Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ.16/328/15.04.04 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ.16/328/15.04.04
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ.


Γνωμ.ΣΛΟΤ. 16/328/15.04.04 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.......... της 2.4.2004 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Θέμα: Ανάπτυξη λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Κύριοι,

Ο Όμιλος της «Ε......... Α.Ε.» απαρτίζεται από εταιρείες και κοινοπραξίες με βασικό αντικείμενο την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, την παραγωγή και εμπορία προϊόντων λατομείου και σκυροδέματος και την παροχή υπηρεσιών. Το σύνολο σχεδόν των νομικών αυτών προσώπων χρησιμοποιεί το μηχανογραφικό σύστημα S.... για την παρακολούθηση ενός ευρέους φάσματος λειτουργιών, μεταξύ των οποίων η Λογιστική (Γενική και Αναλυτική), οι Αποθήκες, η Κοστολόγηση, η Διαχείριση έργων, οι Πωλήσεις, η Διαχείριση Ανθρώπινων πόρων.

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των λογαριασμών στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική, το S.... δίνει τη δυνατότητα, εκτός από τον ορισμό των υποχρεωτικών και μη λογαριασμών σε Α, Β και Γ επίπεδο, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα «πεδία - κλειδιά», τα οποία αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και όχι τμήμα του λογαριασμού. Υποκαθίσταται έτσι η αναγκαιότητα και ανάπτυξη των, πέραν του 3 ου επιπέδων, αποτελεσματικών λογαριασμών, λόγω της ύπαρξης των ανεξάρτητων «πεδίων - κλειδιών». Σαν τέτοια πεδία μπορούν να αναφερθούν τα υποκαταστήματα, οι φορείς κόστους (δηλαδή τα κέντρα κόστους και τα έργα), τα υλικά, οι χρεώστες, οι πιστωτές και τα πάγια. Με τη χρήση των παραπάνω πεδίων: α) η κωδικοποίηση των λογαριασμών δαπανών και εσόδων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, γίνεται ανεξάρτητη από τον φορέα κόστους ή κέρδους (Κέντρο κόστους, έργο) και β) οι λογαριασμοί αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, προϊόντα κ.λπ.), χρεωστών, πιστωτών και παγίων λειτουργούν ως λογαριασμοί συμφωνίας, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξή τους σε υπολογαριασμούς. Η ενημέρωση των πεδίων που προαναφέρθηκαν τη στιγμή της πρωτογενούς καταχώρισης εξασφαλίζει την ενημέρωση του αντίστοιχου υποσυστήματος και κατά συνέπεια των λογαριασμών συμφωνίας της γενικής λογιστικής.

Η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9) γίνεται αυτόματα από τις αρχικές εγγραφές της Γενικής Λογιστικής με περιοδικότητα και κανόνες που ορίζονται στην παραμετροποίηση. Κατά την ενημέρωση αυτή, η εγγραφή της Α/Λ κληρονομεί όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στα συμπληρωμένα «πεδία - κλειδιά» της αρχικής πρωτογενούς εγγραφής.

Με βάση τα παραπάνω, το ισοζύγιο και το αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) για φορέα κόστους ή κέρδους, υλικό, χρεώστη, πιστωτή και πάγιο προκύπτει από τα αντίστοιχα υποσυστήματα σε συσχετισμό με τα «πεδία - κλειδιά» και τους λογαριασμούς συμφωνίας με τη χρήση κατάλληλων εκτυπωτικών.

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα της παραπάνω λειτουργικότητας είναι πρώτον η ενιαία κωδικοποίηση υλικών, χρεωστών, πιστωτών, ανεξάρτητα από εταιρία και λογιστικό σχέδιο και δεύτερον η ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου μόνο μέχρι το τρίτο επίπεδο και επομένως η διατήρησή του σε διαχειρίσιμο μέγεθος, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι οι φορείς κόστους και οι κωδικοί υλικών στον Όμιλό μας ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες. Από την άλλη μεριά η μη ενσωμάτωση των κωδικών αυτών στον κωδικό του Λογαριασμού, αυξάνει τις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα σε ότι αφορά τη λήψη της πληροφορίας με τη χρήση κατάλληλων κριτηρίων.

Η παραπάνω ανάπτυξη, που απορρέει από την λογική και την αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων του λογισμικού S..., συνίσταται στην καταχώριση του συνόλου της πληροφορίας πρωτογενώς και μόνο μια φορά στις εγγραφές της Γενικής Λογιστικής και στη συνέχεια στην αυτόματη μεταφορά των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται, στην Αναλυτική Λογιστική, με προφανή συνέπεια τη δυνατότητα της πλήρους κοστολογικής πληροφόρησης, τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς τις εποπτεύουσες φορολογικές και ελεγκτικές Αρχές. Μετά από όσα σας εκθέσαμε, θα θέλαμε την άποψή σας σχετικά με το αν η ανάπτυξη των λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής που περιγράφτηκε είναι σύμφωνη με το ΕΓΛΣ και τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες γνωματεύσεις σας. Δεδομένου δε ότι αποτελούν θέματα καθοριστικά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία του μηχανογραφικού μας συστήματος, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την όσο το δυνατόν ταχύτερη απάντηση εκ μέρους σας.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ :

α. Ανάπτυξη ή Ανάλυση των λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1200-1203 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) οι λογαριασμοί της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής αναπτύσσονται σε εννέα ομάδες 1-9. Κάθε ομάδα λογαριασμών αναπτύσσεται σε δέκα (10) πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, ενώ κάθε πρωτοβάθμιος λογ/σμός αναπτύσσεται σε μέχρι 100 δευτεροβάθμιους.

Οι δευτεροβάθμιοι λογ/σμοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους, και αναλυτικότερης βαθμίδας λογ/σμούς κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο σύστημα. Παράδειγμα:

Ο λογαριασμός 30 Πελάτες μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής:

Πελάτες

30.00 Πελάτες εσωτερικού

30.00.01 Πελάτες Μακεδονίας

30.00.02 Πελάτες Πελοποννήσου

30.00.02.01 Πελάτες Νομού Κορίνθου

Πελάτες Νομού Αρκαδίας

Πελάτης Α

Πελάτης Β

Πελάτης Γ

Ο λογαριασμός 92 κέντρα κόστους μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

92 Κέντρα κόστους

92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής

Εργοστάσιο Ν.1

Εργοστάσιο Ν.2

92.00.02.01 Κύρια παραγωγικά τμήματα

92.00.02.01.01 Παραγωγικό τμήμα Α

92.00.02.01.02 Παραγωγικό τμήμα Β

92.00.02.01.02.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

92.00.02.01.02.60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

92.00.02.01.02.60.00.01 Τακτικές Αποδοχές

92.00.02.01.02.60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης

Από τους παραπάνω λογαριασμούς υποχρεωτικής τήρησης είναι: ο 92, 92.00 καθώς και ο αναλυτικός λογαριασμός του κέντρου κόστους τελευταίου βαθμού ανάλυσης στον οποίο καταχωρείται η κατ΄ είδος δαπάνη αντίστοιχη τουλάχιστον του πρωτοβαθμίου λογαριασμού της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής π.χ. ο 92.00.60 εάν ο 92.00 δεν αναπτύσσεται σε κέντρα κόστους ή ο 92.00.02.01.60 όταν ο 92.00 αναπτύσσεται σε κέντρα κόστους αντίστοιχα των παραγωγικών τμημάτων.

β. Ενημέρωση των Λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) η ενημέρωση των λογ/σμών στηρίζεται σε αντίστοιχα παραστατικά ή δικαιολογητικά, σε αποδεικτικά δηλαδή στοιχεία πραγματοποιήσεως της δαπάνης, του εσόδου, της είσπραξης ή της πληρωμής, όπως τιμολόγια, φορτωτικές, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής κ.λπ. Απόκλιση από την αρχή αυτή, της υπάρξεως δηλαδή παραστατικού ή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως μιας δαπάνης επιτρέπεται, σύμφωνα με την παραγρ. 5.1.600 υποπ. 3 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το παραστατικό εκδίδεται με χρονική καθυστέρηση, β) Όταν το παραστατικό αν και εκδίδεται έγκαιρα αργεί να φθάσει στα χέρια του ενδιαφερομένου λογιστή, γ) όταν καθυστερεί η έκδοση του παραστατικού επειδή το ύψος της δαπάνης δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένο, δ) όταν το κόστος δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση γνωστό αλλά απλώς πιθανολογείται κάποιο ποσό ή μέγεθός του.

Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται οπωσδήποτε και τα εξής στοιχεία: Χρονολογία εγγραφής, αριθμός του παραστατικού βάση του οποίου γίνεται η καταχώρηση του οικείου ποσού στον λογ/σμό και σύντομη αιτιολογία της κάθε εγγραφής. Για κάθε λογαριασμό τελευταίου βαθμού ανάλυσης τηρείται υποχρεωτικά καρτέλα.

Στους περιληπτικούς λογαριασμούς μπορεί να καταχωρούνται τα ποσά της συνολικής κίνησης των αναλυτικών τους λογ/σμών κατά χρέωση και πίστωση. Η καταχώρηση μπορεί να γίνεται στο τέλος της ημέρας ή οποτεδήποτε όχι όμως αργότερα από το τέλος του μήνα τον οποίο αφορούν.

γ. Τρόπος ενημέρωσης των λογαριασμών

Η ενημέρωση των λογαριασμών μπορεί να γίνεται είτε χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά.

Όταν η ενημέρωση των λογαριασμών γίνεται μηχανογραφικά είναι απαραίτητο τα λογιστικά γεγονότα να καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων ή στο Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο με τη Διπλογραφική Μέθοδο.

Τα Δεδομένα των ημερολογιακών εγγραφών μεταφέρονται (καταχωρούνται) ταυτόχρονα ή σε μεταγενέστερο χρόνο στους αρμοδίους λογαριασμούς του καθολικού. Οι καταχωρήσεις στους λογαριασμούς τελευταίου βαθμού ανάλυσης περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (β).

δ. Η ενημέρωση των λογ/σμων της Αναλυτικής Λογιστικής

Η Αναλυτική Λογιστική τηρείται σε ξεχωριστό λογιστικό κύκλωμα είτε με το σύστημα της αυτονομίας, είτε με το σύστημα της συλλειτουργίας.

Τα λογιστικά γεγονότα ή δεδομένα που καταχωρούνται στους λογ/σμους της Γενικής Λογιστικής των ομάδων 2, 6, 7 και 8 μεταφέρονται ταυτόχρονα ή σε άλλο χρόνο μέσα στον μήνα στους αρμόδιους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Οι εν λόγω μεταφορές αποτυπώνονται διπλογραφικά στο Ημερολόγιο εγγραφών Αναλυτικής Λογιστικής. Στο ίδιο ημερολόγιο καταχωρούνται και οι πράξεις που αφορούν λογαριασμούς αποκλειστικά της Αναλυτικής Λογιστικής όπως π.χ. κατανομή δαπανών στα κέντρα κόστους, καταλογισμός του λειτουργικού κόστους ή των αναλώσεων πρώτων υλών στο κόστος των παραγομένων προϊόντων, Λογ/σμός του κόστους των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων στους λογ/σμούς ετοίμων, λογ/σμός του κόστους των πωληθέντων κ.ο.κ.

γ. Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι Μηχανογραφικές εφαρμογές κατά την τήρηση της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές ή τα Λογισμικά προγράμματα, όταν χρησιμοποιούνται για την τήρηση της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής οφείλουν να εξασφαλίσουν τα προδιαγραφόμενα προηγούμενα στις παραγράφους α-δ.

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν τήρηση της Λογιστικής (Γενικής - Αναλυτικής) πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναπτύσσονται στα προηγούμενα και όχι το αντίθετο.

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν τήρηση της Λογιστικής (Γενικής - Αναλυτικής) πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναπτύσσονται στα προηγούμενα και όχι το αντίθετο και γενικώς να επιτρέπουν την διενέργεια των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Αντιλαμβανόμαστε, από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και σε αναφορά με το υπό στοιχείο (α) παράδειγμα ότι για τα Εργοστάσια (1, 2 κ.λπ.) και τα Παραγωγικά Τμήματα (Α, Β κ.λπ.) ότι κατά την διενέργεια των σχετικών λογιστικών εγγραφών, ενημερώνονται τα κέντρα κόστους κατά μηχανογραφικό τρόπο, εκτός κωδικού λογαριασμών, για τον προσδιορισμό του Εργοστασίου και Παραγωγικού Τμήματος που αναφέρεται η σχετική δαπάνη, οπότε το λογιστικό σας Σχέδιο αναπτύσσεται, για παράδειγμα ως εξής:

Γ/Λ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές εμμίσθου προσωπικού

...

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης

Α/Λ 92 Κέντρα κόστους

92.00 έξοδα λειτουργίας παραγωγής

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι το μηχανογραφικό σας σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή αναλυτικού καθολικού και ισοζυγίου σε επίπεδο Εργοστασίου 1 και Παραγωγικού Τμήματος Α, Β κ.λπ. Εργοστασίου 2 και Παραγωγικού Τμήματος Α, Β κ.λπ.

Αν η προαναφερομένη αντίληψή μας για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανογραφικού σας συστήματος είναι ορθή η αναλυτική λογιστική τηρείται διπλογραφικά και γενικότερα, ζητούνται οι υποχρεωτικοί λογ/σμοί του ΕΓΛΣ, δεν παραβλάπτεται η δυνατότητα διενέργειες των ελεγκτικών επαληθεύσεων τόσο από τους ελεγκτές όσο και από τους φορολογικούς ελεγκτές, τότε ο τρόπος ανάπτυξης των λογαριασμών σας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής είναι σύμφωνος με τις επιταγές του ΕΓΛΣ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης