Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1282/30.10.1996 Κοινοποίηση του προσαρτήματος της Γνωμ.270/10.7.96 του ΕΣΥΛ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-1996 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1282/30.10.1996
Κοινοποίηση του προσαρτήματος της Γνωμ.270/10.7.96 του ΕΣΥΛ


Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1116200/885/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1282

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1082121/591/ΠΟΛ.1206/17.7.1996 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) "Τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του Π.Δ/τος 186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων", κοινοποιούμε το προσάρτημα της Γνωμ.270/10.7.1996 του Ε.ΣΥ.Λ. το οποίο περιλαμβάνει:

α) Κατάλογο ο οποίος περιέχει όλους τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται (υπογραμμισμένοι) στο Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς και τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ., και

β) τα υποδείγματα, του ισολογισμού τέλους χρήσης (παρ.4.1.103), της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (παρ.4.1.202), του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων (παρ. 4.1.302) και της κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης (παρ.4.1.402), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά από την θεσμοθέτηση, με γνωματεύσεις του Ε.ΣΥ.Λ., νέων λογαριασμών.


ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Ανάλυση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε 100 τριτοβάθμιους που παρατίθεται στο Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ενδεικτική. Η επιχείρηση δύναται να αναλύσει κάθε δευτεροβάθμιο σε 100 ή 1.000 ή 10.000 κ.λπ. τριτοβάθμιους. Η δημιουργία νέων τριτοβάθμιων είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες τριτοβάθμιους και ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων (βλ. παρ.1.201 περ. δ' Ε.Γ.Λ.Σ.).

β) Σε πάρα πολλούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, ένας κατά κανόνα δευτεροβάθμιός τους δεν έχει υπογράμμιση και ο τίτλος του αρχίζει από τη λέξη "λοιπά", όπως π.χ. οι 11.02 "λοιπά τεχνικά έργα", 12.06 "λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός", 13.09 "λοιπά μέσα μεταφοράς", 14.09 "λοιπός εξοπλισμός", 16.03 "λοιπές παραχωρήσεις", 16.05 "λοιπά δικαιώματα", 16.19 "λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως", 18.13 και 18.14 "λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις" (σε δρχ. και Ξ.Ν.), 33.95 και 33.96 "λοιποί χρεώστες διάφοροι" (σε δρχ. και Ξ.Ν.) κ.λπ.
Η μη υπογράμμιση δεν σημαίνει ότι οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί είναι προαιρετικής τηρήσεως, αλλά ότι επιτρέπεται, με τη χρησιμοποίηση όσων από τους τελευταίους δέκα δευτεροβάθμιους (κάθε πρωτοβάθμιου) είναι κενοί, να διασπασθούν σε περισσότερους δευτεροβάθμιους (κατ' ομοειδείς κατηγορίες ή κατ' είδος, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως). (βλ. παρ.1.203 αριθμ.3 Ε.Γ.Λ.Σ.)

1 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

10 Εδαφικές εκτάσεις
11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα
12 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
13 Μεταφορικά μέσα
14 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων
16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα(1)
10.01 Ορυχεία
10.02 Μεταλλεία
10.03 Λατομεία
10.04 Αγροί
10.05 Φυτείες
10.06 Δάση
10.10 Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως
10.11 Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως
10.12 Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως
10.13 Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως
10.14 Αγροί εκτός εκμεταλλεύσεως
10.15 Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως
10.16 Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως
10.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
10.99.01 Αποσβεσμένα Ορυχεία
02 Αποσβεσμένα Μεταλλεία
03 Αποσβεσμένα Λατομεία
05 Αποσβεσμένες Φυτείες
06 Αποσβεσμένα Δάση
11 Αποσβεσμένα Ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβεσμένα Μεταλλεία εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβεσμένα Λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβεσμένα Δάση εκτός εκμεταλλεύσεως

(1) Για τη μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης βλ. Γνωμ. ΕΣΥΛ 247/2232/1995

11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων
11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών
11.02 Λοιπά Τεχνικά Εργα
11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων
11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
11.09 Λοιπά Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων
11.14 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.15 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
11.16 Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως
11.17 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.21 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.22 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.23 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.24 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα
11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων
01 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών
02 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα
03 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων
07 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
08 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
09 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
10 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων
14 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως
21 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
22 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
23 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
24 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00 Μηχανήματα
12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις
12.02 Φορητά μηχανήματα "χειρός"
12.03 Εργαλεία
12.04 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές
12.05 Μηχανολογικά όργανα
12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
12.07 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων
12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
12.09 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων
12.10 Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
12.11 Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως
12.12 Φορητά μηχανήματα "χειρός" εκτός εκμεταλλεύσεως
12.13 Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως
12.14 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως
12.15 Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
12.16 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως
12.17 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12.18 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12.19 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12.90 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ.253/2243/1995)
12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
12.99.00 Αποσβεσμένα μηχανήματα
01 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις
02 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα "χειρός"
03 Αποσβεσμένα εργαλεία
04 Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές
05 Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα
06 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
07 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων
08 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
09 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων
10 Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα "χειρός" εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.00 Αυτοκίνητα λεωφορεία
13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
13.02 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως
13.03 Σιδηροδρομικά οχήματα
13.04 Πλωτά μέσα
13.05 Εναέρια μέσα
13.06 Μέσα εσωτερικών μεταφορών
13.09 Λοιπά μέσα μεταφοράς
13.10 Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως
13.11 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως
13.12 Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
13.13 Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
13.14 Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
13.15 Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
13.16 Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
13.19 Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
13.90 Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ.253/2243/1995)
13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς
13.99.00 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία
01 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
02 Αποσβεσμένα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως
03 Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα
04 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα
05 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα
06 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών
09 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς
10 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00 Επιπλα
14.01 Σκεύη
14.02 Μηχανές γραφείων
14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
14.04 Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
14.05 Επιστημονικά όργανα
14.06 Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων)
14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
14.09 Λοιπός εξοπλισμός
14.10 Επιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως
14.11 Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως
14.12 Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
14.13 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
14.14 Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφορά εκτός εκμεταλλεύσεως
14.15 Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
14.16 Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
14.18 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
14.19 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ.253/2243/1995)
14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα
01 Αποσβεσμένα σκεύη
02 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων
03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα
04 Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
05 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα
06 Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση
08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
10 Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως
15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
15.01 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση
15.02 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση
15.03 Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση
15.04 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση
15.09 Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
16.00 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
16.01 Δικαιώματα(1) βιομηχανικής ιδιοκτησίας
16.02 Δικαιώματα(1) (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
16.03 Λοιπές παραχωρήσεις
16.04 Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων
16.05 Λοιπά δικαιώματα
16.10 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως(2)
16.11 Εξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
16.12 Εξοδα λοιπών ερευνών
16.13 Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίων και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
16.14 Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων
16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων

Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο

16.16 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών
16.17 Εξοδα αναδιοργανώσεως
16.17.00 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ.142/1948/1993)
16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
16.90 Εξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωμ.260/2258/1995)
16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων
16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
16.99.00 Αποσβεσμένη υπεραξία επιχειρήσεως
01 Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
02 Αποσβεσμένα δικαιώματα (όπως π.χ. παραχωρήσεις) εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
03 Αποσβεσμένες λοιπές παραχωρήσεις
04 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων
05 Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα
10 Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
11 Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
12 Αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευνών
13 Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
16.99.14 Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων
16 Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών
17 Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως
18 Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
19 Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
90 Αποσβεσμένα έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωμ.260/2258/1995)

(1) Τα τυχόν καταβαλλόμενα μηνιαίως ή ετησίως Royalties καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.98.00 "χρήσεις δικαιωμάτων".
(2) Υπόψη και η Γνωμ. 116/1841/1992.

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
18.00.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
05 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
06 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού
09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού
10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού
18.00.11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού
12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση
19(1) Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις (αντίθετος λογ/σμός των 18.00.08-09)
99(1) Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
18.01.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
04 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
05 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
06 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού
18.01.09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού
10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού
11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού
12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση
19(2) Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις (αντίθετος λογ. των 18.01.08-09)
99(2) Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις
18.02 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Δρχ.
18.03 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
18.04 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Δρχ.
18.05 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
18.06 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων
18.11 Δοσμένες εγγυήσεις
18.12 Οφειλόμενο κεφάλαιο
18.15 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Δρχ.
18.16 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.

(1)Ο λογαριασμός 18.00.19 καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 Π.Δ.367/1994 και δημιουργήθηκε ο 18.00.99 (βλ. υποσημείωση κάτω από το λογαριασμό 68.01).
(2)Ο λογαριασμός 18.01.19 καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 Π.Δ.367/1994 και δημιουργήθηκε ο 18.01.99 (βλ. υποσημείωση κάτω από το λογαριασμό 68.01).

2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

20 Εμπορεύματα
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα
23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
25 Αναλώσιμα υλικά
26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
28 Είδη συσκευασίας

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ(1)

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ( προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)
24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
25.00 Μικρά εργαλεία
25.01 Λιγνίτης
25.02 Πετρέλαιο
25.03 Μαζούτ
26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(1)Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω υποχρεωτικοί λογαριασμοί της ομάδας 2 αναπτύσσονται σε δύο τουλάχιστον υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς, με τίτλους "αποθέματα απογραφής" και "αγορές χρήσεως".


3 ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

30 Πελάτες
31 Γραμμάτια εισπρακτέα
32 Παραγγελίες στο εξωτερικό
33 Χρεώστες διάφοροι
34 Χρεόγραφα
35 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
38 Χρηματικά διαθέσιμα

ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

30 ΠΕΛΑΤΕΣ(1)
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.01 Πελάτες εξωτερικού
30.02 Ελληνικό Δημόσιο
30.03 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις
30.04 Πελάτες - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας
30.80 Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
30.81 Πελάτες εξωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
30.82 Πελάτης Ελλην. Δημόσιο εκχωρηθείς με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
30.83 Πελάτες ΝΠΔΔ και Δημόσιες επιχειρ. εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
30.90 Εξοδα για λογ/σμό πελατών - λογ. διάμεσος (Γνωμ. 197/2121/1994 και 204/2136/1994).
30.97 Πελάτες επισφαλείς
30.98 Ελληνικό Δημόσιο (με την ιδιότητα του πελάτη) λογ. επίδικων απαιτήσεων
30.99 Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων

(1)Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των δευτεροβαθμίων από 30.00 έως 30.79, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που αντλούνται από τους υποχρεωτικούς δευτεροβαθμίους 30.00 έως 30.04 θα προκύπτουν κατά οποιονδήποτε τρόπο.

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο
31.01 Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη
31.02 Γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση
31.03 Γραμμάτια σε καθυστέρηση
31.07 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο
31.08 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες για είσπραξη
31.09 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στις Τράπεζες σε εγγύηση
31.10 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση
31.90 Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε δρχ. (Γνωμ.79/1623/1991)
31.91 Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες σε Ξ.Ν. (Γνωμ.79/1623/1991)
31.94 Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
31.95 Τίτλοι trade credit (Γνωμ.256/2252/1995)
32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
32.00 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων
32.01 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων(1)
32.04 Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής
32.90 Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο (λογ. αντίθετος) (Γνωμ.184/2098/1993)

(1)Υπόψη οι Γνωμ. 97/1720/1992, 159/2035/1993 και 214/2168/1994 του ΕΣΥΛ.

33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.00 Προκαταβολές προσωπικού
33.01 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
33.02 Δάνεια προσωπικού
33.03 Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σμός καλύψεως κεφαλαίου
33.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο
33.05 Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση
33.06 Προμερίσματα
33.07 Δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων
33.08 Δοσοληπτικοί λογ/σμοί διαχειριστών
33.09 Δοσοληπτικοί λογ/σμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικού συμβουλίου
33.10 Δοσοληπτικοί λογ/σμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε.
33.11 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Δρχ.
33.12 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
33.13 Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι
33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
01(1) Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
02 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
03 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπής
04 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής
33.13.05 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
06 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους
07 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων ημεδαπής
10 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (Γνωμ.236/2221/1995)
90 Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. (Γνωμ.243/2162/1995)
33.14 Ελληνικό Δημόσιο - λοιπές απαιτήσεις
33.17 Λογαριασμοί δεσμευμένων (bloques) καταθέσεων σε δρχ.
33.18 Λογαριασμοί δεσμευμένων (bloques) καταθέσεων σε Ξ.Ν.
33.19 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Δρχ.
33.20 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν.
33.21 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Δρχ.
33.22 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.
33.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (Γνωμ.26/971/1988)
33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (Γνωμ.26/971/1988)
33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Δρχ.
33.96 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν.
33.97 Χρεώστες επισφαλείς
33.98 Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου
33.99 Λοιποί χρεώστες επίδικοι

(1)Μετά την εφαρμογή του Ν.2065/1992 (βλ. άρθρο 114 Ν.2238/1994) τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής όταν καταβάλλουν μερίσματα ή κέρδη στους μετόχους ή εταίρους δεν διενεργούν παρακράτηση φόρου.

34 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
34.00 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
34.01 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
34.02 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
34.03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
34.04 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού
34.05 Ομολογίες ελληνικών δανείων (Γνωμ.94/1682/1992)
34.05.00 Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% (Γνωμ.94/1680/1992)
34.05.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων
34.05.00.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων
34.05.01 Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,50% (Γνωμ.94/1680/1992)
34.05.01.00 Αξία κτήσεως τίτλων
34.05.01.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων
34.05.02 Ομολογιακό δάνειο .....
34.05.02.00 Αξία κτήσεως τίτλων
34.05.02.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων
34.06 Ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων
34.07 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
34.08 Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Γνωμ.94/1680/1992)

Η ανάλυσή του είναι ίδια με την ανάλυση του λογ/σμού 34.05

34.09 Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού
34.10 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
34.11 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
34.12 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
34.13 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
34.14 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εξωτερικού
34.15 Ομολογίες αλλοδαπών δανείων
34.16 Ανεξόφλητες ομολογίες αλλαδαπών δανείων
34.17 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού
34.19 Λοιπά χρεώγραφα εξωτερικού
34.20 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού
34.21 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού
34.22 Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού
34.23 Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού
34.24 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση
34.25 Ιδιες μετοχές
34.91 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Γνωμ.94/1680/1992)

Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05

34.92 Τραπεζικά ομόλογα (Γνωμ.94/1680/1992)
Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05

34.99(1) Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων (τριτοβάθμιοι κατ' είδος χρεογράφου)

(1) Ο λογαριασμός 34.99 δημιουργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ.367/1994 (βλ. υποσημείωση κάτω από το λογαριασμό 68.01).

35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
35.00 Εκτελωνιστές - Λογ/σμοί προς απόδοση
35.01 Προσωπικό - Λογ/σμοί προς απόδοση
35.02 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι - Λογαριασμοί προς απόδοση
35.03 Πάγιες προκαταβολές
36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
36.00 Εξοδα επόμενων χρήσεων
Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών εξόδων
36.01(2) Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών εσόδων και κατά οφειλέτη
36.02 Αγορές υπό παραλαβή
36.03(2) Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό
........
(2)Για την τακτοποίηση των μικροϋπολοίπων που ενδεχομένως θα απομένουν βλ. Γνωμ.176/2087/1993.

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.00 Ταμείο
38.02 Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη
38.03 Καταθέσεις όψεως σε Δρχ.
38.04 Καταθέσεις προθεσμίας σε Δρχ.
38.05 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.
38.06 Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν.

4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

40 Κεφάλαιο
41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
42 Αποτελέσματα εις νέο
43 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
44 Προβλέψεις
45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
48 Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα

ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
40.00 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών
40.01 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών
40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών
40.03 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών
40.04 Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο
40.05 Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο
40.07 Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων
40.90 Αμοιβαίο κεφάλαιο (Γνωμ.233/2213/1994)
40.91 Καταβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο (Ν.2169/1993)
40.92 Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο (Ν.2169/1993)
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
41.00 Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
41.02 Τακτικό αποθεματικό
41.03 Αποθεματικά καταστατικού
41.04 Ειδικά αποθεματικά
41.05 Εκτακτα αποθεματικά
41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων.

Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής (π.χ. Α.Ν.148/67, Ν.542/1977, Ν.1249/1982 κ.λπ.)

41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής

41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.

Ανάπτυξη κατά διάταξη νόμων περί κινήτρων κ.λπ.

41.09 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (Αποφ. Υπ. Οικον. 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993)
41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (Αποφ. Υπ. Οικον. 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993)
41.92 Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων (Αποφ. Υπ. Οικον. 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993)
41.95 Διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας σε εταιρία του εξωτερικού (Γνωμ.182/2096/1993 και 205/2135/1994).
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο Ανάπτυξη κατά χρήση
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Ανάπτυξη κατά χρήση
43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
43.00 Καταθέσεις μετόχων
43.01 Καταθέσεις εταίρων
43.02 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
43.90 Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωμ.241/2228/1995)
44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
44.00 Προβλέψεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας, με διάκριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το έμμισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό.

44.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
44.09.00 Σχηματισμένες προβλέψεις. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας
44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων
44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
44.11.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 1-θ' Ν.2238/1994)
44.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
44.14 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων. Ανάπτυξη κατά ξένο νόμισμα
44.15 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο
44.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
45.00 Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
45.01 Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. μετατρέψιμα σε μετοχές
45.02 Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
45.03 Ομολογιακά δάνεια σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές
45.04 Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές
45.05 Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.Ν. μετατρέψιμα σε μετοχές
45.10 Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ.
45.11 Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν.
45.12 Τράπεζες - λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
45.13 Ταμιευτήρια - λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
45.14 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.
45.15 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
45.16 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ.
45.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
45.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες
45.22 Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι)
45.23 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
45.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.
45.99 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας σε περίπτωση παρακολουθήσεως όλων ή μερικών υποκαταστημάτων με αυτοτελή λογιστική. (Σχετικές Γνωμ. ΕΣΥΛ: 64/1414/1990, 108/1811/1992, 131/1877/1993, 200/2125/1994)


5 ΠΕΜΠΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

50 Προμηθευτές
51 Γραμμάτια πληρωτέα
52 Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
53 Πιστωτές διάφοροι
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού
50.01 Προμηθευτές εξωτερικού
50.02 Ελληνικό Δημόσιο
50.03 Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις
50.04 Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας
50.90(1) Τρίτοι - λογ/σμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τους (Γνωμ.165/2045/1993)

(1)Στους κενούς δευτεροβάθμιους 50.90-50.99 δύνανται να παρακολουθούνται οι τρίτοι, τους οποίους η επιχείρηση αντιπροσωπεύει, όταν οι δοσοληψίες της μαζί τους προέρχονται από πωλήσεις εμπορευμάτων τους, που πραγματοποιεί η επιχείρηση για λογαριασμό τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των ισχυόντων για τις δοσοληψίες της επιχειρήσεως με τους αντιπροσώπους της οι οποίες παρακολουθούνται στο λογ/σμό 30 "πελάτες". Για τους Συνεταιρισμούς, που πωλούν προϊόντα για λογαριασμό των παραγωγών μελών τους, βλ. Γνωμ.105/1880/1992 και 123/1860/1993.

51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
51.00 Γραμμάτια πληρωτέα σε Δρχ.
51.01 Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν.
51.02 Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιων Επιχειρήσεων
51.90 Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε δρχ. (Γνωμ.79/1623/1991)
51.91 Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν. (Γνωμ.79/1623/1991)
52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
52.00 Τράπεζα Α'
52.01 Τράπεζα Β'
52.99 Λοιπές Τράπεζες

Σημείωση: Ο 52 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά υποκαταστήματα Τράπεζας και σε τριτοβάθμιους κατά τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως (δηλ. χρησιμοποιούνται ελεύθερα και οι 100 δευτεροβάθμιοι).

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.01 Μερίσματα πληρωτέα
53.02 Προμερίσματα πληρωτέα
53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
53.04 Ομολογίες πληρωτέες
53.05 Τοκομερίδια πληρωτέα
53.06 Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών
53.07 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών
53.09 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων
53.10 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.
53.11 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
53.12 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Δρχ.
53.13 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
53.14 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους
53.15 Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου
53.16 Μέτοχοι - αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου
53.90 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) (Γνωμ.38/1047/1988)
53.98 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.
53.99 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ.243/2162/1995 και 136/1905/1993). Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995 τηρούνται υποχρεωτικά. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας για το ΦΠΑ και των αναγκών του φορολογικού ελέγχου, οι τριτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται σε τεταρτοβάθμιους κατά συντελεστή ΦΠΑ.

54.01 Ειδικός φόρος καταναλώσεως (Ν.2127/1993)(1)
54.03 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
54.04 Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
54.05 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγοράς
54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
54.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος
54.09 Λοιποί φόροι και τέλη
54.90 Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ (Γνωμ. 232/2209/1994)
54.99 Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων

(1)Ο αρχικός τίτλος του λογ/σμού 54.01 ήταν "φόρος καταναλώσεως ειδών πολυτελείας", μετά το Ν.2127/1993, όμως ενδείκνυται να μετονομασθεί σε "Ειδικός φόρος καταναλώσεως Ν.2127/1993".

55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

55.00 Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
55.01 Λοιπά Ταμεία κύριας ασφαλίσεως
55.02 Επικουρικά Ταμεία
55.99 Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων
56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
56.00 Εσοδα επομένων χρήσεων.
Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εσόδων
56.01 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα).

Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογαριασμών εξόδων και κατά δικαιούχο

56.02 Αγορές υπό τακτοποίηση
56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό
56.90 Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό (Γνωμ.257/2257/1996)

6 ΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - Τέλη
64 Διάφορα έξοδα
65 Τόκοι και συναφή έξοδα
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.00.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)
02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως
03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
05 Αποδοχές ασθένειας
06 Αποδοχές κανονικής άδειας
07 Επιδόματα κανονικής άδειας
08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών
09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
10 Εκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.)
11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)
60.01 Αμοιβές ημερομισθίου προσωπικού
60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)
02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως
03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
04 Αποδοχές επίσημων αργιών
05 Αποδοχές ασθένειας
06 Αποδοχές κανονικής άδειας
07 Επιδόματα κανονικής άδειας
08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών
09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
10 Εκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις για παροχές σε είδος)
11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)
60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
60.02.00 Είδη ενδύσεως
01 Εξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών)
02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου
03 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων)
04 Εξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων)
05 Εξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια, φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών)
06 Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως)
07 Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως
02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως
04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας
60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομισθίου προσωπικού
60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως
02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως
03 Δωρόσημο οικοδόμων (Γνωμ.252/2244/1995)
04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος(1)
61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων
01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος)
02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών
04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών
05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών
61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου
02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχνικών Εργων εξωτερικού (Γνωμ.252/2244/1995)
61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων
61.02.00 Προμήθειες για αγορές
01 Προμήθειες για πωλήσεις
02 Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων
03 Μεσιτείες
61.03 Επεξεργασίες από τρίτους
61.03.00 Επεξεργασίες (Facon)
01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)
61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
(Γνωμ.252/2244/1995)
61.90.00 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων (Γνωμ.252/2244/1995)
61.91. Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων (Γνωμ.95/1694/1992)
61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες
61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων (άρθρο 37 Ν.2145/1993)
61.92.01 Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών
61.93 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων (Γνωμ.252/2244/1995)
61.94 (Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα Τεχνικά Εργα
(Γνωμ. 252/2244/1995)
61.94.00 Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Εργων
01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Εργων
05 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
06 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
07 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

(1)Εξυπακούεται ότι οι αμοιβές των τρίτων, των οποίων οι προσφερόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες αφορούν κατασκευή πάγιων στοιχείων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μελετητών κ.λπ.), καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς του παγίου και όχι στους υπολογαριασμούς του 61 (για διευκόλυνση καταρτίσεως της σχετικής φορολογικής δηλώσεως κ.λπ., δύνανται να καταχωρούνται στον 61 και αμέσως - με αντιλογιστική εγγραφή - να μεταφέρονται στο πάγιο). Οταν έξοδα των τρίτων δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, αποχωρίζονται των αμοιβών και καταχωρούνται στον 64.98.

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας
62.02 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας
62.03 Τηλεπικοινωνίες
62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά
01 TELEX (Τηλέτυπο) - FAX
02 Ταχυδρομικά
62.03.10 Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση (Γνωμ.147/1968/1993)
62.04 Ενοίκια(1)
62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
62.04.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων
02 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων
04 Ενοίκια επίπλων
05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων
06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού
07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων
08 Ενοίκια φωτεινών επιγραφών
10 Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν.1652/1986 (Γνωμ.85/1644/1991)
62.05 Ασφάλιστρα
62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός
01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
02 Ασφάλιστρα μεταφορών
03 Ασφάλιστρα πιστώσεων
62.06 Αποθήκευτρα

Εδώ καταχωρούνται τα κάθε είδους αποθήκευτρα που καταβάλλονται σε τρίτους, αναλυόμενα κατ' είδος (ή κατ' άλλη χρήσιμη διάκριση) σε τριτοβάθμιους

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις (2)
62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων
01 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων
02 Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού Μηχανολογικού εξοπλισμού
03 Μεταφορικών μέσων
04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
05 Εμπορευμάτων
06 Ετοιμων προϊόντων
62.91 Εξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ.129/1875/1993)
62.98 Λοιπές παροχές τρίτων
62.98.00 Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)
01 Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)
02 Υδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)
03 Εξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας (Γνωμ.219/2184/1994)

(1) Για τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων με σύμβαση leasing (βάσει του Ν.1665/1986), με την 106/1804/1992 Γνωμ. του ΕΣΥΛ υποδεικνύεται να
(2) Που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τρίτους (οργανωμένα συνεργεία ή μεμονωμένους).

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος(1)
63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού
01 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού
63.01 Εισφορά ΟΓΑ
63.02 Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων
63.02.00 Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων
01 Χαρτόσημο λοιπών πράξεων
63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών
01 Αυτοκινήτων φορτηγών
02 Σιδηροδρομικών οχημάτων
03 Πλωτών μέσων
04 Εναέριων μέσων
63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη
63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
01 Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων
03 Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/1993)
63.05 Φόροι - Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς
63.06 Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού
63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Εργων (Γνωμ.252/2244/1995) (Οι υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων κρατήσεις καταχωρούνται στον 61.94)
63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη
63.98.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων
01 Τέλη υδρεύσεως (καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 2 Ν.2065/1992)
02 Φόρος ακίνητης περιουσίας (καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν.2065/1992)
03 Χαρτόσημο κερδών
04 Χαρτόσημο εσόδων από τόκους
06 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων
07 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
08 ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος (Γνωμ.243/2162/1995)
09 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολ. εισοδήματος (Γνωμ.243/2162/1995)

(1)Εκτός του φόρου εισοδήματος επί των κερδών της χρήσεως, ο οποίος καταχωρείται στη χρέωση του 88.08. Εδώ, στον 63.00, μεταφέρονται απ' τον 33.13 τα ποσά του φόρου εισοδήματος για τα οποία δεν υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης αυτών από το φόρο εισοδήματος που βαρύνει την κλειόμενη χρήση ή επόμενες αυτής.

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.00 Εξοδα μεταφορών
64.00.00 Εξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
01 Εξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων
02 Εξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων (1)
03 Εξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων
04 Εξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων
64.01 Εξοδα ταξιδίων
64.01.00 Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού
01 Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού
64.02 Εξοδα προβολής και διαφημίσεως
64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο
01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση
02 Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο
03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσεως
04 Εξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών
05 Εξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων
06 Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
07 Εξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων Rally)
08 Εξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις)
09 Εξοδα αποστολής δειγμάτων
10 Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
64.03 Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
64.03.00 Εξοδα εκθέσεων εσωτερικού
01 Εξοδα εκθέσεων εξωτερικού
02 Εξοδα επιδείξεων
64.04 Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών
64.04.00 Ειδικά έξοδα εξαγωγών "δίχως δικαιολογητικά" (άρθρο 35 παρ. 3 - 5 Ν.Δ.3323/1955, που εντάχθηκαν στο άρθρο 31 παρ. 2 - 5 Ν.2238/1994)
64.05 Συνδρομές - Εισφορές
64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες
01 Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις
02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις
64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς
02 Αξία δωρεών αποθεμάτων (2) για κοινωφελείς σκοπούς (Γνωμ.44/1129/1989)
64.07 Εντυπα και γραφική ύλη
64.07.00 Εντυπα
01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
02 Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως
64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως
01 Υλικά καθαριότητας
02 Υλικά φαρμακείου
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων
64.09.00 Εξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων
01 Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων
64.10 Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων
01 Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
99 Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
64.11(3) Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
64.12 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
64.12.00 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών
01 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις
02 Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων
64.91 Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging (Γνωμ.268/2272/1986)
64.98 Λοιπά διάφορα έξοδα

(1) Πρόκειται για ειδικά έξοδα αγοράς, τα οποία είναι διαμορφωτικά της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων (βλ. και άρθρο 43 κωδ. Ν.2190/1920) και καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 32 "παραγγελίες εξωτερικού" ή στους λογαριασμούς της Ομάδας 2. Εδώ, στο λογαριασμό 64.00.02, καταχωρούνται, κατ' εξαίρεση, τα μεταφορικά εκείνα που (για διάφορους λόγους) λογιστικοποιούνται καθυστερημένα και τα αντίστοιχα αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί (οι πρώτες ύλες βιομηχανοποιήθηκαν και έχει υπολογισθεί το μηνιαίο κόστος παραγωγής, τα εμπορεύματα πωλήθηκαν και υπολογίστηκαν τα βραχύχρονα αποτελέσματα κ.λπ.), οπότε, κατ' ανάγκη, βαρύνουν το λογ/σμό 97.
(2) Υπόψη ότι η αξία των δωριζόμενων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α', υποπερ. γγ', Ν.2238/1994).
(3) Από τη χρήση 1994 δεν χρησιμοποιείται ο 64.11, αλλά ο 68.01 "Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων" (βλ. υποσημείωση κάτω από το λογ/σμό 68.01).

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων
65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές
01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μετατρέψιμων σε μετοχές
02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές
03 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές
04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές
05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές
65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ.
01 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν.
02 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
03 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ταμιευτήρια
04 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.
05 Τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.
06 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες
07 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Δρχ.
08 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.
09 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από φόρους
10 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία
65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών
65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα
65.04 Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές
65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
65.07 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων
65.08 Εξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων
65.09 Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου. (Τηρούνται τριτοβάθμιοι κατ' είδος παροχής. Εδώ καταχωρούνται και οι λαχνοί των λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων)
65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
65.90 Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring (Γνωμ.216/2176/1994)
65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
01 Αποσβέσεις Ορυχείων
02 Αποσβέσεις Μεταλλείων
03 Αποσβέσεις Λατομείων
05 Αποσβέσεις Φυτειών
06 Αποσβέσεις Δασών
11 Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως
66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
01 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεων μεταφορών
02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
03 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων
07 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
08 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
66.01.09 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
10 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων
14 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως
21 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
22 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
23 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
24 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεων
66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων
01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός"
03 Αποσβέσεις εργαλείων
04 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών
05 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
66.02.11 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
66.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσεως
03 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
04 Αποσβέσεις πλωτών μέσων
05 Αποσβέσεις εναέριων μέσων
06 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
09 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς
10 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
66.03.15 Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως ......
19 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων
01 Αποσβέσεις σκευών
02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων
03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων
04 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
05 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
06 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
10 Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως
66.05 Αποσβέσεις σωμάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως(1)
66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως
01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
66.05.02 Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων
04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων
05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων
10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων
16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών
17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως
18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

(1) Για τον κοστολογικό τους χειρισμό σημειώνουμε τα ακόλουθα:

α) Για τα περισσότερα άυλα στοιχεία και έξοδα του λογαριασμού 16 - οι αποσβέσεις των οποίων καταχωρούνται στον πιο πάνω λογ/σμό 66.05 - παρέχεται από το νόμο η ευχέρεια να αποσβένονται "είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία" (βλ. άρθρο 43 παρ. 3 και 4 κωδ. Ν.2190/1920. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εφάπαξ απόσβεσή τους δεν ενδείκνυται να επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος, αλλά πρέπει να καταχωρούνται στο λογ/σμό 85 "αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" (και όχι εδώ, στο 66.05).
β) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.01, 66.05.02 και 66.05.03 επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.00 "έξοδα λειτουργίας παραγωγής".
γ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.00, 66.05.10, 66.05.13 (των εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου) και 66.05.17, επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.01 "έξοδα διοικητικής λειτουργίας". Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό 66.05.17 περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (που καταχωρούνται στο λογ/σμό 16.17 και αποσβένονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 88/1973 όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1947/1991, με συντελεστή 25%.
δ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.11 και 66.05.12 βαρύνουν το λογαριασμό 92.02 "έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως".
ε) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.13 (των εξόδων εκδόσεως ομολογιακών δανείων), 66.05.16 και 66.05.18 βαρύνουν το λογαριασμό 92.04 "έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας".
στ) Η επιβάρυνση των θέσεων κόστους του 92 με τις αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.04, 66.05.05, 66.05.14 και 66.05.19, γίνεται ανάλογα με τη χρησιμοποίηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων (των λογαριασμών 16.04, 16.14 και 16.19).

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
68.01 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων(1)
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
(1)Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 6 κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε (από τη χρήση 1994) με το άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ. 367/1994, στις περιπτώσεις που, κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, η κατ' είδος τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης αξίας κτήσεως, με τη διαφορά χρεώνεται ο λογ/σμός 68.01 "Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων", με πίστωση των αντίστοιχων αντίθετων λογαριασμών προβλέψεων 18.00.99, 18.01.99 και 34.99.

7 ΕΒΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων
71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών
76 Εσοδα κεφαλαίων
78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων

ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ.
Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
72.00 Πωλήσεις άχρηστου υλικού
72.10 Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων ή απωλεσθέντων αποθεμάτων (Γνωμ. 114/1839/1992 & 217/2177/1994)
72.11 Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων αποθεμάτων (Γνωμ. 107/1810/1992)

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού των εξής αντίστοιχων λογ/σμών της ομάδας 2:

72.22 Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
72.24 Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας
72.25 Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών
72.26 Πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων
72.28 Πωλήσεις ειδών συσκευασίας
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Εσοδα από παροχή υπηρεσιών).

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

73.91 Διαφορές (κέρδη) από πράξεις Hedging (Γνωμ. 268/2272/1996)
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
74.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων
74.01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων
74.02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών
74.03 Ειδικές επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις (Γνωμ. 41/1063/1989, 47/1228/1989, 206/2138/1994).

Αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κατά επιχορήγηση-επιδότηση

74.05 Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων (Γνωμ. 93/1687/1992)
74.98 Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων
75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ(1)
75.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
75.00.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου
01 Εσοδα από μελέτες-έρευνες για λογαριασμό τρίτων
02 Εσοδα από επεξεργασία (Facon) προϊόντων-υλικών τρίτων
03 Εσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων
04 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς (Γνωμ. 55/1336/1990)
75.01 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό
75.01.00 Εσοδα από παροχή κατοικιών
01 Εσοδα εστιατορίου
02 Εσοδα κυλικείου
75.02 Προμήθειες - Μεσιτείες
75.02.00 Προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτων
01 Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

Σημείωση: Οι προμήθειες - μεσιτείες από κύριες ασχολίες καταχωρούνται στο λογ. 73.

75.03 Εσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις

Σημείωση: Τα έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις, όταν πρόκειται για κύριες ασχολίες, καταχωρούνται στο λογ. 73

75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων
75.05 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων
75.06 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
75.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων
75.08 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
75.09 Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων (π.χ. μεταλλευτικών παραχωρήσεων)
75.10 Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

(1) Εσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, που καταχωρούνται στο λογαριασμό 75 είναι μόνο εκείνα που για την πραγματοποίησή τους δεν αναλώθηκαν ιδιαίτερα έξοδα ή αναλώθηκαν (δαπανήθηκαν) τελείως ασήμαντα ποσά (ή, αντίστροφα, εάν τα έσοδα είναι ασήμαντα σε σχέση με τα έξοδα, όπως στην περίπτωση του λογ/σμού 75.01).
Οταν για την πραγματοποίηση κάποιου εσόδου των υπολογαριασμών του 75 αναλώνονται αξιόλογα έξοδα, που αντιπροσωπεύουν το κόστος κτήσεως του εσόδου, τότε το έσοδο αυτό πρέπει να καταχωρείται στο λογαριασμό 73.


76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
76.00 Εσοδα συμμετοχών
76.00.00 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
01 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
02 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
03 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
04 Εσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εσωτερικού
05 Εσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εξωτερικού
76.00.06 Εσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικού
07 Εσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικού
76.01 Εσοδα χρεωγράφων
76.01.00 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
01 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού
02 Εσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων
03 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
04 Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
05 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
06 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού
07 Εσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων
08 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού
76.02 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων
76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού
01 Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού
02 Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού
03 Τόκοι χορηγημένων δανείων
04 Τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατών
05 Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών
06 Τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων
76.04 Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεωγράφων
76.04.00 Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών
01 Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις
02 Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων
76.98 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
76.98.00 Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών (Γνωμ.31/1022/1988)
78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων
78.00.10 Εδαφικών εκτάσεων
11 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων
12 Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
13 Μεταφορικών μέσων
14 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
78.00.14.06 Ιδιοπαραγωγή ζώων για πάγια εκμετάλλευση (Γνωμ. 183/2099/1993)
15 Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση
16 Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
78.10 Εσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
78.10.00 Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων στο προσωπικό
78.10.01 Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (δωρεάν)
02 Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς(1)
03 Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς(1)
04 Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων(2) (Γνωμ.51/1282/1990)
05 Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων(2) (Γνωμ.217/2177/1994)
08 Αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων αποθεμάτων ως παγίων (Γνωμ. 217/2177/1994, 251/2242/1995)
78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων (Γνωμ.51/1282/1990).

(Ανάλυση σε τριτοβάθμιους κατ' είδος αποθέματος ή κατ' άλλο τρόπο, ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες).
(1)Οταν η αξία των δωρούμενων αποθεμάτων βρίσκεται μέσα στα συνηθισμένα όρια κοινωνικής παραστάσεως της επιχειρήσεως καταχωρείται στη χρέωση του ομώνυμου λογ/σμού 64.06.02, ενώ όταν πρόκειται για μία έκτακτη, ασυνήθιστη και σημαντικής αξίας δωρεά χρεώνεται ο λογαριασμός 81.00.05 και έτσι δεν επιβαρύνεται η εκμετάλλευση ούτε το λειτουργικό κόστος. Υπόψη ότι η αξία των δωριζομένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα από τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31, παρ. 1, περίπτ. Α', υποπ. γγ', Ν.2238/1994.
(2)Εξυπακούεται ότι δεν χρησιμοποιείται ο λογ/σμός 78.10 (ούτε βέβαια χρεώνεται ο 81.02) όταν τα αποθέματα που καταστρέφονται ή κλέβονται είναι ασφαλισμένα, γιατί εισπράττεται η ασφαλιστική αποζημίωση (που καταχωρείται στον 72 κ.λπ., βλ. ανωτ. το λογ/σμό 72).

8 ΟΓΔΟΗ ΟΜΑΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

80 Γενική εκμετάλλευση
81 Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
82 Εξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
84 Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
86 Αποτελέσματα χρήσεως
88 Αποτελέσματα προς διάθεση
89 Ισολογισμός

ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως
80.01 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
80.02 Εξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
80.02.00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
01 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
02 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
03 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) (Γνωμ.46/1189/1989)
04 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
05 Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων
06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.03 Εσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
80.03.00 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
01 Εσοδα συμμετοχών
02 Εσοδα χρεογράφων
03 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81.00 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
03 Κλοπές - Υπεξαιρέσεις
04 Συναλλαγματικές διαφορές
05 Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς (Γνωμ. 44/1129/1989)
81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
81.01.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
04 Συναλλαγματικές διαφορές
05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων
81.02 Εκτακτες ζημίες
81.02.00 Ζημίες από εκποίηση ακινήτων
01 Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων
02 Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
03 Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων
04 Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων
06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
07 Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων (Γνωμ.51/1282/1990)
08 Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων (Γνωμ.217/2177/1994)
10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (Γνωμ.51/1282/1990)
81.03 Εκτακτα κέρδη
81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων
01 Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων
02 Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
03 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
05 Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων
07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων
82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
03 Κλοπές - Υπεξαιρέσεις
04 Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήματος)
05 Οριστικοποιημένοι επίδικοι Φόροι Δημοσίου (πλην φόρου εισοδήματος)(1)
06 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων
07 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01 (Γνωμ.176/2087/1993)
08 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03 (Γνωμ.176/2087/1993)
09 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01 (Γνωμ.176/2087/1993)
10 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03 (Γνωμ.176/2087/1993)
82.00.60 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.91/1683/1992)
61 ...........
62 ........... (Τριτοβάθμιοι κατ' είδος εξόδων για
63 ........... τα οποία είχαν σχηματιστεί προ-
64 ........... βλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις)
82.01 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
82.01.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων
01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων
02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών
82.01.03 Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων
04 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων και τελών (πλην φόρου εισοδήματος)(2)
07 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01 (Γνωμ.176/2087/1993)
08 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03 (Γνωμ.176/2087/1993)
09 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01 (Γνωμ.176/2087/1993)
10 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03 (Γνωμ.176/2087/1993)

(1) Τα ποσά του φόρου εισοδήματος καταχωρούνται στο λογαριασμό 42.04 "διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων", το υπόλοιπο του οποίου μεταφέρεται στον ομώνυμο λογαριασμό 88.06, γιατί ο φόρος εισοδήματος βαρύνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων και όχι το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως.
(2) Τα ποσά του φόρου εισοδήματος καταχωρούνται στο λογαριασμό 42.04 "διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων", το υπόλοιπο του οποίου μεταφέρεται στον ομώνυμο λογαριασμό 88.06, γιατί ο φόρος εισοδήματος βαρύνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων και όχι το λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως.

83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων
83.10.18 Προβλέψεις για κάλυψη ζημίας από συμμετοχή σε κοινοπραξία ή ο.ε. ή ε.ε. (Γνωμ. 118/1845/1993)
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
83.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
84.00 Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
84.00.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
84.00.01 Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (βλ. υποσημ. κάτω από το λογ/σμό 68.01)
10 Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων
11 Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
84.01 Εσοδα από χρησιμοποιούμενες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους
84.01.12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων
84.91 Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως (Γνωμ. 91/1683/1992)
84.91.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
84.91.09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
85.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
85.00.01 Αποσβέσεις Ορυχείων
02 Αποσβέσεις Μεταλλείων
03 Αποσβέσεις Λατομείων
05 Αποσβέσεις Φυτειών
06 Αποσβέσεις Δασών
85.00.11 Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως
85.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
85.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
01 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών
02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
03 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων
07 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
08 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
09 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
10 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων
14 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως
21 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
22 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
23 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
24 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
85.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
85.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων
01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός"
03 Αποσβέσεις εργαλείων
04 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών
05 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
06 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
07 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
08 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
09 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων
10 Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως
17 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
85.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
85.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
85.03.02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσεως
03 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
04 Αποσβέσεις πλωτών μέσων
05 Αποσβέσεις εναέριων μέσων
06 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
09 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς
10 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως
11 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
85.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
85.04.00 Αποσβέσεις επίπλων
01 Αποσβέσεις σκευών
02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων
03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων
04 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
05 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
06 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
10 Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως
85.04.11 Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
12 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
13 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
14 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
15 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
16 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
18 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
19 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως
85.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
85.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως
01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
02 Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων
04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων
05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων
10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων
12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων
85.05.16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών
17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως
18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως
01 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
02 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
03 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
04 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
05 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) (Γνωμ. 46/1189/1989)
86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
86.01.00 Εσοδα συμμετοχών
01 Εσοδα χρεογράφων
02 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
03 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
07 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
08 Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων
09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
86.02 Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
86.02.00 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
01 Εκτακτα κέρδη
02 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
03 Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
07 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
86.02.08 Εκτακτες ζημίες
09 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
86.03 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων
86.03.00 Εδαφικών εκτάσεων
01 Κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
02 Μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
03 Μεταφορικών μέσων
04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
05 Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως
88.01 Ζημίες χρήσεως
88.02 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως
88.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη
88.04 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη
88.07 Λογ/σμός αποθεματικών προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος
88.09 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
88.98 Ζημίες εις νέο
88.99 Κέρδη προς διάθεση
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
89.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως
89.01 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως

9 ΕΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί
91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων
92 Κέντρα (θέσεις) κόστους
93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη)
94 Αποθέματα
95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος
96 Εσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα
97 Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού
98 Αναλυτικά αποτελέσματα

Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις

Στα επόμενα παρατίθενται μόνο οι υπογραμμισμένοι υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου 92 καθώς και οι όμοιοι δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι του πρωτοβάθμιου 94.
Η περαιτέρω ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων αυτών (92 και 94), καθώς και η ανάπτυξη σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους κλπ. Υπολογαριασμούς των λοιπών πρωτοβάθμιων 90, 91, 93 και 95 - 98, γίνεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση με βάση τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 270/2273/10.7.1996.

ΟΜΑΔΑ 9Η

92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
92.00 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής
92.01 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
92.02 Εξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως
92.03 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
92.04 Εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
94.20 Εμπορεύματα
94.20.97 Εμπορεύματα σε τρίτους
94.21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
94.21.97 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτους
94.22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα
94.22.97 Υποπροϊόντα και υπολείμματα σε τρίτους
94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)
94.23.97 Προϊόντα κ.λ.π. υπό κατεργασία σε τρίτους
94.24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
94.24.97 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας σε τρίτους
94.25 Αναλώσιμα υλικά
94.25.00 Μικρά εργαλεία
94.25.01 Λιγνίτης
94.25.02 Πετρέλαιο
94.25.03 Μαζούτ
94.25.97 Αναλώσιμα υλικά σε τρίτους
94.26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
94.26.97 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων σε τρίτους
94.28 Είδη συσκευασίας
94.28.00 Είδη συσκευασίας στις αποθήκες
94.28.50 Είδη συσκευασίας σε τρίτους επιστρεπτέα
94.28.97 Είδη συσκευασίας σε τρίτους (ως παρακαταθήκη)

10 ΔΕΚΑΤΗ (0) ΟΜΑΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

01 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
04 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί
05 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 243/2162/1995 (περί της λογιστικής παρακολουθήσεως του ΦΠΑ), χρησιμοποιείται το ζεύγος των πρωτοβάθμιων λογαριασμών τάξεως 04 και 08 για τις επιστροφές εισαγωγών από το εξωτερικό και για τις διαφορές μεταξύ πλασματικών και πραγματικών αξιών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων, η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών (04 και 08) γίνεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμάτευση του ΕΣΥΛ.

ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

00 Δε χρησιμοποιείται
01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη
01.01 Αξίες τρίτων για είσπραξη
01.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη
01.99 Αλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων
02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (βλ. Γνωμ. 262/2254/1996)
02.00 Ενέχυρα τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.01 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.02 Γραμμάτια εισπρακτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεων κ.λ.π.
02.03 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.04 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με προμηθευτές
02.09 Αλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων
02.10 Παραχωρημένα ενέχυρα για εξασφάλιση υποχρεώσεων
02.11 Παραχωρημένες υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων
02.12 Γραμμάτια πληρωτέα για εξασφάλιση εκτελέσεως όρων συμβάσεων
02.13 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων
02.14 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες
02.19 Αλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων
03 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
04 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ (Γνωμ. 243/2162/1995)
05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
05.00 Δικαιούχοι χρεογράφων για φύλαξη
05.01 Δικαιούχοι αξιών για είσπραξη
05.02 Δικαιούχοι εμπορευμάτων σε παρακαταθήκη
06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
06.00 Δικαιούχοι ενεχύρων για εξασφάλιση απαιτήσεων
06.01 Παραχωρητές υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων
06.02 Αποδέκτες γραμματίων εισπρακτέων εγγυήσεων
06.03 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων
06.04 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεων
06.09 Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων
06.10 Παραχωρήσεις ενεχύρων για εξασφάλιση υποχρεώσεων
06.11 Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων
06.12 Κομιστές γραμματίων πληρωτέων για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως όρων συμβάσεων
06.13 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση υποχρεώσεων
06.14 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων
06.19 Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων
07 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
08 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ (Γνωμ. 243/2162/1995)

Διευκρινίσεις:

α) Από το ανωτέρω υπόδειγμα ισολογισμού έχουμε διαγράψει την στήλη, με την ένδειξη, "Σε Ξ.Ν.", που περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ., γιατί με τις σημερινές συνθήκες (απελευθέρωση συναλλάγματος κ.λ.π.), η σχετική πληροφορία δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα ουσιαστικό σκοπό.

β) Στην θέση Α-ΙV-5 του παθητικού προσθέσαμε τους κωδικούς 41.90, 41.91 και 41.92, που υιοθετήθηκαν με την αποφ. Υπουρ. Οικονομ. 1044770/10159/ΠΟΛ.1177/7.5.1993.

γ) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 Π.Δ. 367/1994, στη θέση Γ-ΙΙΙ-2 του ενεργητικού τροποποιήσαμε τους κωδ. 18.00.19 και 18.01.19 σε 18.00.99 και 18.01.99 και στη θέση Δ-ΙΙΙ-4 του ενεργητικού προσθέσαμε το λογ/σμό 34.99.

δ) Στις θέσεις Δ-ΙΙ-3α και 3β του ενεργητικού και Γ-ΙΙ-2α του παθητικού προσθέσαμε τους λογαριασμούς 33.90, 33.91 και 53.90 για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, που έχουν υιοθετηθεί με τις Γνωμ. ΕΣΥΛ 26/971/1988 και 38/1047/1988.

ε) Στη θέση Δ-ΙΙ-1 του ενεργητικού προσθέσαμε το λογ/σμό 44.11 για τις προβλέψεις επισφαλών πελατών, η δημιουργία του οποίου προκύπτει από το άρθρο 31 παρ. 1-θ' Ν.2238/1994.

στ) Στη θέση Α-VI-3 του παθητικού προσθέσαμε το λογ/σμό 43.90, που υιοθετήθηκε με τη Γνωμ. ΕΣΥΛ 241/2228/1995.

ζ) Στις θέσεις Β-4 και Δ-ΙΙ-2α του ενεργητικού προσθέσαμε τους λογαριασμούς 16.90, 31.90 - 31.95 και στη θέση Γ-ΙΙ-2 του παθητικού προσθέσαμε τους λογαριασμούς 51.90 - 51.93, που υιοθετήθηκαν με τις Γνωμ. ΕΣΥΛ 260/2258/1995, 79/1623/1991, 216/2176/1994 και 256/2252/1995. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης