Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1061/7.4.2003 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1061/7.4.2003
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Αθήνα, 7 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1033128/758/141/0014

ΠΟΛ 1061

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του κωδικός Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α).

α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 34

β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28

γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.


2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993 όπως ισχύει.

4. Την 1125155/9608/19/0016/ ΕΔΥΟ.

5. Την ανάγκη ελέγχου της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. και αντιμετώπισης των περιπτώσεων έκδοσης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'AΡΘΡΟ 1

Επιστροφή του φόρου στις περιπτώσεις πράξεων των άρθρων 24,25,26,27 και 28 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), πράξεων για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής, επενδυτικών αγαθών και διαφοράς συντελεστών.

1. Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας που προκύπτει μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ρούσας απόφασης, εφόσον πρόκειται για:

α) πράξεις των άρθρων 24,25,26,27 και 28 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται από το νόμο άμεση απαλλαγή,

β) πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,

γ) εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ,

δ) εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από εκείνο των εισροών τους.

2. Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε, εάν φορολογούνταν οι πράξεις των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου, στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές. Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, ο υπολογισμός του ανώτατου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση (εφοδιασμούς πλοίων / αεροσκαφών) με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών. Προκειμένου για τις πράξεις της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου, το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά φόρου που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το φόρο που αναλογεί στις εκροές από το φόρο που θα αναλογούσε αν τις πολλαπλασιάζαμε με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με αριθμητή το φόρο εισροών και παρονομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα της επιστροφής.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες επιστροφής, προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου, προστίθενται τα επιμέρους όρια. Για τις κατασκευές ακινήτων, η επιστροφή του φόρου ενεργείται μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου κατασκευής και μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία αυτού. Σημειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

- Επέκταση ή προσθήκη κτηρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητας του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών.

- Βελτίωση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση του χρόνου ωφέλιμης ζωής του είτε την αύξηση της παραγωγικότητας του είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησης του. (Το νέο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει μετά την πραγματοποίηση των βελτιώσεων είναι καλύτερο από το παλιό κατά το χρόνο της απόκτησης του).

3. Η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. Το αιτούμενο ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας επιστρέφεται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, κατά ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού, είτε αφορά δια χειριστική περίοδο είτε αφορά φόρο λογική ή φορολογικές περιόδους. Στις περιπτώσεις επιστροφής του 90%, σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από το φορολογούμενο, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Μαζί με το υπόλοιπο 10%, επιστρέφεται και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν μπόρεσε να επιστραφεί σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους, εξαιτίας του περιορισμού του ανώτατου ορίου επιστροφής που τίθεται κα τα περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό, επανεξεταζόμενο συνολικά για όλη τη διαχειριστική περίοδο, επιτρέπει επιστροφή μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου από το ήδη επιστραφέν κατά τις φορολογικές περιόδους. Επισημαίνεται ότι οι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και έχουν δικαίωμα χρήσης του Ειδικού Δελτίου Απαλλαγής που προβλέπεται από την ΑΥΟ ΠΟΑ. 1262/93 θα προτρέπονται να κάνουν χρήση αυτού του Δελτίου και να ακολουθούν τη διαδικασία επιστροφής για το υπερβάλλον όριο που δεν μπόρεσαν να καλύψουν με το Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής.


4. Η επιστροφή του 90% ενεργείται με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, χωρίς προσωρινό έλεγχο. Το υπόλοιπο 10%, καθώς και το εναπομένον όριο, επιστρέφονται κατόπιν προσωρινού ελέγχου, εφόσον το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ζητηθεί από το φορολογούμενο μέσα σε όλες τις φορολογικές περιόδους ή τη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και χωρίς έλεγχο, εάν δεν υπερβαίνει αυτό το όριο.

Επίσης, προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται πάντοτε, ανεξαρτήτως ποσού, κατά την πρώτη επιστροφή, προ κειμένου ο υποκείμενος να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να γραφτεί στο μητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των πράξεων για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα επιστροφής.

Η προθεσμία επιστροφής του φόρου των προηγούμενων παραγράφων είναι απολύτως δεσμευτική για τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διαπιστώνει από στοιχεία ή βάσιμες κατά την κρίση του πληροφορίες (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κ.λπ.) που περιέρχονται σε γνώση του, ότι ο υποκείμενος στο φόρο ενήργησε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του ή ως εκδότης πλαστών εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή υπέπεσε σε κάθε άλλη παράβαση που συνιστά ανακρίβεια των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του δικαιούχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ) σε οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τότε η επιστροφή του φόρου αναστέλλεται, μέχρις ότου διενεργηθεί ολικός ή μερικός τακτικός έλεγχος.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται, αμέσως μόλις υποβληθούν οι δηλώσεις όλων των φορολογικών αντικειμένων της χρήσης μέσα στην οποία ζητείται η επιστροφή, να διενεργήσει τακτικό έλεγχο ή σε περίπτωση έλλειψης αρμοδιότητας από αυτόν για τη διενέργεια του ελέγχου, να διαβιβάσει όλο τον ανέλεγκτο φάκελο στην αρμόδια ελεγκτική αρχή (ΤΕΚ, ΠΕΚ, Ε0ΕΚ), με ειδική μνεία για τον άμεσο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών και σε περίπτωση ειδικών δυσχερειών με αιτιολογημένη γνώμη του προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής παρατείνεται ο έλεγχος, κατ' ανώτατο όριο, για άλλους έξι μήνες. Σημειώνεται ότι, για τη λήψη πλαστού στοιχείου (πραγματοποιηθείσα συναλλαγή), δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος για την επιστροφή του Π.Υ. στο λήπτη του πλαστού στοιχείου, το ποσό του φόρου όμως που αναγράφεται στο στοιχείο αυτό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση και συνεπώς και προς επιστροφή.

6. Για την επιστροφή του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει: α) αίτηση επιστροφής εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ β) προκειμένου για την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (έστω και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων, ο υποκείμενος υποβάλλει με την πρώτη αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία, (όπως π.χ. άδεια οικοδομής κ.λπ.), καθώς και επιμετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά κατά τμήμα του έργου που ζητείται η επιστροφή, το είδος των εργασιών κατά ποσότητα και μονάδα μέτρησης.

γ) προκειμένου για τις πράξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των πράξεων αυτών, από την οποία θα προκύπτουν:

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιμολογίου, αντίγραφα των οποίων θα επισυνάπτονται.

- Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών.

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που θα αναλογούσε στις πράξεις αυτές, αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

- Ο αριθμός και η ημερομηνία του απαιτούμενου δικαιολογητικού με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη συναλλαγή, όπως Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ή Δελτίο Προμήθειας υλικών και αντικειμένων ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής χωρίς ΦΠΑ. δ) προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα οικεία αποδεικτικά διακίνησης και μεταφοράς των αγαθών που παραδόθηκαν σε υποκείμενο άλλου κράτους-μέλους ή, εάν πρόκειται για εξαγωγές, τα στοιχεία εξαγωγής και αποστολής αυτών, καθώς και φωτοαντίγραφο του ΕΜΕ (Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων).

ε) Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ μεταξύ των δικαιολογητικών που κατατίθενται για επιστροφή του ΦΠΑ, θα περιλαμβάνονται και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα αγαθά παραδόθηκαν και ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε όπως φωτοαντίγραφα εμβασμάτων ή σχετικών εγγράφων των τραπεζών που μεσολάβησαν για την εξόφληση ή για τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος ή στοιχεία που αποδεικνύουν τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, δελτία παραγγελίας, φορτωτικές ή αποδείξεις μεταφορικών μέσων, φωτοαντίγραφα των CMR ή τα κατά περίπτωση στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της συναλλαγής και η καθ' οιονδήποτε τρόπο καταβολή του τιμήματος. Η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου εξόφλησης του τιμήματος συνεπάγεται την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, η επιστροφή θα γίνεται ύστερα από προσωρινό έλεγχο εντός δύο μηνών κατά 100%.

'AΡΘΡΟ 2

Επιστροφή ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, που αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις, επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 και 3 του αρθρ. αυτού.

α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, πλην της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 αυτού.

β) Είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή, σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού.

γ) Καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα.


2. Προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή του φόρου, υποβάλλεται αίτηση επιστροφής, μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης που θεμελιώνεται το δικαίωμα της επιστροφής.

Εξαιρετικά, η αίτηση επιστροφής μπορεί να ακολουθεί την υποβολή περιοδικής δήλωσης αντί της εκκαθαριστικής, στις περιπτώσεις που η αναμονή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης επιφέρει τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της απαίτησης κατά του Δημοσίου, όπως στην περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Επίσης, η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από τον υπόχρεο μη υποκείμενο σε περίπτωση αχρεώστητης από αυτόν καταβολής του φόρου, μπορεί να ακολουθεί την έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε από αυτόν και με την οποία καταβλήθηκε αχρεώστητα ο φόρος. Αχρεώστητη καταβολή, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι υπάρχει, όταν από νομικό ή πραγματικό σφάλμα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογητέα αξία μη υποκείμενη ή υπερβαίνουσα την πραγματική ή καταβλήθηκε φόρος για συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε ή ακυρώθηκε μεταγενέστερα κ.λπ. Αρμόδιος να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση αχρεώστητης καταβολής σε κάθε περίπτωση είναι ο προϊστάμενος της οικείας ΔΟΥ.

Στην αίτηση περιγράφεται η αιτία της επιστροφής και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η ορθότητα της επιστροφής.

3. Η επιστροφή ενεργείται μετά από προσωρινό έλεγχο και μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ο υποκείμενος στο φόρο ή ο υπόχρεος κατά περίπτωση δικαιούται να ζητήσει το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφόσον έχει εξαντλήσει πρώτα τη δυνατότητα μεταφοράς του για συμψηφισμό. Σε περιπτώσεις όμως που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός (στην επόμενη ή επόμενες διαχειριστικές περιόδους), μπορεί να ζητηθεί χωρίς να απαιτείται να εξαντληθεί η δυνατότητα μεταφοράς του.

Αδυναμία συμψηφισμού του πιστωτικού υπολοίπου στην επόμενη ή σε επόμενες διαχειριστικές περιόδους συνήθως υπάρχει όταν ο υποκείμενος πραγματοποιεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ή πραγματοποιεί πράξεις του άρθρου 6 ή διακόπτει τις εργασίες της επιχείρησης του ή η αξία των φορολογητέων εκροών είναι χαμηλότερη από την αξία των φορολογητέων εισροών κ.λπ.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ είναι αρμόδιος να κρίνει σε κάθε περίπτωση εάν πράγματι υπάρχει αδυναμία συμψηφισμού.

'AΡΘΡΟ 3

Μη έκπτωση επιστρεπτέου φόρου

Το ποσό του φόρου, του οποίου ζητείται η επιστροφή, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική ή δια χειριστική (κατά περίπτωση) περίοδο για έκπτωση, εκτός αν ανακληθεί εγγράφως η αίτηση της επιστροφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστροφής, η έκπτωση του φόρου ενεργείται κατά τη φορολογική περίοδο γνωστοποίησης της απόρριψης του αιτήματος, εφόσον είναι νόμιμη.

'AΡΘΡΟ 4

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται:

1 Να παραλαμβάνει την αίτηση εις διπλούν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και να επιστρέφει το δεύτερο στο δικαιούχο. Στα δύο αντίτυπα τίθεται σφραγίδα με την οποία δηλώνεται ότι το αιτούμενο ποσό θα επιστραφεί στον υποκείμενο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις σε καθορισμένη ημερομηνία, η οποία και αναφέρεται ρητά.

Για τις περιπτώσεις επιστροφής του άρθρου 1 της παρούσας η προαναφερόμενη ημερομηνία θα καθορίζεται ως ακολούθως:

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1-10 κάθε μήνα ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η 10η ημέρα του επόμενου μήνα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 11-20 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η 20ή ημέρα του επόμενου μήνα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 21 -31 κάθε μήνα ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται μέχρι και η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το δικαίωμα επιστροφής δεν θεμελιώνεται λόγω ελλιπούς υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την προσκόμιση των ορθών δικαιολογητικών και θα προσδιορίζεται εκ νέου ημερομηνία επιστροφής με σφραγίδα στην αρχική αίτηση, με τον τρόπο που προ αναφέρθηκε, λαμβάνοντας ως αρχική ημερομηνία την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

2.Να ενεργεί έλεγχο στα υποβαλλόμενα ή επιδεικνυόμενα σ' αυτόν δικαιολογητικά, αντιπαραβάλλοντας αυτά με τις υποβληθείσες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ή να ενεργεί προσωρινό έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, όπως κατά περίπτωση, ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Να επαληθεύει σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων την εγγραφή του αγοραστή στο σύστημα VIES.

3. Να εκδίδει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία απόφαση επιστροφής του φόρου, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 2.

Να συντάσσει ειδικό ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ΦΠΑ, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 3, στο οποίο σημειώνεται η ένδειξη: «εκδίδεται σύμφωνα με την ΑΥΟ........... και να το διαβιβάζει στο τμήμα εσόδων της ΔΟΥ

Να καταχωρεί τις αποφάσεις επιστροφής, καθώς και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο «ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ»

Να ταξινομεί στον ατομικό φάκελο του υποκειμένου στο φόρο την απόφαση, το ΑΦΕΚ και τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα.

Να ενημερώνει τον υποκείμενο υποχρεωτικά με έγγραφη αιτιολογημένη επιστολή ή με την έκθεση ελέγχου κατά περίπτωση, για την μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Να ενεργεί συμψηφισμό των τυχόν ληξιπρόθεσμων, μέχρι το χρόνο της επιστροφής, χρεών του δικαιούχου προς το Δημόσιο και να επιστρέφει σ' αυτόν τη διαφορά που προκύπτει, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης που απαιτείται για επιστροφή άλλων φόρων.


'AΡΘΡΟ 5

Μητρώο δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ

1. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 ενεργούνται από το τμήμα ΦΠΑ. Στο τμήμα αυτό τηρείται μητρώο δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ, το οποίο θα ενημερώνεται με κάθε αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από τον κάθε δικαιούχο.

2. Οι πράξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ενεργούνται από το τμήμα εσόδων της ΔΥΟ.


'AΡΘΡΟ 6

Συνέπειες

1. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υποκείμενος έτυχε επιστροφής φόρου που δεν δικαιούται, ο φόρος αυτός καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρα 49, 50) και επιβάλλονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο που έτυχε επιστροφής φόρου καθ' υποτροπή χωρίς να τον δικαιούται, διαγράφεται από το μητρώο που τηρείται στη ΔΟΥ κατά το άρθρο 5 της απόφασης αυτής. Στις περιπτώσεις δια γραφής των υποκειμένων από το μητρώο της απόφασης αυτής, η επιστροφή του φόρου γίνεται κατά διαχειριστική και όχι φορολογική περίοδο και μόνο μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται εντός διετίας από την υποβολή της σχετικής αίτησης.


'AΡΘΡΟ 7

Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ΑΥΟ1031790/2051/575/Π. 1185/52/ΠΟΛ.59/2.2.1988 και εκκρεμούν στις ΔΟΥ μέχρι την έκδοση της παρούσας.

'AΡΘΡΟ 8

1. Από την έκδοση της απόφασης αυτής, κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει περιπτώσεις επιστροφής φόρου που υπάγονται στις διαδικασίες της παρούσας παύει να ισχύ ει, πλην του άρθρου 12 της ΑΥΟ 1031790/2051/ 575/ ΠΟΛ.1078/2.4.1991, το οποίο εξακολουθεί να έχει ισχύ με τη μετατροπή του ποσού που αναφέρονται σε δρχ. στο ισότιμο του σε ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης