Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2020/2024 άδεια παράδοσης εισαγωγικών καθεστώτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2024 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι
Αφορά : Αυτόματη αποστολή άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα - Αυτόματη οριστικοποίηση διασαφήσεων εισαγωγής

Ε.2020/2024
Αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα - Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2020/07-03-2024


I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' & Δ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε'
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ Ζ'
2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : E-Mail
: Παράρτημα
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected]
URL : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2020/2024

Θέμα: Αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα – Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής


Σχετ.: α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30.9.2015 εγκύκλιος «Έκδοση της Άδειας παράδοσης και βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Η-Ο58)
β) Η αριθμ. Ε.2033/2020 εγκύκλιο ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ)
γ) Η αριθμ. Ε.2091/2021 εγκύκλιο ΑΑΔΕ «Ενεργοποίηση νέου μηνύματος απελευθέρωσης κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων» (ΑΔΑ: 615846ΜΠ3Ζ-Μ07)
δ) Η αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η- ΑΝΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και στην αυτόματη οριστικοποίηση της διασάφησης εισαγωγής στο ICISnet με την κατάλληλη μεταβολή της κατάστασής της (status).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την διαχείριση της άδειας παράδοσης εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε εισαγωγικό τελωνειακό καθεστώς με την υποβολή ΕΔΕ Εισαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η παρούσα εγκύκλιος αφορά εμπορεύματα για τα οποία έχει υποβληθεί ΕΔΕ Εισαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής για την υπαγωγή τους στα τελωνειακά καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής και ειδικού προορισμού. Εφαρμόζεται από τα τελωνεία εισαγωγής και τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς και τους διαχειριστές των αποθηκών για την παράδοση των εμπορευμάτων (εισαγωγείς, κατόχους αδειών των προαναφερόμενων ειδικών καθεστώτων, τελωνειακούς αντιπροσώπους, διαχειριστές αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης και ελευθέρων ζωνών).

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαχείριση της άδειας παράδοσης στα εισαγωγικά καθεστώτα, για την έκδοση της οποίας ήταν απαραίτητη η παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου.

Πλέον, έχοντας λάβει υπόψη την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω διευκόλυνση των οικονομικών φορέων μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας τελωνισμού κατά την εισαγωγή, καθώς και την ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, με την παρούσα καθιερώνεται η αυτόματη αποστολή της άδειας παράδοσης στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς-διαχειριστές αποθηκών και η αυτόματη οριστικοποίηση της διασάφησης εισαγωγής, χωρίς την παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου όπως προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Ειδικότερα, βάσει των νέων ρυθμίσεων, προβλέπεται:

• η αυτόματη αποστολή των εξής μηνυμάτων όσον αφορά την άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου για την εκτύπωση και την παράδοση της εν λόγω άδειας στον οικονομικό φορέα: α) ID39 στον διαχειριστή της αποθήκης όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα για το ΕΔΕ Εισαγωγής και το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής και β) ID29 στον διασαφιστή και

• η αυτόματη μετάβαση του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής από την κατάσταση
(status) «Υπό απελευθέρωση» στην κατάσταση «Οριστικοποιημένο».
Οι συγκεκριμένες λειτουργικότητες αφορούν το ΕΔΕ Εισαγωγής και το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής και εφαρμόζονται στα εξής τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής:
→ θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώτα 40, 42, 49, 07)
→ τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (καθεστώς 51)
→ Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής (καθεστώς 48)
→ προσωρινή εισαγωγή (καθεστώς 53)
→ ειδικός προορισμός (καθεστώς 40 – θέση 37β 6 ΒΒ)
→ επανεισαγωγή στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (61)
→ επανεισαγωγή (καθεστώς 63)
→ τελωνειακή αποταμίευση (καθεστώς 71).

Περαιτέρω, παρέχονται οι εξής οδηγίες ως προς την εφαρμογή της νέας διαδικασίας:

• Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η παρακολούθηση της κατάστασης (status) των διασαφήσεων εισαγωγής από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσω της οθόνης αναζήτησης των διασαφήσεων και η διασάφηση από την κατάσταση «Υπό Απελευθέρωση» μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση «Οριστικοποιημένο». Με την οριστικοποίηση της διασάφησης αποστέλλονται δύο μηνύματα, ένα στο διασαφιστή και ένα στο διαχειριστή της αποθήκης προκειμένου να παραδώσει το εμπόρευμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτυπώνεται από τις τελωνειακές αρχές η άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που υφίσταται αποδεδειγμένη ανάγκη εφαρμογής της εφεδρικής διαδικασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 της ως άνω δ) σχετικής, τις περιπτώσεις διασαφήσεων που περιέχουν κρίσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις, όταν δεν έχει κατατεθεί εγγύηση, και διασαφήσεων που περιέχουν e-αίτηση, η οποία δεν είναι σε κατάσταση “Πληρωμένη”.

• Όσον αφορά το μήνυμα ID39 που αποστέλλεται στον διαχειριστή της αποθήκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω γ) σχετική εγκύκλιο ως προς τον πίνακα αναφοράς της θέσης 30, ο οποίος τηρείται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και περιλαμβάνει αντιστοίχιση του κωδικού τόπου των εμπορευμάτων με τον παραλήπτη του μηνύματος.
 
Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς ώστε για κάθε νέο κωδικό τόπου εμπορευμάτων που καθιερώνεται στον πίνακα αναφοράς της θέσης 30 να δηλώνεται από τους διαχειριστές των αποθηκών/ελευθέρων ζωνών: α) ο αριθμός EORI τους και β) τα διαπιστευτήριά τους για την είσοδο στο ICISnet (όνομα χρήστη και κωδικός TAXISnet), τα οποία συνδέονται με τον δηλωθέντα αριθμό EORI. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του μηνύματος στον διαχειριστή της αποθήκης/ελεύθερης ζώνης.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Προκειμένου για την υλοποίηση της αυτόματης αποστολής της άδειας παράδοσης στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και της αυτόματης οριστικοποίησης της διασάφησης εισαγωγής χωρίς την παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου, στις περιπτώσεις των ειδικών καθεστώτων κατά τις οποίες η υπαγωγή εμπορευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 211, παρ.3 γ) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), (ήτοι 71 00 - καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, 53 00 - καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, 51 00 – καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, 48 00 - Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποκατάστατων προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πριν από την εξαγωγή εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής και 40 00 με θέση 37 β: 6 ΒΒ - καθεστώς ειδικού προορισμού), ορίζονται τα ακόλουθα:

I. Υποχρεώσεις του διασαφιστή για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς


Για όλες τις περιπτώσεις υπαγωγής εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς, αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του διασαφιστή η καταχώρηση επί της διασάφησης του αριθμού GRN της εγγύησης καθώς και του ποσού της εγγύησης επί του αντίστοιχου πεδίου του τελωνειακής διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς. Ο συναλλασσόμενος σε κάθε περίπτωση και πριν την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης, πρέπει να έχει καταθέσει εγγύηση, να έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων και να έχει λάβει το GRN της εγγύησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Στην παρούσα φάση, ο έλεγχος επάρκειας της εγγύησης διενεργείται στο πλαίσιο είτε του ελέγχου διαδικασίας στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και όπου απαιτείται στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, είτε του ελέγχου εγγράφων/φυσικού ελέγχου στα λοιπά ειδικά καθεστώτα εφόσον αυτό υποδεικνύεται από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου. Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης του διασαφιστή για την αναγραφή του GRN και του ποσού της εγγύησης επί του τελωνειακού παραστατικού, επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι:
1) Στις περιπτώσεις Δημόσιων Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης για τις οποίες έχει κατατεθεί συνολική εγγύηση καθώς επίσης και
2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από σύσταση εγγύησης, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου της εγγύησης επί της διασάφησης αλλά θα συμπληρώνεται στη θέση 44.1 ο κωδικός 1782 «Μη υποχρέωση συμπλήρωσης GRN»

II. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.


Στην περίπτωση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταποιημένων προϊόντων μετά από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Θέση 37α: 40 51), πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται από την Τελωνειακή Αρχή η μέθοδος υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με την άδεια υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς, δηλαδή κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3 ή 85 παρ. 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Το χρονικό σημείο ελέγχου της μεθόδου υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής διεξάγεται στο πλαίσιο επιτήρησης των ειδικών καθεστώτων με έλεγχο διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω καθεστώς πρέπει να εκκαθαρίζεται με την αποδοχή του εκκαθαριστικού λογαριασμού ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Τέλος για τις περιπτώσεις που η διασάφηση επέχει θέση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 163 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2446/2015, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1176201 ΕΞ 2017/21.11.2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων με την εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων περιορίζεται στις περιπτώσεις προσκόμισης μεμονωμένης εγγύησης στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων, διενέργειας φυσικών ελέγχων και χρήσης εφεδρικής διαδικασίας σε περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 της ως άνω δ) σχετικής.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών με αρμοδιότητα για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής, παρακαλούνται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω.
Τυχόν διευκρινίσεις θα παρέχονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες στις εξής διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: [email protected]
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: [email protected]
Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας: [email protected]
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης