Γνωμ. 2/656/1985

Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982)

1 Ιαν 1985

Taxheaven.gr
 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977, Ν.1249/1982) Νο 2. Γνωμ. 656/1985

Α. Αρχική Εγγραφή

α) Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 18.13 "Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ.", με ανάλογο τίτλο (π.χ. Μέτοχοι Λογ. φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977).

β) Πιστώνονται: - Ειδικός υπολογαριασμός του 54.09 "Λοιποί φόροι και τέλη", με ανάλογο τίτλο (π.χ. βραχυπρόθεσμες δόσεις φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977), με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος. - Ειδικός υπολογαριασμός του 45.22 "Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι)", με ανάλογο τίτλο, με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μετά το τέλος του επόμενου του ισολογισμού έτους.

γ) Κάθε έτος γίνεται ανάλογη μεταφορά των πληρωτέων δόσεων από το λ/σμό 45.22 στο λ/σμό 54.09.

Β. Εγγραφή Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσης εκείνης που προηγείται του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία συμψηφισμού ή καταβολής από τους εταίρους ή μετόχους του υπολοίπου του λ/σμού 18.13. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 33.95 "Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.", με τον τίτλο του παραπάνω υπολογαριασμού του 18.13. - Πιστώνεται ο λ/σμός 18.13.

Γ. Κατά τη λήξη της προθεσμίας συμψηφισμού ή καταβολής του υπολοίπου του ειδικού ως άνω υπολογαριασμού του 33.95. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός του 33.03 "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου" με τίτλο "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός φόρων Ν.542/1977 ή Ν.1249/1982 προς συμψηφισμό, με ισόποση μείωση του κεφαλαίου. - Πιστώνεται ο λ/σμός 33.95.

Δ. Εγγραφή κατά τη μείωση του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου - Χρεώνεται ο σχετικός υπολογαριασμός του 40. - Πιστώνεται ο ειδικός υπολογαριασμός του 33.03.

 

Taxheaven.gr