Αποτελέσματα live αναζήτησης

YA.4865/30.4.04 Ρύθμισης θεμάτων εισόδου, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

YA.4865/30.4.04
Ρύθμισης θεμάτων εισόδου, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004


YA.4865.ΦΕΚ 636/Β/30.4.04 Ρύθμισης θεμάτων εισόδου, παραμονής και εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

4865

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 1 παρ. 5του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ302 Α').

β. Του άρθρου 29α του Ν. 1588/1985 (ΦΕΚ 137 Α'), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/ 1997/(ΦΕΚ38Α').

γ. Της απόφασης αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ Β' 519/17.3.2004) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Χ. Φώλια και Α. Ρεγκούζα".

δ. Της απόφασης αριθ. Π23ΥΦΥΠ-6974/ΑΣ 3242 (ΦΕΚ 523 Β 22/3/2004) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Βαληνάκη".

ε. Της απόφασης αριθμ. 133/24.3.2004 (ΦΕΚ 527 Β'/ 24.3.2004) "Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Πολιτισμού Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη".

στ. Του Π.Δ. 295/2001 (ΦΕΚ 206 Α') «Συμπλήρωση της Τροποποίησης του Π.Δ. 49/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη, ύψους 370.000,00 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ. Α. Ε. 3299 του Ειδικού Φορέα 07-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οικονομικού έτους 2004, αποφασίζουμε:Αρθρο 1

Πεδίο ΕφαρμογήςΗ παρούσα εφαρμόζεται στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά το χρονικό διάστημα από της ισχύος της παρούσης μέχρι 15.10.2004 θα απασχοληθούν στους φορείς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3207/2003. Ο αριθμός των ως άνω αλλοδαπών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα επτά χιλιάδες εννιακόσια (7.900) άτομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 15.10.2004. Οι ειδικότητες τους, καθώς και το αντικείμενο εργασίας αναφέρονται αναλυτικά σε πίνακα, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα ως παράρτημα.Αρθρο 2

Θεωρημένη Ονομαστική Κατάσταση Αλλοδαπών1. Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές χορηγούν εθνική θεώρηση στους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς με βάση την ονομαστική κατάσταση με τις αντίστοιχες ειδικότητες που αποστέλλεται από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3207/2003 προς την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004 (εφεξής ΑΘΗΝΑ 2004) ή την Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., οι οποίες ακολούθως αποστέλλουν την ονομαστική κατάσταση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οφείλει εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών να αποστείλει θεωρημένη σε έντυπη ή με τηλεομοιοτυπία και σε ηλεκτρονική μορφή την ανωτέρω ονομαστική κατάσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών, με αντίστοιχη κοινοποίηση στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ενημερώνει έγκαιρα το Υπουργείο Εξωτερικών για τη μη χορήγηση εθνικής θεώρησης σε αλλοδαπούς που σε βάρος τους υφίσταται λόγος απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. Εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της άνω θεωρημένης ονομαστικής κατάστασης, το Υπουργείο Εξωτερικών αποστέλλει αυτήν στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, οι οποίες χορηγούν την εθνική θεώρηση εισόδου εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από της υποβολής της αίτησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2ατου άρθρου 1 του Ν. 3207/2003.

2. Η ονομαστική κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία των αλλοδαπών: Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης (ημέρα/ μήνας/ έτος), χώρα γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, αριθμό, είδος και ημερομηνία λήξης διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ, ειδικότητα, αντικείμενο απασχόλησης, διάρκεια απασχόλησης (σε μήνες), εργοδότη, νόμιμο εκπρόσωπο του αλλοδαπού ή του εργοδότη, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου νομίμου εκπροσώπου.Αρθρο 3

Σύσταση Ειδικού Γραφείου για Χορήγηση Αδειών Παραμονής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης1. Στην αρμοδιότητα του Ειδικού Γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2β του Ν. 3207/2003 ανήκει η έκδοση και χορήγηση στους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου αδειών παραμονής, οι οποίες επέχουν και θέση αδειών εργασίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ειδικό Γραφείο εγκαθίσταται στην Αττική, λειτουργεί σε χώρο που παραχωρείται στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004 και στελεχώνεται από μόνιμο και επί συμβάσει προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ βαθμού Α' με τους αναπληρωτές του.

3. Η περίοδος λειτουργίας του Ειδικού Γραφείου ορίζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσης έως και την 29η Οκτωβρίου 2004, οπότε και διαλύεται αυτοδικαίως.

4. Με τη διάλυση του Ειδικού Γραφείου, το αρχείο του αποτελεί αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

5. Ο ειδικός μηχανογραφικός εξοπλισμός του Ειδικού Γραφείου θα γίνει με δαπάνες και μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Το Ειδικό Γραφείο χορηγεί άδεια παραμονής εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στους αλλοδαπούς που συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη ονομαστική κατάσταση του άρθρου 2 της παρούσης και έχουν λάβει προηγουμένως την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 3207/2003 από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές με διάρκεια παραμονής δέκα (10) ημερών.

7. Ειδικότερα, το Ειδικό Γραφείο:

α. Παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τις αιτήσεις των αλλοδαπών που τις υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπούμενοι.

β. Συγκροτεί φάκελο για τον κάθε αλλοδαπό, ο οποίος περιέχει:

- Αίτηση (έντυπο Υπηρεσίας).

- Φωτοαντίγραφο του διπλότυπου παράβολου αξίας 12,5 ευρώ για κάθε μήνα παραμονής του στη χώρα.

- Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα ταξιδιωτικού εγγράφου, από το οποίο θα προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία, ο αριθμός, η ισχύς και η εθνική θεώρηση εισόδου καθώς και η σφραγίδα εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

- Εξουσιοδότηση στις περιπτώσεις που νομίμως εκπροσωπείται.

γ. Εκδίδει και χορηγεί άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

δ. Κοινοποιεί ανά δεκαπενθήμερο στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης τα ονόματα των αλλοδαπών που σύμφωνα με τη θεωρημένη ονομαστική κατάσταση παρέλαβαν την άδεια παραμονής.Αρθρο 4

Ανάκληση και λήξη άδειας παραμονής1. Οι υποκείμενοι στην παρούσα ρύθμιση αλλοδαποί οφείλουν να αναχωρήσουν αμέσως από την Ελληνική Επικράτεια, εφόσον λυθεί ή παύσει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής τους η εργασιακή σχέση για την οποία τους χορηγήθηκε εθνική θεώρηση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3207/2003. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν επίσης οι αλλοδαποί μετά την πρόωρη διακοπή, για οποιαδήποτε αιτία, των παρεχομένων υπηρεσιών τους προ εκπνοής της διάρκειας ισχύος της άδειας αυτής. Επί των ανωτέρω περιπτώσεων οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3207/2003 υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Ειδικό Γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου αυτό να προβεί σε άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας παραμονής.

Το Ειδικό Γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα γνωστοποιεί στα Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης τις ανακληθείσες άδειες παραμονής.

2. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη ισχύος της άδειας παραμονής του, ο αλλοδαπός υποχρεούται σε άμεση αναχώρηση από την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας ειδικοτήτων και αντικειμένων εργασίας άρθρου 1 της αριθ. 4865/2004 απόφασης.1. Εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείριση του προγράμματος εισιτηρίων για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

2. Εξειδικευμένο προσωπικό στις Υπηρεσίες Συστημάτων Πληροφορικής, Απεικόνισης, Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμογών Τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθούν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

3. Εξειδικευμένοι, ειδικοί παρουσιαστές αθλημάτων, εκφωνητές Αγώνων, σχολιαστές, παρατηρητές αγώνων, και διαχειριστές των πινάκων αποτελεσμάτων.

4. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων των αθλητών και των εθνικών ομοσπονδιών.

5. Εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση λογισμικού αποθηκών.

6. Διατροφολόγοι αποστολών και εξειδικευμένο προσωπικό επισιτιστικού προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του Αρθρου 1 του νόμου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

7. Εξειδικευμένο προσωπικό στη φωτογραφία και διαπίστευση για την κάλυψη των αναγκών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

8. Εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη αναγκών σε πυροτεχνήματα για την Τελετή Έναρξης και Λήξης.

9. Εξειδικευμένο προσωπικό για την περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση απορριμμάτων και καθαρισμού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών εγκαταστάσεων.

10. Εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση του προγράμματος ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών εγκαταστάσεων.

11. Εξειδικευμένο προσωπικό για τις Τελετές Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Προγράμματος (π.χ. ενδυματολόγοι, ηθοποιοί, μακιγιέζ, μουσικοί, σκηνογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί μουσικής, συνθέτες, συντονιστές ερμηνευτών, σχεδιαστές και χειριστές ειδικού φωτισμού, τραγουδιστές, χορογράφοι, τεχνικοί οπτικοακουστικών παραγωγών και υπηρεσιών).

12. Εξειδικευμένοι διερμηνείς.

13. Εξειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης πλήθους για Ολυμπιακούς Αγώνες.

14. Εξειδικευμένο προσωπικό και στελέχη για την παραγωγή, διανομή, επεξεργασία, και αναμετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

15. Εξειδικευμένο προσωπικό συστημάτων χρονομέτρησης, αποτελεσμάτων και σχολιασμού για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

16. Εξειδικευμένο προσωπικό για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

17. Εξειδικευμένο προσωπικό για την προώθηση προϊόντων των χορηγών και αδειούχων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

18. Εξειδικευμένο προσωπικό μεταφοράς τεχνογνωσίας Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης