Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ Αρ. 73/07.06.04 Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης βάσει του άρθρου 25 του ν. 3242/2004.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ Αρ. 73/07.06.04
Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης βάσει του άρθρου 25 του ν. 3242/2004.


Εγκ ΙΚΑ Αρ. 73/ 7.6.04 Αναγνώριση σε αλλοδαπούς χρόνου ασφάλισης βάσει του άρθρου 25 του ν. 3242/2004.

ΣΧΕΤ. : Οι εγκ. 66/2003 & 84/2003


Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/24-5-2004 τ. Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Σκοπός των διατάξεων
Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 10 του ν. 3169/2003(ΦΕΚ 189 Α΄), στους αλλοδαπούς, των οποίων οι άδειες διαμονής είχαν παραταθεί με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 και οι άδειες εργασίας τους έληγαν μέχρι 30/6/2003, δόθηκε η δυνατότητα να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους αν είχαν τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας ή , αν δεν πληρούσαν την ανωτέρω προϋπόθεση, να εξαγοράσουν και να αναγνωρίσουν τόσες ημέρες ασφάλισης όσες χρειάζονταν για την συμπλήρωση των απαιτούμενων για την ανανέωση150 ημερών.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η παράταση έως 30/6/2004 της ισχύος των αδειών διαμονής των αλλοδαπών κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί, των οποίων οι άδειες διαμονής είχαν παραταθεί με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 και οι άδειες εργασίας τους έληγαν μετά την 30/6/2003, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στην ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 3169/2003, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους και, κατ' ακολουθία, την άδεια διαμονής τους και να περιέλθουν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους, σε παράνομη κατάσταση.

Καλυπτόμενα πρόσωπα
Σύμφωνα με την παρ. α΄ της νέας διάταξης, στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται κάτοχοι :
α) αδειών διαμονής, των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 30/6/2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003, καθώς και β) αδειών διαμονής που έληξαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ή θα λήξουν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (24/5/2004), οι οποίες παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30/6/2004, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας (Δ/νση Απασχόλησης - Τμήμα ΙΙΙ), στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν αλλοδαποί οι οποίοι είναι κάτοχοι :

α) Προσωρινών αδειών παραμονής (εξάμηνη) που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 2910/2001
β) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες) που έληγαν μέχρι την 31/12/2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά την λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 4 του ν. 2910/2001).
γ) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2910/2001 και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι την 30/6/2002 (άρθρο 65, παρ. 4 του ν. 2910/2001).
δ) Αδειών παραμονής που έληγαν μέχρι την 31/12/2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά την λήξη τους (άρθρο 65, παρ. 5 του ν.2910/2001).
ε) Αδειών παραμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 25, παρ. 1α του ν. 3013/2002 .Όλες οι ανωτέρω άδειες παραμονής, παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2002 (άρθρο 25, παρ. 8 του ν. 3013/2002) και στη συνέχεια μέχρι 30/6/2003 (άρθρο 23 του ν. 3103/2003).
Συνεπώς κάτοχοι α) κάποιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειών παραμονής καθώς και β) πάσης φύσεως αδειών παραμονής (για την έκδοση των οποίων προαπαιτείται άδεια εργασίας) που έχουν λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3242/2004, δηλαδή μέχρι 24/5/2004, μπορούν μέχρι 30/6/2004 να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας και, σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισής τους δεν επαρκεί, μπορούν να απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. για την συμπλήρωση αυτού και μέχρι 150 ημέρες.
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίζουν στο Ι.Κ.Α. είναι :

α) Άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την 30/6/2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3103/2003.
ήβ) Άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μετά την 30/6/2003.
ήγ) Άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δηλ. μέχρι 24/5/2004.

Απογραφή
Κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση στο Υποκ/μα, θα πρέπει να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν, εάν έχουν ήδη απογραφεί στο Ίδρυμα από άλλη αιτία και έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (ΑΜΑ), ο οποίος θα χρησιμεύσει για την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.
Στην περίπτωση αυτή, θα ζητείται να προσκομισθεί απαραίτητα το ΔΑΤΕ, ή η βεβαίωση απογραφής, ΑΑΛΑ κ.λ.π.
Εάν, όμως, πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο, θα γίνεται απογραφή από τις Υπηρεσίες Μητρώου, των αρμοδίων για την αναγνώριση Υποκ/των, χωρίς να δηλώνεται εργοδότης.
Στην ένδειξη της Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ" θα αναγράφεται "Αναγνώριση άρθρου 25 του ν.3242/2004".
Στην ένδειξη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α." θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Απογραφής.

Αναγνωριζόμενος χρόνος
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ρυθμίζονται από τον ν. 2910/2001, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη 150 ημερών για το διάστημα από 1/7/2003 - 30/6/2004, όσοι δε δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, μπορούν να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για μικτή ασφάλιση μέχρι την συμπλήρωση των 150 ημερών.
Όμως, όπως αναφέρεται στην με αριθ. Α.Π.οικ/9047/2-6-2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), για το προηγούμενο της 1/7/2003 χρονικό διάστημα, το θέμα των ημερών ασφάλισης των αλλοδαπών θα αντιμετωπισθεί πάλι με βάση τις 150 ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3169/2003.
Επομένως, εκτός από τις 150 ημέρες ασφάλισης που ο αλλοδαπός θα πρέπει να έχει κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2003 - 30/6/2004, είναι ενδεχόμενο, σε μερικές περιπτώσεις προκειμένου να αποκτήσει άδεια εργασίας, να χρειασθεί χρόνο ασφάλισης και για προγενέστερα της 1/7/2003 διαστήματα.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οσάκις οι ημέρες ασφάλισης είναι ελλιπείς και, εφ΄ όσον είναι δυνατή η υπαγωγή στις σχετικές διατάξεις, μπορούν να αναγνωρισθούν τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 150.
Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα κατανεμηθεί στη χρονική περίοδο από 1/7/2003 - 30/6/2004 ή και προγενέστερα, ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 84/2003.

Εισφορές
Σύμφωνα με την διάταξη, η αναγνώριση γίνεται στη μικτή ασφάλιση. Σύμφωνα δε με το Α.Π. Φ9/1271/30-5-2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών), το οποίο επίσης αφορούσε αναγνώριση σε αλλοδαπούς στην μικτή ασφάλιση με το άρθρο 66 του ν. 2910/2001, η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος, δηλαδή με ποσοστό 26,45%.
Ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Τ.Η. της κλάσης, στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Από τον νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

Αρμόδιο Υποκατάστημα
Αρμόδιο για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, στην περιφέρεια του οποίου έχει ο αλλοδαπός την κατοικία του.
Επειδή μέλημα της Πολιτείας είναι η παροχή της δυνατότητας νομιμοποίησης των ευρισκόμενων στη χώρα μας αλλοδαπών, θα πρέπει, στα πλαίσια αυτά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών μας, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον σκοπό αυτό, με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων.
Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονική καθυστέρηση στην χορήγηση των αδειών με υπαιτιότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποφασίσθηκε, για συγκεκριμένες Νομαρχίες, ο καθορισμός ως αρμοδίου, ενός Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του πλησιέστερου σε κάθε Νομαρχία. Το Υποκατάστημα αυτό θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, θα εξετάζει τα αιτήματα των αλλοδαπών κατά προτεραιότητα και αυθημερόν θα εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης (σχέδιο αποφάσεως υπάρχει στην εγκ. 84/2003, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ανάλογες τροποποιήσεις).
Η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων των αλλοδαπών και η αυθημερόν έκδοση των σχετικών αναγνωριστικών αποφάσεων ισχύει και για τα λοιπά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία, λόγω τοπικής αρμοδιότητας, επιλαμβάνονται της εξέτασης των σχετικών αιτημάτων των αλλοδαπών που κατοικούν στην περιφέρειά τους.
Τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα πλησιέστερα στις Νομαρχίες, που κατ' εξαίρεση ορίζονται ως αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης για τους αλλοδαπούς που υπάγονται στις ανωτέρω Νομαρχίες, βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα καταστήματα υποδοχής αλλοδαπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για έκδοση αδειών εργασίας και καθορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

(Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών)


ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομαρχία Αθηνών-Λιοσίων 93 (Σταθμός Λαρίσης)


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Πλ. Αττικής -Τσουδερού 61

Νομαρχία Αθηνών-Κατεχάκη 61 Α


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Αλεξάνδρας-Πανόρμου & Καρύστου 7

Νομαρχία Αθηνών-Εθν.Αντιστάσεως 158 (Άγιος Δημήτριος)


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Δάφνης- Λεωφ.Βουλιαγμένης & Έλλης 1

Νομαρχία Αθηνών-Θησέως 283 (Καλλιθέα)


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Καλλιθέας - Σκρά 45

Νομαρχία Αθηνών-Φειδιππίδου 31 & Μιχαλακοπούλου (Αθήνα)


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Ζωγράφου -- Λ. Παπάγου 127α

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής-Εθν.Αντιστάσεως & Θράκης (Γέρακας)


Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Αγ.Παρασκευής - Μεσογείων 454

Νομαρχία Δυτικής Αττικής- Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη (Ελευσίνα)


Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Ελευσίνας- Κελεού & Μιαούλη

Νομαρχία Αχαΐας -Κορίνθου 327 & Γούναρη (Πάτρα)


Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Πάτρας - Γούναρη & Κορίνθου 331

Νομαρχία Ηρακλείου - Σουρμελή 2 & Τριφίτσου (Ηράκλειο Κρήτης)


Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Ηρακλείου - Αγ. Μηνά 11

Νομαρχία Θεσσαλονίκης- Πίπσου 7


Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Θεσσαλονίκης- Αριστοτέλους 15-17

Νομαρχία Πειραιά - Γρ. Λαμπράκη 12


Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ Πειραιά-Αγ. Κων/νου 1

Νόμος 3242/2004

Αρθρο 25

Παράταση προθεσμίας για την έκδοση αδειών εργασίας και διαμονής αλλοδαπών

α. Άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 30/6/2003, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), καθώς και άδειες διαμονής που έληξαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ή θα λήξουν έως τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 30/6/2004, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Αλλοδαποί οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι τις 30/6/2004.

β. Η αίτηση για τη λήψη άδειας εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει. Ειδικά για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο, αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ημερών για το διάστημα από 1/7/2003 μέχρι 30/6/2004. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για μικτή ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα (150) ημερών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

γ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 32 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄) ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης