Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1051/7.6.2004 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1051/7.6.2004
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών


ΠΟΛ.1051/7.6.2004 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 7 Ιουνίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 1046308/1588/ΔΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΟΛ 1051

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84
Πληροφορίες : Κ. Πάστρα
Tηλέφωνο : 2103375186-187
Fax : 210 3375041
e-mail : [email protected]

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την κατάργηση του επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634Β΄) Α.Υ.Ο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 1021848/454/ΔΜ/ΠΟΛ.1043/5.3.2003(ΦΕΚ 319Β΄) Α.Υ.Ο.Ο καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, ενώ με την 1036780/891/ΠΟΛ.1066/15.4.2003 εγκύκλιο διαταγή δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της.

Στο άρθρο 6 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο ορίζεται ότι η βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών χορηγείται χωρίς την διενέργεια άμεσης αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνουν σε δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) για την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών ύστερα κι από έλεγχο των οριζόμενων δικαιολογητικών.

Με βάση τα ανωτέρω, η υποχρέωση διενέργειας αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης δεν έχει καταργηθεί. Κατά συνέπεια ο προϊστάμενος κάθε Δ.Ο.Υ, υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου είτε αμέσως μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης, καθώς και της δυνατότητας άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο, με βάση κριτήρια που αντικειμενικά παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον λόγω αντικειμένου εργασιών, της εν γένει φορολογικής συμπεριφοράς της επιχείρησης, τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν βάσιμη πεποίθηση μη φερεγγυότητας.

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, επιτηδευματίες να έχουν προβεί σε περισσότερες της μίας ενάρξεις με τα ίδια δικαιολογητικά κι επειδή κι ο τύπος πρόσφατα έχει ασχοληθεί με ανάλογα δημοσιεύματα που αφορούν σε αυξημένη έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ οφείλουν, για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω αλλά και την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, να προβαίνουν με ευθύνη τους στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (αυτοψίες).

Τέλος παρακαλούνται να αποστέλλουν ανά τρίμηνο στην υπηρεσία μας κατάσταση, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και το είδος (επωνυμία-νομική μορφή-αντικείμενο δραστηριότητας) των επιχειρήσεων που ελέγχονται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης