Αποτελέσματα live αναζήτησης

16000 ΕΞ 09-05-2024 Ηλεκτρονική εφαρμογή «Στοιχεία προσώπου (myInfo)»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Σχέσεις κράτους - πολίτη
Αφορά : myInfo: Εφαρμογή επιβεβαίωσης και διόρθωσης στοιχείων φυσικών προσώπων σε Μητρώα του Δημοσίου Τομέα

16000 ΕΞ 09-05-2024
Επιβεβαίωση και Διόρθωση Στοιχείων Φυσικών Προσώπων σε Μητρώα του Δημοσίου Τομέα


Αριθμ. 16000 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β' 2739/13-05-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 81 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 136),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137),

5. των άρθρων 115 και 118 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α' 107),

6. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

7. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

8. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

9. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

10. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

11. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

13. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),

14. του πδ 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255),

15. της υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β'4441),

16. της υπό στοιχεία 102928/ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β'4441),

17. της υπ' αρ. 65928/13.7.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β' 4526),

18. του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α' 31),

19. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738),

20. της υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

21. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β' 762).

Δ. Την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023/18.5.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β' 988)» (Β' 3399).

Ε. Την υπό στοιχεία 122221 ΕΞ 31-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Β' 4058).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (Β' 4798)».

Ζ. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΑΠ 6311 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» για την επιβεβαίωση ή διόρθωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα μητρώα του δημόσιου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, η εξειδίκευση των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή, η διαδικασία επιβεβαίωσης ή διόρθωσής τους, ο καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επεξεργασία τους και των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων.

3. Σκοπός της παρούσας είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,

β. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.,

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),

ε. Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

στ. Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή «myInfo»

Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «myInfo» παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και με χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

Πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του gov.gr - ΕΨΠ έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

i. έχουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),

ii. είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), και έχουν δυνατότητα επιβεβαίωσης δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

β. με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο 4
Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω του gov.gr - ΕΨΠ

1. Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 8, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

α. Όνομα

β. Επώνυμο

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής

ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

2. Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 1 και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.

β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.

στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

3. Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Επώνυμο

β. Όνομα

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία Γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

Η εφαρμογή αναζητά στο Μητρώο Πολιτών την εγγραφή που αντιστοιχεί στα καθ' υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχεία και, σε περίπτωση επιτυχούς αντιστοίχισης με τα στοιχεία του συνδεδεμένου φυσικού προσώπου, εμφανίζει προς επιβεβαίωση τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών, τότε η εφαρμογή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ότι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στον οικείο Δήμο (Δημοτολόγιο ή Ληξιαρχείο) για να διορθώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να επαναλάβει τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

4. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης ή εσφαλμένης αντιστοίχισης μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού των περ. ζ έως θ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο είτε δηλώνει ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είτε υποδεικνύει τον αναγνωριστικό αριθμό στο εκάστοτε μητρώο που θεωρεί ότι ισχύει. Σε περίπτωση που υποδείξει αναγνωριστικό αριθμό, η εφαρμογή ελέγχει την εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο και, σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου και αντιστοίχισης με τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών, εμφανίζει στο φυσικό πρόσωπο προς επιβεβαίωση τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Εφόσον εντοπιστούν περισσότερες από μία ενεργές εγγραφές για το ίδιο φυσικό πρόσωπο με βάση τον αναγνωριστικό αριθμό σε οποιοδήποτε από τα μητρώα των σημείων α έως δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο υποδεικνύει τον αναγνωριστικό αριθμό και τα σχετιζόμενα με αυτόν προσωπικά στοιχεία που επιθυμεί να παραμείνει ενεργός. Ο αρμόδιος φορέας τήρησης του εκάστοτε μητρώου ενημερώνεται μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, για την ύπαρξη πολλαπλών ενεργών εγγραφών και την επιλογή του αναγνωριστικού αριθμού που θεωρεί το φυσικό πρόσωπο ότι ισχύει.

Η επιλογή αναγνωριστικού αριθμού από το φυσικό πρόσωπο δεν δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα τήρησης του εκάστοτε μητρώου, ο οποίος προβαίνει στους ελέγχους και τις ενέργειες που προβλέπονται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

6. Οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, δηλαδή
α) η επιβεβαίωση της αντιστοίχισης,
β) η υπόδειξη στοιχείων αναζήτησης στο Μητρώο Πολιτών,
γ) η υπόδειξη αναγνωριστικού αριθμού σε ένα από τα Μητρώα των σημείων β έως δ της παρ. 2 του παρόντος και
δ) η επιλογή αναγνωριστικού αριθμού, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για την ακρίβεια των στοιχείων.

7. Οι ενέργειες των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου καταγράφονται στην εφαρμογή και διατηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως ιστορικό. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των μητρώων της παρ. 2 του άρθρου 4 τηρούν το ιστορικό των αιτημάτων και κάθε σχετικό έγγραφο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

8. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ελέγχου από την εφαρμογή των καθ' υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχείων, διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. περαιτέρω διερεύνηση σε μεταγενέστερο χρόνο και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται για την έκβαση αυτής με ειδοποίηση που αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας του που είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ.

9. Κατόπιν της επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων από το φυσικό πρόσωπο και εφεξής, κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή των στοιχείων του στο Μητρώο Πολιτών, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ενημέρωση των φορέων που τηρούν τα μητρώα των σημείων β έως στ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βάσει του αναγνωριστικού αριθμού που τηρεί το εκάστοτε μητρώο, προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες με βάση το οικείο νομικό πλαίσιο του εκάστοτε φορέα. Η λήψη των μεταβολών από το Μητρώο Πολιτών και η ενημέρωση των λοιπών μητρώων με τα νέα στοιχεία πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού που λειτουργεί με μέριμνα της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω των Κ.Ε.Π. και των έμμισθων Προξενικών Αρχών

1. Οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 4 δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των έμμισθων Προξενικών Αρχών, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία του.

2. Για την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. και των έμμισθων Προξενικών Αρχών στην ειδική εφαρμογή «myInfo» πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση) με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β'4798).

3. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής προβαίνει σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ενώπιόν του. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αποδεικνύει την ταυτότητά του, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίζει:

α) στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης,

β) στην περίπτωση πολιτών άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους,

γ) στην περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο και την άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 5083/2023 (Α' 81) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

4. Στη συνέχεια, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στον υπάλληλο είτε α) τον Προσωπικό Αριθμό του είτε β) τον ΑΦΜ του είτε γ) τον ΑΜΚΑ του είτε δ) τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς του είτε ε) τον Αριθμό Δημοτολογίου του (δήμος, αριθμός οικογενειακής μερίδας και αριθμός μέλους) είτε στ) τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Επώνυμο

ii. Όνομα

iii. Όνομα πατρός

iv. Όνομα μητρός

v. Ημερομηνία Γέννησης

vi. Δήμος εγγραφής

5. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος με χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προβαίνει σε αναζήτηση και εκτύπωση των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 4 του φυσικού προσώπου, την οποία παραδίδει στον αιτούντα για οπτικό έλεγχο των στοιχείων.

6. Οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι α) η επιβεβαίωση της αντιστοίχισης, β) η υπόδειξη στοιχείων αναζήτησης στο Μητρώο Πολιτών, γ) η υπόδειξη αναγνωριστικού αριθμού σε ένα από τα Μητρώα των σημείων β) έως δ) της παρ. 2 του άρθρου 4 και δ) η επιλογή αναγνωριστικού αριθμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

Για την καταχώρισή τους στην ειδική εφαρμογή «myInfo» από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής απαιτείται η ενυπόγραφη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί της ορθότητας των στοιχείων. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος ενυπόγραφα βεβαιώνει την υποβολή του αιτήματος και σαρώνει την αίτηση. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της ως άνω υπογεγραμμένης αίτησης επισυνάπτεται από τον υπάλληλο ως ψηφιακό αρχείο στην εφαρμογή και το έγχαρτο αντίγραφο παραδίδεται στο φυσικό πρόσωπο. Οι παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 4 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση της λειτουργίας της εφαρμογής «myInfo» μέσω Κ.Ε.Π. και έμμισθης Προξενικής Αρχής.

7. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. και τις έμμισθες Προξενικές Αρχές διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αρμόδιο γραφείο πληροφοριών (help desk).

Άρθρο 6
Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» για ανήλικα προστατευόμενα μέλη

1. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) έχουν επιβεβαιώσει μέσω της εφαρμογής «myInfo» την ορθότητα της αντιστοίχισης των προσωπικών τους στοιχείων με τους αναγνωριστικούς αριθμούς μητρώων με τη διαδικασία του άρθρου 4 ή 5 της παρούσας απόφασης και

β) είναι εγγεγραμμένα ως αρχικά μέλη της οικογενειακής μερίδας τους στο δημοτολόγιο ή μετέχουν στην μερίδα ως μέλη και επιβεβαιώνεται η γονική σχέση με τα ανήλικα τέκνα της μερίδας από τα στοιχεία που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (ΚΕΔ), δύνανται μέσω της εφαρμογής «myInfo» να αντλήσουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 που τηρούνται στα μητρώα για τα συνδεόμενα ανήλικα μέλη της μερίδας τους και να προβούν για λογαριασμό τους στις ενέργειες που προ-βλέπονται στις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 4 της παρούσας που αφορούν στα στοιχεία ανήλικων προσώπων δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και τις έμμισθες Προξενικές Αρχές, με χρήση από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αντίστοιχης ειδικής εφαρμογής προβολής στοιχείων κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου και του ανηλίκου.

3. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής προβαίνει σε ταυτοποίηση του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου και στη συνέχεια το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στον υπάλληλο κάποιο από τα στοιχεία α) έως στ) της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας τόσο για το ίδιο όσο και για το ανήλικο υπό την επιμέλειά του.

4. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής επιβεβαιώνει την επικαλούμενη σχέση επιμέλειας είτε α) με ηλεκτρονική διασταύρωση κατόπιν άντλησης στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών είτε β) με έλεγχο του απαιτούμενου νομιμοποιητικού στοιχείου βάσει της σχέσης του φυσικού προσώπου με το ανήλικο όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος σχέσης φυσικού προσώπου με τον άμεσα εμπλεκόμενο Απαιτούμενο είδος αποδεικτικού εγγράφου
Επίτροπος Δικαστική απόφαση ορισμού Επιτρόπου
Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια 1) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ορίζεται ως ο μοναδικός ασκών την επιμέλεια και

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας

Διαζευγμένος γονέας ασκών συνεπιμέλεια 1) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ορίζεται η συνεπιμέλεια και

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας

3) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου γονέα

Ανάδοχος 1) Δικαστική απόφαση ή Σύμβαση αναδοχής

2) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου αναδόχου (εφόσον υπάρχει)

Θετός γονέας 1) Δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου γονέα (εφόσον υπάρχει)

Φυσικός γονέας 1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και

2) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου γονέα5. Στην περίπτωση β) της παρ. 4 ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στην ειδική εφαρμογή «mylnfo»:

α) επιλέγει το είδος σχέσης του φυσικού προσώπου με το άμεσα εμπλεκόμενο ανήλικο φυσικό πρόσωπο στο πεδίο «Είδος σχέσης με τον άμεσα εμπλεκόμενο»,

β) επιλέγει τον τύπο του αποδεικτικού εγγράφου που προσκόμισε το φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 στο πεδίο «Είδος εγγράφου προς απόδειξη του είδους σχέσης»,

γ) σαρώνει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον το φυσικό πρόσωπο τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή,

δ) μεταφορτώνει τα σχετικά ψηφιακά αρχεία.

Άρθρο 7
Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «mylnfo» μέσω των Κ.Ε.Π. και των έμμισθων Προξενικών Αρχών για άτομα που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση

1. Όταν οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 4 αφορούν σε άτομο που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, τότε αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, μέσω του δικαστικού συμπαραστάτη που εκπροσωπεί τον συμπαραστατούμενο.

2. Στην περίπτωση που υφίσταται πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του συμπαραστατούμενου. Στις λοιπές περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τόσο του συμπαραστατούμενου όσο και του δικαστικού συμπαραστάτη του. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής προβαίνει σε ταυτοποίηση του δικαστικού συμπαραστάτη και τους συμπαραστατούμενου, εφόσον απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5.

3. Στην περίπτωση πλήρους ή μερικής ή προσωρινής στερητικής δικαστικής συμπαράστασης ως αιτών της διαδικασίας νοείται ο δικαστικός συμπαραστάτης. Στην περίπτωση πλήρους ή μερικής επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης ως αιτών της διαδικασίας νοείται ο συμπαραστατούμενος.

4. Ο αιτών, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από τον υπάλληλο οφείλει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη του συμπαραστατούμενου και να δηλώσει στον υπάλληλο ένα από τα στοιχεία α) έως στ) της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας τόσο για τον εκπρόσωπο όσο και για τον συμπαραστατούμενο.

5. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ή της έμμισθης Προξενικής Αρχής ελέγχει τη δικαστική απόφαση ορισμού του δικαστικού συμπαραστάτη και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στην ειδική εφαρμογή «myInfo»:

α) καταχωρίζει τα δηλωθέντα στοιχεία συμπαραστάτη και συμπαραστατούμενου,

β) επιλέγει το πεδίο «Δήλωση με εκπροσώπηση»,

γ) επιλέγει τον τύπο της δικαστικής συμπαράστασης στο πεδίο «Είδος εγγράφου προς απόδειξη του είδους σχέσης»,

δ) καταχωρίζει τον Αριθμό της Δικαστικής Απόφασης,

ε) σαρώνει τη δικαστική απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη εφόσον έχει προσκομισθεί σε έντυπη μορφή,

στ) μεταφορτώνει το σχετικό ψηφιακό αρχείο.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητες της Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo»

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «myInfo» διαλειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184), με τα κάτωθι μητρώα δημοσίων φορέων:

α) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. -ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., το Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ. ΑΣ.) το Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στα μητρώα και την άντληση των δεδομένων τους.

β) Το Ε.Μ.Επ. που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για την άντληση στοιχείων επικοινωνίας και την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων του φυσικού προσώπου που τηρούνται σε αυτό.

γ) Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα και την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

2. Η επικοινωνία μεταξύ των μητρώων της παρ. 1 του παρόντος για τη διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων για τον σκοπό της αντιστοίχισης της παρ. 2 του άρθρου 4 και των αιτημάτων επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων των φυσικών προσώπων και της αντιστοίχισης με τους αναγνωριστικούς αριθμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Μέσω του ίδιου μηχανισμού ελέγχονται σε περιοδική βάση τα μητρώα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τυχόν μεταβολές στα στοιχεία του φυσικού προσώπου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας ή νέες εγγραφές στα μητρώα που αναφέρονται στη παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, με σκοπό τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων.

Άρθρο 9
Δεδομένα που διαβιβάζονται μεταξύ των μητρώων

1. Για τους σκοπούς λειτουργίας της εφαρμογής, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., κατόπιν της επιβεβαίωσης από το φυσικό πρόσωπο της ορθότητας των στοιχείων του σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της παρούσας, διαθέτει στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των μητρώων της παρ. 2 του άρθρου 4, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας, τα κάτωθι δεδομένα:

α) τον αναγνωριστικό αριθμό του εκάστοτε μητρώου που αντιστοιχεί στο φυσικό πρόσωπο

β) τα βασικά προσωπικά του στοιχεία όπως αναγράφονται κατά περίπτωση στο Μητρώο Πολιτών, δηλαδή:

1. Επώνυμο (πρώτο, δεύτερο, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

ii. Όνομα (πρώτο, δεύτερο, τρίτο, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

iii. Ονοματεπώνυμο πατρός (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

iv. Ονοματεπώνυμο μητρός (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

v. Ημερομηνία γέννησης

vi. Τόπος γέννησης

vii. Ημερομηνία θανάτου

viii. Λοιπούς αναγνωριστικούς αριθμούς του εκάστοτε μητρώου, σε περίπτωση εντοπισμού πολλαπλών ενεργών εγγραφών για το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

2. Για τους σκοπούς λειτουργίας της εφαρμογής, κάθε φορέας, ο οποίος διατηρεί μητρώο που διαλειτουργεί με τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, εφόσον καταχωριστεί μεταβολή στα παρακάτω στοιχεία του φυσικού προσώπου ή νέα εγγραφή στο μητρώο αρμοδιότητάς του, η οποία επέρχεται είτε έπειτα από αίτημα που υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «myInfo» από το φυσικό πρόσωπο είτε μέσω των διαδικασιών του ίδιου του φορέα στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του, υποχρεούται να διαθέτει στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., μέσω του μηχανισμού της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας, και εφόσον τηρούνται στο εκάστοτε μητρώο, τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία:

i. Αναγνωριστικό αριθμό του μητρώου που αντιστοιχεί στο φυσικό πρόσωπο

ii. Επώνυμο (και σε λατινική μορφή)

iii. Δεύτερο Επώνυμο (και σε λατινική μορφή)

iv. Όνομα (και σε λατινική μορφή)

v. Δεύτερο και Τρίτο Όνομα (και σε λατινική μορφή)

vi. Επώνυμο Πατρός (και σε λατινική μορφή)

vii. Όνομα Πατρός (και σε λατινική μορφή)

viii. Επώνυμο Μητρός (και σε λατινική μορφή)

ix. Όνομα Μητρός (και σε λατινική μορφή)

x. Φύλο

xi. Ημερομηνία Γέννησης

xii. Τόπος γέννησης

xiii. Ένδειξη θανάτου ή/και ημερομηνία θανάτου

xiv. Ένδειξη ενεργής εγγραφής

xv. Αριθμός ταυτοποιητικού εγγράφου

xvi. Είδος ταυτοποιητικού εγγράφου

xvii. Ημερομηνία έκδοσης ταυτοποιητικού εγγράφου

xviii. ΑΦΜ

xix. AMKA

xx. Αριθμός δημοτολογίου

xxi. Αριθμός οικογενειακής μερίδας και αριθμός μέλους

xxii. Αναγνωριστικός αριθμός συζύγου στο μητρώο

Άρθρο 10
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχ. γ) και ε) και την παρ. 3 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε συνδυασμό με το άρθρο 81 του ν. 4954/2022 (Α' 136).

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΨΗΔ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 (Α' 137), μεριμνώντας ιδίως για την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση.

3. Οι φορείς που τηρούν τα μητρώα του άρθρου 2 της παρούσας είναι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

4. Τα Κ.Ε.Π. και οι έμμισθες Προξενικές Αρχές είναι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, έχοντας ιδίως την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

5. Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» εκκινεί από τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. α' έως δ' του άρθρου 2 της παρούσας.
Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, η οποία δημοσιεύεται όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ειδικά για τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. ε' και στ' του άρθρου 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 9 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης