10728 ΕΞ 26-03-2024

Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

26 Μάρ 2024

Taxheaven.gr
Αριθμ. 10728 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β' 2022/01-04-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Δ. Την υπ’ αρ. 4590/29-09-2021 κοινή απόφαση «Ένταξη φορέων στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184)» (Β’ 4636).

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Τα αιτήματα αυθεντικοποίησης υπ’ αρ. 16393/ 21-12-2022 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 21464/ 17-102023 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 22355/04-12-2023 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2905/02-05-2020, 21797/06-11-2023 και 21798/06-11-2023 του Δήμου Βισαλτίας στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Η. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 6850/31-01-2024 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 36894/14-03-2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 7940/14-03-2024 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 3857/03-05-2022 και 2985/19-03-2024 του Δήμου Βισαλτίας προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1


1. Διατίθεται η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών οAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν:
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

 

α/α

 

Αρ. αιτήμ.

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

16393

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τηλεδιάσκεψη σε Δικαστήρια και Καταστήματα Κράτησης - Ηλεκτρονικό Πινάκιο

Υλοποίηση δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Οι πολίτες θα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αίτηση για να εξεταστούν απομακρυσμένα από το δικαστήριο και να λαμβάνουν τη σχετική έγκριση.
Η αυθεντικοποίηση των πολιτών ώστε να αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα, θα γίνεται μέσω της υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση χρηστών Oauth2.0»..

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας όπως ισχύει
π.δ. 142/2013
ν. 5028/2023 (Α’ 54)
ν. 4727/2020


2.

21464

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Εξαγοράς Ακινήτων Δημοσίου

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων» το οποίο θα υποστηρίζει την διαδικασία υποβολής Αίτησης Εξαγοράς ακινήτων, που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, από πρόσωπα που τα κατέχουν.
Ο αιτών θα συνδέεται στο σύστημα με κωδικούς Taxisnet

ν. 5024/2023 - (Α' 41)
Άρθρο 9 - Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών.
1.  Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει παραγωγικά και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), ειδικό πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων», στον φορέα υποδοχής για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς με τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8, τη δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου και την αποστολή του ψηφιακού φακέλου από τον φορέα υποδοχής στην οικεία κτηματική υπηρεσία. Η πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
2. Η αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8 υποβάλλονται στον φορέα υποδοχής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1. Στην αίτηση εξαγοράς αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος, καθώς και το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο, με επίκληση του παρόντος νόμου, κατά περίπτωση. Η αίτηση εξαγοράς υπέχει, για όσα αναφέρονται σε αυτή, θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
3. Για την είσοδο του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.3.

22355

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ

Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης-υποψήφιος, ύστερα από την αυθεντικοποίησή του, θα μπορεί να προβεί σε:
1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ
2. Ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με την πορεία της αίτησής του/ της και τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά
3. Ενημέρωση για την ημερομηνία, ώρα και τόπο εξέτασής του/της
4. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ιστορικότητά του/της
5. Παραλαβή ηλεκτρονικής Βεβαίωσης και Διπλώματος

Ιδρυτικός Νόμος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ν. 4115/2013
Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ΦΕΚ Β' 5231/2021.
ΦΕΚ Β' 1098/2014, άρθρα 2 και 14
ν. 4957/2022, άρθρο 364 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

4.

2905

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Βισαλτίας

Πιστοποίηση χρηστών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είσοδος και ενημέρωση στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Δημοτών Δήμου Βισαλτίας

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[ν. 4558/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και
ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών)]» (Α’ 87)

5.

21797

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Δήμου Βισαλτίας

egovpay: Ενημέρωση δημοτών και εισαγωγή στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών πληρωμών του Δήμου Βισαλτίας για την εύρυθμη και βέλτιστη λειτουργία του ταμείου με την πληρωμή των οφειλών μέσω κάρτας ή και τραπεζική μεταφορά με την χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και
ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών)]» (Α’ 87)
ΦΕΚ Β΄ 3990/2019 - Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΦΕΚ Α' 187/2020 - ν. 4727/2020 - Ψηφιακή Διακυβέρνηση6.

21798

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΠΣ Αιτημάτων Διασύνδεσης prototype Δήμου Βισαλτίας

Η υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιήσει τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ενημερώσεις- αιτήσεις του Δήμου Βισαλτίας και να χρησιμοποιήσουν όποια επιλέξουν για να στείλουν αυτόματα και ψηφιακά στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
Θα λειτουργεί σε διαλειτουργικότητα με Πρωτόκολλο και υπηρεσίες

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
[ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και
ν. 4804/2021 (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών)]» (Α’ 87)
ΦΕΚ Β' 3990/2019 - Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΦΕΚ Α' 187/2020 - ν. 4727/2020 - Ψηφιακή Διακυβέρνηση


Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 26 Μαρτίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ


Taxheaven.gr