Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ 12/324/18.03.04 Εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. επί θεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων. (Συμπληρωματική της Γνωμ. 1/313)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ 12/324/18.03.04
Εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. επί θεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων. (Συμπληρωματική της Γνωμ. 1/313)


Γνωμ.12/324/18.03.04 Εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. επί θεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων. (Συμπληρωματική της Γνωμ. 1/313)

Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων Αριθ. Πρωτ. 1019998/154/0015/4.3.2004


Α. ΠEPIΕXOMENO ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: «Eφαρμoγή του Ε.Γ.Λ.Σ. επί θεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων»

Έπειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υπoβλήθηκαν στην υπηρεσία μας από τις τεχνικές επιχειρήσεις αναφορικά με τον τρόπo τήρησης του βιβλίου αποθήκης ύστερα και από την A.Υ.Ο.Ο. , παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. επί των κατωτέρω θεμάτων,

1. Με την παράγραφο 2 της γνωμάτευσης σας   καθορίζεται ο τρόπος παρακoλoύθησης των αποθεμάτων των τεχνικών επιχειρήσεων στους λογαριασμούς της ομάδας 9.

Επ΄ αυτού ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν είναι δυνατόν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εν λόγω παράγραφο τα αποθέματα (πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες κ.λπ.) να παρακολουθούνται στον λογαριασμό 94 (βιβλίο αποθήκης) κατά γενικές κατηγορίες (τσιμέντο, σίδερo κ.λπ.) και όχι κατ΄ είδος στην έσχατη διάκριση τους όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2. Εάν οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που στο τέλος της χρήσης υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου θεωρούνται και απογράφονται ως «Παραγωγή σε εξέλιξη» ή ως «Πρώτη ύλη» κ.λπ.

3. Εάν τα κατασκευαζόμενα από τρίτους μέρη του έργου με υλικά δικά τους και για τα οποία έχει εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης θεωρούνται ως πρώτες ύλες και καταχωρούνται στην ομάδα 2, ή ως λήψη υπηρεσιών και καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 6.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τρόπος τήρησης των Λογαριασμών Αποθεμάτων ΠΡΩΤΩΝ και ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ των Τεχνικών Επιχειρήσεων των Υπολογαριασμών του Πρωτοβαθμίου 94.24 στην Αναλυτική Λογιστική

Σύμφωνα με την παραγρ. 5.215 υποπαρ. 3 του Ε.Γ.Λ.Σ, το τελευταίο όριο αναλύσεως των υπoλογαριασμών του 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» είναι η μερίδα αποθήκης, στην οποία παρακολουθείται η τελευταία υποδιαίρεση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποθέματος ........ Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθέματος υπαγορεύεται είτε από διαχειριστικές και κοστολογικές ανάγκες, είτε από υπoχρεωτικής εφαρμογής κανόνες δικαίου».

Στις τεχνικές επιχειρήσεις τα αγοραζόμενα αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών κατά κανόνα δεν αποθηκεύονται σε κλειστoύς αποθηκευτικούς χώρους από όπου θα εξάγονται προς τα διάφορα εργοτάξια, αλλά στέλνονται απ΄ ευθείας από τους προμηθευτές στα εργοτάξια για τα οποία παραγγέλθηκαν.

Για την ορθή και πλήρη τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής οι εν λόγω πρώτες και βοηθητικές ύλες καταχωρούνται με βάση το λαμβανόμενο παραστατικό αρχικά στο λογ/σμό 24.01 Αγορές και στη συνέχεια μεταφέρονται και καταχωρούνται κατά ποσότητα και αξία σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 94.24 «πρώτες και βοηθητικές ύλες». Ταυτόχρονα εξάγονται προς το εργοτάξιο με πίστωση του αρμοδίου υπολογαριασμού του 94.24 και χρέωση του λογαριασμού 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη» και του υπολογαριασμoύ «κόστος έργου......».

Με βάση τα αναφερόμενα, προηγούμενα, συγκεκριμένα περιστατικά κρίνουμε ότι μπορεί οι αναλυτικοί λογ/σμοί του 94.24 (μερίδες αποθήκης) να τηρούνται ποσοτικά και κατ΄ αξία κατά γενική κατηγορία όπως π.χ. Σίδηρoς, τσιμέντο, χαλίκι, άμμος κλπ. και όχι κατ΄ είδος στην έσχατη διάκρισή τους όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ. εφόσον δεν παραβλάπτεται ο στόχος της αναλυτικής Λογιστικής, που είναι ο προσδιορισμός, εσωλογιστικά, ακριβούς κόστους κατά συγκεκριμένο έργο (προϊόν) που κατασκευάζει ή εκτελεί η Τεχνική Επιχείρηση.

2. Λογιστικός χειρισμός πρώτων και βοηθητικών υλών που υπάρχουν στο τέλος της χρήσεως στα διάφορα εργοτάξια

Όπως αναφέρουμε και προηγούμενα (παρ. 1) οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραδίδονται στο εργοτάξιο ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ λογιστικά, στο λογ/σμό ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ κόστος κατασκευής έργου...

Η εν λόγω χρέωση γίνεται είτε αυτές αναλώνονται αμέσως ενσωματούμενες στο κατασκευαζόμενο τεχνικό έργο, είτε όχι. Μόνο όταν περατωθεί το έργο και διαπιστωθεί ότι μέρος των πρώτων υλών, με την αξία των οποίων έχει επιβαρυνθεί το συγκεκριμένο έργο, δεν αναλώθηκαν, αυτές απογράφονται και απεικονίζονται λογιστικά με χρέωση του λογαριασμού 94.24 και του κατάλληλου υπολ/σμού αποθήκης και πίστωση του υπολ/σμού του 93 «κόστος κατασκευής έργου......». Στο τέλος συνεπώς της χρήσεως οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που βρίσκονται τυχόν στο εργοτάξιο μη ενσωματωμένες ακόμη στο έργο, για το οποίο προορίζονται δεν απογράφονται και δεν εμφανίζονται διακεκριμένα στα Αποθέματα αλλά στο λογ/σμό 23 «Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη».

3. Λογιστικός χειρισμός του κόστους μέρους ενός έργου που κατασκευάζεται και τιμολογείται από τρίτους με υλικά δικά τους (των τρίτων)

Η αξία των κατασκευαζόμενων από τους τρίτους υποκατασκευαστές τμημάτων ή μερών ενός έργου, με υλικά δικά τους των υποκατασκευαστών αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα αγορά ενσώματων στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κατασκευαζόμενου έργου του παραγόμενου προϊόντος και ως τέτοια καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας δύο (2) και συγκεκριμένα στο λογ/σμό 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και στο δευτεροβάθμιο 24.01 Αγορές.

Από εκεί μεταφέρονται στους αρμοδίους λογ/σμούς της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραγρ. 1 παραπάνω και σε ιδιαίτερο λογαριασμό Αποθεμάτων (Αποθήκης).

Όταν η εργολαβία κατασκευή τμήματος του έργου γίνεται με υλικά της επιχείρησης το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, η αμοιβή δηλαδή του υποεργολάβου, καταχωρείται στο λογ/σμό 61.03.00 «Επεξεργασίες Φασσόν» και από το λογ/σμό αυτό μεταφέρεται στους αρμόδιους λογ/σμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, τον 92.00 και τον κατάλληλο υπολογαριασμό. Η δαπάνη αυτή στην συνέχεια ενσωματώνεται στο κόστος του έργου, στην χρέωση δηλαδή κατάλληλου υπολογαριασμού του Πρωτοβαθμίου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ».


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης