Α.1045/2024

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

21 Μάρ 2024

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: Α 1045/21-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2025/01-04-2024)


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Γιάννακα,
Τηλέφωνο : 210-6987772
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1045/2024

Θέμα: «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 33 αυτού,
β. των άρθρων 22 32, 55, 79, 81, 82, 85 86, 211 214, 255, 258 και 259-262 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 (L 269) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
γ. των άρθρων 1, 75, 103, 161 180, 240 και 242-243 και του Παραρτήματός 71 02 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (L 343) της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
δ. των άρθρων 10 15, 147 158 και 258-271 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (L 343) της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
ε. των άρθρων 22-23 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 (L 69) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής.
στ. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ζ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη ρύθμισης της επιμέρους διαδικασίας που αφορά στην εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επί μέρους διαδικασίες που αφορούν:
α) Στη διαδικασία έκδοσης άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή,
β) στη λειτουργία και εφαρμογή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή,
γ) στην εκκαθάριση και τον έλεγχο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.
4) Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (EX/IM): η εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων με σκοπό την μεταποίηση πριν από την εισαγωγή των μεταποιημένων εμπορευμάτων.
5) Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (IM/EX): η εκ των προτέρων εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνονται από ισοδύναμα εμπορεύματα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν.
6) Εργασίες τελειοποίησης: Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ως εργασίες τελειοποίησης νοούνται οι ακόλουθες:
α) Η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα,
β) η μεταποίηση εμπορευμάτων,
γ) η καταστροφή εμπορευμάτων,
δ) η επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία.
7) Συνήθεις εργασίες: αποτελούν οι εργασίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή στην προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.
8) Δικαιούχος του καθεστώτος: α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω διασάφηση ή β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθεστώτος.
9) Μεταποιημένα προϊόντα: προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης και έχουν υποβληθεί σε «εργασίες τελειοποίησης».
10) Κύρια μεταποιημένα προϊόντα: μεταποιημένα προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.
11) Δευτερεύοντα μεταποιημένα προϊόντα: μεταποιημένα προϊόντα τα οποία αποτελούν αναγκαία υποπροϊόντα της μεταποιητικής διαδικασίας, εκτός από τα κύρια μεταποιημένα προϊόντα.
12) Ισοδύναμα εμπορεύματα: είναι τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία τελειοποιούνται αντί των ενωσιακών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.
13) Προϊόν αντικατάστασης: είναι το εισαγόμενο προϊόν που αντικαθιστά ένα μεταποιημένο προϊόν στο πλαίσιο του συστήματος σταθερών ανταλλαγών. Έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα τα οποία υποκαθιστούν.
14) Σύστημα σταθερών ανταλλαγών: το σύστημα που επιτρέπει την αντικατάσταση μεταποιημένου προϊόντος από ένα εισαγόμενο εμπόρευμα εφόσον πρόκειται για επισκευή ελαττωματικών ενωσιακών εμπορευμάτων.
15) Προκαταβολική εισαγωγή: η εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που έχουν ληφθεί από «ισοδύναμα εμπορεύματα» πριν την εξαγωγή των εμπορευμάτων που θα υπαχθούν στο καθεστώς.
16) Συντελεστής απόδοσης: η αναλογία των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής που ενσωματώνονται στα μεταποιημένα προϊόντα.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1. Ως αρμόδια αρχή για την εξέταση αιτημάτων και την έκδοση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, ορίζεται η Τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου τηρούνται ή είναι διαθέσιμες οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις που είναι απαραίτητες για την επιτήρηση του καθεστώτος, ήτοι οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες καθώς και τα αρμόδια τελωνεία που έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 58 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», αντίστοιχα.

2. Τελωνείο υπαγωγής είναι η τελωνειακή αρχή, όπου υποβάλλεται η διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και αναφέρεται στην άδεια υπαγωγής του ειδικού καθεστώτος.

3. Τελωνείο εκκαθάρισης είναι η τελωνειακή αρχή όπου υποβάλλεται η διασάφηση επανεισαγωγής για την εκκαθάριση του ειδικού καθεστώτος και αναφέρεται στην άδεια υπαγωγής του ειδικού καθεστώτος
 
4. Τελωνείο ελέγχου ορίζεται η τελωνειακή αρχή, όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου του καθεστώτος και εποπτεύει το ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή


1. Για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή απαιτείται έκδοση άδειας. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στο υποσύστημα αδειών εγκρίσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, από τον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη στο Παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αίτηση στην αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τελωνειακή αρχή.

2. Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς χορηγείται αποκλειστικά:
α) σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ε.Ε,
β) σε πρόσωπα που παρέχουν όλα τα αναγκαία εχέγγυα που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή των πράξεων,
γ) όταν δεν θίγονται τα ουσιώδη συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ (οικονομικοί όροι),
δ) όταν μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής,
ε) όταν το τελωνείο μπορεί να εξασφαλίσει την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος, χωρίς να επιβαρυνθεί με δυσανάλογο διοικητικό κόστος,
στ) με την παροχή εγγύησης σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής ισοδύναμων εμπορευμάτων (τελειοποίηση προς επανεισαγωγή (IM/EX).

3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για άδεια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα συνυποβάλλονται:
α) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα και πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τις εγκαταστάσεις του (θα πρέπει να εμφανίζεται και ο χώρος που πραγματοποιούνται οι εργασίες μεταποίησης, στην περίπτωση που ασκείται μεταποιητική δραστηριότητα),
β) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,
γ) φορολογική ενημερότητα,
δ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου,
ε) αντίγραφο του συμβολαίου εκτέλεσης εργασιών με τον μεταποιητή, με λεπτομερείς προδιαγραφές των πρώτων υλών που εξάγονται, καθώς και των μεταποιημένων που πρόκειται να επανεισαχθούν και τις αντίστοιχες ποσότητες (συνταγές),
στ) αντίγραφο άδειας λειτουργίας εγκατάστασης του δικαιούχου προσώπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου για μεταποιητές ή υπεύθυνη δήλωση περί απαλλαγής χορήγησης αυτής προς την αρμόδια υπηρεσία,
ζ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την ευθύνη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν το καθεστώς, καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των Τελωνειακών αρχών για κάθε αλλαγή των στοιχείων και επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση για την χορήγηση της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς.

4. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκδίδει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 171 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται και παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

5. Η αίτηση δε γίνεται αποδεκτή, αν:
α) Ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης είχε ανακληθεί άδεια που χορηγήθηκε στο ίδιο πρόσωπο, επειδή δεν εκπλήρωσε κάποια από τους όρους και υποχρεώσεις που είχαν επιβληθεί σχετικά με την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή β) τρία (3) έτη πριν την υποβολή της αίτησης είχε ακυρωθεί άδεια που είχε χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο, επειδή είχε δηλώσει, εν γνώσει του, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία σχετικά με την υπαγωγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Άρθρο 5
Τροποποίηση, επανεξέταση, αναστολή, ακύρωση και ανάκληση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή


Η άδεια υπαγωγής στου καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
α) Τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 164 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, είτε κατόπιν αίτησης του κατόχου της άδειας, είτε αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση αυτής Τελωνειακή Αρχή,
β) επανεξετάζεται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού,
γ) αναστέλλεται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τα άρθρα 16 18 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού,
δ) ακυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
ε) ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Άρθρο 6
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας βάσει τελωνειακής διασάφησης


1. Με έγκριση των Τελωνειακών αρχών δύναται η υποβολή της διασάφησης να αποτελεί ταυτόχρονα και υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα των παρ. 1 και παρ. 2 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 6, του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 163 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού. Κατά την υποβολή της αίτησης του προηγουμένου εδαφίου δεν απαιτείται η συνυποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Η αποδοχή της διασάφησης αποτελεί έγκριση άδεια υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. Η διασάφηση πρέπει να συμπληρώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 7
Άδεια υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή που ισχύει σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη


1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή που αφορά σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη απαιτείται όταν τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής θα επανεισαχθούν με τη μορφή μεταποιημένων προϊόντων, σε κράτος μέλος άλλο από αυτό από το οποίο εξήχθησαν προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά, από τον αιτούντα, στο υποσύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS Customs Decisions System) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, όπου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και εφαρμογή του καθεστώτος, βάσει λογιστικών ελέγχων.

2. Πριν από τη χορήγηση της σχετικής άδειας πραγματοποιείται διαβούλευση, μεταξύ των τελωνειακών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 260-261 του Εκτελεστικού Κανονισμού, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Δεν απαιτείται διαβούλευση στις περιπτώσεις ανανέωσης άδειας ή ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 261 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 176, σε συνδυασμό με το άρθρο 181 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, καθώς και το Παράρτημα 71 05, απαιτείται η χρήση του συστήματος Τυποποιημένης Ανταλλαγής Πληροφοριών INF, στις περιπτώσεις που εκδίδεται άδεια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, που ισχύει σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Άρθρο 8
Εξέταση οικονομικών όρων


Στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων, μόνο για τα προϊόντα του Παραρτήματος 71 02 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού που δεν προορίζονται για επιδιόρθωση και υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι πιθανόν να θίγουν τα συμφέροντα των ενωσιακών παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 166 παρ. 2 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση των οικονομικών όρων πραγματοποιείται σε Ενωσιακό επίπεδο.

Άρθρο 9
Συντελεστής Απόδοσης


1. Στην αίτηση για χορήγηση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή του άρθρου 4 όπως και στην διασάφηση η οποία επέχει θέση άδειας υπαγωγής του άρθρου 6 πρέπει να αναγράφεται ο συντελεστής απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί η αναλογία των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής που ενσωματώνονται στα μεταποιημένα προϊόντα, με σκοπό να υπολογιστούν οι επιβαλλόμενοι εισαγωγικοί δασμοί κατά την επανεισαγωγή.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει μεταποιητική δραστηριότητα στην ημεδαπή, o συντελεστής καθορίζεται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες διενεργούνται οι εργασίες τελειοποίησης.

3. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει μεταποιητική δραστηριότητα δηλώνεται ο συντελεστής απόδοσης και οι προδιαγραφές στο συμβόλαιο εκτέλεσης εργασιών με τον μεταποιητή.

Άρθρο 10
Παροχή εγγύησης


1. Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης, κατά την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (EX/IM).

2. Σε περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (ΙΜ/ ΕΧ), ήτοι εισαγωγή μεταποιημένων εμπορευμάτων που έχουν ληφθεί από ισοδύναμα εμπορεύματα ή προϊόντα αντικατάστασης πριν την εξαγωγή των ενωσιακών που αντικαθιστούν, είναι απαραίτητη η σύσταση εγγύησης.

3. Η εγγύηση έχει τη μορφή παροχής χρηματικής εγγύησης, ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης. Ο αιτών δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης εφόσον θα πραγματοποιεί τακτική χρήση του καθεστώτος.

Άρθρο 11
Έναρξη και διάρκεια ισχύος άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή


1. Η άδεια υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και η διάρκεια ισχύος της είναι έως τρία (3) έτη για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα 71 02 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για τα λοιπά εμπορεύματα.

2. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος αφορά το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου μπορεί να εξαχθεί η καθορισμένη στην άδεια υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ποσότητα εμπορευμάτων.

Άρθρο 12
Άδεια με αναδρομική ισχύ


1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου για άδεια υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή με αναδρομική ισχύ, μπορούν να χορηγήσουν την άδεια αυτή αρχόμενη από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 211 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 172 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά στην ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων η αναδρομική ισχύς της άδειας μπορεί να καθοριστεί στην ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας, εκτός αν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς της άδειας είναι δυνατό να καθοριστεί και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα
(1) έτος πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και σε περίπτωση που αφορά στα προϊόντα του Παραρτήματος 71 02 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού η αναδρομική ισχύς δε δύναται να καθοριστεί πέραν των (3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 13
Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή


1. Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή απαιτείται η υποβολή τελωνειακής διασάφησης προσωρινής εξαγωγής, η οποία είναι προσήκουσα συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. Στην περίπτωση που τα μεταποιημένα εμπορεύματα επανεισαχθούν, απαιτείται η υποβολή διασάφηση εισαγωγής.

2. Στην προκαταβολική εισαγωγή με προϊόντα αντικατάστασης ή με ισοδύναμα προϊόντα πριν την εξαγωγή των ελαττωματικών προϊόντων ή των ενωσιακών, αντίστοιχα, προηγείται η υποβολή διασάφηση εισαγωγής και στη συνέχεια τα ενωσιακά εμπορεύματα εξάγονται με υποβολή διασάφησης εξαγωγής.

Άρθρο 14
Σύστημα σταθερών ανταλλαγών προϊόντα αντικατάστασης


1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δύναται να εγκρίνουν, κατόπιν αιτήσεως, την προσφυγή στο σύστημα σταθερών ανταλλαγών, εφόσον η εργασία τελειοποίησης συνίσταται στην επισκευή ελαττωματικών ενωσιακών εμπορευμάτων και ειδικότερα η έγκριση αφορά στην προσωρινή εξαγωγή ελαττωματικών ενωσιακών εμπορευμάτων και την αντικατάστασή τους από ένα εμπόρευμα τρίτης χώρας που ονομάζεται προϊόν αντικατάστασης.
Τα προϊόντα αντικατάστασης πρέπει να έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα ενωσιακά ελαττωματικά εμπορεύματα.

2. Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δύναται να εγκρίνουν, κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου και μετά την έκδοση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς, την εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης πριν την εξαγωγή των ελαττωματικών προϊόντων. Η προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης συνεπάγεται την παροχή εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Άρθρο 15
Iσοδύναμα προϊόντα


Στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές δύναται να εγκρίνουν την εισαγωγή μεταποιημένων εμπορευμάτων από ισοδύναμα, πριν την εξαγωγή των ενωσιακών εμπορευμάτων. Η προκαταβολική εισαγωγή ισοδύναμων προϊόντων απαιτεί την παροχή εγγύησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Άρθρο 16
Εκκαθάριση καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

1. Στην περίπτωση της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (EX-IM) το καθεστώς εκκαθαρίζεται με την επανεισαγωγή των εμπορευμάτων που υπήχθησαν στο καθεστώς ή των μεταποιημένων με αυτά προϊόντων και τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 215 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Όταν τα μεταποιημένα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία καταβάλλονται οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί και επιβάλλονται μέτρα εμπορικής πολιτικής.

2. Στην περίπτωση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (IM-EX) με προκαταβολική εισαγωγή ισοδύναμων ή προϊόντων αντικατάστασης, το καθεστώς εκκαθαρίζεται με την εξαγωγή των ενωσιακών εμπορευμάτων.

Άρθρο 17
Περίοδος εκκαθάρισης-Προθεσμίες εκκαθάρισης


1. Ως περίοδος εκκαθάρισης ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επανεισάγονται τα μεταποιημένα προϊόντα ή τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς και τελειώνει με την επανεισαγωγή των μεταποιημένων εμπορευμάτων και την υποβολή της διασάφησης εκκαθάρισης του καθεστώτος.

2. Σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής (IM-EX) με τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων, η προθεσμία εκκαθάρισης αρχίζει από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής των ισοδύναμων εμπορευμάτων και τελειώνει με την υποβολή διασάφησης εξαγωγής των ενωσιακών προϊόντων και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη του χρόνου υπολογισμού της.

3. Σε περίπτωση προκαταβολικής εισαγωγής προϊόντος αντικατάστασης (IM-EX), τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να εξαχθούν εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αντικατάστασης.

Άρθρο 18
Τελωνειακή οφειλή

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 5 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή από τα προϊόντα αντικατάστασης που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, το ποσοστό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 19
Έλεγχος του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή


1. Τα τελωνεία υπαγωγής και εκκαθάρισης του καθεστώτος είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης της διασάφησης και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί άδεια, τον έλεγχο της άδειας σε αντιπαραβολή με την διασάφηση.

2. Το τελωνείο ελέγχου πραγματοποιεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος και της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς. Το τελωνείο ελέγχου είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του καθεστώτος.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από κλιμάκιο υπαλλήλων που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται άμεσα έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου και τον δικαιούχο του καθεστώτος.

5. Το τελωνείο ελέγχου διενεργεί, κατά την κρίση του, εκ των υστέρων ελέγχους επί διασαφήσεων τελειοποίησης και προβαίνει σε κάθε άλλο έλεγχο που κρίνει αναγκαίο για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

6. Ο δικαιούχος του καθεστώτος υποχρεούται να παρέχει στους αρμόδιους για τον έλεγχο τελωνειακούς υπαλλήλους όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ζητούνται για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

7. Το τελωνείο ελέγχου μπορεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, να εισηγείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή, την τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή ακύρωση της άδειας.

8. Τα τελωνεία ελέγχου και οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών τελωνειακές αρχές συνδράμουν τις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές ελεγκτικές αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους, εφόσον ζητηθούν, τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από τους διαχειριστές των ελεγχόμενων αποθηκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr