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις.
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 44.00.00. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στο προσωπικό που θα αποχωρεί από την υπηρεσία θα καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις" και του υπολογαριασμού του 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις" (και όχι στη χρέωση των εξόδων της χρήσεως, για τους λόγους που εξηγούμε αμέσως πιο κάτω). Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση θα επακολουθεί τακτοποίηση των υπολογαριασμών 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις" και 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις", ως εξής:

αα)Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, σχηματίζεται ισόποση με τη διαφορά συμπληρωματική πρόβλεψη με πίστωση του λογαριασμού 44 και του υπολογαριασμού 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις" και χρέωση των λογαριασμών: - 82.00 "έξοδα προηγούμενων χρήσεων" για το ποσό που αντιστοιχεί στην προϋπηρεσία των προηγούμενων χρήσεων και 68.00 "Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως" για το ποσό που αφορά την κλειόμενη χρήση.

ββ) Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μικρότερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως μεταφέρεται, με χρέωση του λογαριασμού 44 και του υπολογαριασμού του 44.00.00, στην πίστωση του λογαριασμού 85.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων". Μετά από τις παραπάνω (υπό αα' και ββ') τακτοποιήσεις τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις" είναι ίσα με τα αντίστοιχα πιστωτικά του 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις", στους οποίους και μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως.

Πότε είναι υποχρεωτική η δημιουργία προβλέψεως στον Ισολογισμό Α.Ε. λόγω αποζημιώσεως προσωπικού (205/88 γνωμοδότηση ολομέλειας νομικών συμβούλων Διοικήσεως που έγινε αποδεκτή) Από τον υφυπουργό Εμπορίου έγινε αποδεκτή η ομόφωνη γνωμοδότηση της γενικής συνέλευσης των νομικών συμβούλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ερώτημα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο σημείο όπου αναφερόταν ο "λογαριασμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία".

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, όπως τέθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ.409/1986, που αφορά προβλέψεις στον ισολογισμό ανώνυμης εταιρίας για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την ενεργό υπηρεσία, εφαρμόζεται μόνο στην αποζημίωση που θα καταβάλλεται στο προσωπικό αυτό, λόγω συνταξιοδοτήσεως την επόμενη χρήση και εφόσον συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις γι' αυτή, όπως έχει δεχθεί και η με αρ.17/1987 ατομική γνωμάτευση της Νομικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εμπορίου και δεν καλύπτει προβλέψεις για κινδύνους δαπανών κ.λπ. από την έξοδο του προσωπικού μιας Α.Ε. για άλλη αιτία (όπως π.χ. παραίτηση, καταγγελία της σύμβασης εργασίας κ.λπ.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης