Αποτελέσματα live αναζήτησης

227/08-03-2024 Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Υποβολή εποπτικών εκθέσεων για τα Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα

227/08-03-2024
Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή εποπτικών εκθέσεων (για τα) PEPP (Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα) (EIOPA-BoS-21/260)


Αριθμ. απόφ. 227/8.3.2024

(ΦΕΚ Β' 1716/15-03-2024)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α' 298),

β) τις διατάξεις του ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 13), ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 46 αυτού,

γ) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107), και ιδίως το άρθρο 4 αυτού,

δ) τον ν. 5042/2023 «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις» (Α' 88), ιδίως τα άρθρα 46 - 56 αυτού,

ε) τον Κανονισμό υπ' αρ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331,15.12.2010), ιδίως το άρθρο 16 αυτού,

στ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12, 17.01.2015), ιδίως το άρθρο 312 αυτού,

ζ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1,27.06.2013),

η) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) (EE L 198/1, 25.07.2019), ιδίως το άρθρο 40 αυτού,

θ) τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/896 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της σύγκλισης των εποπτικών εκθέσεων (ΕΕ L197/5, 04.06.2021),

ι) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/897 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2021 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των εποπτικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές και τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 197/7, 04.06.2021),

ια) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή εποπτικών εκθέσεων PEPP (EIOPA-BoS-21/260),

ιβ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής EIOPA), σχετικά με την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για τα Πανευρωπαϊκά Ατομικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα (εφεξής PEPP), ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Ορισμοί

1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών, για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, απευθυνόμενο προς τις ακόλουθες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως πάροχοι πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, κατά την έννοια της παρ. 15 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και, από κοινού θα αναφέρονται εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας, ως «πάροχοι PEPP»:

(α) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις κλάδων ζωής του άρθρου 5 του ν. 4364/2016 και

(β) τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες έννοιες στις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) 2019/1238.

Ειδικότερα, ως «εποπτική έκθεση PEPP» νοείται η αναλυτική έκθεση που οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν, τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα («τακτική εποπτική έκθεση PEPP»), όσο και κατά την επέλευση προκαθορισμένων συμβάντων («ad hoc εποπτική έκθεση PEPP»), και αφορά την εξέλιξη της δραστηριότητάς τους σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση αφενός της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μείωσης του κινδύνου και αφετέρου της συνεχούς συμμόρφωσής τους προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238.

Άρθρο 2
(1η κατευθυντήρια γραμμή) Συχνότητα υποβολής πληροφοριών για εποπτικούς σκοπούς

1. Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τις ποσοτικές πληροφορίες του άρθρου 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/896 με ημερομηνία αναφοράς το τέλος της οικονομικής τους χρήσης, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού 2021/897 υποδείγματα.

2. Πέραν των ανωτέρω υποβολών, οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος την εποπτική έκθεση PEPP τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης του PEPP και, οπωσδήποτε, κάθε φορά που υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα PEPP ή τυχόν τροποποιήσεις του PEPP, ανεξαρτήτως της πρώτης υποβολής, η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος του έτους καταχώρισης.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, στο πλαίσιο της βασισμένης στον κίνδυνο εποπτικής της προσέγγισης, να ζητά συχνότερη υποβολή των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 3
(1η και 2η κατευθυντήρια γραμμή) Προθεσμίες υποβολής εκθέσεων

1. Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις ετήσιες ποσοτικές πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας ως εξής:

(α) Οι μεν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εντός της προθεσμίας του εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 312 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και το αργότερο εντός δεκαέξι (16) εβδομάδων μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους,

(β) τα δε πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την 15η Μαρτίου εκάστου έτους.

2. Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος την εποπτική έκθεση PEPP το αργότερο εντός 18 εβδομάδων μετά τη λήξη της οικονομικής τους χρήσης.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει στην EIOPA τις τακτικές ετήσιες ποσοτικές πληροφορίες το αργότερο εντός 4 εβδομάδων μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρ. 1 και αμελλητί σε περιπτώσεις επανυποβολών τροποποιημένων πληροφοριών.

Άρθρο 4
(3η κατευθυντήρια γραμμή)
Περιεχόμενο της εποπτικής έκθεσης PEPP

Η εποπτική έκθεση PEPP δομείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενότητες:

(α) Συναφείς με τη δραστηριότητα PEPP πτυχές,

(β) εφαρμοζόμενη επενδυτική στρατηγική και απόδοσή της,

(γ) συστήματα διαχείρισης κινδύνου και αποτελεσματικότητα των τεχνικών μείωσης του κινδύνου για το PEPP, και

(δ) επιπτώσεις των εργασιών ΡΕΡΡ στην φερεγγυότητα και χρηματοοικονομική κατάσταση του παρόχου ΡΕΡΡ.

Άρθρο 5
(4η κατευθυντήρια γραμμή)
Εποπτική έκθεση PEPP: Δραστηριότητα PEPP

1. Οι πάροχοι PEPP περιγράφουν στην εποπτική έκθεση PEPP τη φύση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των PEPP, τις επενδυτικές επιλογές και το εξωτερικό περιβάλλον, τυχόν σημαντικές δραστηριότητες ή εξωτερικά συμβάντα που έχουν λάβει χώρα κατά την περίοδο αναφοράς και, τέλος, γενικές πληροφορίες σχετικά με τα PEPP, οι οποίες περιλαμβάνουν:

(α) Τον αριθμό καταχώρισης του PEPP,

(β) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εξωτερικών ελεγκτών του παρόχου PEPP,

(γ) περιγραφή, ανά χώρα, των επενδυτικών επιλογών του PEPP και των εγγυήσεων που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης τους, κάνοντας ειδική μνεία σε τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,

(δ) περιγραφή της αγοράς-στόχου, καθώς και περιγραφή των πραγματικών αποταμιευτών PEPP. Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ηλικιακό προφίλ της ομάδας-στόχου των αποταμιευτών PEPP, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται από τον πάροχο ΡΕΡΡ υπόψη, κατά τον προσδιορισμό του επενδυτικού προφίλ των αποταμιευτών ΡΕΡΡ, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, των οικονομικών γνώσεων και της δυνατότητας των αποταμιευτών PEPP να αντεπεξέλθουν σε ζημίες,

(ε) τυχόν σημαντικές δραστηριότητες ή εξωτερικά συμβάντα που έχουν λάβει χώρα κατά την περίοδο αναφοράς, εφόσον δεν αναφέρονται ειδικώς αλλού, εφόσον είχαν ουσιώδη επίδραση στους στόχους των αποταμιευτών PEPP, στον πάροχο PEPP ή στα επιχειρηματικά μοντέλα και τη στρατηγική του παρόχου PEPP,

(στ) τις κύριες τάσεις και τους παράγοντες που έχουν συμβάλει θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη, την απόδοση και τη θέση του PEPP κατά την περίοδο αναφοράς,

(ζ) περιγραφή των διαύλων διανομής που χρησιμοποιούνται για την πώληση του PEPP, καθώς και των ελέγχων που διασφαλίζουν την κατάλληλη διανομή του,

(η) περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων PEPP για την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,

(θ) γενική περιγραφή των καταγγελιών που ελήφθη-σαν, η οποία περιλαμβάνει: τα αποτελέσματα των καταγγελιών, η μέση διάρκεια των συμβάσεων ΡΕΡΡ για τις οποίες ελήφθησαν καταγγελίες, το περιεχόμενο των καταγγελιών και τα μέτρα που έλαβε ο πάροχος για τη διευθέτηση συγκεκριμένων καταγγελιών, καθώς και τα γενικότερα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διανομή του PEPP.

2. Οι πάροχοι PEPP περιγράφουν συνοπτικά τη δομή διακυβέρνησης που σχετίζεται με τις δραστηριότητες PEPP, αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

(α) Τις ισχύουσες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, οι οποίες δίνουν στον πάροχο PEPP τη δυνατότητα να υποβάλλει εκθέσεις που αντικατοπτρίζουν την αληθή και ακριβή εικόνα των επενδύσεων και των υποχρεώσεων που αφορούν στα PEPP και οι οποίες συμμορφώνονται έγκαιρα προς όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,

(β) πληροφορίες σχετικά με τις κύριες εργασίες που ανέλαβε η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης σε σχέση με τις δραστηριότητες PEPP,

(γ) πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και τους ελέγχους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση τήρησης της πολιτικής σχετικά με την εποπτεία και τη διακυβέρνηση προϊόντων,

(δ) κατά περίπτωση, περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των κύριων καθηκόντων της αναλογιστικής λειτουργίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων PEPP,

(ε) διευκρινίσεις σχετικά με τις συνεργασίες και τις συμβάσεις με τρίτους για τα PEPP, τη λειτουργία αυτών των συμβάσεων ή συνεργασιών, τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, καθώς και την επίδρασή τους στα προϊόντα PEPP που αυτές αφορούν.

Άρθρο 6
(5η κατευθυντήρια γραμμή)
Εποπτική έκθεση PEPP: Επενδυτική στρατηγική και απόδοση

1. Οι πάροχοι PEPP περιγράφουν την εφαρμοζόμενη επενδυτική στρατηγική για κάθε επενδυτική επιλογή PEPP, αναφέροντας τουλάχιστον τα εξής:

(α) Περιγραφή των συστημάτων που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το άρθρο 41 του κανονισμού PEPP,

(β) προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου και των πηγών επενδυτικών αποδόσεων, όπως προβλέπονται στην επενδυτική στρατηγική,

(γ) περιγραφή της μεθόδου βάσει της οποίας η επενδυτική στρατηγική λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των αποταμιευτών PEPP με γνώμονα το ιδιαίτερο προφίλ τους και συνεκτιμώντας τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ/ESG) παράγοντες αειφορίας,

(δ) περιγραφή των συστημάτων που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της επενδυτικής στρατηγικής PEPP, καθώς και της πολιτικής για τυχόν τροποποίηση της στρατηγικής,

(ε) περιγραφή του σχεδίου διαχείρισης της ρευστότητας και των μέτρων που ο πάροχος PEPP δύναται να εφαρμόσει, εφόσον προκόψει έλλειψη ρευστότητας.

2. Οι πάροχοι PEPP παραθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των επενδύσεων PEPP, οι οποίες περιλαμβάνουν:

(α) Την ανάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις των επενδύσεων που αφορούν σε PEPP,

(β) πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη ή τις ζημίες που προκύπτουν από τις επενδύσεις PEPP και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά μέρη των εσόδων που προκύπτουν από επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων,

(γ) τις επιπτώσεις των παραγώγων στην απόδοση των επενδύσεων PEPP,

(δ) πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς σε σύγκριση με αυτά προηγούμενων ετών, καθώς και σχετικά με τις αιτίες τυχόν ουσιωδών μεταβολών τους.

Άρθρο 7
(6η κατευθυντήρια γραμμή)
Εποπτική έκθεση PEPP: διαχείριση κινδύνου και τεχνικές μείωσης του κινδύνου

1. Οι πάροχοι PEPP περιγράφουν συνοπτικά τους τύπους των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή δύνανται να εκτεθούν οι αποταμιευτές PEPP, το σύστημα διαχείρισης κινδύνου σχετικά με την παροχή PEPP, περιλαμβανομένης της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των γραπτών πολιτικών που εφαρμόζει για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την εν λόγω στρατηγική.

2. Οι πάροχοι PEPP περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διασφαλίζει τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων, σε διαρκή βάση, σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή δύνανται να εκτεθούν οι αποταμιευτές PEPP, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

(α) Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες PEPP βάσει των γραπτών πολιτικών σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τον όγκο και την πολυπλοκότητα του προσφερόμενου PEPP,

(β) τα συστήματα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κανονισμού PEPP,

(γ) το εύρος και τη φύση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, βάσει των αντίστοιχων γραπτών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την παροχή του PEPP, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση τουλάχιστον των χρηματοοικονομικών και πιστωτικών κινδύνων, των κινδύνων ρευστότητας, αγοράς, φήμης, καθώς και των ESG κινδύνων,

(δ) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους PEPP για τον έλεγχο των οποίων σχεδιάστηκαν,

(ε) γενική επισκόπηση του εύρους, της συχνότητας και των εν γένει απαιτήσεων σχετικά τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για το PEPP,

(στ) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση από τον πάροχο των κινδύνων που προκύπτουν από τυχόν θέσεις σε παράγωγα.

3. Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στην έκθεση αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές μείωσης του κινδύνου, αναφέροντας τουλάχιστον τα εξής:

(α) Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς κατανομής, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις πραγματικές επιδόσεις των τεχνικών μείωσης του κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τις επενδυτικές επιλογές PEPP,

(β) διαδικασίες για την παρακολούθηση της συνεχούς αποτελεσματικότητας των εν λόγω πρακτικών μείωσης του κινδύνου.

Άρθρο 8
(7η κατευθυντήρια γραμμή)
Εποπτική έκθεση PEPP: πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας του παρόχου PEPP

1. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν στην εποπτική έκθεση ΡΕΡΡ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοζόμενες βασικές αρχές αποτίμησης για σκοπούς φερεγγυότητας, την κεφαλαιακή τους δομή και τους σχετικούς δείκτες φερεγγυότητας.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στην εποπτική έκθεση ΡΕΡΡ πληροφορίες αναφορικά με την επίπτωση στον δείκτη της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τους σχετικούς δείκτες κεφαλαίου, τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους και τον δείκτη μόχλευσης.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχουν οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης