Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ. ΟΡΓ. Α 1033714 ΕΞ 19-03-2024 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2024 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ. ΟΡΓ. Α 1033714 ΕΞ 19-03-2024
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886)


Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1033714 ΕΞ 2024

Αριθ. ΦΕΚ: Β' 1852/26-03-2024, Β’ 2337/19.04.2024 Διορθώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Χ.ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ
Σ.ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2132112912, 902,913
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2 και 7, της περ. ββ' της υποπαρ. θ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α'190) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101)

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), όπως ισχύει ειδικότερα με:

αα) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β' 4091) όμοια και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β' 4772) τροποποιητική αυτής, όπως η τελευταία ισχύει με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ2023/02-10-2023 (Β’ 5908) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β'7343) όμοιες,

αβ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β'4537) όμοια και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β'7343) τροποποιητική αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886).

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) από 19/12/2023 και 28/2/2024, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

β) από 2, 14, 19 και 23/2/2024, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

γ) από 26/1/2024, 22/2/2024 και 1/3/2024, της Γ.Δ.Φ.Λ..

δ) από 23/02/2024, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) της Γ.Δ.Φ..

4. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της εν θέματι απόφασης, κυρίως, λόγω των οργανωτικών μεταβολών που προκύπτουν από τις διατάξεις των υπό στοιχεία:

α) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β' 4091) όμοιας, κατά το μέρος που αφορά στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β' 4537) όμοιας, που αφορά στα ΚΕ.ΦΟ.Κ., με σκοπό τον σαφή καθορισμό αρμόδιων οργάνων της Αρχής και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 3886) και ειδικότερα στη Λίστα Συντμήσεων, προσθέτουμε γραμμή:

ΚΕ.ΦΟ.Κ. Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου

και στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής:

Ι. Αντικαθιστούμε:

1) στην περ. 3:

α) στη στήλη 5, τη φράση: «Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή ΕΛ.ΚΕ.» με τη φράση: «Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. ή ΕΛ.ΚΕ.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και τον Προϊστάμενο του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων των ως άνω Υπηρεσιών, αντίστοιχα.»

2) στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 των περ. 4, 5, 6, 7 και 8, τη φράση: «ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.» με τη φράση: «ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που έχει παραλάβει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.»

3) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 6, 7 και 8, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από:
α) Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων και
β) τον Προϊστάμενο του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτού.»

4) στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 9, τη φράση: «Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς» με τη φράση: «Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που έχει παραλάβει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές, καθώς»

5) στην υποπερ. Α7) της στήλης 5 της περ. 12:

α) το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής:

«Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια μερικού ελέγχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Α' ή Α1' ή Α2 τάξεως, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση και σε περίπτωση που έχουν καταργηθεί τα Τμήματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. που περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις ή δυνητικά και οι Προϊστάμενοι των άλλων ΕΛ.ΚΕ. του ίδιου Νομού, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια μερικού ελέγχου, κατόπιν αυτοψίας.»

β) στο τρίτο εδάφιο αυτής: τη φράση: «Σε περίπτωση που η σχετική δήλωση υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ. Β' τάξης,» με τη φράση: «Σε περίπτωση που η σχετική δήλωση υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ. Α3 τάξης,» 6) στην περ. 14:

α) την υποπερ. δ) της στήλης 2, ως εξής:

«δ) Την υπογραφή και τη θεώρηση της έκθεσης ελέγχου.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του συμβολαιογράφου ή του φύλακα μεταγραφών ή του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που αρμόδια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

β) Ο υπάλληλος που φέρει την εντολή διενέργειας του ελέγχου.

γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., υπάλληλος της/του οποίας/οποίου διενήργησε τον έλεγχο.

δ) Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α' ή Α1 ή Α2 τάξεως ή από τον Υπεύθυνο του ομώνυμου Γ ραφείου των Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως, κατά περίπτωση και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. Σε περίπτωση που την εντολή φέρουν υπάλληλοι του ΚΕ.ΦΟ.Κ., η έκθεση υπογράφεται από τους ως άνω υπαλλήλους, προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων, στο οποίο είναι τοποθετημένοι οι υπάλληλοι και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, εφόσον υπάρχει και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.ΦΟ.Κ..

ε) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., υπάλληλος της/των οποίας/οποίων διενήργησε τον έλεγχο.»

7) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 15, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στην εποπτεία της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ. ή το ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας.»

8) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 16, ως εξής:

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στην εποπτεία της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ. ή το ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής.»

9) στο δεύτερο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 23, τη φράση: «των Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1 ή Α2 ή Αζ -Βζ τάξεως,» με τη φράση: «των Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1 ή Α2 τάξεως».

10) την υποπερ. α) της στήλης 5 της περ. 30, ως εξής:

«α) αα) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. στην/στο οποία/οποίο υποβλήθηκε η κατά περίπτωση προβλεπόμενη δήλωση και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.

ββ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. που ζήτησε την παροχή πληροφορίας.»

11) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 33Α, 44, 68, 69, 70, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 90, 95, 96, 118 και 121, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων.» 12) στην περ. 37:

α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 4, ως εξής:

«-ν. 4987/2022, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, άρθ. 45, 52 και 62,

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«1) (α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. όπου έχει διενεργηθεί η ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τις περ. 39Α και 40 της παρούσας απόφασης). Σε περίπτωση έλλειψης ταμειακής βεβαίωσης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, όταν ο εκτελεστός τίτλος αποκτάται από Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή από τη Δ.Ο.Υ. Σάμου ή από ΕΛ.ΚΕ. Αττικής ή από το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, όταν ο εκτελεστός τίτλος αποκτάται από Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης ή από τη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς ή από ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης ή από το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., πλην των αναφερομένων ανωτέρω ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που κατά περίπτωση απέκτησε τον εκτελεστό τίτλο.

(β) Εφόσον ο εκτελεστός τίτλος εκδίδεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ή από άλλη υπηρεσία ή όργανο της Φορολογικής Διοίκησης, πλην των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. (Αζ Τάξης) ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

(γ) Στην περίπτωση που τον τίτλο συνιστούν αποφάσεις που εκδίδει η Δ.Ε.Δ. ή πρακτικό αποδοχής ή απόφαση της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθ. 70Α του ν. 2238/1994 ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικό διοικητικής επίλυσης διαφορών ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή πράξη αποδοχής από φορολογούμενο πράξεων φορολογικής αρχής ή σημείωμα περαίωσης, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., των οποίων η πράξη προσβλήθηκε με ενδικοφανή προσφυγή ή με ένδικο βοήθημα ή μέσο ή δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ή περαίωση και σε περίπτωση προσβολής πράξης Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή της Δ.Ο.Υ. Σάμου ή ΕΛ.ΚΕ. Αττικής ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και σε περίπτωση προσβολής πράξης Προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς ή ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.

(δ) Στην περίπτωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α., αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, κατά τον χρόνο της καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων αυτής και σε περίπτωση που η ως άνω δήλωση υποβάλλεται σε Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή στη Δ.Ο.Υ. Σάμου, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και σε περίπτωση που υποβάλλεται σε Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης ή στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης. Επίσης, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. στην περίπτωση που οι αρχικές δηλώσεις είχαν υποβληθεί στις πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών.

(ε) Στην περίπτωση είσπραξης υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια, κατά τον χρόνο της καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων αυτής, για την παραλαβή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή η Δ.Ο.Υ. Σάμου, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης ή η Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.

(στ) Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν είναι εγκατεστημένος σε αυτήν και δεν του έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η Αρχή που εξέδωσε τον νόμιμο τίτλο (καταλογιστική πράξη) και σε περίπτωση που η Αρχή βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή της Δ.Ο.Υ. Σάμου, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και σε περίπτωση που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.

Γ ια τα ως άνω στοιχεία (α) έως και (στ) της παρούσας υποπερ., σε περίπτωση που έχει ανασταλεί το Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ. ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Υπηρεσία ή έχει παύσει η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του δικαστικού, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

2) Επίσης, για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της υποπερ. 1 και ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ. για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β'4738) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

13) στην περ. 39Α:

α) στη στήλη 5 τη φράση: «και σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος αποκτάται από ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.» με τη φράση: «και σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος αποκτάται από Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης ή από ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.» β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων αυτών.»

14) στην περ. 40:

α) το πρώτο εδάφιο της στήλης 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.» β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αζ - Βεβαίωσης Εσόδων της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων αυτών.» 15) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 41, 43 και 120, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων αυτών και πλην της Υποδιεύθυνσης Δζ - Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.»

16) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 42, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων αυτών ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αζ -Βεβαίωσης Εσόδων της ως άνω Υποδιεύθυνσης.» 17) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 46, ως εξής:

«Υπάλληλος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ΚΕ.Β.ΕΙΣ..» 18) στην περ. 47:

α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ΚΕ.Β.ΕΙΣ..» β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων αυτών και από Προϊστάμενο ΚΕΒΕΙΣ στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ -Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων αυτών.» 19) στην περ. 48: α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ύστερα από έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος ορίζει και το ποσοστό παρακράτησης επί του αποδεικτικού, όπου απαιτείται.» β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων αυτών και από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων αυτών ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης της ως άνω Υποδιεύθυνσης.» 20) στην περ. 49:

α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ..» β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων αυτών και από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων αυτών ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης της ως άνω Υποδιεύθυνσης.» 21) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 50, 62, 63, 64, 65 και 143, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων αυτών.»

22) στη στήλη 5 της περ. 51, τη φράση: «πλην των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής,» με τη φράση «πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,».

23) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 52, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων αυτών και από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων αυτών ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών της ως άνω Υποδιεύθυνσης.»

24) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 53, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Τμήματος Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ο Προϊστάμενος της Ε.Μ.ΕΙΣ..»

25) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 54, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π στον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης αυτών και από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Αζ -Εσόδων.»

26) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 57, ως εξής:

«Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.»

27) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 58, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που συνθέτει τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και εκδίδει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους και σε περίπτωση που η σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α έχει πραγματοποιηθεί και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει εκδοθεί από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

28) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 59, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.» 29) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 60, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που έχει συνθέσει τη δήλωση και έχει εκδώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Σε περίπτωση που η σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α έχει πραγματοποιηθεί και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει εκδοθεί από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

30) στη στήλη 5 της περ. 61, τη φράση: «ή του Τμήματος Ε -Εσωτερικών Διαδικασιών της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ή του Τμήματος Εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσσαλονίκης ή» με τη φράση: «ή του Τμήματος Ε -Εσωτερικών Διαδικασιών της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή»

31) το πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 65Α, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία κατατίθεται η επιταγή και ειδικότερα ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., καθώς και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αζ - Εσόδων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ..»

32) στο δεύτερο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 71, τη φράση: «των Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1 ή Α2 ή Α’-Βζ τάξεως» με τη φράση: «των Δ.Ο.Υ. Αζ ή Α1 ή Α2 τάξεως».

33) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 74, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο:

α) Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης αυτής, β) της Ε.Μ.ΕΙΣ. στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη ή/ και Γ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης ή/και Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών αυτής, γ) ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων και δ) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης αυτών.»

34) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 76, 77, 84, 85, 91 και 92, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο:

α) Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης αυτής, β) της Ε.Μ.ΕΙΣ. στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη ή/ και Γ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης ή/και Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών αυτής, γ) ΚΕ.Β.ΕΙΣ. σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων και δ) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης αυτών.»

35) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 78 και 119, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ.:

α) σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπερ. β) της παρούσας στήλης και β) σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων, μόνον, για την άρση της κατάσχεσης σε περίπτωση εξάλειψης του λόγου για τον οποίο αυτή επιβλήθηκε.»

36) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 86, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ.:

α) σε έναν ή περισσότερους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υποπερ. β) της παρούσας στήλης και

β) σε έναν ή περισσότερους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υποδιευθύνσεων αυτών, πλην της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων, μόνον, για την άρση της κατάσχεσης σε περίπτωση εξάλειψης του λόγου για τον οποίο αυτή επιβλήθηκε ή ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης.»

37) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 93, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στους Προϊσταμένους των αρμόδιων Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Δ' -Διαχείρισης Οφειλών

Ειδικών Οφειλετών αυτού και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Β' -Διαχείρισης Οφειλών αυτού.»

38) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 της περ. 94, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α' - Οφειλετών υπό Διαδικασία Εξυγίανσης της Υποδιεύθυνσης Δ' -Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών αυτού.»

39) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6 των περ. 100, 101, 102, 107, 109 και 114, ως εξής:

«Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δ' -Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών αυτού και από

τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Β' -Διαχείρισης Οφειλών αυτού.»

40) στην περ. 123:

α) στη στήλη 2, τη φράση: «ή ακύρωσης της αρχικής πράξης» με τη φράση: «ή ακύρωσης της πράξης»

β) στη στήλη 5:

βα) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή ΕΛ.ΚΕ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ., κατά περίπτωση), ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, που εξέδωσε την τροποποιηθείσα ή ακυρωθείσα πράξη.

Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατόπιν φορολογικού ελέγχου ή στα πλαίσια της αναγκαστικής - διοικητικής εκτέλεσης από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.» ββ) στο τρίτο εδάφιο, τη φράση: «εφόσον η αρχική ακυρωθείσα πράξη» με τη φράση: «εφόσον η ακυρωθείσα πράξη».

41) στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 124, στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 125, στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 126 και στο πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 128,

τη φράση: «ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» με τη φράση:

«ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» 42) το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 127, ως εξής:

«Εξαιρετικά, σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του Νομού των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί από Προϊστάμενο ΕΛ.ΚΕ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ., ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του οποίου έχει καταχωρισθεί η οφειλή που προκύπτει από τη σχετική πράξη.»

43) τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περ. 128, ως εξής:

«Την παραλαβή δικαστικής προσφυγής/ ανακοπής/αναστολής ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κοινοποιείται στη Φορολογική Διοίκηση»

44) τις εξαιρέσεις με α/α 6 και 9 στη στήλη 5 της περ. 131, ως εξής:

«6) Σε περίπτωση συζύγων/ΜΣΣ, που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο σύζυγος/ το ΜΣΣ, το οποίο έχει δηλωθεί ως υπόχρεο για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

«9) Τροποποιητική δήλωση παραλαμβάνεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.»

45) τις εξαιρέσεις με α/α 7 και 8 και προσθέτουμε νέα εξαίρεση με α/α 9, στη στήλη 5 της περ. 132, ως εξής:

«7) Για την παραλαβή δηλώσεων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180), οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

8) Ειδικά, για τις δηλώσεις κατοχής ακίνητης περιουσίας (Ε9, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ), οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω ή οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

9) Τροποποιητική δήλωση παραλαμβάνεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί στις πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.» 46) το πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 135, ως εξής:

«Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα, περί παραλαβής φορολογικών δηλώσεων.»

47) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 136, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., με αρμοδιότητα για την παραλαβή της δήλωσης.» 48) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 των περ. 137 και 153, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που υποβλήθηκε η δήλωση και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.»

49) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 142, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που παρέλαβε τη φορολογική ή άλλη δήλωση, από την οποία προκύπτει η απαίτηση προς επιστροφή και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.»

50) τα αναγραφόμενα της στήλης 5 της περ. 143, ως εξής:

«Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. που διενήργησε την εσφαλμένη βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο και σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος αποκτάται από Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής ή από ΕΛ.ΚΕ. Αττικής ή από το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής και σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος αποκτάται από Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης ή από ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης ή από το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.»

51) στην περ. 144:

α) τα αναγραφόμενα στη στήλη 2, ως εξής:

«Την ολική ή μερική διαγραφή φόρων και προστίμων μετά από απόφαση της Δ.Ε.Δ. ή κατόπιν δικαστικής απόφασης.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που κατά περίπτωση διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο ή του οποίου ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η πράξη ή παράλειψη ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., εφόσον η αρχική βεβαίωση διενεργήθηκε ή ο εκτελεστός/νόμιμος τίτλος εκδόθηκε από τις πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής ή Θεσσαλονίκης, εφόσον η αρχική βεβαίωση διενεργήθηκε ή ο εκτελεστός/νόμιμος τίτλος εκδόθηκε από τις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και αφορούν σε θέματα κατοχής ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.»

52) τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περ. 145, ως εξής:

«Την ολική ή μερική διαγραφή φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, βεβαιωμένων μετά από φορολογικό έλεγχο με τις αντίστοιχες πράξεις-αποφάσεις, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Δ. ή δικαστική απόφαση.»

53) στις περ. 146 και 183Β:

α) την υποπερ. β) της στήλης 5, ως εξής:

«β) ως προς την εξόφληση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Β' Διαγραφών- Επιστροφών της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στα εισπρακτέα βιβλία της/ου οποίας/ου έχει καταχωριστεί η οφειλή.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 6, ως εξής:

«Ως προς τη σύνταξη και την εκκαθάριση του Α.Φ.ΕΚ.:

Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από Προϊστάμενο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Α' -Εσόδων αυτών.»

54) στη στήλη 5 της περ. 147:

α) στην υποπερ. α), τη φράση: «(Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.)» με τη φράση «(Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΦΟ.Κ., ΕΛ.ΚΕ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.)»

β) την υποπερ. γ), ως εξής:

«γ) ως προς την εξόφληση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., στα εισπρακτέα βιβλία της/ου οποίας/ου έχουν καταχωριστεί οι απαιτήσεις.»

55) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περ. 154, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., όπου υποβλήθηκε η αρχική δήλωση και σε περίπτωση μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, στην οποία μεταφέρθηκαν αυτές.»

56) στην περ. 155:

α) την υποπερ. Ββ) της στήλης 2, ως εξής:

«β) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης και τη σύνθεση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.»

β) τα αναγραφόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Α. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., στην οποία/στο οποίο έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση Φ.Α.Π. του οικείου έτους και σε περίπτωση που η αρχική δήλωση εκκαθαρίστηκε σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Β. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που έχει συνθέσει τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και έχει εκδώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

Σε περίπτωση που η σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει πραγματοποιηθεί και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει εκδοθεί από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

57) στην περ. 164:

α) στη στήλη 2, τη φράση: «άμεσα στη Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περ. 163 της παρούσας,» με τη φράση: «άμεσα στη Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕ.ΦΟ.Κ., που ορίζεται στην περ. 163 της παρούσας,» και τη φράση: «των φορολογουμένων από τις Δ.Ο.Υ., που ορίζονται» με τη φράση: «των φορολογουμένων από τις Δ.Ο.Υ. ή τα ΚΕ.ΦΟ.Κ., που ορίζονται»

β) τα αναφερόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που αναφέρεται ρητά σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.»

58) τις περ. 163, 165, 173 και 176, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων -ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή -ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα -ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«163. Την παραλαβή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και τον προσδιορισμό του φόρου. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4987/2022 άρθ. 2, 18,19 και 20, -άρθρο 7 του α.ν. 1521/1950 (Α 245), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (Α 294) και - Κ.Φ.Κ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α 266) -οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό Α. 1137/2020 (8'2423), Α. 1249/2021 (Β 5779), Α. 1110/2022 (Β'4334), Α. 1151/2022 (Β'5603), Α. 1162/2022 (Β'5870), Α. 1184/2023 (Β'6665). Α. Για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο αγοραστή και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή φορολογίας εισοδήματος είναι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε φόρο είναι κάτοικος εξωτερικού ή έχει έδρα στο εξωτερικό, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων μπορούν να παραλαμβάνονται και από τον υπάλληλο του Γ.Ε.Φ., ο οποίος τις διαβιβάζει άμεσα, χωρίς άλλη ενέργεια, στη Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕ.ΦΟ.Κ., εφόσον πρόκειται για Γ.Ε.Φ. που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για την περαιτέρω διαδικασία διεκπεραίωσης.
Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, διανομής και ανταλλαγής ή συνένωσης ακινήτων και σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσίας κατά τη διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. στα μέλη τους κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας/του οποίου ανήκει το ακίνητο.
Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται σε περίπτωση επανάληψης, διόρθωσης ή ακύρωσης συμβολαίου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που είχε υποβληθεί η δήλωση για τη σύνταξη του συμβολαίου που επαναλαμβάνεται, διορθώνεται ή ακυρώνεται και σε περίπτωση που είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που βρίσκονται στην Ελλάδα, η οποία συντελείται στην αλλοδαπή ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η παραλαβή της δήλωσης γίνεται από την Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια για τον προσδιορισμό του φόρου και τις λοιπές διαδικασίες.

Β. α) Για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του κληρονομουμένου και σε περίπτωση που η ως άνω διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Αν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.

β) Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών/ γονικών παροχών, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο δωρεοδόχου/ τέκνου και σε περίπτωση που αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/ τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής. Γ ια τις δηλώσεις φόρου δωρεών/γονικών παροχών που υποβάλλονται σε περίπτωση επανάληψης, διόρθωσης ή ακύρωσης συμβολαίου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που είχε υποβληθεί η δήλωση για τη σύνταξη του συμβολαίου που επαναλαμβάνεται, διορθώνεται ή ακυρώνεται και σε περίπτωση που είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

γ) Για τις δηλώσεις απόδοσης φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα του ενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχημα ή τον διαγωνισμό και σε περίπτωση που η ως άνω έδρα βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Αν η έδρα του ενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχημα ή τον διαγωνισμό βρίσκεται στην αλλοδαπή, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής. Αν το στοίχημα ή το τυχερό παίγνιο διενεργείται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.


 

-------
»
«165. Την παραλαβή τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μετά από έλεγχο δικαιολογητικών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4987/2022, ιδίως άρθ. 2, 5, παρ. 1, 2, περ. α' , παρ. 3 περ. α', άρθ. 14, παρ. 1, άρθ. 18, 19 - Κ.Φ.Κ.Δ., -άρθ. 7 και 8 του α.ν. 1521/ 1950, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/ 1950 και οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό: Α. 1137/2020 (Β'2423), Α. 1249/2021 (Β' 5779), Α. 1110/2022 (Β'4334), Α. 1151/2022 (Β'5603), Α. 1162/2022 (Β'5870), Α. 1184/2023 (Β'6665). Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση και σε περίπτωση που η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. »
«173. -Τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό των αμοιβών δικηγόρων και των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων. -Τον υπολογισμό των αναλογικών δικαιωμάτων που είναι καταβλητέα για τη μεταγραφή τίτλου μετά από παρέλευση έτους από τη σύνταξή του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν.4987/2022 άρθ. 2, -Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 73, παρ. 6 και 7, άρθ. 116 και κάθε άλλη συναφής διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται το ακίνητο. »

 

«176. Τυχόν άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέρω, που σύμφωνα με τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια (ή με άλλες διατάξεις) ασκούνταν πριν από την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ανωτέρω φορολογίες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή από άλλο όργανο, μεταβιβάζονται με την παρούσα στα όργανα αυτά ή στα αντίστοιχα όργανα των ΚΕ.ΦΟ.Κ.. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. σε υφιστάμενα όργανα αυτών, αντίστοιχα.»

59) τις υποπερ. Α' έως και Γ της στήλης 5 της περ. 166, ως εξής:

«Α. Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών και γονικών παροχών, με την επιφύλαξη των υποπερ. Δ' και Ε της παρούσας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος, κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, για την παραλαβή της σχετικής δήλωσης, και σε περίπτωση που έχουν καταργηθεί τα Τμήματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. που περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Επίσης, εφόσον αρμόδιος για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι υπάλληλος ΚΕ.ΦΟ.Κ., με την ίδια ως άνω επιφύλαξη, ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής. Εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, διανομής και ανταλλαγής ή συνένωσης ακινήτων και σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσίας κατά τη διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. στα μέλη τους κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας, για τις οποίες αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι υπάλληλος ΚΕ.ΦΟ.Κ., ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Επίσης, εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται σε περίπτωση επανάληψης, διόρθωσης ή ακύρωσης συμβολαίου, για τις οποίες αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι υπάλληλος ΚΕ.ΦΟ.Κ., ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση και σε περίπτωση που και η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί στο ΚΕ.ΦΟ.Κ., ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής.

Β. α) Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, με την επιφύλαξη της υποπερ. Ε της παρούσας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας ήταν αρμόδιος, κατά τον χρόνο θανάτου, για την παραλαβή της δήλωσης, και σε περίπτωση που έχουν καταργηθεί τα Τμήματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. που περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Επίσης, εφόσον αρμόδιος για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι υπάλληλος ΚΕ.ΦΟ.Κ., με την ίδια ως άνω επιφύλαξη, ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται, ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα, η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του κληρονομούμενου ή ο Προϊστάμενος του 1ου ΕΛ.ΚΕ., εάν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε στην Ελλάδα.

β) Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος, κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, για την παραλαβή της σχετικής δήλωσης, και σε περίπτωση που έχουν καταργηθεί τα Τμήματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. που περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Επίσης, εφόσον αρμόδιος για την παραλαβή της ως άνω δήλωσης είναι υπάλληλος ΚΕ.ΦΟ.Κ., ο Προϊστάμενος του ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο υπάγεται, ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα, η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα του διενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχημα ή τον διαγωνισμό ή ο Προϊστάμενος του 1ου ΕΛ.ΚΕ., εάν η ως άνω έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Ειδικά, προκειμένου για υπόθεση φόρου κερδών από τυχερά παίγνια από εταιρεία παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Γ. Εφόσον, κρίνεται απαραίτητη η αυτοψία σε ακίνητο, μετά από αίτημα της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που η έδρα τους βρίσκεται σε άλλο Νομό από το εν λόγω ακίνητο, εκδίδεται εντολή αυτοψίας από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., κατά περίπτωση, στη χωρική αρμοδιότητα της/του οποίας/οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, η οποία θα υπογράφεται τουλάχιστον από τον υπάλληλο που φέρει την εντολή και από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. και αποστέλλεται στην Υπηρεσία, η οποία ζήτησε την αυτοψία για την περαιτέρω διαδικασία.» 60) στη στήλη 2 της περ. 167, τη φράση: «εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., που η έδρα της είναι σε άλλο νομό από τον νομό που βρίσκεται η έδρα της οριζόμενης στην περ. 165 της παρούσας, Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικής Υπηρεσίας,» με τη φράση: «εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ., που η έδρα της/του είναι σε άλλο νομό από τον νομό που βρίσκεται η έδρα της οριζόμενης στην περ. 166 της παρούσας, Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικής Υπηρεσίας,» 61) το πρώτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 168, ως εξής:

«Για τα ακίνητα, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας/του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.»

62) τα αναφερόμενα στη στήλη 5 της περ. 169, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα των αρμόδιων για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. και σε περίπτωση που το ακίνητο δε βρίσκεται στη χωρική τους αρμοδιότητα, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται το ακίνητο.»

63) τα αναφερόμενα στη στήλη 5 της περ. 170, ως εξής:

«α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που είναι αρμόδια/-ο για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που εξέδωσε την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο. Στις περιπτώσεις δηλώσεων κατοχής ακίνητης περιουσίας οι οποίες είχαν υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που ήταν αρμόδια/ο για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. του αποβιώσαντος κατά τα αντίστοιχα έτη και σε περίπτωση δηλώσεων κατοχής ακίνητης περιουσίας οι οποίες είχαν υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΕΛ.ΚΕ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. που εξέδωσε την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο.

γ) Ο υπάλληλος του Τμήματος ή Γ ραφείου Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. ή ο υπάλληλος του Τμήματος Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων του ΚΕ.ΦΟ.Κ., στον οποίο χρεώνεται το αίτημα.»

64) στην περ. 171:

α) τα αναφερόμενα στη στήλη 2, ως εξής:

«Τη χορήγηση πιστοποιητικού σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, την ολική ή μερική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή την απαλλαγή από αυτές ή την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμα επιβολής φόρων λόγω παραγραφής, στις υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.»

β) τα αναφερόμενα στη στήλη 5, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και προσδιορίζει τον φόρο και σε περίπτωση που η δήλωση είχε υποβληθεί και ο φόρος είχε προσδιορισθεί από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις ΠΟΛ. 1015/2004, 1022/2004 και 1167/2012 του Υπουργού Οικονομικών και την με αριθμ. Α. 1137/2020 (Β'2423) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

65) τα αναφερόμενα στη στήλη 5 της περ. 172, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕΦΟΚ που παρέλαβε τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής και σε περίπτωση που η δήλωση είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

66) τα αναφερόμενα στη στήλη 5 της περ. 174, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., προς την οποία υπάρχει η υποχρέωση αποστολής της ανακοίνωσης ή της παροχής των στοιχείων ή οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον πρόκειται για Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.» 67) τα αναφερόμενα στη στήλη 5 της περ. 175, ως εξής:

«Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο ή όπου ενεργείται η αποσφράγιση και απογραφή.»

ΙΙ. Προσθέτουμε:

1) στο τέλος της στήλης 4 της περ. 58, τη φράση: «-Α. 1272/2019 (Β' 2936) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ»

2) στο τέλος της στήλης 4 της περ. 59, τη φράση: «-Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπό στοιχεία Α. 1272/2019 (Β' 2936) και Α. 1278/2019 (Β'3007)»

3) στο τέλος της στήλης 4 της περ. 60, τη φράση: «-Α. 1278/2019 (Β' 3007) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ»

4) στο τέλος της στήλης 5 της περ. 123, νέο εδάφιο, ως εξής:

«Επίσης, με την επιφύλαξη του δευτέρου και τρίτου εδαφίου, οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον η ακυρωθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλη καταλογιστική πράξη αφορά στη φορολογία κατοχής ακίνητης περιουσίας, καθώς και μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και εκδόθηκε από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

5) στη στήλη 5 της περ. 126, νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του πρώτου εδαφίου, ως εξής:

«Σε περίπτωση που η πράξη είχε εκδοθεί από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και αφορά στη φορολογία κατοχής ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

6) στη στήλη 5 της περ. 131, νέα εξαίρεση με α/α 7α, η οποία έπεται της εξαίρεσης με α/α 7, ως εξής:

«7α) Ειδικά, για τις δηλώσεις κατοχής ακίνητης περιουσίας (Ε9, ΕΝΦΙΑ), οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, από Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω εξαίρεσης με α/α 6, οι δηλώσεις κατοχής ακίνητης περιουσίας έγγαμων γυναικών/ΜΣΣ, παραλαμβάνονται, εφόσον ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ενώ εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. της τελευταίας δηλωθείσας στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνσης κατοικίας ή κύριας διαμονής της φορολογουμένης/ΜΣΣ ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον η τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή κύριας διαμονής βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή εφόσον είναι κάτοικοι αλλοδαπής, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω εξαιρέσεις με α/α 3 και 4 και σε περίπτωση που ανωτέρω ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής Αττικής ή Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

7) νέες περ. 145Α και 145Β, οι οποίες έπονται της περ. 145, νέα περ. 165Α, η οποία έπεται της περ. 165 και νέα περ. 173Α, η οποία έπεται της περ. 173, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων -ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«145Α. Τη διαγραφή των αρχικώς βεβαιωθέντων φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, τη βεβαίωση των ποσών που αναγράφονται στο πρακτικό εξώδικης επίλυσης της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020, καθώς και την εκ νέου βεβαίωση των αρχικών ποσών κατόπιν αναδρομικής ανατροπής του συμβιβασμού. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4714/2020 (Α'148), άρθρο 16, παρ. 7 -ν. 4987/2022, άρθρο 45. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που διενήργησε τη βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο. Σε περίπτωση που έχει παύσει η λειτουργία της Υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητές, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
145Β. Την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής ποσού που οφείλεται ύστερα από πρακτικό συμβιβασμού εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 16 του ν.4714/2020, τη διαπίστωση της αναδρομικής ανατροπής του συμβιβασμού λόγω μη καταβολής ή καθυστέρησης στην καταβολή ποσού, καθώς και την ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου της ως άνω περ. 145Α για την εκ νέου βεβαίωση των αρχικών ποσών, σε περίπτωση αναδρομικής ανατροπής του συμβιβασμού. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4714/2020 (Α'148), άρθρο 16, παρ.7 και 11 -ν. 4987/2022, άρθρο 41 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης. »
«165Α. Την κοινοποίηση πρόσκλησης με ανάρτηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet του υπόχρεου που υπέβαλε ελλιπή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, προκειμένου να συμπληρώσει τις ελλείψεις και να προσκομίσει τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται σ’ αυτήν. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4987/2022, ιδίως άρθ. 2, 5, παρ. 1, 2, περ. α' παρ. 3 περ. α', άρθ. 14, παρ. 1, άρθ. 18, 19 - Κ.Φ.Κ.Δ., -άρθ. 7 και 8 του α.ν. 1521/ 1950, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/ 1950 και οι αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό:
Α. 1137/2020 (Β'2423), Α. 1249/2021 (Β' 5779), Α. 1110/2022 (Β'4334), Α. 1151/2022 (Β'5603), Α. 1162/2022 (Β'5870), Α. 1184/2023 (Β'6665).
Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που υποβλήθηκε η δήλωση και σε περίπτωση που η δήλωση είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος των ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. —»
«173Α. Την υποβολή αιτήματος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας περιουσιακών στοιχείων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν.4987/2022 άρθ. 2, -Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 73, παρ. 8 και κάθε άλλη συναφής διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ΚΕ.ΦΟ.Κ., που παραλαμβάνει τη δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και σε περίπτωση που η δήλωση είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. -

»

ΙΙΙ. Διαγράφουμε την υποπερ. δ) της στήλης 2 της περ. 170.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) απόφαση.

Γ. 1) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν:

α) κατά το μέρος που αφορούν στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης, τη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, καθώς και τις Δ.Ο.Υ. Α' - Β' και Β' τάξεως της λοιπής, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας, λόγω των οργανωτικών μεταβολών που προκύπτουν από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 (Β' 4091) απόφασης, από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β' 4772) όμοια, όπως ανακαθορίζονται με όμοιες αποφάσεις,

β) κατά το μέρος που αφορούν στα ΚΕ.ΦΟ.Κ., καθώς και τις Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., λόγω των οργανωτικών μεταβολών που προκύπτουν από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12.7.2023 (Β'4537) απόφασης, από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β' 7343) όμοια, όπως ανακαθορίζονται με όμοιες αποφάσεις και

γ) κατά το μέρος που δε σχετίζονται με τις ως άνω περ. α) και β), από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2) Μέχρι και την προηγούμενη των οριζόμενων για εκάστη Υπηρεσία ημερομηνιών, κάθε μία εξ αυτών εξακολουθεί να λειτουργεί με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β'3886) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης