Αποτελέσματα live αναζήτησης

39878/08-04-2024 ευρωεκλογές 2024


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Ευρωεκλογές 2024 - Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

39878/08-04-2024
Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024


Αθήνα 8 Απριλίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 39878

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Ε. Ατματζίδου
: M. Πυλαρινού
Τηλέφωνο : 213 136 1252
: 213 136 1153
E-mail : [email protected]
: [email protected]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αριθ. Εγκυκλίου: 27

ΘΕΜΑ: Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.


Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τους εκλογικούς καταλόγους και τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Οι εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) Ελλήνων ευρωβουλευτών-μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διενεργηθούν με τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

1. Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι

Στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι, ανά δήμο, όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή, έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2007(αρθ.4 π.δ. 26/2012- δικαίωμα του εκλέγειν).

Για την διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές (νέοι εκλογείς, μεταβολές λόγω μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, θανάτου) της Α' Αναθεώρησης (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024) που έχουν συντελεστεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024 (αρθ.12 π.δ. 26/2012).

2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών (αρθ.95 π.δ. 26/2012)

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που έχουν συντελεστεί μέχρι και την 30η Απριλίου 2024.

3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο τρίτο ν. 2196/1994)

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε) περιλαμβάνονται οι πολίτες-εκλογείς των λοιπών 26 κρατών μελών της Ε.Ε, εφόσον διαμένουν στη χώρα μας και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους καταλόγους των πολιτών της Ε. Ε περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που έχουν συντελεστεί, μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους πολιτών της Ε.Ε. είναι πάγια και διαρκής (για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές που παρέχεται αυτό το δικαίωμα), αίρεται δε μόνο, με την υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο.

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Σύσταση εκλογικών τμημάτων

Τα ζητήματα σχετικά με τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α'57).

2. Αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ.26/2012, τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 65 του ν. 5102/2024 «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α'55), ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ημέρες, το αργότερο μετά από την ημέρα ανακήρυξης των συνδυασμών από τον Άρειο Πάγο δηλ. μέχρι 19 Μαΐου 2024.

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί.

3. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών θα σας αποστείλει πρόταση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στην περιοχή ευθύνης σας. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου σας, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τμήμα και να μην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ μέρους σας.

4. Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα
> η ονομασία κάθε εκλογικού τμήματος
> η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος
> το κατάστημα ψηφοφορίας
> τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων (βασικών, ετεροδημοτών και πολιτών κρατών μελών της Ε. Ε.) που θα υπαχθούν στο εκλογικό τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019, και του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα για κάθε Εκλογική Περιφέρεια του Νομού σας. Δηλαδή, αν σε κάποια εκλογική περιφέρεια συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα θα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.

Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά συσταθούν.

5. Η απόφαση αυτή πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.

Αντίγραφο των αποφάσεών σας πρέπει να στείλετε αμέσως μετά την έκδοσή τους και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων.

Τέλος, η ίδια απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή σας στους δήμους της περιφέρειας του νομού σας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 3η Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α' 57).

6. Στο έγγραφο με το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή μας, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθμός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί.

7. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή σας άλλο κατάστημα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή και την 8η Ιουνίου 2024, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

8. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι επτακόσιοι (700) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μη συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των ετεροδημοτών, των κοινοτικών εκλογέων και των εκλογέων του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 (στρατιωτικών, κλπ.), οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.
Εξαίρεση αποτελούν τα τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου η κατανομή των ετεροδημοτών, λόγω του μεγάλου πλήθους τους, συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό πλήθος (700).
Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δεν θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των επτακοσίων (700) εκλογέων.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (στρατιωτικοί κλπ.) ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τμημάτων για αυτούς. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κλπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

γ) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

δ) Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και την παρ. 2 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων σε κάθε φυλακή. Με την αριθ. 34773 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων. Επισημαίνουμε ότι η σύσταση εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή σας, με την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς σας.

9. Ο Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης, με ξεχωριστή αρίθμηση ανά Εκλογική Περιφέρεια.

10. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, πρέπει να μεριμνήσει, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 53 του π.δ/τος 26/2012, για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν με απόφασή του και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους.

11. Για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης σας, παρακαλούμε όπως συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης καθορισμού εκλογικών τμημάτων (https://pollingstations.ypes.gr), η οποία περιλαμβάνει την πρόταση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Η εφαρμογή περιέχει το εκλογικό σώμα ανά εκλογική περιφέρεια, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της Α' Αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε:

• Να προβείτε σε εκτύπωση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων ενός μεμονωμένου Δήμου, ή εκλογικών διαμερισμάτων ή συνοικισμών αυτών (όπου υπάρχουν).
• Να δείτε και να εξάγετε σε αρχείο excel τον πίνακα κατανομής του εκλογικού σώματος («Δύναμη Εκλογέων») για βασικούς εκλογείς, ετεροδημότες και υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε., κατά εκλογικό διαμέρισμα - συνοικισμό όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας, προκειμένου να διευκολυνθείτε στον κατ' αρχήν καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής σας.
• Να επεξεργαστείτε την πρόταση «κοπής» εκλογικών τμημάτων, που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και είτε να την αποδεχτείτε, είτε να την μεταβάλλετε κατά την κρίση σας.
Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να μην γίνουν αλλαγές στο πλήθος, τα «από» - «έως» και την αρίθμηση των τμημάτων, παρά μόνο οι αναγκαίες αλλαγές όσον αφορά τα εκλογικά καταστήματα.
• Να εντάξετε στα βασικά τμήματα όλους τους ετεροδημότες εκλογείς, επιλέγοντας το εκλογικό τμήμα και μέσω του κουμπιού «Εργασίες σε Εκλογικό Τμήματα» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Προσθήκη Ετεροδημοτών», συμπληρώνετε τα από - έως ΑΑ Ετεροδημότη Εκλογέα. Προσοχή, κατά την κατανομή των ετεροδημοτών θα πρέπει να ενταχθούν σε τμήματα όλοι οι ΑΑ ετεροδημοτών, βάσει της «Δύναμης Εκλογέων» για κάθε εκλογικό διαμέρισμα. Προτείνουμε για λόγους ομοιομορφίας οι ετεροδημότες εκλογείς να ενταχθούν στο(α) τελευταίο(α) τμήμα(τα) κάθε εκλογικού διαμερίσματος.
Ειδικά, για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η ένταξη των Ετεροδημοτών στα βασικά εκλογικά τμήματα έχει ήδη γίνει από το ΥΠΕΣ με αυτόματη διαδικασία, βάσει των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των εκλογέων.
• Να εντάξετε στα βασικά τμήματα όλους τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. (κοινοτικούς εκλογείς), επιλέγοντας το εκλογικό τμήμα και μέσω του κουμπιού «Εργασίες σε Εκλογικό Τμήματα» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Προσθήκη Κοινοτικών Εκλογέων», συμπληρώνετε τα από - έως ΑΑ Κοινοτικού Εκλογέα. Προσοχή, κατά την κατανομή των κοινοτικών εκλογέων θα πρέπει να ενταχθούν σε τμήματα όλοι οι ΑΑ εκλογέων, βάσει της «Δύναμης Εκλογέων» για κάθε εκλογικό διαμέρισμα. Προτείνουμε για λόγους ομοιομορφίας οι κοινοτικοί εκλογείς να ενταχθούν στο(α) τελευταίο(α) τμήμα(τα) κάθε εκλογικού διαμερίσματος.
• Να προσθέσετε τυχόν ειδικά τμήματα φυλακών επιλέγοντας κάποιο τμήμα του Δήμου στον οποίο υπάγεται το ειδικό τμήμα φυλακών, μέσω του κουμπιού «Εργασίες σε Εκλογικό Τμήματα» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Προσθήκη Ειδικού Τμήματος Φυλακών» και συμπληρώνοντας την Δημοτική Ενότητα και το Εκλογικό Διαμέρισμα στο οποίο υπάγεται το ειδικό κατάστημα φυλακών.
• Από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων», αφού πρώτα κάνετε αρίθμηση των τμημάτων με το κουμπί «Αρίθμηση Τμημάτων», στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «Απόφαση σε Εχοβί» μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο excel (αρχείο xls) τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων με τον προσδιορισμό των εκλογέων που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, με βάση την ορθογραφία του επωνύμου τους. Αυτό το αρχείο xls, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα καταστήματα ψηφοφορίας, ώστε να αποτελέσει την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, που θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ενέργειές σας

Άμεσα θα πρέπει να καθορίσετε τα εκλογικά τμήματα, μέσω της εφαρμογής καθορισμού εκλογικών τμημάτων, και αφού ολοκληρώσετε τον καθορισμό και την αρίθμηση τμημάτων, θα πρέπει από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων» να πατήσετε το κουμπί «Οριστικοποίηση Τμημάτων», ώστε ακολούθως οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να ολοκληρώσουν εντός των προθεσμιών τις εκτυπώσεις των εκλογικών καταλόγων ανά τμήμα.

Μετά την «οριστικοποίηση τμημάτων» και την αποστολή των σχετικών αποφάσεων στη Δ/νση Εκλογών, δεν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην αρίθμηση και το περιεχόμενο των τμημάτων, γιατί θα εκτυπωθούν λανθασμένοι εκλογικοί κατάλογοι.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφο με την διαβεβαίωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη ότι δεν θα υπάρξουν, μετά την αποστολή των αποφάσεων, αλλαγές στην απόφαση καθορισμού των τμημάτων, ώστε να προχωρήσουμε σε εκτυπώσεις εκλογικών τμημάτων.

Επίσης, αν γίνουν αλλαγές επί της πρότασης του ΥΠ.ΕΣ, σε σχέση με το πλήθος, τα «από» - «έως» και την αρίθμηση των βασικών εκλογικών τμημάτων θα πρέπει να μας το αναφέρετε στο έγγραφο.

Το έγγραφο με τη βεβαίωση των ανωτέρω θα αποσταλεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, μπορείτε να προχωρήσετε στις αλλαγές αντιστοίχισης των εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μάθε που Ψηφίζεις» με τα στοιχεία των εκλογικών καταστημάτων σας και των γεωγραφικών συντεταγμένων τους. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα θα πρέπει να επιλέξετε «Οριστικοποίηση Διευθύνσεων» και να μας ενημερώσετε εγγράφως μέσω email στο [email protected] .

Χρήστες της εφαρμογής παραμένουν όσοι είχαν οριστεί από τις Περιφερειακές Ενότητες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023. Σε περίπτωση ανάγκης προσθήκης νέων χρηστών ή διαγραφής υφιστάμενων χρηστών, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έγγραφο με συνημμένο αρχείο excel με τα στοιχεία των χρηστών (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Ημ/νία Γέννησης και email) μέσω email στο [email protected]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για χρήση, με την πρόταση καθορισμού τμημάτων του ΥΠΕΣ, από την Παρασκευή, 10/5/2024.

Παραθέτουμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλέφωνα, για την υποστήριξη της διαδικασίας:
Email: [email protected]
Τηλεφωνική Υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα: 2131361153
2131361007
Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα: 2131361252

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία/επεξήγηση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης