Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.3022/2024 φορολογικές διατάξεις 5106/2024


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2024 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών
Αφορά : Φορολογικές διατάξεις ν. 5106/2024: Πρόστιμα αυθαιρέτων - Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πρώτης αρωγής κ.ά.

Ο.3022/2024
Κοινοποίηση των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024 (Α'63/01-05-2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις»


Αθήνα, 10 Μαΐου 2024
Ο 3022/10-05-2024ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2103375341
Email : [email protected]

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο :2132122400
Email: [email protected]

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104802439
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024 (Α'63/01-05-2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5106/2024:

1. του άρθρου 8 παρ. 1 «Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών»

2. του άρθρου 29 «Έλεγχος της αποληπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της»

3. του άρθρου 64 «Ένδικα βοηθήματα και μέσα- Προσθήκη άρθρου 125Η στον ν. 4495/2017»

4. του άρθρου 69 «Κατεδάφιση από το ελληνικό δημόσιο- Προσθήκη άρθρου 125ΙΒ στον ν. 4495/2017»

5. του άρθρου 72 «Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων- Προσθήκη άρθρου 125ΙΔ στον ν. 4495/2017»

6. του άρθρου 137 «Διάθεση τροχαίου υλικού και παρελκομένων- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ν. 5092/2024»

7. του άρθρου 144 «Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα- Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021»

8. του άρθρου 145 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 8 παρ. 1 αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.)

2. Το άρθρο 29 αφορά στον καθορισμό των αρμόδιων οργάνων ελέγχου της αποληπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της

3. Το άρθρο 64 αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων μη έγκαιρης κατεδάφισης του άρθρου 125ΙΓ ν. 4495/2017

4. Το άρθρο 69 αφορά τον καταλογισμό και την είσπραξη κατά ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022) της δαπάνης κατεδάφισης κατεδαφιστέου κτίσματος του ν. 4685/2020

5. Το άρθρο 72 αφορά στον τρόπο καταβολής και απόδοσης προστίμων του ν. 4495/2017

6. Το άρθρο 137 αφορά τις συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς.

7. Το άρθρο 144 αφορά στον συμψηφισμό και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ν. 4839/2021

8. Το άρθρο 145 αφορά στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024 (Α'63), ως εξής:

Άρθρο 8 «Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, βεβαιώνονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη, κατόπιν σχετικής εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, και ακολούθως εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190), συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού συμμετοχής του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στη δαπάνη για την είσπραξη των εν λόγω εσόδων από την εκάστοτε οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α' 143).».

Άρθρο 29 «Έλεγχος της αποληπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της»

Με την παρ. 1 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «1. Το ποσό της επιδότησης του άρθρου 27 καταβάλλεται μετά από τον έλεγχο και την πιστοποίηση της βιομάζας που απολήφθηκε και των ειδών αυτής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης. Ο έλεγχος του πρώτου εδαφίου διενεργείται από ελεγκτές που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της παρ. 2, ή από οικονομικό φορέα στον οποίο ανατίθεται η πιστοποίηση αυτή σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και δεν επεμβαίνει σε θέματα αρμοδιότητας της Φορολογικής Διοίκησης.».

Με την παρ. 2 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «2. Συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών που πιστοποιούν και βεβαιώνουν τις ποσότητες βιομάζας που παράγονται από κάθε ανάδοχο.».

Με την παρ. 3 του άρθρου 29 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «3. Ο έλεγχος της μεταφοράς της κάθε είδους βιομάζας που απολαμβάνεται από τα δάση ή τις διαχειριστικές μονάδες διενεργείται και από μεικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή άλλων προς τούτο αρμοδίων οργάνων.».

Άρθρο 64 «Ένδικα βοηθήματα και μέσα- Προσθήκη άρθρου 125Η στον ν. 4495/2017»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 125Η του ν. 4495/2017 (Α' 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται ότι «2. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου μη έγκαιρης κατεδάφισης του άρθρου 125ΙΓ, χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός της εξηκονθήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989, που αρχίζει από την κοινοποίηση τους. Οι λόγοι ακυρώσεως είναι απαράδεκτοι κατά το μέρος που καλύπτονται από την απόφαση, επί της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά της απόφασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β' ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Τα πρόστιμα μη έγκαιρης κατεδάφισης καθίστανται οριστικά αν: α) δεν ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως, ή β) η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως απορρίφθηκε εν όλω ή εν μέρει.

Έπειτα, βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190) και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο.»

Άρθρο 69 Κατεδάφιση από το ελληνικό δημόσιο - Προσθήκη άρθρου 125ΙΒ στον ν. 4495/2017

Με το άρθρο 69 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται άρθρο 125ΙΒ στον ν. 4495/2017 (Α'167). Ειδικότερα, στην παρ. 8 του άρθρου 125ΙΒ ορίζεται ότι «Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) επιλαμβάνεται του συντονισμού της διαδικασίας κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 (Α’ 197), μετά την έκδοση της οριστικής πράξης κατεδάφισης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.ΦΥ. ΠΕ.Κ.Α., σε συνεργασία με την εκάστοτε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), εντός της περιοχής της οποίας βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή, αναλαμβάνει την εκτέλεση των έργων κατεδάφισης. Ο κύριος του κτίσματος, το οποίο κρίνεται κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (4978/2022, Α’ 190).».

Άρθρο 72 «Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων - Προσθήκη άρθρου 125ΙΔ στον ν. 4495/2017»

Με το άρθρο 72 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται άρθρο 125ΙΔ στον ν. 4495/2017 (Α'167). Ειδικότερα, στην παρ. 2 του άρθρου 125ΙΔ ορίζεται ότι «Τα πρόστιμα ανέγερσης των αυθαιρέτων καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε τριάντα (30) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα πρόστιμα μη έγκαιρης κατεδάφισης σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.».

Άρθρο 137 «Διάθεση τροχαίου υλικού και παρελκομένων- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ν. 5092/2024»

Με το άρθρο 137 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 5092/2024 (Α’33) περί συμβάσεων προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς, μετά τη φράση «του παρόντος», η φράση «καθώς και η περαιτέρω διάθεσή του από τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου προς χρήση», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση της κυριότητας του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του, συντελείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία προσδιορίζονται το προς μεταβίβαση τροχαίο υλικό και τα παρελκόμενα του, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του δυνάμει του παρόντος, καθώς και η περαιτέρω διάθεσή του από τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου προς χρήση, απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς και πάσης φύσης οικονομικής επιβάρυνσης.».

Άρθρο 144 «Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021»

Με το άρθρο 144 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παρ. 2α στο άρθρο 66 του ν. 4389/2021 (Α'181). Ειδικότερα, στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2α ορίζεται ότι «Αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών καταβλήθηκε ποσό μικρότερο από το ποσό της πρώτης αρωγής της υποπερ. αγ) της περ. α) και της υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου, τότε το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4979/2022, Α’ 190).».

Άρθρο 145 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 145 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΑΔΕ Γ 1159316 ΕΞ 2023


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης