Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1047/25.5.2004 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του N . 3207/2003.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1047/25.5.2004
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του N . 3207/2003.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1042850/10607/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1047


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του N.3207/2003.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302Α΄/24-12-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του N. 3207/2003 προβλέπεται ότι για το εισόδημα που αποκτούν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (τα οποία προηγουμένως δεν έχουν αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) από εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από 24-12-2003 έως 30-9-2004, με βάση συμβάσεις που συνάπτουν με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, παρακρατείται φόρος με αναλογικό συντελεστή 20%, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. κατά την πίστωση ή την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση γι΄ αυτό το εισόδημα, ανεξάρτητα αν αυτοί αποκτούν ή όχι, μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λόγω αυτών των εργασιών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την αιτία αυτή.

Ο παραπάνω παρακρατούμενος φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω εισοδήματα αποστέλλονται στο εξωτερικό, προκειμένου οι Τράπεζες να χορηγήσουν ποσό συναλλάγματος ή - υποχρεούνται να ζητούν το αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί σε αυτά.

2. Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι ο πιο πάνω αναφερόμενος για τη φορολογία εισοδήματος αλλοδαπών φυσικών προσώπων τρόπος φορολογίας, ισχύει και όταν δικαιούχος της αμοιβής είναι αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτά ή να έχει αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση. Δηλαδή, και στην περίπτωση αυτή, η «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.», και η «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.», θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου 20% επί της αμοιβής και με την παρακράτηση αυτή θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού οργανισμού ή επιχείρησης.

3. Περαιτέρω όμως, με το τελευταίο εδάφιο ορίζεται, ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή όταν η αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμός απασχολεί με σύμβαση εργασίας προσωπικό ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο αμείβεται στην Ελλάδα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του N. 2238/1994 , τηρεί τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία και θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με 35% για τα κέρδη που θα προκύψουν από τα βιβλία. Επειδή οι υπόψη εταιρίες ή οργανισμοί, των οποίων τα κέρδη θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσα σ΄ ένα μήνα από τη διάλυσή τους, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του N. 2238/1994 . Είναι αυτονόητο ότι, όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν ισχύουν όταν υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της χώρας της οποίας είναι κάτοικος ο αλλοδαπός οργανισμός ή επιχείρηση, διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, καθόσον στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη σύμβαση λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος της.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N. 3207/2003 προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουν με την Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 24.12.03 έως 30.09.04, υπάγονται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000).

Ερμηνεύοντας τη διάταξη αυτή, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ερευνάται το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και εάν η παρεχόμενη υπηρεσία είναι φορολογητέα, καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή. Υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, που αναλογεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι λήπτες των υπηρεσιών Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. ή Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. Ο φόρος υπολογίζεται στα στοιχεία του Κ.Β.Σ., που θα εκδοθούν για την καταβολή της αμοιβής και η απόδοσή του γίνεται με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος απόδοσης Φ.Π.Α. ισχύει και για τις αμοιβές που εισπράττουν για το συγκεκριμένο διάστημα (24-12-03 έως 30-09-04) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που πραγματοποιούν εργασίες, στο πλαίσιο συμβάσεων με την Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση, όχι από τον παρέχοντα την υπηρεσία, αλλά από τον λήπτη αυτής, δηλαδή την Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή όταν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί απασχολούν προσωπικό ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο αμείβεται στην Ελλάδα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Κ.Β.Σ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του κοινοποιούμενου άρθρου, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία τα πιο κάτω πρόσωπα :

α) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα για τις εργασίες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από 24-12-03 έως 30-09-04 για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004 με βάση συμβάσεις που συνάπτουν με την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.» και την «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.».

β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν έχουν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση για τις εργασίες τέλεσης και ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004, στο πλαίσιο συμβάσεων με την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.» και την «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.».

Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου της «Φορολογίας Εισοδήματος»:

Εάν έχουν και άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση.

Εάν απασχολούν ημεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό με σύμβαση εργασίας το οποίο πληρώνεται από την αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμό στην Ελλάδα.

2. Τέλος, η «Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 Α.Ε.» και η «Αθηναϊκή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.» κατά την καταβολή αμοιβών στα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., έχουν υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων .


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης