Αποτελέσματα live αναζήτησης

95391/20-03-2024 άδειες διαμονής Κώδικα Μετανάστευσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Άδειες διαμονής Κώδικα Μετανάστευσης: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση

95391/20-03-2024
Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α' 81)


Αριθμ. 95391/2024

(ΦΕΚ Β' 1807/22-03-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 176 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α' 81),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
γ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, Ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α' 31),
δ) του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (Α' 135),
ε) του π. δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255),
στ) του π.δ. 77/2023, «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
ζ) του π.δ. 79/2023, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
η) του π.δ. 16/2014 «Προξενικά τέλη και δικαιώματα» (Α' 24),
θ) της υπ' αρ. 24235/2014 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων εισόδου που περιλαμβάνονται στο π.δ. 16/2004» (Β' 2181),
ι) της υπ' αρ. 115/12.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β' 4524) και

2. Την υπ' αρ. 79409/5.3.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία α) οι προτεινόμενες διατάξεις επιφέρουν έσοδα στον Κρατικό προϋπολογισμό, το ύψος των οποίων δε δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής προσωρινής άδειας ή εθνικής θεώρησης εισόδου, που θα υποβληθούν, β) η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 2 καλύπτεται από το τέλος που υποβάλει ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας και γ) οι προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούν πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την ανάπτυξη των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης, στο πλαίσιο της προσαρμογής του Συστήματος στις διατάξεις του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής του Κώδικα Μετανάστευσης, τα οποία οφείλει να υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής


Πολίτης τρίτης χώρας (εφεξής π.τ.χ.), ο οποίος επιθυμεί να λάβει μία από τις άδειες διαμονής του άρθρου 9 του ν. 5038/2023, οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της αντίστοιχης θεώρησης εισόδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του ν. 5038/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και των δικαιολογητικών που καθορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [εφεξής: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση»] από τον π.τ.χ. ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή από τον σύζυγο, ανιόντα/ανιόντες και ενήλικο κατιόντα/κατιόντες του με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Άρθρο 2
Κοινά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής


α) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου αυτή απαιτείται, ισχύουσα εθνική ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, με την επιφύλαξη της περ. α) του άρθρου 8 του ν. 5038/2023.

Σε περίπτωση π.τ.χ., οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης, η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης διαπιστώνει από το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο τη νομιμότητα εισόδου και διανομής του αιτούντος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

Η ισχύς του ταξιδιωτικού εγγράφου εκτείνεται τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του πολίτη τρίτης χώρας, περιέχει τουλάχιστον δύο (2) κενές σελίδες και εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

β) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας είναι ίδιες με αυτές των φωτογραφιών που υποβάλλονται για τα ελληνικά διαβατήρια, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή, είτε σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD), είτε σε μαγνητικό μέσο αποθήκευση (USB stick) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Η φωτογραφία υποβάλλεται δια ζώσης κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 5038/2023 σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1030/2002/ ΕΚ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Τέλος κόστους εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ. Το τέλος εκτύπωσης υποβάλλεται και δεσμεύεται κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 5038/2023 και υποβάλλεται από το σύνολο των αιτούντων π.τ.χ. ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη καταβολής παραβόλου για την έκδοση του τίτλου διαμονής.

δ) Στην περίπτωση αρχικής χορήγησης, βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

Στην περίπτωση ανανέωσης, αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προς τούτο, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης αναζητεί ενεργή ασφαλιστική ικανότητα για όλη τη διανυθείσα περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής. Στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας δεν διαθέτει ενεργή ασφάλιση σε κάποιο/κάποια από τα έτη ισχύος της άδειας διαμονής του, προσκομίζει, είτε αποδεικτικό λήψεως επιδόματος ανεργίας για εκείνη την περίοδο, είτε στοιχεία από τα οποία τεκμηριώνεται τυχόν ανωτέρα βία για την μη πλήρωση της σχετικής προϋπόθεσης.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα καλύπτει, κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

Σε περίπτωση υγειονομικής κάλυψης από φορέα της αλλοδαπής, η ασφάλιση καλύπτει ρητά τη διαμονή του αιτούντος στην Ελλάδα για το σύνολο των προβλεπόμενων κινδύνων και παροχών, κατά τα ανωτέρω, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, τα οποία υποβάλλονται και δηλώνονται, υπευθύνως, κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος αναφορικά με τον τόπο γέννησής του, εάν ο τόπος γέννησης δεν προκύπτει από το ταξιδιωτικό έγγραφο ή από άλλα υποβληθέντα δημόσια έγγραφα ή δικαιολογητικά. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ο τόπος γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τους κανόνες μεταγραφής στη λατινική γραφή κατά ICAO, ακόμα και εάν η γλώσσα της χώρας προέλευσης δεν χρησιμοποιεί λατινικό αλφάβητο. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο κατά την αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής.

Άρθρο 3
Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa D) και άδεια διαμονής για παροχή εξαρτημένης και εποχικής εργασίας - Κατηγορία «Ε»


1. Η εθνική θεώρηση εισόδου μπορεί να χορηγηθεί, αφού περιέλθει στην Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η σχετική Εγκριτική Πράξη του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, αντίστοιχα, για την απασχόληση του π.τ.χ. στο πλαίσιο εξηρτημένης εργασίας, εργασίας υψηλής ειδίκευσης ή εποχικής εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη και η σύμβαση εργασίας υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.

2. Οι άδειες και τίτλοι διαμονής για παροχή εξαρτημένης και εποχικής εργασίας διακρίνονται στους τύπους Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 και Ε6.

Άρθρο 4
Ε1. Άδεια διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης κατά την Οδηγία (ΕΕ 2021/1883)/«Μπλε κάρτα της ΕΕ» (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Έγκριση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης

Αίτηση εργοδότη, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του εργαζόμενου δεν υπολείπεται του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, το οποίο ισούται με το ένα κόμμα έξι (1,6) του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα.

β) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, βεβαίωση/πιστοποιητικό του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) περί προσαρμογής στην ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

γ) Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, έγγραφα που πιστοποιούν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα αναφορικά με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.

δ) Αντίγραφο των σελίδων του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου του υποψηφίου εργαζομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και τη φωτογραφία του.

ε) Στοιχεία του εργοδότη σχετικά με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για την μετάκληση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παρ. 29 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με την παρ. 1.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας υψηλής ειδίκευσης κατά την παρ. 1.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D) ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 5038/2023.

β) Σύμβαση εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

4. Χορήγηση άδειας διαμονής για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης λόγω μακράς κινητικότητας από άλλο κ-μ της ΕΕ

α) Ακριβές αντίγραφο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», της οποίας είναι κάτοχος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Σύμβαση εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός του εργαζόμενου δεν υπολείπεται του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, το οποίο ισούται με το ένα κόμμα έξι (1,6) του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα.

γ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, βεβαίωση/πιστοποιητικό του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) περί προσαρμογής στην ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

δ) Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, έγγραφα που πιστοποιούν τα συναφή υψηλά επαγγελματικά προσόντα αναφορικά με την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

στ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

5. Ανανέωση άδειας διαμονής (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου).

α) Σύμβαση εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, ως ανωτέρω.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Ε2. Άδεια διαμονής στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης κατά την Οδηγία 2014/66/ΕΕ (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Έγκριση απασχόλησης ενδοεταιρικής μετάθεσης

Αίτηση από την οντότητα υποδοχής, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων.

β) Πιστοποιητικά των τελευταίων τριών (3) μηνών για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη δημόσια αρχή.

γ) Αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής. δ) Σύμβαση εργασίας με την εταιρεία στην τρίτη χώρα και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη. Η επιστολή ανάθεσης περιλαμβάνει:

i. Διάρκεια της μετάθεσης και τόπος εγκατάστασης της οντότητας,

ii. περιγραφή της θέσης εργασίας, την οποία ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,

iii. το ύψος της αμοιβής,

iv. τους λοιπούς όρους και συνθήκες απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης,

v. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, μετατίθεται σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.

Σε περίπτωση εισδοχής ασκούμενου, τα ανωτέρω συνοδεύονται και από συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του πολίτη τρίτης χώρας, αιτούντος την εισδοχή, για την μελλοντική του θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων.

ε) Αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων στην τρίτη χώρα, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά στα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, και τουλάχιστον για έξι (6) συνεχείς μήνες πριν από την ίδια ημερομηνία όσον αφορά στους ασκούμενους εργαζόμενους,

στ) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία για την αντίστοιχη θέση στην οντότητα υποδοχής,

ζ) Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τους πολίτες της ΕΕ για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.

η) Αντίγραφο των σελίδων του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου του υποψηφίου εργαζομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και τη φωτογραφία του.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης για την ενδοεταιρική μετάθεση σύμφωνα με την παρ. 1.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας με την εταιρεία στην τρίτη χώρα και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη από την οποία προκύπτει η αναγκαιότητα της ανανέωσης της άδειας διαμονής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 54 του Κώδικα.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 6
Ε3. Άδεια διαμονής για απασχόληση ειδικού σκοπού κατά τα άρθρα 59 και 60 του ν. 5038/2023


Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για απασχόληση ειδικού σκοπού, καταθέτει αίτηση από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, όπως αυτά αναγράφονται και αναφέρονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο, η ειδικότητα, ο τομέας, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη έγκρισης της απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη, η οποία διαβιβάζεται μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, προ-κειμένου να χορηγηθεί στον π.τ.χ. η αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου, πλην της περ. ζ) του άρθρου 59 του νόμου για την οποία δεν απαιτείται έγκριση και εθνική θεώρηση εισόδου, αλλά ο π.τ.χ. εισέρχεται με ομοιόμορφη θεώρηση τύπου εισόδου ή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης.

1. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών που απασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου).

1.1 Έγκριση απασχόλησης

α) Εισήγηση - πρόταση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της αίτησης του αναδόχου, των εργολάβων ή των υπεργολάβων σχετικά με τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των εργασιών θαλάσσιας έρευνας, γεώτρησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων.

β) Πρόσφατη βεβαίωση του αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ./εταίροι, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής, ανάλογα με το είδος της εταιρείας.

γ) Σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία.

1.2 Εθνική Θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης ειδικού σκοπού σύμφωνα με την παρ. 1.1.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας κατά την παρ. 1.1.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

1.3 Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας.

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

1.4 Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

β) Πρόσφατη βεβαίωση αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ/εταίροι, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής, ανάλογα με το είδος της εταιρείας.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα, ή βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από αντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.

δ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (όπου απαιτείται).

ε) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

2. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται σε εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές εταιρείες (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

2.1 Έγκριση απασχόλησης

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ισχύ, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή της εταιρίας, στις διατάξεις του ν. 89/1967, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής ή Βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της εταιρίας και στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

β) Βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας, εάν αυτή δεν προκύπτει από το ως άνω δικαιολογητικό.

γ) Σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του και οι όροι εργασίας. Η σύμβαση πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από δημόσια αρχή.

δ) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ισχύ, σχετικά με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής της εταιρείας, στην περίπτωση των ναυτιλιακών εταιρειών.

2.2 Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο της σύμβασης εργασίας.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2.3 Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας

γ) Αναγγελία πρόσληψης για το υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή Βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας για το νόμιμο εκπρόσωπο.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

2.4 Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας για το υπαλληλικό προσωπικό ή Βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας για το νόμιμο εκπρόσωπο.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

3. Τεχνικοί που απασχολούνται σε μεταλλεία ή βιομηχανίες σύμφωνα με τον α.ν. 448/1968 (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

3.1 Έγκριση απασχόλησης

α) Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας είναι επείγουσα με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων συνοδευόμενη από βεβαίωση της εταιρείας από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του προς απασχόληση, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου, ο οποίος προμηθεύει σ' αυτήν μηχανήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.

β) Σύμβαση εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του.

γ) Πρόσφατη βεβαίωση αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ/εταίροι, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής, ανάλογα με το είδος της εταιρείας.

3.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

3.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπου απαιτείται.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

3.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας, ως ανωτέρω.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, όπου απαιτείται.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

4. Στελέχη επενδυτικών σχημάτων φορέα στρατηγικής επένδυσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 (Α'237) περί στρατηγικών επενδύσεων και βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

4.1. Έγκριση απασχόλησης

α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αφορά στον χαρακτηρισμό της επένδυσης, ως στρατηγικής, και τη σκοπιμότητα χορήγησης της άδειας διαμονής.

β) Σύμβαση εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές του.

γ) Πρόσφατη βεβαίωση αρμόδιου φορέα από την οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ./εταίροι, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής, ανάλογα με το είδος της εταιρείας.

4.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

4.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας.

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

4.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας, ως ανωτέρω.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, όπου απαιτείται.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

5. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

5.1. Έγκριση απασχόλησης

α) ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την επιχείρηση ή εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ή οργανισμού για τη συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου λόγων που δικαιολογούν την αναγκαιότητα εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα.

β) Σύμβαση εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του.

γ) Ειδικά για αεροπορικές εταιρείες, βεβαίωση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ότι η εταιρεία είναι ο επίσημος κρατικός αερομεταφορέας.

5.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

5.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας.

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

5.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας, ως ανωτέρω.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

6. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων, καθώς και φορέων της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222) (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

6.1. Έγκριση απασχόλησης

α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

β) Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την έγκριση διδασκαλίας του αιτούντος για το τρέχον σχολικό έτος.

γ) Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ιδιωτικών και ισότιμων σχολείων, καθώς και φορέων της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222), από τη σύμβαση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός διδάσκει μάθημα στη μητρική του γλώσσα, η οποία είναι επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

6.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας.

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

6.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας, ως ανωτέρω.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

7. Αθλητές - Προπονητές (αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

7.1. Έγκριση απασχόλησης

Δεν απαιτείται.

7.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

Δεν απαιτείται. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή με διαδικασία απαλλαγής της ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου.

7.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή με διαδικασία απαλλαγής της ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου.

β) Σύμβαση εργασίας/συμβόλαιο εργασίας στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αφορά σε μεταγραφή επαγγελματία ή σε μεταγραφή αμειβόμενου αθλητή ή σε πρόσληψη προπονητή σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.Ε.) ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών.

γ) Βεβαίωση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη του αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.Ε.) ή του Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

7.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας/συμβόλαιο εργασίας στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αφορά σε μεταγραφή επαγγελματία ή σε μεταγραφή αμειβόμενου αθλητή ή σε πρόσληψη προπονητή με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο, Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών.

β) Βεβαίωση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη του αθλητικού σωματείου, της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

8. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

8.1. Έγκριση απασχόλησης

α) Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή

Βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όταν πρόκειται για λειτουργούς γνωστής θρησκείας στη χώρα, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.

β) Βεβαίωση του εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του στη χώρα.

8.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης

β) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

8.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

8.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη ή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά περίπτωση, ότι ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

9. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού (αρμόδια για την έγκριση της απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

9.1. Έγκριση απασχόλησης

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι η επιστημονική δραστηριότητα της αρχαιολογικής σχολής είναι υπό την εποπτεία του.

β) Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.

9.2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

9.3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

9.4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 7
Ε4. Άδεια διαμονής για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης κατά το άρθρο 61 του ν. 5038/2023 (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Έγκριση απασχόλησης

Αίτηση εργοδότη που υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγεται ο εργοδότης, περιλαμβάνει τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και συνοδεύεται από:

α) Σύμβαση εργασίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, φυσικού ή νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει το εισόδημα του εργοδότη, το ελάχιστο προαπαιτούμενο ύψος του οποίου καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 29 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023,

γ) αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, δ) βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη "Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» αναφορικά με την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, όπου χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 169653/3.6.2011 (Β' 1181) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1415/80082/12.7.2016 (Β' 2386), όμοια απόφαση, όπου απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης κατά την παρ. 1.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας κατά την παρ. 1.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας

γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Σύμβαση εργασίας.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 8
Ε5. Τίτλος διαμονής και απασχόλησης (Εθνική Θεώρηση Εισόδου - VISA D) με σκοπό την εποχιακή εργασία κατά την Οδηγία 2014/36/ΕΕ (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


Τα δικαιολογητικά για την αίτηση έγκρισης μετάκλησης για εποχική εργασία, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της υπουργικής απόφασης της παρ. 29 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, καθορίζονται ως εξής:

1. Έγκριση για την απασχόληση εποχιακού εργαζομένου στην αγροτική οικονομία Η αίτηση περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63, υποβάλλεται στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση εργασίας υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 5038/2023.

β) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει i) ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α' 212) και ii) η ελληνική προξενική αρχή, στην οποία θα προσέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη λήψη της απαιτούμενης κατά περίπτωση θεώρησης εισόδου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη από την οποία προκύπτουν στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κυριότητα, στη νομή, στην κατοχή, καθώς και στην καταλληλότητα του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Εάν απαιτείται από τον εργοδότη η καταβολή μισθώματος θα εγχειρίσει στον εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης ή

υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, με την οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχιακός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

ε) Αντίγραφο των σελίδων του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου του υποψηφίου εργαζομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και την φωτογραφία του πολίτη τρίτης χώρας.

στ) Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη "Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» αναφορικά με την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τη Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 169653/3-6-2011 (Β' 1181) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1415/80082/ 12-07-2016 (Β' 2386), όμοια απόφαση.

2. Έγκριση για την απασχόληση εποχιακού εργαζομένου στην αλιεία.

Στην περίπτωση των εργαζομένων στην αλιεία, κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1453/1984 (Α' 88), υποβάλλονται αναλογικά τα κατά τα ανωτέρω, δικαιολογητικά, για τον αγροτικό τομέα, ενώ στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων ρυθμίσεων, η εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος 11 μήνες ανά περίοδο 12 μηνών.

3. Έγκριση για την απασχόληση εποχιακού εργαζομένου στον τουριστικό τομέα:

Η αίτηση περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63, υποβάλλεται στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση εργασίας, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 5038/2023.

β) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει 1) ότι ο ίδιος αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α' 212), 2) η ελληνική προξενική αρχή, στην οποία θα προσέλθει ο π.τ.χ. για τη λήψη της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, θεώρησης εισόδου, 3) ότι η σύμβαση εργασίας που υποβάλει πληροί τις υποχρεώσεις του εργοδότη, όπως αυτές απορρέουν, τόσο από τις κείμενες ρυθμίσεις περί του νομίμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, όσο και από τις τυχόν δεσμεύσεις του εργοδότη από την αντίστοιχη κλαδική ή τοπική ή επιχειρησιακή ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας, 4) ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης (ατομικής ή νομικού προσώπου) είναι συναφής με τις δραστηριότητες που υπάγονται στον τουριστικό κλάδο και 5) η ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη από την οποία προκύπτουν στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κυριότητα, στη νομή, στην κατοχή, καθώς και στην καταλληλότητα του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Εάν απαιτείται από τον εργοδότη η καταβολή μισθώματος θα εγχειρίσει στον εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης ή

υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, με την οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχιακός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

ε) Αντίγραφο των σελίδων του ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου του υποψηφίου εργαζομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία και τη φωτογραφία.

στ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, βεβαίωση/πιστοποιητικό του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) περί προσαρμογής στην ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

ζ) βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για έναρξη δραστηριότητας, στην περίπτωση που ο αιτών εργοδότης δεν είναι επιτηδευματίας, ή καταστατικό της λειτουργούσας επιχείρησης ή πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της επιχείρησης, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας. Από το προσκομισθέν δικαιολογητικό θα πρέπει να προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας του εργοδότη με τον τουριστικό τομέα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν για την αίτηση χορήγησης θεώρησης εισόδου εντός εξήντα (60) ημερών.

Ο πολίτης τρίτης χώρας, εποχιακός εργαζόμενος, σε όλες τις περιπτώσεις εποχικής εργασίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια, μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από το ταξιδιωτικό έγγραφο.

4. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Έγκριση απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 και 3.

β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 και 3.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 9
Ε6. Άδεια Διαμονής Εποχιακών Εργαζομένων κατά το άρθρο 66 του ν. 5038/2023 (αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής εποχιακής εργασίας, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας. Ο αιτών υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Σύμβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχιακής εργασίας, υπογεγραμμένη από εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια και τον αιτούντα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στην περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 63.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για τη συνολική περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη από την οποία προκύπτουν στοιχεία ότι παρέχεται στον εποχιακό εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή κατάλυμα, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κυριότητα, στη νομή, στην κατοχή, καθώς και στην καταλληλότητα του καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Εάν απαιτείται από τον εργοδότη η καταβολή μισθώματος θα εγχειρίσει στον εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους της μίσθωσης ή

υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από αυτόν, με την οποία υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχιακός εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει ήδη, κατά την εργασία του ως εποχιακός εργαζόμενος, δυνάμει της αντίστοιχης θεώρησης εισόδου, πλήρη ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, σύμφωνα με την οποία αυτός αναλαμβάνει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.

ζ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία ή βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για έναρξη δραστηριότητας, στην περίπτωση που ο αιτών εργοδότης δεν είναι επιτηδευματίας, ή καταστατικό της λειτουργούσας επιχείρησης ή πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της επιχείρησης, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας, εφόσον ο εποχιακός εργαζόμενος θα απασχοληθεί στον τουρισμό. Από το προσκομισθέν δικαιολογητικό θα πρέπει να προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας του εργοδότη με τον τουριστικό τομέα.

η) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, βεβαίωση/πιστοποιητικό του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 38/2010 (Α' 78) περί προσαρμογής στην ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την άσκηση του επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

Στην περίπτωση των εργαζομένων στην αλιεία, κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1453/1984 (Α' 88), υποβάλλονται αναλογικά τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τον αγροτικό τομέα.

2. Ανανέωση της άδειας διαμονής

Η άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία ανανεώνεται, εφόσον υποβάλλονται επικαιροποιημένα, εάν απαιτείται, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση πως η συνολική διάρκεια του χρόνου διαμονής δεν υπερβαίνει συνολικά τα δέκα (10) έτη.

Άρθρο 10
Ζ1. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής Ψηφιακών Νομάδων (άρθρο 68, ν. 5038/2023) (αρμόδια για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι προτίθεται να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για παροχή εξ αποστάσεως εργασία και ότι δεν θα παρέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα.

β) Στοιχεία αναφορικά με την επωνυμία, την έδρα, το πεδίο δραστηριότητας, τον εταιρικό σκοπό και την ενεργή και ενεστώσα λειτουργία της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, στην οποία απασχολείται ο αιτών. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

γ) Ενεργή σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση και η δυνατότητά του να παρέχει την εργασία του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εκτός Ελλάδας.-Εάν ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτούνται παραπάνω από μία (1) συμβάσεις εργασίας ή έργου.

δ) Αν ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, στοιχεία για την ιδιότητά του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

ε) Στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαρκείς πόρους κατά το άρθρο 68, παρ. 2, στοιχείο ε', σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στις τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ, μη-νιαίως, εξετάζεται, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε ετήσια βάση, μεσοσταθμικά, και αποδεικνύεται από στοιχεία, ιδίως:

i. Από σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή

ii. από τραπεζικό λογαριασμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, εάν είναι αυτοαπασχολούμενος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, το ανωτέρω ποσό αναφέρεται σε καθαρά έσοδα κατά την έννοια της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 5038/2023.

στ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ζ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής τύπου Ι.8 σε ψηφιακούς νομάδες (παρ. 7 άρθρου 12, παρ. 4 άρθρου 68 και παρ. 8 άρθρου 163).

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D) κατηγορίας Ζ1 ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή εισδοχή με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης,

β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι προτίθεται να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για παροχή εξ αποστάσεως εργασία και ότι δεν θα παρέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,

γ) Στοιχεία αναφορικά με την επωνυμία, την έδρα, το πεδίο δραστηριότητας, τον εταιρικό σκοπό και την ενεργή και ενεστώσα λειτουργία της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, στην οποία απασχολείται ο αιτών. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

δ) Ενεργή σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης και στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση και η δυνατότητά του να παρέχει την εργασία του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εκτός Ελλάδας.- Εάν ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτούνται παραπάνω από μία (1) συμβάσεις εργασίας ή έργου.

ε) Αν ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, στοιχεία για την ιδιότητά του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αφορούν ιδίως εγγραφή σε υπηρεσία αντίστοιχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην χώρα που εδρεύει η επιχείρηση, στοιχεία από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή άλλες δημόσιες πηγές.

στ) Στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι διαθέτει επαρκείς πόρους κατά το άρθρο 68, παρ. 2, στοιχείο ε( σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στις τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ, μηνιαίως, εξετάζεται, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε ετήσια βάση, μεσοσταθμικά, και αποδεικνύεται ιδίως:

i. Από σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή

ii. από τραπεζικό λογαριασμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, εάν είναι αυτοαπασχολούμενος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, το ανωτέρω ποσό αναφέρεται σε καθαρά έσοδα κατά την έννοια της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 68.

ζ) Παράβολο ύψους χιλίων ευρώ (1000) ευρώ.

η) Στοιχεία διαμονής, τα οποία αφορούν, είτε σε μισθωτήρια σύμβαση, είτε σε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου, είτε σε συμφωνία παραχώρησης χρήσης.

θ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

4. Ανανέωση της άδειας διαμονής

Η άδεια διαμονής κατηγορίας Ι.8 σε ψηφιακούς νομάδες ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 163.

Άρθρο 11
Ζ2. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (άρθρο 69, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.

β) Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του συγκροτήματος.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 12
Ζ3. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) πνευματικών δημιουργών (άρθρο 70, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο της οποίας συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα ή διενεργούνται στην Ελλάδα.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Άρθρο 13
Ζ4. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (άρθρο 71, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 5038/2023.

β) Αντίγραφο Βεβαίωσης Ασφάλισης ή Ευρωπαϊκής κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου ενω-σιακού εγγράφου.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 14
Ζ5. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (άρθρο 72, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση της εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα επιχείρησης, στην οποία αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου πολίτη τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή.

β) Σύμβαση προμήθειας μεταξύ της εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης - αποδέκτη της υπηρεσίας.

Στη σύμβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 15
Ζ6. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών αρχηγούς οργανωμένων ομάδων τουρισμού (άρθρο 73, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό γραφείο, στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του πολίτη τρίτης χώρας, ως Αρχηγού Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών.

β) Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση πολίτης τρίτης χώρας εργάζεται και αμείβεται από αυτό.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων, μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

δ) Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 73.

ε) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

στ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 16
Ζ7. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) αθλητών, προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για αθλητική προετοιμασία (άρθρο 74, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό τους στην Ελλάδα με σκοπό την προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

β) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν οικονομικούς πόρους, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους στην Ελλάδα, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 176, χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υποβάλλονται και να στοιχειοθετούνται, είτε ατομικά, είτε σε επίπεδο φορέα.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 17
Ζ8. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης (άρθρο 75, ν. 5038/2023)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Θεωρημένη βεβαίωση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών ότι έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του, σε συγκεκριμένη επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δια μέσου φορέα ανταλλαγών.

Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ) της χώρας μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες αναλόγου περιεχομένου με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, με διεθνείς φορείς ανταλλαγών φοιτητών.

Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του αντικειμένου των σπουδών,

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 18
Ζ9. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa) (άρθρο 76, ν. 5038/2023).


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Οιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά όχι το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν συνοδεύεται από εξαρτώμενα τέκνα και δεν έχει προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday) ή για διακοπές με εργασία (Working Holiday) της Ελλάδας,

γ) Στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς πόρους για την διαβίωση του στην Ελλάδα, οι οποίοι ανέρχονται στις 3.000 ευρώ για την περίοδο της ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, καθώς και επαρκείς πόρους για την αγορά του εισιτηρίου ή εισιτήριο για την πραγματοποίηση του ταξιδιού,

δ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαίωση ότι ο αιτών έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη των προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, ε) Επιστολή από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας του στην οποία δηλώνεται η συναίνεση της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για την παραμονή του στην Ελλάδα, βάσει των όρων της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων.

στ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ζ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 19
Ζ10. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο (άρθρο 77, ν. 5038/2023).


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Σχετική εισήγηση του αρμόδιου δημόσιου φορέα.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 20
Ζ11. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής τύπου Ι.1 σε υποτρόφους του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (άρθρο 78, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση υποτροφίας του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται ατελώς.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής τύπου Ι.1 από την υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε υποτρόφους του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (άρθρο 78 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 5038/2023)

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) από την οποία προκύπτει ο χρόνος παράτασης της υποτροφίας, καθώς επίσης η κάλυψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εξόδων τυχόν επαναπατρισμού τους.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 21
Ζ12. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου (άρθρα 79, παρ. 2, περ. α και 163, παρ. 7α, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Έγγραφο της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής με το οποίο διαβιβάζει στην αρμόδια Προξενική αρχή την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής τύπου Ι.7 από την υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Έγγραφο της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής με το οποίο διαβιβάζει στην αρμόδια Προξενική αρχή την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την αίτηση του ενδιαφερομένου.

γ) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

δ) Παράβολο ύψους 150 ευρώ ανά έτος.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής τύπου Ι.7 από την υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου

α) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

β) Εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την αίτηση του ενδιαφερομένου.

γ) Παράβολο ύψους 150 ευρώ ανά έτος.

Η άδεια διαμονής δύναται να ανανεώνεται ανά έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 22
Ζ12. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για γνωριμία του μοναχικού βίου - μοναχισμό (άρθρο 79, παρ. 2 περ. β και 163, παρ. 7β ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Έγκριση εισδοχής

Δεν απαιτείται.

2. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

β) Σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

γ) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής τύπου Ι.7 από την υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για γνωριμία του μοναχικού βίου - μοναχισμό.

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

γ) Σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

δ) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

ε) Παράβολο ύψους 150 ευρώ ανά έτος.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής τύπου Ι.7 από την υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για γνωριμία του μοναχικού βίου - μοναχισμό

α) Βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου ότι έχει γίνει δεκτός και συνεχίζει να διαμένει για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

β) Σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός και συνεχίζει να διαμένει για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.

γ) Βεβαίωση της Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

δ) Παράβολο ύψους 150 ευρώ ανά έτος.

Άρθρο 23
Άδειες Διαμονής για οικογενειακούς λόγους (Τύπου «Ο», Κατηγορία Ο1) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά περίπτωση)


Ι. Άδειες Διαμονής για οικογενειακή επανένωση (Κατηγορία Ο1)

1. Έγκριση εισόδου μελών οικογένειας (άρθρα 84 και 85 του ν. 5038/2023)

Η αίτηση υποβάλλεται από τον συντηρούντα και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τυποποιημένο πληροφοριακό έντυπο κατάστασης του πολίτη τρίτης χώρας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών Αρχών ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός/οικογενειακός δεσμός (ημερομηνία έκδοσης έως έξι μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος). Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που δεν συνοδεύονται και από τους δυο γονείς απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ελλείποντος γονέα.

Σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών Αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσμός των τέκνων με έναν εκ των συζύγων, συνοδευόμενο από επίσημο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, με το οποίο βεβαιώνεται η δυνατότητα διαμονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων.).

γ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του όπως, έντυπο Ε9 στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή μέσω του taxis.net ή αντίγραφο του Ε2, σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.

δ) Αντίγραφο του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης, εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών διαθέτει προσωπικό εισόδημα, σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του κατά τα, ειδικότερα, οριζόμενα στην περ. β παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Μετανάστευσης.

ε) Ασφαλιστική ικανότητα, από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό προβλέπεται, το οποίο καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2. Εθνική Θεώρηση εισόδου

α) Έγκριση οικογενειακής επανένωσης και πλήρης φάκελος (αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης στην οικεία προξενική αρχή).

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση.

β) Ασφαλιστική ικανότητα του συντηρούντος και του αιτούντος μέλους της οικογένειας.

γ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συντηρούντος και του μέλους της οικογένειας, δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ.

Τα μέλη οικογένειας δικαιούχων/κατόχων τίτλων διαμονής κατηγοριών Ε.1, Ε.2, Ε.3, Ζ.1, Ζ.11, Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Η.3, Η.6, Η.10, Ι.1, Ι.8, Ι.2, εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς διαδικασία έγκρισης οικογενειακής επανένωσης. Τα μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος και εισέρχεται στη χώρα στο πλαίσιο μακράς κινητικότητας, εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς διαδικασία έγκρισης οικογενειακής επανένωσης.

ΙΙ. Άδειες Διαμονής οικογενειακής επανένωσης λόγω σύστασης οικογένειας στην Ελλάδα (Κατηγορία Ο1)

1. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα ή Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος, επικυρωμένο και μεταφρασμένο, εάν ο γάμος έχει τελεστεί στην αλλοδαπή ή/και ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων στην Ελλάδα,

β) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ, εφόσον απαιτείται.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

β) Ασφαλιστική ικανότητα του συντηρούντος και του αιτούντος μέλους της οικογένειας.

γ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συντηρούντος και του μέλους της οικογένειας,.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ, εφόσον απαιτείται.

Στην περίπτωση που υφίστανται ανήλικα μέλη οικογένειας που διαμένουν ήδη νόμιμα στην Ελλάδα, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24
Αυτοτελής άδεια διαμονής για οικογενειακούς λόγους (Τύπου «Ο», Κατηγορία Ο.2) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά περίπτωση)


1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

1.1. Σύζυγοι/Σύμβιοι (παρέλευση πενταετίας)

Αρχική χορήγηση

α) Άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες προκύπτει παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση

β) Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ

Ανανέωση άδειας διαμονής

Οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 για έναν από τους λόγους του νόμου.

1.2. Σύζυγοι/Σύμβιοι (διαζύγιο, διακοπή συμβίωσης, θάνατος)

Αρχική χορήγηση

α) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή

γ) Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή ληξιαρχική πράξη λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ.

Ανανέωση άδειας διαμονής

Οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 για έναν από τους λόγους του νόμου.

1.3. Τέκνα 18 - 21 ετών (άρθρο 90, παρ. 5)

α) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

β) Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης).

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ.

1.4. Τέκνα 21 - 24 ετών (άρθρο 90, παρ. 5)

α) Άδεια διαμονής (Αυτοτελής άδεια διαμονής της περίπτωσης 1.3 - Τέκνα 18 - 21 ετών).

β) Έγγραφο που αποδεικνύει την ηλικία (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο 450 ευρώ (150 για κάθε έτος).

2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα (άρθρο 93, παρ. 11)

α) Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Έλληνα στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή

γ) απόφαση διαζυγίου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης καταχωρημένης στο Ληξιαρχείο στην περίπτωση που ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσαν τρία τουλάχιστον έτη, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου ή της λύσης του συμφώνου συμβίωσης κατά περίπτωση, εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή

δ) επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.

ε) Παράβολο 150 ευρώ.

Άρθρο 25
Δελτίο διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα (Ο3) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Δελτίο Διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα (άρθρο 93, ν. 5038/2023)

Τα μέλη οικογένειας Έλληνα, μετά την είσοδό τους στη χώρα με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος ή σφραγίδα εισόδου, στην περίπτωση απαλλαγής της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου, υποβάλουν αίτημα για αρχική χορήγηση δελτίου διαμονής στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ως κατωτέρω:

1.1. Σύζυγος ή Συμβίος/α Έλληνα.

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης

β) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής. Στην περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί εκτός ελληνικής επικράτειας, θα πρέπει να προκύπτει η δήλωση του γάμου στην αρμόδια Υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο),

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

δ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

1.2. Κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή των συζύγων ή των συμβίων του Έλληνα κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης.

β) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων.

ε) Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα, εφόσον δεν πρόκειται για κοινούς κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο, έγγραφη συμφωνία των γονέων ότι επιτρέπουν τη διαμονή του τέκνου τους στην Ελλάδα).

στ) Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι θα συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα.

η) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

1.3. Ενήλικοι συντηρούμενοι κατιόντες (τέκνα) σε ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συμβίων άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης.

β) Αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων.

ε) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως τραπεζικά εμβάσματα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον συμβίο, πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ατομικά εισοδήματα ή έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι για το εν λόγω μέλος της οικογένειας υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι θα συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα.

στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

1.4. Απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης.

β) Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου.

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ε) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως τραπεζικά εμβάσματα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον συμβίο, πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ατομικά εισοδήματα ή έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι για το εν λόγω μέλος της οικογένειας υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι θα συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα.

ζ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

1.5. Κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων, εφόσον συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την φροντίδα του από τον Έλληνα πολίτη

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης.

β) Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής,

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός,

ε) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως τραπεζικά εμβάσματα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον συμβίο, πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ατομικά εισοδήματα ή έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι για το εν λόγω μέλος της οικογένειας υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων.

στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

1.6. Γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων ημεδαπών

α) Ταξιδιωτικό έγγραφο με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται ή οριστικό τίτλο διαμονής σε ισχύ, ανεξαρτήτως αρχής έκδοσης.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου ημεδαπού, από το οποίο προκύπτει η γονική σχέση με τον αιτούντα ή τους αιτούντες.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπής αρχής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση του αιτούντος αδελφού/αδελφής με τον ημεδαπό.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Οι άδειες διαμονής Ο3 μετατρέπονται αυτοδικαίως κατά την ανανέωσή τους σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161, εφόσον προσκομίζονται α) τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του τύπου άδειας Μ2 και β) στοιχεία για το αδιάλειπτο της διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 5038/2023.

2. Ανανέωση Δελτίου Διαμονής (Ο3) σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος χορήγησης άδειας διαμονής τύπου Μ.2 (άρθρο 93, παρ. 10).

α) Προηγούμενο δελτίο διαμονής (προκύπτει από το ΟΠΣ «Μετανάστευση»).

β) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται.

δ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ε) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως τραπεζικά εμβάσματα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον συμβίο, πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ατομικά εισοδήματα ή έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι για το εν λόγω μέλος της οικογένειας υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συμβίων για τις περιπτώσεις που αυτό έχει απαιτηθεί κατά την αρχική χορήγηση δελτίου διαμονής, κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 26
Άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους (Κατηγορία τύπου "Β") (άρθρα 94 - 100, ν. 5038/2023)


Οι άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους διακρίνονται στις κατηγορίες Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5 και χορηγούνται αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 31 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 27
Β1. Στρατηγικοί επενδυτές (Φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ. ή μέτοχοι αλλοδαπού νομικού προσώπου φορέα στρατηγικής επένδυσης) (άρθρα 94, 95 και 96, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Θεώρηση εισόδου

Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλος διαμονής σε ισχύ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, ο αιτών υποβάλλει α) την εισήγηση - ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το χαρακτηρισμό της επένδυσης, ως στρατηγικής, και τη σκοπιμότητα της χορήγησης των σχετικών αδειών διαμονής και β) τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023. Η εθνική θεώρηση χορηγείται ατελώς.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Εισήγηση - ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το χαρακτηρισμό της επένδυσης, ως στρατηγικής, και τη σκοπιμότητα της χορήγησης των σχετικών αδειών διαμονής.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ για κάθε άδεια διαμονής.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης ή εν γένει την εξέλιξη και λειτουργία της, καθώς και για τη σκοπιμότητα ανανέωσης των σχετικών αδειών διαμονής.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ για 5 έτη.

Άρθρο 28
Β2. Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (άρθρα 94, 95 και 97, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Έγκριση επενδυτικού σχεδίου

Η αίτηση για το χαρακτηρισμό της επένδυσης, συνοδευόμενη από τα υποστηρικτικά έγγραφα, κατατίθεται, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 94 του ν. 5038/2023.

2. Θεώρηση εισόδου

Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλος διαμονής σε ισχύ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, ο αιτών υποβάλλει α) εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, β) τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και γ) προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης ή την εξέλιξη και λειτουργία αυτής καθώς και για τη σκοπιμότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής (ότι ο ΠΤΧ εξακολουθεί να είναι μέτοχος ή μέλος ΔΣ ή Διαχειριστής κ.λπ.).

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

Άρθρο 29
Β.3 Άδεια διαμονής στελεχών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (άρθρα 94, 95 και 98, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Έγκριση σκοπιμότητας αδειοδότησης

Η αίτηση για τη σκοπιμότητα της αδειοδότησης, δυνάμει της επένδυσης, συνοδευόμενη από τα υποστηρικτικά έγγραφα, κατατίθεται, είτε στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, είτε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και διαβιβάζεται και στις δύο περιπτώσεις στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρα 94 και 98). Τα υποστηρικτικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

Ι) Εφόσον οι πολίτες τρίτων χωρών μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας με ποσό καταβληθέν από τους ίδιους σε μετρητά τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και οι αντίστοιχοι τίτλοι που κατέχουν είναι ονομαστικοί υποβάλλουν:

α) Βεβαίωση της εταιρείας στην οποία μετέχουν, αρμοδίως υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, εφόσον οι πολίτες τρίτων χωρών μετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας με ποσό καταβληθέν από τους ίδιους σε μετρητά τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και οι αντίστοιχοι τίτλοι που κατέχουν είναι ονομαστικοί ή

β) βεβαίωση που εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος Ι του Τμήματος Α του ίδιου νόμου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή, εφόσον οι πολίτες τρίτων χωρών μετέχουν σε ημεδαπή εταιρεία, της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα και η ονομαστική αξία των τίτλων (μετοχών) που κατέχουν ανέρχονται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

ΙΙ) Εφόσον οι πολίτες τρίτων χωρών είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές στους οποίους δεν καταβάλλεται αμοιβή, ημεδαπών εταιρειών, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ενεργητικό ή κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000) προσκομίζονται στην προξενική αρχή:

α) Πράξη ή απόφαση αρμοδίου οργάνου, βάσει της οποίας κατέχουν τη θέση τους.

β) Δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής καταχώρισης, αν προβλέπεται.

γ) Επίσημα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας.

2. Θεώρηση εισόδου

Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλος διαμονής σε ισχύ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, ο αιτών υποβάλλει α) εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την υλοποίηση της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, β) τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και γ) προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

3. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Πρόταση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η οποία αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης των αδειών διαμονής.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης ή την εξέλιξη και λειτουργία αυτής καθώς και για τη σκοπιμότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

Άρθρο 30
Β4. Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άρθρα 94, 95 και 99, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Πιστοποίηση επένδυσης

Η αίτηση για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης, συνοδευόμενη από τα υποστηρικτικά έγγραφα, κατατίθεται, είτε στην ελληνική προξενική αρχή, είτε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και διαβιβάζεται και στις δύο περιπτώσεις στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρα 94 και 99).

Η αίτηση συνοδεύεται από α) δήλωση του αιτούντος με τα στοιχεία του, β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα και γ) τα ειδικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 99 του ν. 5038/2023.

2. Θεώρηση εισόδου

Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλος διαμονής σε ισχύ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, ο αιτών υποβάλλει α) εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επένδυσης, β) τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και γ) προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

3. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η οποία αφορά στην πιστοποίηση της επένδυσης (όχι προγενέστερη του διμήνου).

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

4. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την διακράτηση της επένδυσης (όχι προγενέστερη του διμήνου).

β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 2000 ευρώ.

Στην περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από νομικό πρόσωπο, θα προσκομίζονται και έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα οριζόμενα στις περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 99.

Άρθρο 31
Β.5 Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άρθρα 94, 95 και 100, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας)


1. Εθνική Θεώρηση εισόδου

Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλος διαμονής σε ισχύ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, ο αιτών υποβάλλει:

α) έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη τρίτης χώρας όπως, βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α' τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης και

β) αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πρόθεση για την αναζήτηση ακινήτου ή

γ) βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το συμφωνηθέν τίμημα, ο τρόπος καταβολής του και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023, η άρση τυχόν διαλυτικής αίρεσης, η πράξη εξόφλησης, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και

δ) έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ο κύριος όλων των εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ή μετοχών, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

ε) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

στ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής

2.1. Αγορά ακινήτου

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το συμφωνηθέν τίμημα, ο τρόπος καταβολής του και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023, η άρση τυχόν διαλυτικής αίρεσης, η πράξη εξόφλησης, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

γ) Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή καταχώρηση εγγραπτέας πράξης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο στο οποίο έχει μεταγραφεί το συμβόλαιο ή βεβαίωση του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2023).

δ) Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ο κύριος όλων των εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ή μετοχών, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

στ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

2.2. Χρονομεριστική μίσθωση

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, το συμφωνηθέν μίσθωμα, στην οποία να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος αντιστοίχως και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023παρόντος, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

γ) Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ' έτος.

δ) Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

ε) Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης.

στ) Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή καταχώρηση εγγραπτέας πράξης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

ζ) Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ο κύριος όλων των εταιρικών μερίδων, μεριδίων ή μετοχών, σε περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

η) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

θ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

2.3. Γονική παροχή ή κληρονομιά

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί, για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

γ) Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή καταχώρηση εγγραπτέας πράξης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο στο οποίο έχει μεταγραφεί το συμβόλαιο γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς ή βεβαίωση του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 2 της περ. β του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2023).

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

2.4. Αγορά οικοπέδου και ανέγερση

α) Οιαδήποτε θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή τίτλο διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 8 και 11 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

β) Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ο κύριος όλων των εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ή μετοχών, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε,

γ) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του αγροτεμαχίου ή οικοπέδου, το συμφωνηθέν τίμημα, ο τρόπος καταβολής του και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 5038/2023, η άρση τυχόν διαλυτικής αίρεσης, καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

δ) Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή καταχώρηση εγγραπτέας πράξης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο στο οποίο έχει μεταγραφεί το συμβόλαιο αγοράς ή το συμβόλαιο γονικής παροχής ή αποδοχής κληρονομιάς,

ή βεβαίωση του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2023) στην οποία θα αναφέρονται τα ανωτέρω.

ε) Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου εν ισχύ.

στ) Βεβαίωση προϋπολογισμού έργου ανέγερσης ή αναπαλαίωσης ή επέκτασης υπογεγραμμένη και θεωρημένη από διπλωματούχο μηχανικό.

ζ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. η) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

Σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου επί υφισταμένου οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, δύναται να λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή αιτήματος για μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή μόνο η αξία της ανέγερσης του κτίσματος.

Σε περίπτωση ανέγερσης με το σύστημα της αντιπαροχής, επί οικοπέδου για το οποίο ο αιτών έχει ήδη λάβει μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή, απαιτείται συμπληρωματικά έκθεση εκτίμησης ορκωτού ελεγκτή του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών, ο οποίος έχει ενταχθεί στο μητρώο και δραστηριοποιείται στον κλάδο α) της υποπαρ. 4 της παρ. Γ του ν. 4152/2014, για την αξία του ακινήτου ή των ακινήτων που παραμένουν στην κυριότητα του αιτούντος.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αποδεικτικό ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερόμενου ή παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους δύο χιλιάδες (2000) ευρώ.

Στην περίπτωση ανανέωσης άδειας διαμονής της περ. 2.4 της παρ. 2 του άρθρου 31 της παρούσας, απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση αποπεράτωσης έργου από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή όργανο, καθώς και τα τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.

Σε περίπτωση ανέγερσης με το σύστημα της αντιπαροχής, επί οικοπέδου για το οποίο ο αιτών έχει ήδη λάβει μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή, απαιτείται συμπληρωματικά έκθεση εκτίμησης ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, ο οποίος έχει ενταχθεί το μητρώο και δραστηριοποιείται στον κλάδο α) της υποπαρ. 4 της παρ. Γ του ν. 4152/2014 για την αξία του ακινήτου ή των ακινήτων που παραμένουν στην κυριότητα του αιτούντος.

Άρθρο 32
Η1. Άδεια διαμονής για λόγους σπουδών κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 106, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας)


1. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών.

β) Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176, κοινή υπουργική απόφαση.

γ) Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται.

γ) Βεβαίωση επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου απαιτείται ως προϋπόθεση για την εγγραφή του σπουδαστή.

δ) Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176, κοινή υπουργική απόφαση.

ε) Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τον συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.

στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ζ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής (άρθρο 107, ν. 5038/ 2023)

α) Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

β) Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

Σε περίπτωση σπουδαστή, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποβάλλεται, ανά διετία, βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, που χορηγείται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Σε περίπτωση τριμερούς σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 5038/2023, η αίτηση αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής κατατίθεται από τον πολίτη τρίτης χώρας στην αρμόδια υπηρεσία του Α.Ε.Ι. και υποβάλλεται ηλεκτρονικά με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΑΕΙ στην αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κινητικότητα σπουδαστών (άρθρο 120, ν. 5038/2023): Η διαδικασία εισδοχής και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, στο πλαίσιο διαδικασίας κινητικότητας, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 120. Στην περίπτωση σπουδαστών, οι οποίοι δεν καλύπτονται από ενωσιακό ή πολυμερές πρόγραμμα που περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή συμφωνία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33
Η2. Άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 108, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Συμφωνία με τον φορέα υποδοχής της Ελλάδας για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 108. Αν ο φορέας υποδοχής είναι ιδιωτικός οργανισμός, προσκομίζεται βεβαίωση ότι παρακολουθείται το εν λόγω πρόγραμμα ή εγκρίνεται ή εποπτεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από δημόσια αρχή.

β) Αποδεικτικά στοιχεία επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176, κοινή υπουργική απόφαση. Αν οι επαρκείς πόροι δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους της περίπτωσης βε) της παρ. 2 του άρθρου 108, αναζητούνται επιπλέον πόροι κατά τα οριζόμενα στην περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 108.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα διαβίωσης, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Συμφωνία με τον φορέα υποδοχής της Ελλάδας για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 108. Αν ο φορέας υποδοχής είναι ιδιωτικός οργανισμός, προσκομίζεται βεβαίωση ότι παρακολουθείται το εν λόγω πρόγραμμα ή εγκρίνεται ή εποπτεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από δημόσια αρχή.

γ) Στοιχεία για τη διεύθυνση διαμονής του αιτούντος, δ) Αν ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωσή του ότι το κατάλυμα είναι κατάλληλο.

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που έχει συνάψει ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας με το οποίο δέχεται την ανάληψη ευθύνης για τον εθελοντή καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα. Οι εθελοντές που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν σχετικό αποδεικτικό.

στ) Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 34
Η3. Άδεια διαμονής ερευνητή κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 110, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Έγκριση του ερευνητικού οργανισμού από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα στην περίπτωση που ο ερευνητικός οργανισμός είναι ιδιωτικός.

β) Αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 5038/2023.

γ) Εάν το ύψος των πόρων δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση υποδοχής, στοιχεία σχετικά με την επάρκεια πόρων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εννιακο-σίων (900) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 110 του ν. 5038/2023.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Έγκριση του ερευνητικού οργανισμού από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα στην περίπτωση που ο ερευνητικός οργανισμός είναι ιδιωτικός.

γ) Αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 5038/2023.

δ) Εάν το ύψος των πόρων δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση υποδοχής, στοιχεία σχετικά με την επάρκεια πόρων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εννιακο-σίων (900) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 110 του ν. 5038/2023.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

στ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αντίγραφο της σύμβασης παράτασης της συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 5038/2023.

β) εάν το ύψος των πόρων δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση υποδοχής, στοιχεία σχετικά με την επάρκεια πόρων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 110 του ν. 5038/2023 μηνιαίως.

γ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

δ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 εφαρμόζονται και για την άδεια διαμονής ερευνητή στο πλαίσιο της μακράς κινητικότητας του άρθρου 121.

Άρθρο 35
Η4. Προσωρινή διαμονή (Τίτλος διαμονής τύπου Η4) - Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 114, ν. 5038/2023)


Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα, ως ασκούμενοι, σε εγκεκριμένους φορείς υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 5038/2023, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για πρακτική άσκηση.

Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.

β) Αποδεικτικά πλήρους ασφάλισης ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς για όλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής.

γ) Αποδεικτικά στοιχεία επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους και πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, όπως ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία ή/και έγκυρη σύμβαση εργασίας από φορέα υποδοχής ασκούμενων,

δ) Σύμβαση πρακτικής άσκησης, μεταξύ του Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του εγκεκριμένου φορέα υποδοχής, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παρ. 1 του άρθρου 114 ή Σύμβαση εργασίας για την απόκτηση εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον με εγκεκριμένο φορέα υποδοχής που περιλαμβάνει, κατ' αναλογία, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 114, στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο ετών (2) που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης εισδοχής,

ε) Αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης ή ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να αφορά τον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

στ) Στοιχεία για τη την διεύθυνση διαμονής.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα υποδοχής ότι το κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης, στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται από αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της υπ' αρ. 16802/667/27.8.2010 (Β' 1345) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 9319/1.6.2021 όμοια (Β' 2431).

η) Αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει παρακολουθήσει ή πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας, ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, εφόσον η πρακτική άσκηση απαιτεί από τον πολίτη τρίτης χώρας επάρκεια γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας, ως προϋπόθεση για την άσκησή της.

θ) Γραπτή δέσμευση του φορέα υποδοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 114.

ι) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ια) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 36
Χορήγηση άδειας διαμονής για παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (άρθρο 119, ν. 5038/2023) (άδειες διαμονής τύπου Ε1, Ε3, Β1) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανά περίπτωση κατηγορίας)


1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της έρευνας, οι κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») και για έρευνα (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»), μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με βάση την άδεια διαμονής που προβλέπει η παρ. 3, για περίοδο ενός (1) έτους, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της έρευνας ή των σπουδών που ολοκληρώθηκαν.

2. Ανάλογα με το σκοπό της αναζήτησης χορηγείται άδεια διαμονής Ε1 ή Ε3 ή Β1, ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία, τα ακόλουθα:

α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του σπουδαστή ή βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή.

β) Αποδεικτικά πλήρους ασφάλισης ασθενείας, ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που αναφέρεται στην κατηγορία της άδειας διαμονής που αιτείται.

δ) Στοιχεία για τη διεύθυνση κατοικίας.

ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, εφόσον ο αιτών είναι υπόχρεος δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα.

στ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται, είτε με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176, κοινή υπουργική απόφαση στην περίπτωση των σπουδαστών, είτε από τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 110 στην περίπτωση των ερευνητών.

Κατά την αξιολόγηση των επαρκών πόρων λαμβάνονται υπόψη πόροι που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία ή/και έγκυρη σύμβαση εργασίας.

ζ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

Άρθρο 37
Η5. Άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση σε Κολλέγια, δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) (άρθρο 128, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας)


1. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των υπόψη Κέντρων και Σχολών ή, στην περίπτωση φοίτησης σε Κολέγιο, βεβαίωση του Κολλεγίου για την ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, καθώς και για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή, αν προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών.

β) Βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ' αποστάσεως φοίτηση, καθώς και το χρονικό διάστημα σπουδών.

γ) Αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας που διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Β1.

δ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

ε) Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

στ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ζ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο κέντρο ή σχολή ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ' αποστάσεως φοίτηση, καθώς και το χρονικό διάστημα σπουδών.

γ) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τον συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει, καθώς και για προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών υποχρέωση για πρακτική άσκηση του σπουδαστή, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής για διάστημα ίσο με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

δ) Βεβαίωση ότι έχουν ρυθμιστεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του σπουδαστή έναντι του εκπαιδευτικού ιδρύματος. ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης το οποίο να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

στ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από τον αρμόδιο πάροχο.

β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

γ) Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

Άρθρο 38
Η6. Τίτλος διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών εργαζόμενων σε επιχείρηση, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ' αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν (άρθρο 129, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση εθνική θεώρηση εισόδου

α) Αντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περί ίδρυσης ή λειτουργίας του Κολλεγίου.

β) Βεβαίωση του Κολλεγίου από την οποία προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η προβλεπόμενη διάρκεια αυτού, η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το ύψος των διδάκτρων.

γ) Βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση και ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση.

δ) Άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο υποψήφιος σπουδαστής για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

στ) Αποδείξεις εξόφλησης του συνόλου των διδάκτρων.

ζ) Αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας, στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου Β1.

η) Συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τη χώρα όπου εδρεύουν.

θ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια διαμονής και φοίτησης στη χώρα, ύψους εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 129.

ι) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ια) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Στην περίπτωση που οι πολίτες τρίτης χώρας συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ειδικότερα ορίζονται στην περ. λε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 5038/2023, υποβάλλονται συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός.

Άρθρο 39
Η7. Άδεια διαμονής υποτρόφων - συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα (άρθρο 130, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.

β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, συνυπολογιζόμενης της υποτροφίας, για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ για τους συμμετέχοντες σε ειδικά προγράμματα. Για τους υποτρόφους, δεν απαιτείται η καταβολή προξενικού τέλους.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.

β) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.

γ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, συνυπολογιζομένης της υποτροφίας, για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, στην περίπτωση που η υποτροφία δεν καλύπτει την ασφάλιση.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής, για τους συμμετέχοντες σε ειδικά προγράμματα. Για τους υποτρόφους, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 40
Η8. Τίτλος διαμονής φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (τίτλος διαμονής τύπου "Η.8", άρθρο 131, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση Εθνικής θεώρησης εισόδου α) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί προς εγγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

β) Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής των προβλεπόμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

γ) Παράβολο ύψους 150 ευρώ.

δ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, κοινή υπουργική απόφαση.

ε) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

στ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

Άρθρο 41
Η9. Άδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού (άρθρο 132, παρ. 1, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση Εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες ή τα σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ πλην των υποτρόφων εισακτέων στις υπόψη σχολές.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες ή τα σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ, πλην των υποτρόφων εισακτέων στις υπόψη σχολές.

Άρθρο 42
Η9. Άδεια διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους (άρθρο 132, παρ. 2, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση Εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.

β) Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του στο Αγ. Όρος.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.

γ) Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

δ) Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ενωσιακού δικαίου, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του.

β) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

Η αίτηση αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής υποβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας, δύο μήνες πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης ή της άδειας κατά περίπτωση, στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους και κατατίθεται ηλεκτρονικά από την Ιερά Επιστασία στην αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση.

Άρθρο 43
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (άρθρο 132, παρ. 3, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης

α) Άδεια λειτουργίας του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας.

β) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν λόγω μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα μας.

γ) Βεβαίωση του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, με την οποία βεβαιώνεται η εγγραφή του αιτούντος στο ίδρυμα, η χρονική διάρκεια των σπουδών και το ύψος των διδάκτρων.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα του συνόλου των διδάκτρων για το σύνολο της εκπαιδευτικής περιόδου.

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος στην Ελλάδα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

Άρθρο 44
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών (άρθρο 132, παρ. 4, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου διάρκειας ενός έτους

α) Θεωρημένο αντίγραφο, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας.

β) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία προκύπτουν i) η διάρκεια της εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, ii) η ημερομηνία έναρξης εκάστου προγράμματος σπουδών, iii) το ύψος των συνολικών διδάκτρων και iv) ότι ο υποψήφιος σπουδαστής πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός από εκάστη Σχολή.

γ) Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae) του υποψήφιου σπουδαστή, καθώς και του προσώπου που τυχόν αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του υποψηφίου σπουδαστή στην Ελλάδα, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βεβαιώσεις ετησίων αποδοχών ή εξάμηνη κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.α.).

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές πριν από την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου αποστέλλουν άμεσα τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφάλειας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά προς τις αρμόδιες προξενικές αρχές. Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από την έναρξη εκάστου προγράμματος σπουδών.

στ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας και πριν από την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου, η αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή καλεί τον υποψήφιο σπουδαστή να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του 1/3 του συνολικού ύψους των διδάκτρων.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια της εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Πρόσφατη βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ότι εξακολουθεί η φοίτηση.

β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

4. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου διάρκειας έξι μηνών για βραχυχρόνια εκπαίδευση (άρθρο 132, παρ. 4ζ, ν. 5038/2023)

α) Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας,

β) Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης, από την οποία θα προκύπτει i) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, ii) η ημερομηνία έναρξης εκάστου προγράμματος σπουδών, iii) το ύψος των συνολικών διδάκτρων και iv) ότι ο υποψήφιος σπουδαστής πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός από εκάστη Σχολή,

γ) Βιογραφικό σημείωμα (curriculum vitae) του υποψήφιου σπουδαστή, καθώς και του προσώπου που τυχόν αναλαμβάνει τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του υποψηφίου σπουδαστή στην Ελλάδα, καθώς και κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βεβαιώσεις ετησίων αποδοχών ή εξάμηνη κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.α.),

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές πριν από την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου αποστέλλουν άμεσα τις αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο ασφάλειας, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά προς τις αρμόδιες προξενικές αρχές. Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από την έναρξη εκάστου προγράμματος σπουδών.

στ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλειας και πριν από την έκδοση της εθνικής θεώρησης εισόδου, η αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή καλεί τον υποψήφιο σπουδαστή να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του 1/3 του συνολικού ύψους των διδάκτρων.

5. Χορήγηση ομοιόμορφης θεώρησης για βραχεία διαμονή και εκπαίδευση: χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 4 του άρθρου 132, ν. 5038/2023, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 810/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων.

Άρθρο 45
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση με σκοπό την εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άρθρο 132, παρ. 5, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του εν λόγω προγράμματος από την οποία προκύπτει ότι έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, στην οποία αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράμματος φοίτησης.

β) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία. γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του εν λόγω προγράμματος από την οποία προκύπτει, τόσο η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, όσο και το χρονικό διάστημα συνέχισης αυτού.

γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

Τα προβλεπόμενα ανωτέρω για τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής εκτός της εθνικής θεώρησης εισόδου.

Άρθρο 46
Η10. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άρθρο 133, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.

β) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην τοποθέτηση του πολίτη τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.

γ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

δ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους ενενήντα (90) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.

γ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην τοποθέτηση του πολίτη τρίτης χώρας για την απόκτηση ειδικότητας στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο πολίτης τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 ευρώ ανά έτος διαμονής.

Άδεια διαμονής στα μέλη οικογένειας χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 133.

Άρθρο 47
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (κατηγορία "Α")


Οι άδειες διαμονής Α1, Α2, Α3 και Α7 χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι άδειες διαμονής Α4, Α5 και Α6 χορηγούνται με απόφαση του οικείου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο 48
Α1. Άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε θύματα εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, σε θύματα εργατικών ατυχημάτων, σε όσους παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, καθώς και σε πολίτες τρίτων χωρών που με κίνδυνο της ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού (ad hoc residence permit - άρθρο 134, παρ. 1, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Δικαστική απόφαση ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα με την οποία διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση ή έγγραφο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή άσκηση ποινικής δίωξης βάσει των οποίων προκύπτει ότι ο αιτών είναι θύμα ή ουσιώδης μάρτυρας για τέλεση εγκληματικών πράξεων ιδίως σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας ή σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια του άρθρου 187 του ΠΚ και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος ή

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβληθεί σε αρμόδια ελληνική αρχή για άσκηση εν-δοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του ν. 3500/2006 ή των άρθρων 299 και 311 Π.Κ. συνοδευόμενη από έκθεση της οικείας κοινωνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας ή

γ) δικαστική απόφαση ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα με την οποία διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση ή έγγραφο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή άσκηση ποινικής δίωξης βάσει των οποίων προκύπτει ή εκτιμάται ότι ο αιτών είναι θύμα εγκληματικής πράξης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά το άρθρο 82Α του Π.Κ. ή

δ) βεβαίωση περί συμμετοχής του πολίτη τρίτης χώρας στις φάσεις απεξάρτησης ή επανένταξης θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής εξάρτησης, η οποία εκδίδεται από τον εγκεκριμένο φορέα απεξάρτησης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Στη βεβαίωση αναφέρονται το πρόγραμμα, το είδος και η διάρκειά του, καθώς και ο χρόνος ένταξης του αιτούντος σε αυτό ή

ε) εισήγηση δημόσιας αρχής ή άλλα στοιχεία αναφορικά με πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού ή

στ) σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας για τον χαρακτηρισμό του ατυχήματος ή έγγραφο της οικείας αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50% ή απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

ζ) Σε περίπτωση πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας, ισχυρή άδεια διαμονής και Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας, και ο ενδεχόμενος προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50% ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

η) Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άρθρο 169, παρ. 2, ν. 5038/2023)- Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής του/της συζύγου και των τέκνων, εφόσον ο αιτών έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του.

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος, ομογενούς στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του, ή

- απόφαση ακύρωσης του γάμου ή απόφαση διαζυγίου ή απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης καταχωρισμένης στο Ληξιαρχείο στην περίπτωση που ο γάμος, ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσαν τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα, ή

- επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή και Έκθεση αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή/και διατάραξης οικογενειακής σχέσης ή/και συνδρομής ιδιαιτέρως δυσχερούς κατάστασης, ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης.

θ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι κατά περίπτωση αντίστοιχες προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης της άδειας διαμονής τύπου Α1, άλλως ο αιτών δύναται να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 49
Α2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων που υπάγονται στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο που κυρώθηκε με τον ν. 3875/2010 (Α' 158) (άρθρο 134, παρ. 2α, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του πολίτη τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται η συνέχιση της σχετικής ποινικής διαδικασίας ή

β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του ανωτέρω εγγράφου. Το έγγραφο - αναζητείται στην περίπτωση αυτή αυτεπάγγελτα.

Άρθρο 50
Α3. Άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4052/2012 (Α' 41) (άρθρο 134, παρ. 2β, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του πολίτη τρίτης χώρας, ως θύματος καταχρηστικών όρων εργασίας, ή ως ανήλικος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4052/2012.

β) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής με το οποίο θα βεβαιώνεται η συνέχιση της σχετικής ποινικής διαδικασίας ή

β) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία συνάγεται ότι είναι αναγκαία η παραμονή του στην Ελλάδα για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων, εφόσον έχει περατωθεί η ποινική διαδικασία,

γ) αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 51
Α4. Άδεια διαμονής ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών, ανίκανων να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη (α)” (άρθρο 134, παρ. 4, περ. α' στ. αα, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

β) Ιδρυτική πράξη ή καταστατικό ή ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας από το οποίο να προκύπτει ο σκοπός - η δραστηριότητα του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού.

γ) Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος.

δ) Έγγραφο εισαγγελικής αρχής με το οποίο παραγγέλλεται η τοποθέτηση ανηλίκου στο ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού ή

ε) πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς.

στ) Δικαστική απόφαση διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, όπου απαιτείται.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της φιλοξενίας και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

β) Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος.

Άρθρο 52
Α4. Άδεια διαμονής σε ανηλίκους, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών (άρθρο 34, παρ. 4, περ. α', υποπερ. αβ', ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

α) Απόφαση ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής με αναγνωρισμένο το δεδικασμένο στην Ελλάδα, όπου αυτό απαιτείται, για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας, ή β) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία ή

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση απόφασης αλλοδαπής αρχής, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση της οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου ή

ε) Βεβαίωση του έχοντος την επιμέλεια, ή του αιτούντος την υιοθεσία από την οποία να προκύπτει η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανήλικου.

στ) Ισχυρή άδεια διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ή δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια ή ο υιοθετών είναι Έλληνας πολίτης.

ζ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στην περίπτωση που ο ανήλικος ευρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας και χορηγείται ατελώς.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Απόφαση ελληνικής ή αλλοδαπής δικαστικής αρχής με αναγνωρισμένο το δεδικασμένο στην Ελλάδα, όπου αυτό απαιτείται, για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας ή β) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής δικαστικής αρχής για την υιοθεσία ή γ)βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση απόφασης αλλοδαπής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου ή

ε) βεβαίωση του έχοντος την επιμέλεια, ή του αιτούντος την υιοθεσία από την οποία να προκύπτει η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανήλικου.

στ) Ισχυρή άδεια διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ή δελτίο ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής, όταν ασκών την επιμέλεια ή ο υιοθετών είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης της ΕΕ αντιστοίχως.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι η διαδικασία της υιοθεσίας εξακολουθεί να είναι εκκρεμής ή

β) Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη άρσης της επιμέλειας.

γ) Βεβαίωση του έχοντος την επιμέλεια, ή του αιτούντος την υιοθεσία από την οποία να προκύπτει η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανήλικου.

Άρθρο 53
Α4. Άδεια διαμονής σε ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, είτε με δικαστική απόφαση, είτε κατόπιν κατάρτισης έγγραφης σύμβασης των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου ή του φορέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου με τους ανάδοχους γονείς (γ)") (άρθρο 134, παρ. 4, περ. α, υποπερ. αγ, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την τοποθέτηση του ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας σε ανάδοχη οικογένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4538/2018 ή

β) έγγραφη σύμβαση των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου ή του φορέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου με τους ανάδοχους γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4538/2018.

γ) Βεβαίωση περί εγγραφής της αναδοχής (δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη ή σύμβαση αναδοχής) στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών (άρθρο 7, ν. 4538/2018).

δ) Ακριβές αντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του αναδόχου, όταν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας ή αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής, όταν ο ανάδοχος γονέας είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης της ΕΕ αντιστοίχως.

ε) Βεβαίωση του αναδόχου από την οποία να προκύπτει η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανήλικου.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση ότι η αναδοχή (δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη ή σύμβαση αναδοχής), η οποία έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών (άρθρο 7, ν. 4538/2018) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

β) Βεβαίωση του αναδόχου από την οποία να προκύπτει η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανήλικου.

Άρθρο 54
Α5. Εθνική θεώρηση και άδεια διαμονής σε ανήλικους φιλοξενούμενους σε οικοτροφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων (άρθρο 134 παρ. 4, περ. β, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου εάν ο ανήλικος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα

α) Αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του οικοτροφείου ή ΦΕΚ ίδρυσής του.

β) Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

γ) Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προβλεπόμενη διαμονή.

δ) Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος.

ε) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του οικοτροφείου ή ΦΕΚ ίδρυσής του.

β) Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

γ) Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για την προβλεπόμενη διαμονή.

δ) Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του ιδρύματος.

Άρθρο 55
Α6. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 134 παρ. 5 και 6, ν. 5038/2023)


α) Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα, είναι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 59 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, ιδίως τα ακόλουθα:

- Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους,

- αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής,

- εγκρίσεις απασχόλησης ή αποδεικτικά υποβολής αιτήματος για την έγκριση απασχόλησης,

- απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου προσωρινής ή μόνιμης διαμονής,

- προηγούμενοι τίτλοι διαμονής οιασδήποτε αρμόδιας αρχής,

- αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, νομίμως υποβληθεισών ή υποβληθεισών εκπροθέσμως εντός του έτους υποχρέωσης υποβολής,

- βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή αποδεικτικό απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή αποδεικτικό απόδοσης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης (ΠΑΑΥΠΑ),

- αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,

- αντίγραφα βιβλιαρίων υγείας του αιτούντος ή των τέκνων του,

- λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα του αιτούντος,

- λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος,

- αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τον ν. 3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,

- βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

- δικαστικές αποφάσεις,

- αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί,

- δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων,

- έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξέταση ή/και νοσηλεία του αιτούντος σε ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα,

- συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος,

- απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό Τμήμα,

- υπηρεσιακά σημειώματα, με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα,

- βεβαίωση έκδοσης προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας αστικών συγκοινωνιών,

- πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ),

- λοιπά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.

Λοιπά ιδιωτικά έγγραφα, πλην των υπεύθυνων δηλώσεων, τα οποία είναι θεωρημένα από συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, ως προς την ημερομηνία έκδοσής τους ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό τους αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης «θεωρήθηκε» και της χρονολογίας.

β) Γονέας ανήλικου ημεδαπού

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

- ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ή αποδεικτικά στοιχεία συμβίωσης των γονέων του τέκνου ή άσκησης της επιμέλειας αυτού, ή οικονομικής συμμετοχής του αιτούντος στις δαπάνες ανατροφής του τέκνου ή τεστ δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος, (Deoxyribonucleik Acid - DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο αιτών καταβάλει παράβολο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Άρθρο 56
Α7. Άδεια διαμονής θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ (άρθρο 138, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του πολίτη τρίτης χώρας, ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

β) Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι κρίνεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια ή

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του ανωτέρω εγγράφου - Αναζητείται αυτεπάγγελτα.

γ) Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 57
Μ1. Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος (Οδηγία 2003/109/ΕΕ) (άρθρο 145, ν. 5038/2023)


1. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Αντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης.

β) Αντίγραφο του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης, εκκαθαριστικού σημειώματος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών διαθέτει καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 144.

γ) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του.

δ) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 363/1998 (Α' 242) ή η) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή

θ) πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Ιθαγένειας (ν.3284/2004, Α'217) ή

ι) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 363/1998 ή Α2 που έχει εκ-δοθεί σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 (Α' 98) συνοδευόμενο από την πιστοποίηση που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 60 του άρθρου 176 για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 ή αντίγραφο Δελτίου Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή προηγούμενοι τίτλοι νόμιμης διαμονής, από τους οποίους προκύπτει δωδεκαετής διαμονή στην Ελλάδα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή αντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

ε) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 146, ν. 5038/2023)

α) Αντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 149, ν.5038/2023)

α) Η αίτηση υποβάλλεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 149 του ν. 5038/2023.

β) Αντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει απουσία από το έδαφος της Ε. Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών μηνών.

γ) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος.

4. Άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 153, ν. 5038/2023)

α) Τα δικαιολογητικά της άδειας διαμονής την έκδοση της οποίας αιτείται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 9 του άρθρου 153.

β) Στοιχεία που αποδεικνύουν την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

γ) Έγγραφο της αρμόδιας αρχής του πρώτου κράτους μέλους της Ένωσης που έχει χορηγήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από το οποίο να προκύπτει να προκύπτει ότι δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 153.

Άρθρο 58
Μ2. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 161, ν. 5038/2023)


1. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου "Μ.2")

α) Οριστικοί τίτλοι από τους οποίους προκύπτει δεκαετής νόμιμη διαμονή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και οιοδήποτε έγγραφο μπορεί να στοιχειοθετήσει την κοινωνική ένταξη το αιτούντος, όπως ύπαρξη συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, εξοικείωση με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητας, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή

β) Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή

γ) Βεβαίωση/βεβαιώσεις ή τίτλους, ίδιας αποδεικτικής ισχύος, επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, στο οποίο να αναφέρονται και τα έτη ολοκλήρωσής τους ή

δ) Έγγραφο της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος και βεβαίωση/βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον τριών τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας του ή ε) Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα,

στ) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

ζ) Αντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα των δύο προηγούμενων ετών από την υποβολή της αίτησης από τα οποία προκύπτει ο χρόνος απουσίας τους από τη χώρα.

η) Παράβολο εννιακόσια (900) ευρώ για την περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 161 και τριακόσια ευρώ (300) για την περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 161. Δεν καταβάλλεται παράβολο για τις περιπτώσεις γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 161.

Οι τίτλοι νόμιμης διαμονής προσκομίζονται από τον αιτούντα, εφόσον δεν προκύπτουν από το ΟΠΣ «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Αυτοδίκαιη μετατροπή της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας σε άδεια διαμονής επί μακρόν κατά τη διαδικασία της ανανέωσης.

α) Προηγούμενη άδειας διαμονής (προκύπτει από το ΟΠΣ «Μετανάστευση»).

β) Αντίγραφα όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν το διάστημα των πέντε προηγούμενων ετών από την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 161.

Άρθρο 59
Ν. Τίτλοι διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλοι διαμονής κατηγορίας "Ν', άρθρο 162 και π.δ. 106/2007)


Οι πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία «Ν» και αδειοδοτούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 106/2007 εισέρχονται με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή με καθεστώς απαλλαγής θεωρήσεων ή με ελεύθερη κινητικότητα στο πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Συνόρων Schengen στην περίπτωση που είναι κάτοχοι θεώρησης εισόδου ή άδειας διαμονής από άλλο κ-μ της ΕΕ.

1. Δελτίο Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο ή σύντροφο πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. - Αρχική χορήγηση

α) Ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται

β) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα ή ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα.

γ) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάσταση των συζύγων ή των συντρόφων.

α) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ε.Ε. ότι ο οικογενειακός δεσμός διατηρείται ή

δ) στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την διάσταση, ο γάμος ή η συμβίωση διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα, όπως αγωγή διαζυγίου, μίσθωση κατοικίας, διακοπή βιοτικών ή οικονομικών σχέσεων, κ.λπ.,

ε) Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη επαρκών πόρων για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη, αφ' ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, αφ' ετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης.

στ) αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

3. Δελτίο διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών.

Αρχική χορήγηση

α) Ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται.

β) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

γ) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα ή ληξιαρχική πράξη σύναψης συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα,

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ε) Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για κοινό ή ενήλικο κατιόντα, έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα διαμονής του στην Ελλάδα, ιδίως απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων ή των συντρόφων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.

στ) Πράξη υιοθεσίας, όπου απαιτείται.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη κράτους - μέλους της Ε. Ένωσης ότι συγκατοικούν με τον αιτούντα και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης του στην Ελλάδα.

η) Εάν πρόκειται για ενήλικο άνω του 21ου έτους της ηλικίας, τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι εξακολουθεί να συντηρεί τον αιτούντα. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων.

θ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

4. Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας

α) Αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης.διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

β) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα, εάν αφορά κατιόντες κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

γ) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

5. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων.

Αρχική χορήγηση

α) Ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται.

β) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

γ) Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα.

δ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον ή τους ανιόντες.

ε) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης,

στ) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων.

6. Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας.

α) Αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

7. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής - Δελτίο διαμονής - Αρχική χορήγηση

α) Αντίγραφο ισχύοντος δελτίου διαμονής.

β) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη, αφ' ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, αφ' ετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης.

γ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του πολίτη της Ένωσης του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ή του/της συντρόφου ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη λύσης του συμφώνου συμβίωσης στην περίπτωση που ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη λύσης του συμφώνου συμβίωσης και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο ή στον/στην σύντροφο που είναι πολίτης τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή και Έκθεση αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή/και διατάραξης οικογενειακής σχέσης ή/και συνδρομής ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή των συντρόφων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων που είναι πολίτης τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα.

δ) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

8. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη κράτους - μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονής

α) Δελτίο διαμονής σε ισχύ (προκύπτει από το ΟΠΣ «Μετανάστευση»).

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

9. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη κράτους - μέλους της Ένωσης -Παρεκκλίσεις (άρθρο 14, π.δ. 106/2007).

α) Δελτίο διαμονής σε ισχύ του αιτούντος (προκύπτει από το ΟΠΣ «Μετανάστευση»).

β) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

ε) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

10. Άδεια Διαμονής, σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, εφόσον συντηρείται από αυτόν ή ζει υπό την στέγη του ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την φροντίδα του από τον πολίτη της Ένωσης ή συντηρεί τον έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης (άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει) - Αρχική χορήγηση

α) Ομοιόμορφη θεώρηση, όπου απαιτείται.

β) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του συντηρούντος πολίτη της Ένωσης.

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον πολίτη της Ένωσης.

δ) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του αιτούντος από τον πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση των συντηρούντων ότι εξακολουθεί να συντηρείται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην χώρα προέλευσης ή υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική του φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης ότι εξακολουθεί να συντηρείται από τον αιτούντα. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρεί τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ο πολίτης της Ένωσης συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην χώρα προέλευσης ή πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αναγκαία την προσωπική φροντίδα του αιτούντος από τον πολίτη της Ένωσης ή και το αντίστροφο.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης,

11. Ανανέωση Άδειας Διαμονής, σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, εφόσον συντηρείται από αυτόν ή ζει υπό την στέγη του ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν αναγκαία την φροντίδα του από τον πολίτη της Ένωσης ή συντηρεί τον έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης (άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει)

α) Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του συντηρούντος πολίτη της Ένωσης.

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.

δ) Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση των συντηρούντων ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης του έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ένωσης ότι εξακολουθεί να συντηρείται από τον αιτούντα. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρεί τον πολίτη της Ένωσης ή ότι ο πολίτης της Ένωσης συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην χώρα προέλευσης ή Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν οι σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αναγκαία την προσωπική φροντίδα του αιτούντος από τον πολίτη της Ένωσης.

ε) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

12. Άδεια διαμονής στον/στην σύντροφο, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη - Αρχική χορήγηση (άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει)

α) Ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται,

β) Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του στη χώρα, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του αναφορικά με τη σταθερή σχέση την οποία διατηρεί με τον αιτούντα,

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης,

δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης ή πράξης υιοθεσίας ή

ε) λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που αποδεικνύουν κοινή κατοικία του πολίτη της Ένωσης με τον/την σύντροφο με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση.

13. Ανανέωση άδειας διαμονής στον/στην σύντροφο, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη (άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει)

α) Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του στη χώρα, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του ότι εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή σχέση με τον αιτούντα.

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία του πολίτη της Ένωσης με τον/την σύντροφο με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση.

δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης ή πράξης υιοθεσίας ή

ε) λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης.

Άρθρο 60
Ι1. Άδεια διαμονής προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 163, παρ. 1, ν. 5038/2023)


1. Θεώρηση εισόδου

α) Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, δημοσίου νομικού προσώπου ή οργανισμού ότι η διαμονή του ενδιαφερόμενου στη χώρα είναι επιβεβλημένη προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε τομείς ιδίως εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης, επενδύσεων εκπαίδευσης και πολιτισμού.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D) ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται, ή είσοδο με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης εισόδου.

β) Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, δημοσίου νομικού προσώπου ή οργανισμού ότι η διαμονή του ενδιαφερόμενου στη χώρα είναι επιβεβλημένη προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε τομείς ιδίως εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης, επενδύσεων εκπαίδευσης και πολιτισμού.

γ) Παράβολο εκατό πενήντα (150) ευρώ.

δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας για την ανανέωση της άδειας διαμονής του.

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης γ) Παράβολο εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 61
I2. Άδειες διαμονής (α) ενηλίκων, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνων μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς τους, (β) ενηλίκων, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνων προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, καθώς και (γ) εξαρτώμενων μελών οικογένειας, ανιόντων πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα (άρθρο 163, παρ. 2, ν. 5038/2023 -αρμόδια αρχή η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας)


1. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητα του μέλους της διπλωματικής αποστολής (διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού) ή του μέλους προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, για την οικογενειακή σχέση του μέλους της αποστολής με τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης: i) οι θεωρήσεις για τα ενήλικα τέκνα άνω των 20 ετών χορηγούνται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας ΑΤΕΛΩΣ διαφορετικά είναι 180 ευρώ και ii) οι θεωρήσεις για τους ανιόντες είναι 180 ευρώ.

2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητα του μέλους της διπλωματικής αποστολής (διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού) ή του μέλους προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, για την οικογενειακή σχέση του μέλους της αποστολής με τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος διαμονής.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητα του μέλους της διπλωματικής αποστολής (διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού) ή του μέλους προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, για την οικογενειακή σχέση του μέλους της αποστολής με τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος διαμονής.

Άρθρο 62
Ι3. Άδεια διαμονής σε εργαζόμενους ως ιδιωτικούς υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών, σύμφωνα με την παρ. η, του άρθρου 1 της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των Διπλωματικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 503/1970 (Α' 108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα (παρ. 3 του άρθρου 163 ν. 5038/2023)


1. Θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητά τους, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητά τους, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος διαμονής.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής.

α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του μέλους της αποστολής και το χρονικό διάστημα παράτασης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα.

β) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος διαμονής.

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 63
I.4 Άδεια διαμονής για λήψη ιατρικής -νοσηλευτικής και παρηγορητικής φροντίδας (άρθρο 163, παρ. 4α, ν. 5038/2023)


1. Εθνική Θεώρηση εισόδου

α) Βεβαίωση αποδοχής για νοσηλεία ή θεραπεία από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, στην οποία αναγράφονται ο εκτιμώμενος χρόνος, το εκτιμώμενο κόστος νοσηλείας - θεραπείας, η ρύθμιση της εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας και, όταν πρόκειται για ενήλικα, αναφέρεται και η αναγκαιότητα ή μη συνοδείας του στη χώρα.

β) Ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δύναται να γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση στοιχείων απόδειξης επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση εξ ιδίων όλων των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

γ) Απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής στη χώρα του ιδίου και των συνοδών του.

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση αποδοχής για νοσηλεία ή θεραπεία από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, στην οποία αναγράφονται ο εκτιμώμενος χρόνος, το εκτιμώμενο κόστος νοσηλείας - θεραπείας, η ρύθμιση της εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας και, όταν πρόκειται για ενήλικα, αναφέρεται και η αναγκαιότητα ή μη συνοδείας του στη χώρα.

γ) Ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δύναται να γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση στοιχείων απόδειξης επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση εξ ιδίων όλων των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

δ) Απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής στη χώρα του ιδίου και των συνοδών του.

ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση συνέχισης της νοσηλείας ή θεραπείας από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, στην οποία αναγράφονται ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών, η ρύθμιση της εξόφλησης των εξόδων νοσηλείας, καθώς και το κόστος της νοσηλείας ή θεραπείας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

β) Ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δύναται να γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση στοιχείων απόδειξης επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση εξ ιδίων όλων των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

γ) Απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής του στη χώρα.

δ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 63
Ι4. Χορήγηση άδειας διαμονής σε συνοδό/ συνοδούς, πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα (άρθρο 163 παρ. 4α, ν. 5038/2023)


1. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βάσει του οποίου δύναται να πιστοποιείται η συγγενική σχέση του συνοδού/ών με τον πολίτη τρίτης χώρας (ανήλικο τέκνο) που εισέρχεται στην Ελλάδα για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα ή δήλωση του ενήλικα πολίτη τρίτης χώρας ότι ο αιτών είναι συνοδός του.

β) Απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής του/ους στην Ελλάδα, ως συνοδός/οί πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα.

γ) Πλήρης ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς (ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα).

δ) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

ε) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βάσει του οποίου δύναται να πιστοποιείται η συγγενική σχέση του συνοδού/ών με τον πολίτη τρίτης χώρας (ανήλικο τέκνο) που εισέρχεται στην Ελλάδα για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα ή δήλωση του ενήλικα πολίτη τρίτης χώρας ότι ο αιτών είναι συνοδός του.

γ) Απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής του/ους στην Ελλάδα, ως συνοδός/οί πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα.

δ) Πλήρης ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς (ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα).

ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής σε συνοδό/συνοδούς, πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα για ιατρική - νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα (άρθρο 163 παρ. 4α).

α) Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών της αρχικής χορήγησης.

β) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 64
Ι.5 Τίτλος διαμονής και άδεια διαμονής σε πολίτες Καναδά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, βάσει της Συμφωνίας Ελλάδας και Καναδά (Work and Holiday Visa) που κυρώθηκε με τον ν. 4091/2012 (Α' 219) (άρθρο 163, παρ. 5, ν. 5038/2023)


1. Εθνική Θεώρηση εισόδου βάσει της ανωτέρω συμφωνίας, διάρκειας έως 12 μήνες, χορηγείται σε πολίτες Καναδά, ηλικίας 18 έως 35 ετών, ως κατωτέρω:

(α) απόφοιτους ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προτίθενται να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα.

- Προκαθορισμένη σύμβαση εργασίας από εργοδότη στη χώρα μας, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών. Στη σύμβαση θα γίνεται μνεία ότι σκοπός της απασχόλησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας προς υποστήριξη της επαγγελματικής ανέλιξής τους.

- Ασφαλιστική κάλυψη ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησης

- Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

(β) Σπουδαστές εγγεγραμμένους σε ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προτίθενται να εκπληρώσουν μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματός τους στην Ελλάδα.

- Βεβαίωση ότι είναι σπουδαστές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα καταγωγής τους.

- Προκαθορισμένη σύμβαση από εργοδότη στην Ελλάδα, για να εκπληρώσουν μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματός τους, ολοκληρώνοντας μια προκαθορισμένη πρακτική άσκηση, σχετική με τον τομέα των σπουδών τους.

- Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

(γ) πολίτες Καναδά που προτίθενται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για διακοπές και να αποκτήσουν προσωρινή εργασία για να συμπληρώσουν τους οικονομικούς τους πόρους.

- Δήλωση ότι πρόθεσή τους είναι να ταξιδέψουν και να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και να αποκτήσουν προσωρινή εργασία για να συμπληρώσουν τους οικονομικούς πόρους τους.

- Στοιχεία απόδειξης ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους για να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται στην αρχή της διαμονής τους στη χώρα. Το ύψος των επαρκών πόρων έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας στα 600 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 1.800 ευρώ για μία αρχική περίοδο τριών μηνών και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία.

- Αντίγραφο σύμβασης εργασίας, εφόσον υφίσταται.

- Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

γ) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσαρμοσμένα στην διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής.

Άρθρο 65
Ι6. Άδεια διαμονής ανταποκριτών ξένου τύπου που έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη (άρθρο 163, παρ. 6, ν. 5038/2023)


1. Θεώρηση εισόδου.

α) Βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας ότι η διαδικασία διαπίστευσής είναι σε εξέλιξη.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας ότι η διαδικασία διαπίστευσής είναι σε εξέλιξη.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διαπίστευση εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. γ) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 66
Ι8. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης (άρθρο 163, παρ. 8α, ν. 5038/2023)


1. Εθνική θεώρηση εισόδου

α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, ύψους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

β) Τα γενικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).

β) Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, ύψους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους χιλίων (1000) ευρώ.

3. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, ύψους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 51 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. γ) Παράβολο ύψους χιλίων (1000) ευρώ.

Άρθρο 67
Ι8. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και συνταξιοδούνται από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 163, παρ. 8, περ. δ, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Προηγούμενη άδειας διαμονής.

β) Πράξη ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα για τη χορήγηση οριστικής σύνταξης,.

γ) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

δ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Βεβαίωση ότι εξακολουθεί η χορήγηση της σύνταξης από τον ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή αποδείξεις καταβολής σύνταξης ή μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής σύνταξης.

β) Αποδεικτικό ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

γ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

δ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 68
Ρ. Άδειες διαμονής για λόγους διεθνούς και προσωρινής προστασίας (άρθρα 164 - 166, ν. 5038/2023)


Για τις άδειες διαμονής που προβλέπονται στα άρθρα 164 - 166, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 513542/12.09.2022 (Β' 4763) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 69
Υ. Άδειες διαμονής ομογενών (άρθρο 167 - 169, ν. 5038/2023)


Οι άδειες διαμονής ομογενών αφορούν στους τύπους αδειών Υ1, Υ2 και Υ3 και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 - 169 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 70
Υ.1 Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 1, 4, 5, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού για τους συντηρούντες.

β) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 71
Υ.1 Άδεια διαμονής σε ενήλικα μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 4, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για την απόδειξη της ιδιότητας μέλους οικογένειας του αιτούντος.

β) Αποδεικτικά στοιχεία διαμονής των μελών οικογένειας στη χώρα.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

δ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 72
Υ1. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επικαλούνται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατείχαν προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικής αρχές (άρθρο 167, παρ. 7, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγγραφές σε δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή.

β) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

β) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 73
Υ.1. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επικαλούνται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 7, ν. 5038/2023)


1. Χορήγηση άδειας διαμονής

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για την απόδειξη της ιδιότητας του αιτούντος, ως μέλους οικογένειας προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 72 της παρούσης.

β) Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα για τα μέλη οικογένειας.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

β) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 74
Υ2. Άδεια διαμονής και εργασίας των ομογενών από Αλβανία, Τουρκία και πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άρθρο 168, ν. 5038/2023)


Η χορήγηση της άδειας διαμονής Y.2 ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 75
Υ3. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άρθρο 169, ν. 5038/2023)


1. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου.

β) Ληξιαρχική Πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός.

γ) Επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή τέκνου του.

δ) Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

2. Ανανέωση άδειας διαμονής

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Άρθρο 76
Χ. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 16, παρ. 4-6)


Ι. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκ-δοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά, α) στην απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής και β) στην ανάκληση εκδοθείσας άδειας διαμονής (παρ. 4 και 6, άρθρου 16, ν. 5038/2023).

1. Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική

μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Αντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

2. Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου περί ισχύος της αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης.

ΙΙ. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους ή β) τους επιβάλλεται περιοριστικός όρος, στο στάδιο είτε της ποινικής προδικασίας, είτε εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, για την τήρηση των οποίων απαιτείται παραμονή στη χώρα (παρ. 5 και 6, άρθρου 16, ν. 5038/2023).

1. Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Αντίγραφο του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους για την τήρηση των οποίων απαιτείται παραμονή στη χώρα ή αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας ή αντίγραφο σχετικής δικαστικής απόφασης που επιβάλλονται περιοριστικοί όροι για την τήρηση των οποίων απαιτείται παραμονή στη χώρα.

2. Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Έγγραφο του οικείου Αστυνομικού Τμήματος με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι περιοριστικοί όροι τηρούνται και δεν έχουν ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

ΙΙΙ. Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής σε μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, κατόχων Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, ν. 5038/2023).

1. Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης στο πρόσωπο του συντηρούντος ή

Εθνική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση και υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης στο πρόσωπο του συντηρούντος ή

Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα.

ε) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής του συντηρούντος, εκτός εάν έχει υποβληθεί αίτημα ταυτόχρονα με τον συντηρούντα.

2. Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής

α) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει, ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά του.

γ) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

ε) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής του συντηρούντος, εκτός εάν έχει υποβληθεί αίτημα ταυτόχρονα με τον συντηρούντα.

Άρθρο 77
Αυτοτελής άδεια διαμονής σε τέκνο, κάτοχο ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, που ενηλικιώνεται


α) Αντίγραφο της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής του αιτούντος.

β) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ενηλικίωση του αιτούντος.

γ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 78
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 20 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης