Γνωμ. 5/744/1985

Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές

1 Ιαν 1985

Taxheaven.gr
Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές της Νο 5. Γνωμ. 744/1985

1. Σύμφωνα με τις γενικές παραδεγμένες λογιστικές αρχές που υιοθετούνται από τα International Accounting Stadards, την 4η Οδηγία της ΕΟΚ και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κάθε εταιρία, είτε μητρική, είτε θυγατρική, αποτελεί ανεξάρτητη λογιστική οντότητα και καταχωρεί στα βιβλία της τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάστασή της ή επιφέρουν μεταβολές στους λογαριασμούς του ισολογισμού της.

2. Το αν και κατά πόσο μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών υπάρχουν σχέσεις οποιασδήποτε φύσεως, όπως παροχή υπηρεσιών κ.λπ., αποτελεί πραγματικό γεγονός και σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις αυτές πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα, στα οποία στηρίζονται οι λογιστικές εγγραφές κάθε εταιρίας (αρχή του δικαιολογητικού). Για τον ελληνικό χώρο, οι εφαρμοστές των παραπάνω αρχών πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα ακόλουθα:

α) Από την άποψη του φορολογικού δικαίου, απαγορεύεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων (θυγατρικών - μητρικών ή θυγατρικών - θυγατρικών) που εδρεύουν στη χώρα μας. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη μορφή λογιστικών διαφορών, προσαυξάνει τα φορολογητέα έσοδα. Για το θέμα αυτό συγκεκριμένη θέση πρέπει να πάρει το Υπουργείο Οικονομικών.

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή σε επιχείρηση που εδρεύει στην ημεδαπή, φρονούμε ότι η οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, πρέπει να έχει την έγκριση των Νομισματικών Αρχών.

Για το θέμα αυτό συγκεκριμένη θέση πρέπει να πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο ερώτημα που θέτετε η απάντηση είναι ότι, δεν υπάρχει πρόβλημα καταβολής των δαπανών της Κεντρικής διοικήσεως της μητρικής εταιρίας.

Αν η μητρική εταιρία του συγκροτήματος παρέχει υπηρεσίες διοικητικής φύσεως σε θυγατρική ή θυγατρικές εταιρίες που εδρεύουν στη χώρα μας, κατ' ανάγκη πρέπει να ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, όπως ενδεχομένως θα διευκρινιστούν λεπτομερειακά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Taxheaven.gr