Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024 Ενοποίηση ορισμένων ΔΟΥ νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-2024 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Ενοποίηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης - Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ. των ίδιων νομών

Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς την ενοποίηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β' 6901) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ. των ίδιων νομών.


Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1032531 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς την ενοποίηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β' 6901) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ. των ίδιων νομών.


(ΦΕΚ Β 1791/19.03.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. α'και θ' της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 9, της περ. α' της παρ. 2, των υποπερ. αα', ββ', γγ' και εε' της περ. θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

γ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

δ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738) και ειδικότερα του άρθρου 48 και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής,

β) Δ.ΟΡΓ.Α. 1089783 ΕΞ 2023/12-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)" (Β'4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους "Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής" και "Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης" αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β' 4012) όμοιας» (Β'4534),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)" (Β' 4738), ως προς τη σύσταση είκοσι (20) νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, τη μεταφορά των τριών (3) θέσεων του κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ του ίδιου κλάδου και την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των άρθρων προσωπικού της Αρχής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β' 6901).

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπ' αρ. 69488/20-05-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424).

5. Την από 14-02-2024 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 3 και των περ. α' και θ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ' αρ. 06/15-02-2024 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

6. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 131374 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/12-3-2024 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1156160 ΕΞ 2023/19-12-2023 (Α.Δ.Α. ΡΖΗΥ46ΜΠ3Ζ-ΙΕ8) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

7. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την ανάγκη ενοποίησης ορισμένων Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν όμορη χωρική αρμοδιότητα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, ώστε να συγκεντρωθεί το στελεχιακό δυναμικό αυτών σε λιγότερες πιο ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., για να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ. των ίδιων ως άνω νομών, προκειμένου να προσαρμοστούν σε επικείμενες οργανωτικές μεταβολές.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εκτιμάται ότι θα προκύψει εξοικονόμηση δαπάνης από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, των μισθωμάτων και των φυλάξεων των υπό ενοποίηση Δ.Ο.Υ., συνολικού ύψους πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (520.000,00) ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2024 και ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.370.000,00) ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Οι ανωτέρω εξοικονομήσεις θα αντισταθμιστούν μερικώς από αύξηση των δαπανών για μεταφορικό έργο, καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών για προμήθειες, αποφασίζουμε:

Α.- Tροποποιούμε τις κατωτέρω υπό στοιχεία αποφάσεις:

Ι. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738) και ειδικότερα ενοποιούμε ορισμένες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε άλλες Δ.Ο.Υ. των ίδιων νομών από τις κατωτέρω ημερομηνίες, ως εξής:

1) Από 17-06-2024: τη Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών

2) Από 01-07-2024: α) τη Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω στη Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και

β) τη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού

3) Από 08-07-2024: τη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

4) Από 15-07-2024: τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών

5) Από 22-07-2024: α) τη Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά και

β) τη Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης

ΙΙ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β' 6901) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΩΝ
  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΠΕ ΔΕ ΥΕ  
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11 2 4 1   2   20
2.     Ε1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 4 5 1   2   30
3.     Z' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 2 4 1   2   20
4.   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 2 4 1   2   20
5.     ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 2 2 1   2   18
6.     ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11 2 4 1   2   20
7.     ΛΑΓΚΑΔΑ 10 2 2 1   2   17
8. ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 15 2 2 1   2   22
9.     Α1 ΑΘΗΝΩΝ 16 2 4 1   2   25
10.     ΙΓ1 ΑΘΗΝΩΝ 16 2 4 1   2   25
11.     IZ' ΑΘΗΝΩΝ 16 2 4 1   2   25
12.     ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 11 2 4 1   2   20
13.     ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8 2 2 1   2   15
14.     ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13 2 2 1   2   20
15.     ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10 2 2 1   2   17
16.     ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11 2 2 1   2   18
17.     ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10 2 2 1   2   17
18.   ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛ/ΚΗΣ ΦΟΡ/ΣΗΣ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ 33 4 6 2 1 2 2 50
19.     ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11 2 4 1   2   20
20.     ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8 2 2 1   2   15
21.     ΝΙΚΑΙΑΣ 8 2 2 1   2   15
22.     ΠΑΛΛΗΝΗΣ* 15 7 4 1   3   30
23.     A' ΠΕΙΡΑΙΑ** 17 5 10 1   2   35
24.     ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 8 2 2 1   2   15
25.     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14 2 4 1   2   23
26.     ΠΛΟΙΩΝ 8 2 2 1   2   15
27.     ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14 2 4 1   2   23

*/** Στις οργανικές θέσεις που καθορίζονται στις Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Α' Πειραιά συμπεριλαμβάνονται και οι έξι (6) και δώδεκα (12) θέσεις, αντίστοιχα, των οργανικά υπηρετούντων υπαλλήλων στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) που υπάγονται σε αυτές και λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτών.

2) Οι ειδικότητες των κλάδων των οργανικών θέσεων προσωπικού του ως άνω Πίνακα είναι οι κατωτέρω:

α) Ομώνυμες με τον κλάδο, για τους κλάδους Εφοριακών (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

β) «Προσωπικού Η/Υ» για τον κλάδο ΔΕ Πληροφορικής και «Επιμελητών» για τον κλάδο ΥΕ Επιμελητών - Κλητήρων.

3) -α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του ως άνω πίνακα, πλην της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλ/κης Φορ/σης Φορ/κων Κατοίκων Ημεδαπής, ισχύουν, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων αυτών, λόγω της έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλ/κης Φορ/σης Φορ/κων Κατοίκων Ημεδαπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

B. Από τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες, που ορίζονται στην περ. Ι της παρ. Α της παρούσας, κατά περίπτωση:

Ι. Οι Προϊστάμενοι:

α) των Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΙΖ' Αθηνών, Περιστερίου, Παλ-λήνης, Χολαργού, Α' Πειραιά και Ε' Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας,

β) των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ΙΒ' Αθηνών, Αιγάλεω, Κορωπίου, Ψυχικού, Α' Αθηνών, ΙΖ' Αθηνών, Περιστερίου, Παλλήνης, Χολαργού, Ε' Πειραιά και Α' Πειραιά, καθώς και των Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΙΖ' Αθηνών, Περιστερίου, Παλλήνης, Χολαργού, Α' Πειραιά και Ε' Θεσσαλονίκης.

ΙΙ. Με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ το προσωπικό των ως άνω ενοποιούμενων Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες Yπη-ρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ. Με νεότερη απόφαση, θα καθορισθούν η δομή και οι αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο θέμα που πρέπει να ρυθμιστεί για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία αποφάσεις: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β'4738) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1147877 ΕΞ 2023/29-11-2023 (Β' 6901).

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης