Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ 15/327/29.03.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Έναντι εκχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ιδιωτικού Δορυφορικού Δικτύου στην Ελλάδα.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ 15/327/29.03.04
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Έναντι εκχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ιδιωτικού Δορυφορικού Δικτύου στην Ελλάδα.


Γνωμ.ΣΛΟΤ 15/327/29.03.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Έναντι εκχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ιδιωτικού Δορυφορικού Δικτύου στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Επιστολή της H..... ΑΠ. 5727/29.3.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Θέμα: Λογιστικοποίηση συμβατικών αντιπαροχών προς το Ελληνικό Δημόσιο της εταιρείας H.......

Δεδομένα - Ιστορικό
Η H.............(στο εξής «H........») αποτελεί κατά 99.9% θυγατρική της κυπριακής (όχι offshore) εταιρείας H...............Η κυπριακή εταιρεία συνήψε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «Ε.Δ.»), βάσει της οποίας η πρώτη αναλαμβάνει τις ενέργειες συγκρότησης και εκμετάλλευσης του πρώτου ιδιωτικού δορυφορικού δικτύου στην Ελλάδα ενώ το Ε.Δ. εκχωρεί στην κυπριακή εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα για τις παραπάνω ενέργειες. Συμβατικά προβλέπεται επίσης η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (η εν λόγω H...........), η οποία αποκτά όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της κυπριακής εταιρείας που απορρέουν από την παραπάνω σύμβαση.

Αναλυτικότερα, η H......... δικαιούται να εκμεταλλεύεται για διάστημα 20 ετών, το αποκλειστικά παραχωρηθέν από το Ε.Δ. δικαίωμα που περιγράφεται παραπάνω και υποχρεούται, να παράσχει καθ΄ όλη την 20ετία προς το Ε.Δ., κατά περίπτωση άνευ ανταλλάγματος, τα εξής: (άρθρο 18 της σύμβασης).

(α) Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης από το Ε.Δ. τριών (3) αναμεταδοτών του δικτύου δορυφόρων, για κάλυψη δημόσιων μη εμπορικών σκοπών, υπολογιζόμενης ετήσιας αξίας δικαιωμάτων Ευρώ 3,4 εκατομμυρίων κατ΄ ανά μεταδότη.

(β) Εφ΄ άπαξ καταβολή Ευρώ 1 εκατομμυρίου.

(γ) Πληρωμή ασφαλίστρων για κάλυψη κατά παντός κινδύνου των 3 αναμεταδοτών και αναγνώριση του Ε.Δ. ως συνδικαιούχου στο τυχόν ασφάλισμα κατά το λόγο της αξίας των 3 αναμεταδοτών.

(δ) Παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών προς το Ε.Δ. αναφορικά με τους αναμεταδότες καθώς και εκπαίδευση και κατάρτιση Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων στην εγκατάσταση και λειτουργία του δορυφορικού συστήματος και του επίγειου σταθμού.

Στο άρθρο 45 της σύμβασης οι ανωτέρω αντιπαροχές ορίζονται ως δαπάνες εισοδήματος, θα υπόκεινται δε στην ανάλογη μεταχείριση που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δορυφορικού συστήματος που σχετίζονται με το ερώτημα, ισχύουν τα εξής:

Ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της Η......τέθηκε στην τροχιακή του θέση εντός του 2003. Ο δορυφόρος αυτός έχει κατά την εκτίμηση της H....... ωφέλιμη ζωή 12 περίπου ετών. Διαθέτει 30 αναμεταδότες (transponders) και 8 εφεδρικούς.

Πέραν των δύο ή τριών αναμεταδοτών που θα παραχωρηθούν στο Ε.Δ. κατ΄ αποκλειστική χρήση, οι υπόλοιποι αναμεταδότες θα εκμισθωθούν από την H............ σε εταιρείες και οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης κ.λπ.

Η H...........χει ήδη αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα.

Προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση
Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων (κατάλληλος υπολογαριασμός του Λ/61 ΕΓΛΣ) χρεώνονται, σε ετήσια βάση, με το ποσό των Ευρώ 3,4 εκατομμυρίων, που αποτελεί τη συμβατική αξία κάθε αναμεταδότη που έχει παραδοθεί για χρήση (έως σήμερα έχουν δοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο δύο αναμεταδότες, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε Ευρώ 6,8 εκατομμύρια). Το ποσό αυτό, αντιπροσωπεύει δαπάνη εισοδήματος με την έννοια του άρθρου 45 της σύμβασης H........ και Ε.Δ.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που δοθεί για χρήση στο Ελληνικό Δημόσιο και τρίτος αναμεταδότης, το συνολικό ποσό που θα χρεωθεί κατ΄ έτος στον ανωτέρω υπολογαριασμό του Λ/61 ΕΓΛΣ θα ανέλθει σε Ευρώ 10,2 εκατομμύρια.

Στη συνέχεια, ειδικός λογαριασμός (υπολογαριασμός του Λ/41 ΕΓΛΣ) των ιδίων κεφαλαίων θα πιστώνεται με ετήσια βάση με το ποσό των Ευρώ 3,4 εκατομμυρίων για κάθε αναμεταδότη που έχει προς χρήση στο Ε.Δ. Προσαυξάνεται με τον τρόπο αυτό η καθαρή θέση με τη δημιουργία ενός ιδιότυπου «αποθεματικού» που αντικατοπτρίζει την αύξηση του ενεργητικού της εταιρείας λόγω της παραχωρηθείσας σε αυτήν αποκλειστικής άδειας συγκρότησης και εκμετάλλευσης του δορυφορικού συστήματος.

Εδώ υφίσταται το πρόβλημα ότι, κανένας από τους λογαριασμούς που προβλέπει το ΕΓΛΣ ή και οι γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ δεν προσιδιάζει στο περιεχόμενο του ιδιότυπου «αποθεματικού» το οποίο αναφέρεται παραπάνω.

2.2. Δαπάνες ασφάλισης, τεχνικών συμβουλών και εκπαίδευσης

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι αντιπαροχές της H.............. προς το Ε.Δ., οι οποίες δεν αποτιμούνται από τη σύμβαση σε συγκεκριμένη αξία και αφορούν στην ασφάλιση των παραχωρούμενων στο Ε.Δ. 2 ή 3 αναμεταδοτών και στην παροχή τεχνικών συμβουλών και εκπαίδευσης προς το Ε.Δ. Η H......... εκτιμά ότι οι δαπάνες αυτές θα ανέλθουν συνολικά σε Ευρώ 15 εκατομμύρια τουλάχιστον. Γι΄ αυτές τις δαπάνες εισοδήματος ισχύουν τα εξής:

Το ύψος των δαπανών αυτών και το εάν τελικά κάποιες από αυτές γίνουν ή όχι δεν είναι καθορισμένο εκ των προτέρων.

Οι δαπάνες αυτές (και ιδιαίτερα οι τεχνικές συμβουλές και η εκπαίδευση προσωπικού) δεν αφορούν ουσιαστικά περισσότερες (πλέον της μιας ) χρήσεις, απλά υπάρχει συμβατική υποχρέωση να παρέχονται (εάν ζητηθεί) μέσα στην 20αετία.

Η εταιρεία δύναται να εκπίπτει τις δαπάνες αυτές για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος μέσα στη χρήση που διενεργήθηκαν, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σύμβαση.

Συνεπώς, προτείνεται οι ανωτέρω δαπάνες να βαρύνουν αποκλειστικά τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία διενεργούνται.

Ερώτημα προς την ΕΛΤΕ/ΣΛΟΤ

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω θα παρακαλούσαμε την ΕΛΤΕ/ΣΛΟΤ να μας καθοδηγήσει εγγράφως με σχετική γνωμοδότησή της στα εξής θέματα:

(α) Επιβεβαίωση ή όχι της ορθότητας της προτεινόμενης λογιστικής απεικόνισης στις ανωτέρω παραγράφους 2.1 και 2.2.

(β) Υπόδειξη τυχόν διαφορετικού τρόπου λογιστικοποίησης των αντιπαροχών της H H.............προς το Ελληνικό Δημόσιο που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

(γ) Υπόδειξη των, κατά περίπτωση, κατάλληλων λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σε συσχετισμό με την λύση που κρίνεται εφαρμοστέα από την ΕΛΤΕ/ΣΛΟΤ.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Σ.Λ.Ο.Τ. στο παραπάνω θέμα είναι η εξής :

Με βάση την από 23.8.2001 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της εταιρείας H...............(H...........) το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ εκχώρησε στην H............. την άδεια εμπορικής εκμεταλλεύσεως του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης δορυφορικών ραδιοσυχνοτήτων δια της κατασκευής, εκτόξευσης και τροχιοθέτησης και θέση σε λειτουργία τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου και δυο επιπλέον σταθμών ελέγχου.

Έναντι του εκχωρουμένου παραπάνω δικαιώματος εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος (H..........) παρέχει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ τα ακόλουθα ανταλλάγματα:

α. Εφ΄ άπαξ καταβολή χρηματικού ποσού 1.000.000 Ευρώ.

β. Αποκλειστική χρήση τριών αναμεταδοτών του δικτύου, από το ΔΗΜΟΣΙΟ, για την κάλυψη μη εμπορικών αναγκών του Δημοσίου εκτιμημένης αξίας 3.400.000 Ευρώ ανά αναμεταδότη το χρόνο. Το ποσό αυτό θα εκπίπτει φορολογικά κατ΄ έτος από τα καθαρά κέρδη της H.............για τον προσδιορισμό των φορολογητέων - ετησίων καθαρών κερδών.

γ. Την πληρωμή ασφαλίστρων ασφάλισης κατά παντός κινδύνου των τριών αναμεταδοτών.

δ. Την παροχή άνευ ανταλλάγματος επιστημονικών και τεχνικών Συμβουλών στο Δημόσιο σχετικά με τους τρεις αναμεταδότες και τους δύο επίγειους σταθμούς.

ε. Την εκπαίδευση και κατάρτιση Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων και τεχνικών στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.

Ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω περιπτώσεων (α-δ) έχει ως εξής:

α. Το ποσό της εφ΄ άπαξ καταβολής του 1.000.000 Ευρώ καταχωρείται στο λογαριασμό 16.01.01.00 «Δικαιώματα (άδειες) χρήσεως δορυφορικών ραδιοσυχνοτήτων». Η απόσβεση του ποσού αυτού θα γίνει ισόποσα κατά τη διάρκεια χρήσεως του δικαιώματος αυτού ήτοι εντός 20 ετών σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.110 υποπαρ. 4 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

β. Οι δαπάνες για ασφάλιστρα, για επιστημονικές και τεχνικές Συμβουλές στο δημόσιο και για εκπαίδευση και κατάρτιση Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων και τεχνικών στην εγκατάσταση και λειτουργία του Δορυφορικού Συστήματος και των επιγείων σταθμών θα καταχωρούνται στους κατά περίπτωση προβλεπόμενους λογαριασμούς του Γεν. Λογιστικού Σχεδίου κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται π.χ. τα ασφάλιστρα κατά παντός κινδύνου των τριών αναμεταδοτών στο λογαριασμό 62.05 «Ασφάλιστρα» και στον τριτοβάθμιο 62.05.10 «Ασφάλιστρα κατά παντός κινδύνου τριών αναμεταδοτών».

γ. Η εκτιμούμενη αξία αποκλειστικής χρήσης από το Δημόσιο των τριών αναμεταδοτών ολικού ποσού κατ΄ έτος 10.200.000 Ευρώ (ήτοι 3.400.000Χ3=10.200.000) η οποία δεν καταβάλλεται αλλά προσδιορίζεται για λόγους φορολογικούς, με σκοπό το αντίστοιχο ποσό να εκπίπτεται κατ΄ έτος από το καθαρό εισόδημα της H...............για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών δεν καταχωρείται σε λογ/σμούς ουσίας. Μπορεί να καταχωρηθεί στους λογ/σμούς τάξεως τους εξής:

Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

03.00 Απαιτήσεις από τη σύμβαση (της 23.8.2001) μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και H............

Δικαίωμα έκπτωσης από τα φορολογητέα εισοδήματα κατ΄ έτος 10.200.000 Ευρώ (Άρθρο 45 Σύμβασης 23.8.2001)

07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις

07.00 Υποχρεώσεις από τη Σύμβαση (της 23.1.2001) μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ H.....

07.00 Υποχρεώσεις Άρθρου 18 Σύμβασης μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και H............

Το ποσό της χρεωπίστωσης των παραπάνω λογ/σμών θα είναι το πολλαπλάσιο του 10.200.000 επί τα χρόνια της Σύμβασης (είκοσι) ήτοι 10.200.000 Χ 20 = 204.000.000 Ευρώ.

Η κατ΄ έτος έκπτωση του ποσού των 10.200.000 Ευρώ από τα φορολογητέα έσοδα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με τη διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης κατά την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης στο τέλος του χρόνου.

Στο τέλος της χρήσεως θα γίνεται επίσης αντιστροφή της παραπάνω αρχικής εγγραφής στους λογαριασμούς τάξεως για το ποσό των 10.200.000 Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό οι λογαριασμοί τάξεως θα εμφανίζουν στο τέλος κάθε χρήσης το υπολοιπόμενο προς φορολογική έκπτωση ποσό από το ολικό τεκμαρτό κόστος του Ανταλλάγματος.

Η παρακάτω Γνωμάτευσή μας δεν αναφέρεται στον τρόπο λογιστικής αντιμετωπίσεως του θέματος με βάση τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης