Αποτελέσματα live αναζήτησης

60308 ΕΞ 25-04-2024 Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών - Τροποποίηση της απόφασης για την κατάρτιση και λειτουργία

60308 ΕΞ 25-04-2024
Τροποποίηση της απόφασης για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών


Αριθμ. 60308 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β' 2674/08-05-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185),
β) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Την υπό στοιχεία 62177 ΕΞ 2021/27.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών» (Β’ 2395 και Β’ 2774).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 62177 ΕΞ 2021/27.05.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού των λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ορισμοί


α) Ο ορισμός του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 -Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.: το μητρώο στο οποίο εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ασκήσουν το λειτούργημα του εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας, εκτελεστή διαθήκης, ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας».

β) Οι ορισμοί της Κεντρικής Υπηρεσίας Μητρώου και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μητρώου αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Κεντρική Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.: η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εγγραφής και εγγράφει τα πρόσωπα στο Μητρώο.
β) Διαγράφει από το Μητρώο τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 16 ή εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4182/2013.
γ) Διενεργεί την κλήρωση των προσώπων που ανήκουν στο Νομό Αττικής.
δ) Γνωστοποιεί τα πρόσωπα του Νομού Αττικής που θα διοριστούν σε υποθέσεις, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης αυτών στην κλήρωση.
Β. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.: Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην της Δ.Κ.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ασκεί τις ως άνω υπό γ’ και δ’ αρμοδιότητες για τα πρόσωπα που ανήκουν στους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας».

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων


Το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 καταργείται.

Άρθρο 4
Τήρηση Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. - Διαγραφή προσώπου


Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Κεντρική Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. καταχωρίζει εγγράφει στο Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. κατ’ αλφαβητική σειρά και ανά νομό άσκησης των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3 και ενημερώνει σχετικά τα πρόσωπα στην ψηφιακή υπηρεσία ’’Υποβολή αιτήσεων/στοιχείων/εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες’’, μέσω της οποία υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής».

Άρθρο 5
Τακτική κλήρωση


α) Η περ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα που εγγράφηκαν στο Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και δεν έχουν ήδη αναλάβει υπόθεση».

β) Η περ. στ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Τα φυσικά πρόσωπα που διορίστηκαν ως κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών οι οποίες στερούνται ενεργητικού και έχει πιθανολογηθεί με γνώμη του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ότι σε αυτές δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο».

γ) Στην παρ. 1 προστίθεται περ. ζ’ η οποία έχει ως εξής:
«ζ. Τα νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύει οποιαδήποτε από τις περ. β’ έως δ’ και στ’ για το σύνολο των υποθέσεων που ανέλαβαν με το διορισμό τους».

δ) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Κεντρική Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. ενημερώνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μ.Ε.Δ.Ε.Κ., για τους νέους εγγεγραμμένους που έχουν την επαγγελματική έδρα ή την κατοικία τους στους νομούς της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να διενεργήσουν δημόσια κλήρωση των προσώπων αυτών. Ειδικά η κλήρωση των προσώπων που ανήκουν στο Νομό Αττικής διενεργείται από την Κεντρική Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ».

ε) Η περ. α’ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. ανακοινώνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο διενέργειας της κλήρωσης και τα αρχικά των ονοματεπωνύμων, των κωδικών και των ημερομηνιών των αιτήσεων εγγραφής των προσώπων που θα συμμετάσχουν σε αυτή και η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης».

Άρθρο 6
Έκτακτη κλήρωση


α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρμόδια Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. ανακοινώνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο διενέργειας της κλήρωσης, το νομό στον οποίο ανήκουν τα πρόσωπα που θα κληρωθούν και την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των προσώπων που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την διενέργεια της κλήρωσης.
Στην κλήρωση συμμετέχουν τα παρακάτω εγγεγραμμένα πρόσωπα:
α) Τα πρόσωπα που εγγράφηκαν στο Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια της κλήρωσης και δεν συμμετείχαν σε προηγούμενη κλήρωση.
β) Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ έως ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον η Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. που θα διενεργήσει την κλήρωση ενημερώθηκε για το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση».

β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της κλήρωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5, εκτός των παρακάτω ενεργειών για τις οποίες ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες:
α) Η ενημέρωση της Υπηρεσίας Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. από την Κεντρική Υπηρεσία Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. για τους νέους εγγεγραμμένους που έχουν την επαγγελματική έδρα ή την κατοικία τους στους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας: μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
β) Η ανάρτηση του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση: μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
γ) Η υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση: μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης».

Άρθρο 7
Γνωστοποίηση/ορισμός διοριστέου προσώπου


Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν εξαντληθούν και τα πρόσωπα της τελευταίας κλήρωσης και μέχρι τη διενέργεια νέας κλήρωσης ορίζονται φυσικά πρόσωπα των περ. β’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν προστηθέντα ο οποίος δεν έχει αναλάβει άλλη υπόθεση».

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Αρμοδίων Αρχών υποθέσεων


α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρμόδιες Αρχές των υποθέσεων τηρούν στους φακέλους (ηλεκτρονικούς ή μη) των υποθέσεων τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου».

β) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αρμόδιες Αρχές των υποθέσεων ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. ως προς τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναλάβουν νέα υπόθεση ή ως προς τη συνδρομή των λόγων διαγραφής τους από το Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. και καταχωρίζουν στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή τις καταστάσεις υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τα πρόσωπα του Μ.Ε.Δ.Ε.Κ. που διορίστηκαν στις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους».

γ) Οι παρ. 3 και 4 καταργούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 62177 ΕΞ 2021/27.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης