Γνωμ. 13/871/1986

Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1 Ιαν 1986

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός ορισμένων συναλλαγών ασφαλιστικών επιχειρήσεων Νο 13. Γνωμ. 871/1986

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.301 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.148/1984), ο λογαριασμός 30 "χρεώσεις ασφαλίστρων" τηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την παρακολούθηση των ποσών των απαιτήσεών τους από ασφάλιστρα, δικαιώματα συμβολαίων και φόρους - τέλη, που δημιουργούνται από τις συμβάσεις ασφαλίσεως που συνάπτουν και που περιλαμβάνονται στα σχετικά ασφαλιστικά συμβόλαια που εκδίδουν κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

Ο πράκτορας που μεσολαβεί για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, δεν υποχρεούται στην τήρηση του λογαριασμού 30 με τον τρόπο που προβλέπει το Κλαδ. Λογ. Σχέδιο.

Εφόσον, όμως, ο πράκτορας επιμελείται και της εισπράξεως των ποσών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που εκδίδονται με την μεσολάβησή του, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (περί υποχρεώσεων και πρακτόρων κ.λπ.) και τις γενικές αρχές της λογιστικής, υποχρεούται (ο πράκτορας) να παρακολουθεί τις άνω απαιτήσεις, τουλάχιστον κατά πελάτη, με σημείωση και των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του.

Αυτή είναι και η δική σας ελάχιστη υποχρέωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή πρακτορεύετε πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έχουμε τη γνώμη ότι θα εξυπηρετηθείτε καλύτερα αν αναπτύξετε τους δευτεροβάθμιους του λογαριασμού 30 κατ' ασφαλιστική επιχείρηση που πρακτορεύετε και τους τριτοβάθμιούς του κατά πελάτη, με μνεία και των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του.

2. Τους λογαριασμούς 52 "πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - λογ/σμοί τρεχούμενοι", που συλλειτουργούν, θα τους τηρήσετε όπως προβλέπεται στις παράγρ. 3.1.503 και 3.1.508 και Κλ. Λογ. Σχεδίου, μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε παραγωγούς ασφαλειών, οι λογαριασμοί αυτοί δεν αναλύονται και κατά ασφαλιστήριο συμβόλαιο πελάτη.

Taxheaven.gr