ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 55/27.4.04

Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004

27 Απρ 2004

Taxheaven.gr


 

55

Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμογή των ΚΚ 1408/71 και 574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα νέα Κράτη Μέλη από 1.5.2004Σας κάνουμε γνωστό ότι με το Ν. 3236/2004(ΦΕΚ 60 Α΄/27.2.04 ) κυρώθηκε η Συνθήκη προσχώρησης δέκα νέων Κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1.5.2004.


Τα δέκα νέα Κράτη-Μέλη είναι τα εξής: οι Δημοκρατίες Τσεχίας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας & Σλοβακίας.

Από την ως άνω ημερομηνία (1.5.04):

α) εφαρμόζονται απεριόριστα στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις μας με τα ανωτέρω κράτη οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 & 574/72 ,όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα

β) παύουν να ισχύουν οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που είχε συνάψει η Ελλάδα με τη Κύπρο και τη Πολωνία

γ) έχουν εφαρμογή όλα τα έγγραφα, οι εγκύκλιες διαταγές και οι Κωδικοποιημένες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνσή μας σε θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα, απόδοσης δαπανών, διοικητικής συνεργασίας, απονομής συντάξεων και ανακαθορισμού των συντάξεων.

Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα νέα έντυπα της σειράς Ε100 και Ε200 προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των νέων κρατών, θα χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα σήμερα έντυπα των σειρών αυτών.

Με νεώτερο έγγραφό μας θα σας γνωστοποιήσουμε τις Υπηρεσίες Συνδέσμους των ως άνω Κρατών καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες.


 


Taxheaven.gr