Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ 14/326/31.03.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ 14/326/31.03.04
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 26/1/2004 και ΤΟΥ Υ.Ο. ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΛΟΤ 9/2/2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Περίληψη: Πράξεις προαγοράς συναλλάγματος

Σχετ. : Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1079370/ ΠΟΛ.1200/9.7.1996

Τον Ιούνιο του 2003, η Δ.Ε.Η. προέβη στη σύναψη ενός δανείου σε συνάλλαγμα.

Στα πλαίσια της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των δανειακών της υποχρεώσεων και της κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου, η Δ.Ε.Η. προέβη, το Νοέμβριο του 2003, σε πράξεις προαγοράς συναλλάγματος για τμήμα του πιο πάνω συναλλαγματικού δανείου για το οποίο, καταβάλλεται χρεολυτική δόση τον Ιούνιο του 2006.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό και εν΄ όψη της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2003, η Δ.Ε.Η. προτίθεται να προβεί στον ακόλουθο λογιστικό και φορολογικό χειρισμό των πράξεων προαγοράς συναλλάγματος:

Αρχικά θα πιστωθεί ο λογαριασμός 45.12.00.00 «μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» με το ποσό της διαφοράς που προκύπτει από την εγγραφή στα βιβλία της Εταιρίας τον Ιούνιο του 2003, της δανειακής υποχρέωσης εκφρασμένης σε ευρω και της αποτίμησης του συναλλάγματος με βάση τις ισοτιμίες προαγοράς (Νοέμβριος 2003). Ταυτόχρονα, θα χρεωθεί ισόποσα ο μεταβατικός λογαριασμός 36.00.45.00 «έξοδα επομένων χρήσεων».

Ακολούθως, θα χρεωθεί ο λογ/σμός 81.00.04.00 «Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές» σε πίστωση του λογαριασμού 36.00.45.00 με το τμήμα των συναλλαγματικών διαφορών που αναλογεί ημερολογιακά στη χρήση 2003, το οποίο και θα εκπέσει φορολογικά στην ίδια χρήση, ενώ, το υπόλοιπο των συναλλαγματικών διαφορών θα μεταφέρεται, επιμεριζόμενο κατά ημερολογιακή αναλογία, στις χρήσεις 2004, 2005, 2006, ως συναλλαγματική διαφορά φορολογικά εκπεστέα.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των ως άνω πράξεων προαγοράς, είναι η ακόλουθη:

(Χ) 36.00.45.00
(Π) 45.12.00.00


Επιβάρυνση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, με το ποσό των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από τη διαφορά μεταξύ της αποτίμησης της δανειακής υποχρέωσης εκφρασμένης σε ΕΥΡΩ κατά το χρόνο σύναψης του δανείου (εγγραφή στα Βιβλία της Εταιρίας - Ιούνιος 2003) και της αποτίμησης του συναλλάγματος με τις ισοτιμίες προαγοράς (Νοέμβριος 2003).

___________________________1____________________________

(Χ) 81.00.04.00
(Π) 36.00.45.00Επιμερισμός, κατά ημερολογιακή αναλογία και λογισμός των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, για την κλειόμενη χρήση 2003.

___________________________2____________________________

Η εγγραφή (2) θα επαναλαμβάνεται σε κάθε λογιστική περίοδο για τα έτη 2004, 2005 και 2006 μέχρι την εξόφληση του δανείου και το μηδενισμό του υπολοίπου του προαναφερθέντος μεταβατικού λογαριασμού 36.00.45.00.

4. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας, σχετικά με την ορθότητα του προαναφερόμενου χειρισμού, το συντομότερο δυνατό, εν΄ όψη της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ :

Κατά τον μήνα Ιούνιο του 2003 η Δ.Ε.Η. έλαβε μακροπρόθεσμο Δάνειο σε Ξένο Νόμισμα και διενήργησε τη σχετική Λογιστική Εγγραφή με βάση τη μετατροπή, του σε ξένο νόμισμα, ληφθέντος δανείου σε ΕΥΡΩ, με χρέωση του λογαριασμού 38 ταμιακά διαθέσιμα και των αρμοδίων υπολογαριασμών του και πίστωση του λογαριασμού 45 μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και των κατάλληλων υπολογαριασμών του.

Τον μήνα Νοέμβριο του 2003 η Δ.Ε.Η. με σκοπό να καλυφθεί έναντι πιθανού συναλλαγματικού κινδύνου από το δάνειο αυτό διενήργησε προαγορά ποσού συναλλάγματος του πιο πάνω δανείου, που αντιστοιχεί στην καταβληθησόμενη τοκοχρεολυτική του δόση κατά τον Ιούνιο του 2004.

Κατά την προαγορά του Συναλλάγματος αυτού προέκυψε αρνητική (χρεωστική) συναλλαγματική διαφορά.

Οι σχετικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν για τα πιο πάνω λογιστικά γεγονότα έχουν ως εξής:

α. Για την προαγορά του Συναλλάγματος θα κινηθούν οι λογαριασμοί τάξεως:


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

03.10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
07.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

03.10.001 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ....
07.10.001 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ .... ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΌταν χρησιμοποιηθεί το προαγορασμένο Συνάλλαγμα για την μερική εξόφληση του ληφθέντος Δανείου, τον Ιούνιο του 2006, θα γίνει αντίστροφη εγγραφή και οι παραπάνω λογαριασμοί τάξεως θα εξισωθούν.

β. Η προκύψασα κατά την προαγορά του συναλλάγματος χρεωστική συναλλαγματική διαφορά λογιστικοποιείται ως εξής:

(βα) Εφ΄ όσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση παγίων στοιχείων ή κατά το μέρος που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, καταχωρείται στην ΧΡΕΩΣΗ του λογαριασμού 16.15 «Συν/κες Διαφορές από πιστώσεις και Δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων» και αποσβένονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.110 περίπτωση 23 του Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980).

(ββ) Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση παγίων στοιχείων και δεδομένου ότι η τοκοχρεολυτική δόση του δανείου για την οποία έγινε η προαγορά του συναλλάγματος και προέκυψε η συναλλαγματική διαφορά καλύπτει περίοδο από το Νοέμβριο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2006, σε συνδυασμό και με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών υπ΄ αριθ. 1079370/10435/Β0012/ ΠΟΛ.1200/3.7.1996 , η Συν/κή διαφορά θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ με Δευτεροβάθμιο τον 36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων και σε κατάλληλο τριτοβάθμιο.

Από το λογ/σμό αυτό θα μεταφέρεται κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006 το αναλογούν ποσόν σε κάθε χρήση με χρέωση του λογ/σμού 81.00.04 «Συναλλαγματικές διαφορές».

(βγ) Ολόκληρο το ποσό της συναλλαγματικής διαφοράς, κατά την λογιστικοποίησης της, θα καταχωρηθεί στην πίστωση του σχετικού λογαριασμού του μακροπρόθεσμου Δανείου υπό τον πρωτοβάθμιο Λογ/σμό 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις».

(βδ) Για τον φορολογικό χειρισμό της προκύψασας Συναλλαγματικής διαφοράς εδόθη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφο του 1006582/48/0015/9.2.2004.

3. Η παρακάτω Γνωμάτευσή μας δεν αναφέρεται στον τρόπο λογιστικής αντιμετωπίσεως του θέματος με βάση τα Δ.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης