Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 11/785/1986 Διευκρινίσεις για την ανάπτυξη του λογαριασμού "Ταμείου" σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 11/785/1986
Διευκρινίσεις για την ανάπτυξη του λογαριασμού "Ταμείου" σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο


Γνωμ. 11/785/1986 Διευκρινίσεις για την ανάπτυξη του λογαριασμού "Ταμείου" σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διευκρινίσεις για την ανάπτυξη του λογαριασμού "Ταμείου" σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Νο 11. Γνωμ. 785/1986

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως του λογαριασμού "Ταμείον", σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας οι ακόλουθες διευκρινίσεις: "Σύμφωνα με την παρ. 2.1.3/λογαριασμός 38.00 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2.2.309 περίπτ. 1 του άρθρου 1 του αυτού Π.Δ., τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, στα οποία περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά και οι επιταγές επί λογαριασμών όψεως παρακολουθούνται στο λογαριασμό 38.00/ταμείο". Ο λογαριασμός αυτός αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας.

Με το παραπάνω ερώτημα δημιουργείται η ανάγκη να ερμηνευθεί η έννοια της ανάπτυξης του λογαριασμού 38.00/ταμείο "σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας", που ισχύει και για κάθε άλλη περίπτωση λογαριασμού για τον οποίο το Π.Δ.1123/1980 προβλέπει την ανάπτυξή του σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας.

Ο σκοπός του νομοθέτη της διάταξης του Π.Δ.1123/1980 (Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) "σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας", είναι να παράσχει σε κάθε οικονομική μονάδα τη δυνατότητα να αναπτύσσει εκείνη ορισμένους λογαριασμούς, χωρίς περιορισμούς που να απορρέουν από το Σχέδιο Λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. Η ανάπτυξη γίνεται από την οικονομική μονάδα κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι παντοειδείς ανάγκες της προς παροχή πληροφοριών, είτε υποχρεωτικών, διότι π.χ. προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε προαιρετικών που επιβάλλονται από την οργάνωση και διοίκηση της μονάδας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ειδικοί ρυθμιστικοί κανόνες τυποποίησης αναφορικά με τη λογιστική παρακολούθηση του ταμείου. Ομως η εφαρμογή του ΓΛΣ προϋποθέτει και την εφαρμογή των διεθνώς παραδεγμένων λογιστικών αρχών, νομοθετημένων ή μη, καθώς και την εφαρμογή των διεθνώς παραδεγμένων θεωρητικών απόψεων αναφορικά με το πότε γίνονται λογιστικές εγγραφές.

Για να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, πρέπει πρώτα να γίνει αναφορά στους θεωρητικούς κανόνες που αναφέρονται στους λογαριασμούς και στη διενέργεια λογιστικών εγγραφών. Και όπως είναι γνωστό:

α) ο λογαριασμός "ταμείο" ανήκει στην κατηγορία των "λογαριασμών αξιών" και

β) από όλα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο χώρο κάθε οικονομικής μονάδας που έχει χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητη "λογιστική οντότητα" τη λογιστική ενδιαφέρουν μόνο τα "λογιστικά γεγονότα", δηλαδή τα γεγονότα που επιφέρουν μεταβολές στους τηρούμενους λογαριασμούς του σχεδίου λογαριασμών της οικονομικής μονάδας. Σύμφωνα με αυτές τις γενικά παραδεγμένες απόψεις, στην περίπτωση που η οικονομική μονάδα περιλαμβάνει στην οργάνωσή της πολλά κέντρα συναλλαγών, είτε σε διαφορετικές πόλεις, είτε στην ίδια πόλη, είτε ακόμα και στην ίδια διεύθυνση, και δεν τηρεί ανεξάρτητη λογιστική για καθένα από τα κέντρα αυτά, είναι υποχρεωμένη να αναλύει το λογαριασμό 38.00 "ταμείο" σε υπολογαριασμούς κατά κέντρο δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε κάθε υπεύθυνο ταμία (διαχειριστή - θεματοφύλακα των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου).

Στην περίπτωση αυτή, για κάθε διακίνηση μετρητών, επιταγών κ.λπ., από το ένα ταμείο στο άλλο, υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται λογιστικές εγγραφές, επειδή αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας για τον εσωτερικό έλεγχο των υπευθύνων προσώπων για κάθε λογαριασμό ταμείου και για τη δυνατότητα καταμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων κάθε ταμείου, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος, σύμφωνα με ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις της νομοθεσίας του φορολογικού και του εμπορικού δικαίου.

Στην περίπτωση που η οικονομική μονάδα διαθέτει και τραπεζικές θυρίδες στο όνομά της στις οποίες φυλάσσει περιουσιακά στοιχεία του ταμείου της, είναι ζήτημα πραγματικό και πρέπει να ερευνάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αν υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας υπολογαριασμού ή υπολογαριασμών του λογαριασμού 38.00 "ταμείο" για τις υπάρχουσες Τραπεζικές θυρίδες και αντίστοιχα αν πρέπει ή όχι να διενεργούνται λογιστικές εγγραφές για κάθε περίπτωση διακίνησης περιουσιακών στοιχείων του ταμείου από τα επιμέρους ταμεία της οικονομικής μονάδας προς τις τραπεζικές θυρίδες της και αντίστροφα.

Η θεωρητική άποψη ότι η τραπεζική θυρίδα που είναι στο όνομα της οικονομικής μονάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καταστήματός της είναι ορθή. Ομως σύμφωνα με τα παραπάνω, για να θεωρηθεί η τραπεζική θυρίδα αναπόσπαστο μέρος του ταμείου, ή κάθε ταμείου της οικονομικής μονάδας σε περίπτωση που η μονάδα αυτή διαθέτει περισσότερα ταμεία για τα οποία έχουν οριστεί περισσότεροι υπεύθυνοι ταμίες, σε κάθε ταμείο πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν η ταυτότητα της τραπεζικής θυρίδας (τράπεζα, αριθμός κ.λπ.) και η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στη θυρίδα αυτή (μετρητά, επιταγές κ.λπ.) και ο ταμίας πρέπει να την έχει στη διάθεσή του, ώστε σε κάθε στιγμή να είναι σε θέση να την ανοίγει αμέσως για να διαπιστώνεται το περιεχόμενό της. Στην περίπτωση αυτή, για τις διακινήσεις περιουσιακών στοιχείων από κάθε ταμείο προς την αντίστοιχη τραπεζική θυρίδα και αντίστροφα δεν είναι ανάγκη να γίνονται λογιστικές εγγραφές.

Στην περίπτωση που η τραπεζική θυρίδα της οικονομικής μονάδας είναι μία, π.χ. με δικαίωμα ανοίγματος μόνο από το γενικό διευθυντή της, και ο ταμίας ή οι ταμίες παραδίδουν περιουσιακά στοιχεία του ταμείου στον υπεύθυνο της τραπεζικής θυρίδας, σύμφωνα με τα παραπάνω (αξίες για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο ταμίας ή κάθε ταμίας), πρέπει να τηρείται ειδικός υπολογαριασμός του 38.00 "ταμείο" κατά υπεύθυνο της τραπεζικής ή των τραπεζικών θυρίδων και για τις διακινήσεις περιουσιακών στοιχείων από κάθε ταμείο προς την τραπεζική ή τις τραπεζικές θυρίδες και αντίστροφα πρέπει να διενεργούνται λογιστικές εγγραφές.

Στην περίπτωση αυτή οι τραπεζικές θυρίδες δεν παύουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστήματος της οικονομικής μονάδας, αλλά η αλλαγή του φορέα ευθύνης είναι καθοριστική και επιβάλλει την υποχρέωση να λειτουργεί ιδιαίτερος υπολογαριασμός ταμείου και να γίνεται λογιστική παρακολούθηση, όπως γίνεται και στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων από ένα ταμείων της οικονομικής μονάδας, σύμφωνα με τα παραπάνω λεπτομερώς εκτιθέμενα".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης