Γνωμ. 7/770/1986

Εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. από τους συνεταιρισμούς

1 Ιαν 1986

Taxheaven.gr
Εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. από τους συνεταιρισμούς Νο 7. Γνωμ. 770/1986

Σχετικά με το περιεχόμενο της παραπάνω επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ να καταρτίσει Επιτροπή προς αντιμετώπιση προβλημάτων λογιστικής και οικονομικής οργάνωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων με στόχο, όχι μόνο την εσωτερική εξυπηρέτηση των επί μέρους μονάδων, αλλά και την κάλυψη των κλαδικών αναγκών με τις αναγκαίες πληροφορίες.
Ο τελευταίος στόχος προϋποθέτει οργάνωση ενιαία και απόλυτα τυποποιημένη.

Για τους συνεταιρισμούς, όπως είναι γνωστό, δεν προβλέπεται η κατάρτιση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αποφάσεις της ΟΕ-ΓΛΣ που βασίστηκαν στις πληροφορίες που περιήλθαν στα μέλη της μέχρι το 1984. Δηλαδή, οι συνεταιρισμοί καλούνται να εφαρμόσουν, σε πρώτο στάδιο προαιρετικά και σε δεύτερο υποχρεωτικά το ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.502/1984.

Επειτα από την παραπάνω επιστολή σας, το θέμα που μας θέσατε θα το φέρουμε, όσο γίνεται γρηγορότερα, στην Ολομέλεια της ΟΕ-ΓΛΣ, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για τη σύσταση υποομάδας, από μέλη του επιστημονικού της σώματος και από τον εκπρόσωπό σας. Η υπο-ομάδα αυτή, μαζί με την Επιτροπή που καταρτίσαμε θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της ΟΕ-ΓΛΣ τον αναγκαίο Λογιστικό Οδηγό για τους συνεταιριστικούς οργανισμούς στον οποίο θα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του ΓΛΣ και αναλυτικοί λογ/σμοί προς αντιμετώπιση των παντοειδών αναγκών του κλάδου.

Οι νέοι λογαριασμοί είναι δυνατό να δημιουργηθούν μόνο εκεί που οι διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 παρέχουν ανάλογη δυνατότητα. Σε περίπτωση που οι παραπάνω επιτροπές, από κοινού, καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις χρειάζονται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, το θέμα θα έλθει στην Ολομέλεια της ΟΕ-ΓΛΣ, η οποία θα αποφασίσει για τις παραπέρα διαδικασίες. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για την απόφαση της Ολομέλειας της ΟΕ-ΓΛΣ και για την περαπέρα διαδικασία.

Taxheaven.gr