Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2033/2024 θεώρηση αποδείξεων λιανικής από Προξενικές Αρχές


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2024 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι, Φ.Π.Α.

Ε.2033/2024
Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγοραστών - ταξιδιωτών, μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα, κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας, με απευθείας μετάβασή τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 2 και 3 Απριλίου του έτους 2024, από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές


Αθήνα, 9 Μαΐου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2033/09-05-2024


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε -ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Φλώρου
Τηλέφωνο:2106987432
Url: www.aade.gr
E-Mail [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2033/2024

Θέμα: «Θεώρηση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγοραστών - ταξιδιωτών, μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα, κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας, με απευθείας μετάβασή τους σε τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 2 και 3 Απριλίου του έτους 2024, από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές».

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ -Μ-» (Β' 18/1997).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη διαδικασία θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης για πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σε ταξιδιώτες, μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας με προορισμό τρίτη χώρα, κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, ήτοι την 2η και την 3η Απριλίου του έτους 2024.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης, από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές, των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγοραστών - ταξιδιωτών, μη εγκατεστημένων στην Κοινότητα κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας, με απευθείας μετάβασή τους σε τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 2 και 3 Απριλίου του έτους 2024.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρεχόμενες οδηγίες αφορούν τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών που αγόρασαν αγαθά στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ και εξήλθαν από την Ε.Ε. κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, το σύνολο των Ελληνικών Προξενικών Αρχών και των Τελωνειακών Αρχών της ΑΑΔΕ, ως αρμοδίων αρχών ελέγχου, τους Εμπορικούς Συλλόγους της Χώρας, καθώς και τις επιχειρήσεις, οι οποίες με εξουσιοδοτημένα γραφεία τους αναλαμβάνουν, κατόπιν συμφωνίας με τους ενδιαφερομένους (αγοραστή - ταξιδιώτη και πωλητή) τη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της επιστροφής ή της άμεσης απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) στα δικαιούμενα πρόσωπα.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης για πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σε ταξιδιώτες, μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας με απευθείας μετάβαση σε τρίτη χώρα, κατά τις ημέρες απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, ήτοι την 2η και την 3η Απριλίου του έτους 2024 και ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 -Α'248), με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή - ταξιδιώτη απαλλάσσεται από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α), υπό τη σωρευτική πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Με την υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β’ 18/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, καθώς και οι υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών - ταξιδιωτών των τρίτων χωρών.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Α.Υ.Ο., η απαλλαγή από το Φ.Π.Α πραγματοποιείται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα δια της επιστροφής του Φ.Π.Α, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

> ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, ήτοι να έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας

> τα αγαθά να μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση

> η εξαγωγή των αγαθών να αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα

> τα αγαθά να προορίζονται για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του αγοραστή ταξιδιώτη και να περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές αυτού

> τα αγαθά από τη φύση τους και την ποσότητα τους να μην έχουν εμπορικό χαρακτήρα

> η συνολική αξία καθενός φορολογικού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου και του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α) να υπερβαίνει τα πενήντα (50) Ευρώ

> τα αγαθά ειδών διατροφής και ποτών με αλκοόλη, πρέπει να είναι προσυσκευασμένα σε συσκευασίες για λιανική πώληση και να πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία

> τα αγαθά να μην εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Α.Υ.Ο. (Β' ενότητα -μέρος άρθρου 2) όπως, μεταξύ άλλων, τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα , τα αγαθά που προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.

Βάσει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των λιανικών αυτών πωλήσεων σε αγοραστές -ταξιδιώτες τρίτων χωρών απαραίτητη προϋπόθεση απαλλαγής από το ΦΠΑ , είτε άμεσα, είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα), είναι η θεώρηση της απόδειξης λιανικής πώλησης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εξόδου. Με τη θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε., πριν την παρέλευση του τρίτου μήνα από την αγορά, καθώς και η πλήρωση, σωρευτικά, όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο ανωτέρω νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα φορέων και αγοραστών - ταξιδιωτών, οι οποίοι ταξίδεψαν αποκλειστικά από τη χώρα μας, με απευθείας προορισμό τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 2 (από τις 00.00) και 3 Απριλίου 2024 (έως και τις 07.00 της επομένης), καθώς και το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες δεν κατέστη δυνατόν να θεωρήσουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης λόγω της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων, εγκρίνουμε την κατ' εξαίρεση θεώρηση αυτών των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Γ. Κατ' εξαίρεση διαδικασία θεώρησης αποδείξεων:

Γ.1. Ως προς τη θεώρηση των αποδείξεων:


Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει στην ελληνική προξενική αρχή το διαβατήριό του, την κάρτα επιβίβασης, τα αγορασθέντα είδη και τις αντίστοιχες αποδείξεις αγοράς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ταξίδευε από τη χώρα μας, με απευθείας πτήση για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και εάν τα αγορασθέντα-προσκομισθέντα αγαθά είναι αυτά που αναφέρονται στις σχετικές αποδείξεις. Εάν οι αγορές αφορούν και μέλη της οικογένειας του αγοραστή - ταξιδιώτη δεν είναι απαραίτητο αυτά να παρουσιασθούν αυτοπροσώπως, ωστόσο θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα διαβατήρια και οι κάρτες επιβίβασής τους.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ελεγχθεί από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές και η πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων, οι οποίες τάσσονται για τη χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, οι πρωτότυπες αποδείξεις θα θεωρηθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Ελληνικών Προξενικών Αρχών και θα επιστραφούν στους ταξιδιώτες.

Γ.2.Ως προς την επιστροφή του Φ.Π.Α.:


Οι πρωτότυπες σφραγισμένες αποδείξεις θα αποστέλλονται, με ευθύνη του αγοραστή -ταξιδιώτη στη διεύθυνση της επιχείρησης που υποχρεούται να επιστρέψει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών.

Στις θεωρημένες αποδείξεις θα πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία της τράπεζας (επωνυμία, κατάστημα), ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) αλλά και τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή-ταξιδιώτη προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, σας επισημαίνουμε ότι αποδείξεις, οι οποίες δεν είναι ορθά συμπληρωμένες ή αφορούν ταξίδι κατά το οποίο η μετάβαση του ταξιδιώτη στην τρίτη χώρα δεν έγινε με απ' ευθείας έξοδο του από τη χώρα μας ή έγινε σε χρόνο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην παρούσα, δεν θα θεωρούνται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Δ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η παραπάνω, κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30-12-1996 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, διαδικασία θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων από τις Προξενικές αρχές αφορά αποκλειστικά αγοραστές - ταξιδιώτες, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα με απ' ευθείας μετάβαση προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 2 (από τις 00.00') και 3 Απριλίου 2024 έως και τις 07.00 της επομένης).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης