Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1045/10.5.2004 Επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ - 91 της ΕΣΥΕ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1045/10.5.2004
Επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ - 91 της ΕΣΥΕ.


Αθήνα, 10 Μαΐου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1039131/10549/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ – 91 της ΕΣΥΕ.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε, την αρ. πρωτ. 28789/24-4­-2003 διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων με το συνημμένο σε αυτή «Πίνακα αντιστοίχησης των υπαγόμενων στο Ν. 2601/1998 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( άρθρο 3 παρ. 1 ) με τους παραγωγικούς τομείς και τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ», προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔ.
Αθήνα, 24/4/2003
Αριθμ. Πρωτ.: 28789

ΘΕΜΑ: Αντιστοίχιση των ενισχυόμενων βάσει του Ν. 2601/98 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (άρθρο 3 παρ 1) με τους παραγωγικούς τομείς και τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ- 91 της ΕΣΥΕ.

Προκειμένου να κατατάσσονται με ενιαίο τρόπο οι επενδύσεις του Ν. 2601/98 στους παραγωγικούς τομείς και κλάδους σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας αυτών, σας διαβιβάζουμε ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ν. 2601/98 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (άρθρο 3 παρ. 1) ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ KΩΔIKΟYΣ ΣTAKOΔ-91 της EΣYE.


2. Ειδικότερα:
(α) Στη στήλη 1 του ΠΙΝΑΚΑ παρατίθενται οι υπαγόμενες στο Ν. 2601/98 επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά περίπτωση (α έως ω) της παρ. 1 του ¶ρθρου 3, τις οποίες πρέπει να εξυπηρετεί μία επένδυση προκειμένου τύχει των ενισχύσεων του νόμου (π.χ. η ίδρυση γηπέδου γκολφ εμπίπτει στην περίπτωση τ. Τουριστικές επιχειρήσεις)

(β) Στη στήλη 2 του ΠΙΝΑΚΑ, προσδιορίζεται ο Τομέας στον οποίο κατατάσσεται έκαστη των ως άνω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. - σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ η επιχειρηματική δραστηριότητα της περίπτωσης τ. Τουριστικές επιχειρήσεις και επομένως και η επένδυση ίδρυσης γηπέδου γκολφ εντάσσεται στον Τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

(γ) Στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ, προσδιορίζονται οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ στους οποίους μπορούν να ενταχθούν οι επενδύσεις κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. οι επενδύσεις της περίπτωσης τ. Τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι επενδύσεις ίδρυσης γηπέδου γκολφ εντάσσονται στον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 926.1). Στις περιπτώσεις που για την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας επένδυσης στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ αναφέρονται περισσότεροι του ενός τετραψήφιοι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ επιλέγονται εξ αυτών, ένας ή περισσότεροι που αφορούν στο συγκεκριμένο αντικείμενό της. Επομένως μία επένδυση πρέπει υποχρεωτικά να κατατάσσεται σε ένα κωδικό ΣΤΑΚΟΔ από
αυτού, που αναφέρονται για την δραστηριότητά της στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ.

Στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω μία επένδυση σχετίζεται με περισσότερους του ενός τετραψήφιους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται και να δηλώνεται (π.χ να αναγράφεται πρώτος) ο κωδικός που αφορά στην κύρια δραστηριότητά της.

Η αντιστοίχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τους παραγωγικούς τομείς στον εν λόγω ΠΙΝΑΚΑ έχει γίνει για τους σκοπούς του Ν. 2601/98, λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική ομαδοποίησή τους στην αρ. 58541/98 (ΦΕΚ 854/Β/12.8.98) απόφαση τον Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις διατάξεις του Ν. 2601/98» όπως τροποποιήθηκε με την αρ 59720/98 (ΦΕΚ 108/B/16.10.98) όμοιά της. Η αντιστοίχιση αυτή δεν συμπίπτει πάντοτε με την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων σε τομείς κατά ΣΤΑΚΟΔ (π.χ η ίδρυση γηπέδων γκολφ για τους σκοπούς του Ν. 2601/98 εντάσσεται στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ενώ με βάσει τη ΣΤΑΚΟΔ η σχετική δραστηριότητα κωδικός 926.1 αφορά ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ)

Για την κατάταξη των επενδύσεων του Ν.2601/98, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η δραστηριότητα που αυτές εξυπηρετούν και όχι το μεμονωμένο αντικείμενό τους. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) Μία επένδυση προσθήκης ψυκτικών χώρων που πραγματοποιείται για τον εκσυγχρονισμό βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ζύμης κατατάσσεται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 158.1 και 158.2 και σχετίζεται με την υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν. 2601/98 άρθρο 3, παρ 1 περ. α Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα μία επένδυση σε ψυκτικούς χώρους που πραγματοποιείται από επιχείρηση λειτουργίας SUPER MARΚEΤ εντάσσεται στον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 521.1 και δεν σχετίζεται με καμία υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν. 2601/98 (περίπτωση α έως ω της παρ 1 του ¶ρθρου 3). (β) Ομοίως μία επένδυση εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης νερού που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου εντάσσεται στον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 232.0 και σχετίζεται με την υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.2601/98, άρθρο 3 παρ. 1 περ.α Μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ μία επένδυση ίδρυσης μονάδας αφαλάτωσης που πραγματοποιείται από μία επιχείρηση καθαρισμού και διάθεσης νερού σε τρίτους, εντάσσεται στον Κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 403.0 και δεν σχετίζεται με καμία υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα
(περίπτωση α έως ω της παρ 1 του ¶ρθρου 3) του νόμου.

Η ως άνω αντιστοίχιση Δραστηριοτήτων - Τομέων και Κωδικών ΣΤΑΚΟΔ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και ειδικότερα την βαθμολόγηση των βιώσιμων επενδύσεων για την παροχή κινήτρων της 1ης δέσμης του Ν. 2601/98 (επιχορήγηση, επιδότηση τόκων και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης) καθώς και κατά την τήρηση στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης όλων των επενδύσεων του ανωτέρω νόμου.

Επίσης ο εν λόγω ΠΙΝΑΚΑΣ αποτελεί βοήθημα προκειμένου να διαπιστώνεται «καταρχήν» εάν μια επένδυση εντάσσεται στις υπαγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν.2601/98, καθότι η αντιστοίχιση των περιπτώσεων α έως ω της παρ 1 του άρθρου 3 του νόμου με συγκεκριμένους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ διευκρινίζει και συμπληρώνει περαιτέρω την περιγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων.

Ο επισυναπτόμενος ΠΙΝΑΚΑΣ θα συμπεριληφθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mnec.gr) στη θεματική ενότητα Αναπτυξιακός Νόμος και μπορεί να διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μαζί με τις λοιπές οδηγίες υποβολής αιτημάτων και εφαρμογής των κινήτρων του Ν.2601/1998.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Επενδύσεων και Ανάπτυξης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης