79210/14-03-2024

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές

14 Μάρ 2024

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14/03/2024
Αριθμ. Πρωτ.: 79210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ειρ. Παυλή
Τηλέφωνο : 210 6508094
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα και ιδίως από τουριστικά γραφεία, ως μισθωτές

Σχετ.: (α) Το από 4 Αυγούστου 2023 έγγραφό σας
(β) Η υπ. αρ. πρωτ. Οικ Α 43545/2224/16-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΕΙ465ΧΘΞ-Ε4Ζ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφαρμογή έχει, σε ότι αφορά την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό από νομικά πρόσωπα, η (β) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θέματα εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας Επιβατηγών Ιδιωτικών Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κατά τις διατάξεις των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων» και συγκεκριμένα η περίπτωση 1 αυτής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ισχύει:
«Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που συμπληρώνονται στη σύμβαση ενοικίασης (συμφωνητικό εκμίσθωσης) και καταχωρούνται στο ψηφιακό Μητρώο, ισχύουν τα εξής: Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, τότε στα στοιχεία του μισθωτή (στοιχείο ii) απαιτητά είναι η Επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση που Μισθωτής είναι Φυσικό Πρόσωπο που δεν επιβαίνει στο όχημα ή Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνεται το σημείο επιβίβασης του επιβάτη στο στοιχείο (ix). Για παραβάσεις των προαναφερθέντων υποχρεώσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.
 
Προς διαφύλαξη, σε συνάρτηση με τα δικαιώματα άλλων επαγγελματικών τάξεων, όπως αυτή των αυτοκινητιστών, των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής του έργου της ολικής εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας κατά την κείμενη ως άνω αναφερθείσα νομοθεσία, ο οδηγός θα τηρεί και θα επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων ή των προς παραλαβή επιβατών, κατά περίπτωση. Παρομοίως, εφόσον η μεταφορά επιβατών εκτελείται από τα πρόσωπα της περ.1 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 στο πλαίσιο έγγραφης συμφωνίας μακροχρόνιας διάρκειας με Νομικό Πρόσωπο, τότε εντός του οχήματος θα τηρείται και θα επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου, αντίγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένης (συμβατικά ή ψηφιακά) έγγραφης συμφωνίας από όπου προκύπτει η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου της μεταφοράς.

Τέλος, εξυπακούεται ότι συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών και αποτελούν κοινές συμβάσεις, διέπονται από τις γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τα θέματα των ενοχών να ρυθμίζονται στο δεύτερο βιβλίο αυτού (άρθρα 287-946), και εμπορικού δικαίου και εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία»

Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται στο ψηφιακό Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό (https://edxeix.yme.gov.gr/) και εκτελείται μία σύμβαση μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, όταν ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία διάκριση να γίνεται στο ποιο είναι το νομικό πρόσωπο. Η ίδια εγκύκλιος άρα εφαρμόζεται στην περίπτωση που τουριστικά γραφεία λειτουργούν ως μισθωτές και συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό.

Σαφώς λοιπόν κανένα κώλυμα δεν υφίσταται στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία (νομικά πρόσωπα), ως μισθωτές.Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Χριστίνα Αλεξοπούλου


Taxheaven.gr