Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1049/26.5.2004 Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2004 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1049/26.5.2004
Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο
Αθήνα, 26 Μαΐου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1039275/10567/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1049


ΘΕΜΑ: Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο.


Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 19509/4.5.2004 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία:
α) Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/1998 από τα κέρδη της εμπορικής δραστηριότητας επιχείρησης, όταν έχει πραγματοποιήσει για πρώτη φορά επένδυση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ 1 του Ν.2601/1998,
β) οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα σταδιακής υλοποίησης -πέραν της μίας χρήσης- της ενισχυόμενης από τον αναπτυξιακό νόμο επένδυσης και ως εκ τούτου έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού σε κάθε διαχειριστική χρήση του προβλεπόμενου αφορολόγητου αποθεματικού, που αντιστοιχεί στις πραγματοποιούμενες δαπάνες της χρήσης αυτής.Οδηγίες για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2601/1998

19509/4.5.2004

Επειδή έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα επιχειρήσεων, που υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόμο 2601/1998 (άρθρο 3, παρ. 1) χωρίς να έχουν προηγούμενη αντίστοιχη δραστηριότητα, να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη τους (που προκύπτουν από τις άλλες δραστηριότητές τους) ενόσω διαρκεί ακόμη η υλοποίηση της ενισχυόμενης από τον Ν.2601/1998 επένδυσης, εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος.
Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, ορίζει τις κατηγορίες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεών του.
Για τις συγκεκριμένες αυτές επενδύσεις παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της φορολογικής απαλλαγής.

Α. Εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου για επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2601/1998 (π.χ. μεταποιητικός τομέας κ.λπ.) έχουν οι επιχειρηματικοί φορείς που είτε τελούν υπό σύσταση (μετά την έγκριση της αίτησης των θα πρέπει να συσταθεί η επιχείρηση) είτε αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις με διαφορετικά ενδεχομένως αντικείμενα δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου π.χ. εταιρεία που έχει δραστηριότητα τριών (3) ετών στον τομέα παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.2601/1998 για ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας, εφόσον βέβαια προβλέπεται στους καταστατικούς σκοπούς της.

Β. Εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής
Τα άρθρα 8 παρ. 24στ και 6 παρ. 27στ του Ν.2601/1998, όπως ισχύει, ορίζουν ότι η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης και η έκδοση πράξης ένταξης οποιουδήποτε οργάνου. Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) αίτηση με την οποία θα ζητά τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης.

- Ειδικότερα με την περ. α� της παρ. 27 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου «Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται�».
Ακόμη σύμφωνα με την περ. β� της παραγράφου αυτής το αφορολόγητο αποθεματικό «Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση ή η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού� Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης� οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις».

- Επομένως μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διάφορους οικονομικούς τομείς (είτε υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου είτε όχι) εφόσον υλοποιήσει επένδυση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.2601/1998 και δεν έχει τύχει των κινήτρων της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, έχει δικαίωμα να σχηματίσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του αφορολόγητο αποθεματικό αξιοποιώντας τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητας της (ανεξαρτήτως αν σ� αυτά περιλαμβάνονται κέρδη από την υλοποιούμενη επένδυση) π.χ. εμπορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα υλοποίησε επένδυση, εντός του έτους 2003, που αφορούσε την ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας στην περιοχή της Βοιωτίας, συνολικού κόστους 300.000 ευρώ. Το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο Νομό Βοιωτίας -Γ� ζώνη κινήτρων- είναι 70% και η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δικαίωμα να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 210.000 ευρώ, με βάση τα κέρδη που προέκυψαν κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2003 ( οικονομικό έτος 2004 ) από τη συνολική δραστηριότητά της ή σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν από τις αμέσως -μέχρι δέκα- επόμενες διαχειριστικές χρήσεις.

- Η περ. (γ) της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 παρέχει τη δυνατότητα «�για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που η υλοποίηση τους διαρκεί πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης,� σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται σταδιακά κάθε χρόνο ή και για τα μισθώματα του εξοπλισμού που η χρήση του αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή/και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής τους».

- Από τη συσχέτιση των δύο διατάξεων της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998, δηλαδή της περ. (α) βάσει της οποίας ο σχηματισμός του αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής μπορεί να προέλθει από τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητας του επιχειρηματικού φορέα και της περ. (γ) σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης -πέραν της μιας χρήσης- της ενισχυόμενης από τον αναπτυξιακό νόμο επένδυσης προκύπτει το δικαίωμα των επιχειρήσεων να σχηματίζουν κάθε διαχειριστική χρήση το προβλεπόμενο αφορολόγητο αποθεματικό, αντίστοιχο των πραγματοποιούμενων δαπανών, από τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητας τους π.χ. η εμπορική εταιρεία του ανωτέρω παραδείγματος υλοποιεί την επένδυση της κατά 50% το έτος 2003 και το υπόλοιπο 50% στο 2004. Η εταιρεία έχει δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης του 2003 (προφανώς από τα κέρδη που προκύπτουν από την εμπορική της δραστηριότητας), ύψους μέχρι 105.000 ευρώ (στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης των 300.000 ευρώ που είναι 150.000 ευρώ θα υπολογιστεί το 70% που προβλέπεται ως ποσοστό φορολογικής απαλλαγής στην Γ� ζώνη).

- Στην περίπτωση που η επιχείρηση, η οποία έχει ασκήσει το δικαίωμα του σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού, δεν ολοκληρώσει την επένδυση της εντός της προβλεπόμενης πενταετίας θα έχει τις συνέπειες του άρθρου 11, παρ. 11 περ. iii(γ) του Ν.2601/1998, όπως ισχύει.

- Εξυπακούεται ότι επιχείρηση εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της τμηματικής δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού παράλληλα με την πρόοδο της υλοποιούμενης επένδυσης (Ν.2601/1998, άρθρο 6, παρ. 27, περ. γ) έχει τη δυνατότητα εφαρμογής του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής με την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η επένδυση ή αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν το αφορολόγητο αποθεματικό (μέχρι βέβαια το ύψος που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη επένδυση) σχηματίζεται από τα κέρδη των επόμενων -έως δέκα- διαχειριστικών χρήσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης