Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 8/771/1986 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ναυτιλιακές εταιρίες

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 8/771/1986
Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ναυτιλιακές εταιρίες


Γνωμ. 8/771/1986 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ναυτιλιακές εταιρίες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από τις ναυτιλιακές εταιρίες Νο 8. Γνωμ. 771/1986

1. Για τις ναυτιλιακές εταιρίες της χώρας μας, οι οποίες υπάγονται στους ελληνικούς νόμους, δηλαδή τηρούν βιβλία κατά τους ελληνικούς νόμους που εφαρμόζουν τις νομοθετημένες ή μη λογιστικές και οικονομικές αρχές, δεν προβλέπεται η κατάρτιση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα εφαρμόσουν, προς το παρόν προαιρετικά και αργότερα υποχρεωτικά, το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΓΛΣ) του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.502/1984.

2. Σε περίπτωση ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΓΛΣ, δηλαδή της γενικής λογιστικής, καθώς και της αναλυτικής λογιστικής της ομάδας 9 του Π.Δ.1123/1980, το Π.Δ.502/1984 και τα βοηθητικά κείμενα για την εφαρμογή - ερμηνεία του ΓΛΣ, που όλα μαζί είναι καταχωρημένα σε ειδική έκδοση - βιβλίο του ΕΛΚΕΠΑ, περιέχουν όλους τους αναγκαίους κανόνες και τις αντίστοιχες οδηγίες. Παρόλα αυτά, προς διευκόλυνσή σας και χωρίς να δεσμεύουμε διατυπώνουμε ορισμένες απόψεις που θα ήταν δυνατό να τις λάβουν υπόψη τους όλες οι ναυτιλιακές εταιρίες που εφαρμόζουν, ή θα εφαρμόσουν το ΓΛΣ. Οι απόψεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

α) Τα πλοία της εκμετάλλευσης είναι πάγια στοιχεία και καταχωρούνται στο λογαριασμό 13.04 "πλωτά μέσα".

β) Τα κάθε φύσεως και κατηγορίας υλικά τροφοδοσίας προσωπικού κ.λπ., συντήρησης πλοίων κ.λπ., πλην των ανταλλακτικών των μηχανών τους κ.λπ., καταχωρούνται στο λογ/σμό 25 "αναλώσιμα υλικά", που αναπτύσσεται σύμφωνα με την ανάλυση του λ/σμού αυτού στην παρ. 2.1.2. του Γεν. Λογ. Σχεδίου.

γ) Τα ανταλλακτικά των μηχανών των πλοίων και άλλων πάγιων στοιχείων καταχωρούνται στο λογαριασμό 26 "ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων", που αναπτύσσονται όπως προβλέπεται στην παρ. 2.1.2. του Γ.Λ.Σ.

δ) Τα έσοδα από ναύλους κ.λπ. καταχωρούνται στο λογαριασμό 73 "πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)". Ο λογ/σμός αυτός, που αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης, είναι δυνατό να περιλαμβάνει υπολογαριασμούς κατά πλοίο και ταξίδι, ώστε να διευκολύνεται η πληροφοριακή τροφοδοσία της αναλυτικής λογιστικής και να προσδιορίζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα κατά πλοίο και ταξίδι.

ε) Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης του λειτουργικού κόστους παραγωγής και διάθεσης, στην αναλυτική λογιστική κατά πλοίο και ταξίδι, θα ήταν δυνατό τα οργανικά έξοδα κατ' είδος της ομάδας 6 να παρακολουθούνται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λπ. παρεμβαλλόμενους λογαριασμούς που αναπτύσσονται κάτω από κάθε υποχρεωτικό δευτεροβάθμιο των λογαριασμών της ομάδας 6.
Η παρακολούθηση γίνεται στις βασικές κατηγορίες του λειτουργικού κόστους, δηλαδή: - Κόστος παραγωγής (όλα τα έξοδα που αφορούν τη λειτουργία κάθε πλοίου). - Κόστος διοίκησης (όλα τα έξοδα που αφορούν το μανατζάρισμα όλων των πλοίων της επιχείρησης και δεν θεωρούνται έξοδα διάθεσης του μεταφορικού έργου). - Κόστος διάθεσης (όλα τα έξοδα που αναφέρονται σε ειδικές οργανώσεις - γραφεία που προωθούν τις εργασίες πωλήσεως υπηρεσιών μεταφοράς και δεν είναι έξοδα των κατηγοριών παραγωγής - διοίκησης).
Το κόστος παραγωγής είναι δυνατόν να παρακολουθείται κατά πλοίο και ταξίδι, χωρίς αυτό να αποκλείεται να γίνεται και για το κόστος διάθεσης.

στ) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), δεν είναι αναγκαία η παραπάνω ανάπτυξη των λογαριασμών των ομάδων 6 και 7 σε υπολογαριασμούς κατά κατηγορίες λειτουργικού κόστους και κατά ταξίδι. Αντί της ανάπτυξης των λογαριασμών, στο αρχείο κίνησης του Η/Υ, σε κάθε RECORD εγγραφής, σε ειδικά πεδία, καταγράφονται οι κώδικες των κεντρικών θέσεων του λειτουργικού κόστους "παραγωγής", "διοίκησης", "διάθεσης" και "χρηματοπιστωτικών" του λογαριασμού 92 "θέσεις κόστους", και οι κώδικες των πλοίων, και των ταξιδίων. Οταν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο αρχείο κίνησης, η τροφοδοσία των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής γίνεται προγραμματιστικά, είτε αυτόματα, είτε περιοδικά.

ζ) Το μοντέλο ανάπτυξης της ομάδας 9 είναι ενδεικτικό και ταιριάζει περισσότερο σε εμποροβιομηχανική μονάδα, χωρίς όμως να αποκλείεται η χρησιμοποίησή του και σε ναυτιλιακή επιχείρηση, αφού προηγουμένως γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων που μανατζάρουν - ενδιαφέρονται για την επιχείρηση αυτή.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής μόνο της γενικής λογιστικής, δηλαδή στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση της εκμετάλλευσης, κάθε πλοίου και μάλιστα κατά ταξίδι, το λειτουργικό κόστος της ομάδας 6 (οργανικά έξοδα κατ' είδος) πρέπει να διαχωρίζεται στις βασικές κατηγορίες: - παραγωγής - διοίκησης - διάθεσης - χρηματοπιστωτικό Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι δυνατό να γίνεται, είτε λογιστικά, με ανάπτυξη των υποχρεωτικών δευτεροβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 6, είτε εξωλογιστικά με κατάρτιση ειδικών φύλλων μερισμού. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους, με φύλλα μερισμού κ.λπ., γίνονται ετήσιες εγγραφές χρέωσης των βασικών υποδιαιρέσεων του λογαριασμού 92 (δευτεροβάθμιων υποχρεωτικών λογαριασμών) και πίστωση των αντίθετων (διάμεσων) λογαριασμών του λογαριασμού 90.

4. Σε περίπτωση λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής της ομάδας 9, τα υλικά των λογαριασμών 25 και 26 παρακολουθούνται, είτε στην αναλυτική λογιστική (λογαριασμός 94), είτε στην ομάδα 2, με την προϋπόθεση όμως ότι η διασύνδεση της ομάδας αυτής με τους λογαριασμούς εκμετάλλευσης, των πλοίων της ομάδας 2, οι οποίοι, στο τέλος της χρήσεως και πριν αρχίσει η διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της γενικής εκμετάλλευσης (λογ. 80) και χρήσεως λογ/σμός 86), θα μηδενίζονται με το συσχετισμό τους με τους λοιπούς λογαριασμούς της ομάδας 9.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης