Αποτελέσματα live αναζήτησης

638395/30-04-2024 απασχόληση συνταξιούχων Ολυμπιακής Αεροπορίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-05-2024 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)
Αφορά : Απασχόληση συνταξιούχων: Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες στις περιπτώσεις που αναγνωρίστηκε δικαίωμα συνταξιοδότησης στο τακτικό προσωπικό των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.»

638395/30-04-2024
Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009


e-ΕΦΚΑ 30/04/2024
Α.Π.: οικ. 638395

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κουτσοπούλου
ΤΗΛ.: 2132169390
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439 Αθήνα
e-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009


Σχετικά: α) Η εγκύκλιος 1/2024, το Γενικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 426839/21-03-2024 περί απασχόλησης συνταξιούχων
β) Τα με αρ. πρωτ. Σ56/4/18-1-2011 και Σ56/51/22-9-2011 Γενικά Έγγραφα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3717/2008
γ) Οι εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αρ. 6/2012 και 10/2014 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3801/2009.

Α. Εισαγωγή

i. Με την εγκύκλιο 1/2024 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 5078/2023, με οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 114 περί απασχόλησης συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος. Στη συνέχεια εκδόθηκε το Γενικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 426839/21-03-2024 με συμπληρωματικές οδηγίες που αφορούν: α) την κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και β) την αξιοποίηση του χρόνου εργασίας ή αυτοαπασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις (σχετικά υπό στοιχείο α).
ii. Επίσης, με τα ως άνω υπό στοιχείο β σχετικά έγγραφα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 περί μεταφοράς του τακτικού προσωπικού των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία- Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε.» σε Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή συνταξιοδότησής τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
iii. Εξάλλου, με τα ως άνω υπό στοιχείο γ σχετικά έγγραφα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009, οι οποίες εφαρμόζονται στο προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α'και β' βαθμού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) καθώς και στο προσωπικό των ίδιων τομέων που κατά τη μονιμοποίησή του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται διαζευκτικά και ύστερα από επιλογή του οι αποδοχές ή η σύνταξη του κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα. Από την ημερομηνία αυτή απολύεται αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή. Για το λόγο αυτό, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
iv. Με αφορμή αλληλογραφία Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ καθώς και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τη Διεύθυνσή μας σχετικά με ειδικά θέματα εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Β. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 3717/2008


Όπως διευκρινίστηκε με τα με αριθμ. Σ56/4/18-1-2011 και Σ56/51/22-9-2011 Γενικά Έγγραφα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετικά β), δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 για το τακτικό προσωπικό των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.», δηλαδή παράλληλης συνταξιοδότησης και μεταφοράς σε Υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις μεταφοράς του προσωπικού σε Υπηρεσία του δημόσιου τομέα ενώ είχε ήδη ασκηθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης που αναγνωρίστηκε, κατόπιν επιλογής των ενδιαφερομένων ανακλήθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης ή ανεστάλη η καταβολή του ποσού της σύνταξης.

Επομένως, στην περίπτωση που είχε ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης κατά τα ανωτέρω, δεν ήταν επιτρεπτή η άρση της αναστολής και η καταβολή της, εν όλω ή εν μέρει, βάσει γενικών διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθόσον ουδέποτε αυτές οι γενικές διατάξεις θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής στην ειδική αυτή περίπτωση.

Συνεπώς, και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 δεν καταβάλλονται οι συντάξεις που ανεστάλησαν για τους ανωτέρω ειδικούς λόγους για όσο χρονικό διάστημα συντρέχει ο ειδικός λόγος αναστολής. Επειδή δε, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου αυτού στο προσωπικό που υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3717/2008, η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας δεν συνιστά λόγο άρσης της αναστολής καταβολής της σύνταξης.

Γ. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008

Με το με α.π. Φ.10321/27168/831/27-8-2015 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είχε διευκρινιστεί ότι δεν αποκλείεται η συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 20 ν. 3801/2009 με τα άρθρ. 2 & 7 του ν. 3717/2008, δεδομένου ότι από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προκύπτει σχετικός περιορισμός.

Ως εκ τούτου, το τακτικό προσωπικό των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» που μεταφέρθηκε σε Υπηρεσία του δημόσιου τομέα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008 αλλά είχε ασκήσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, δεν δύναται να λαμβάνει σύνταξη και αποδοχές κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα. Επειδή δε η καταβολή της σύνταξης δεν είναι επιτρεπτή και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ενότητα Β. του παρόντος, στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται ζήτημα επιλογής μεταξύ σύνταξης ή αποδοχών για το εν λόγω διάστημα, αλλά υποχρεωτικά καταβάλλονται αποδοχές. Από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης, το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή.

Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι οι κατά περίπτωση αρμόδιες δομές e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται εκ του νόμου να κοινοποιούν την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του εν Λόγω προσωπικού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ,ΟΤΑ) προκειμένου να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις.

Δ. Συμπεράσματα

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων δεν είναι εφαρμοστέες στις περιπτώσεις που αναγνωρίστηκε δικαίωμα συνταξιοδότησης στο τακτικό προσωπικό των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3717/2008 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

Οι διατάξεις του Ν. 3717/2008, ως ειδικές, κατισχύουν και επομένως οι συντάξεις αυτές πρέπει να βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που δικαιούνται να υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3801/2009.

Ε. Όλοι οι συναρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση του εγγράφου αυτού, με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας όπου υπηρετούν.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Αυτοτελές Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (Γεν. Δ/νση Συνταξ.)
ΚΟΡΝΕΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης